Prehľad

2016
2017


Hárok 1: 2016

2016

študent
Veronika Bugárová
názov BP
Funkčná špecializácia ribozómov
názov v AJ
Functional specialization of ribosomes
kľúčové slová
ribozómy, mRNA, ribozomálne proteíny, heterogenita
kľúč. slová v AJ
ribosomes, mRNA, ribosomal proteins, heterogeneity
strany
39
školiteľ
Filip Brázdovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
254bpštudent
Peter Búran
názov BP
Ako sa vyvinula fotosyntetizujúca organela – stare a nové predstavy, experimenty
názov v AJ
How has the photosynthetic organel evolved – old and new ideas, experiments
kľúčové slová
44
kľúč. slová v AJ
endosymbióza, cyanobaktéria, chlamýdia, pôvod a evolúcia, plastidov, rastlino-živočích
strany
endosymbiosis, cyanobacteria, chlamydia, origin and evolution of plastids, plant-animal
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
255bpštudent
Dominik Hadžega
názov BP
Malé RNA v Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
Small RNA in Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
malé RNA, Chlamydomonas reinhardtii, RNA interferencia, RNA silencing, miRNA, siRNA, amiRNA
kľúč. slová v AJ
small RNA, Chlamydomonas reinhardtii, RNA interference, RNA silencing, miRNA, siRNA, amiRNA
strany
43
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
256bpštudent
Alžbeta Haragová
názov BP
Zmeny metylácie DNA spôsobené stravou
názov v AJ
Changes in DNA metylation induced by nutrition
kľúčové slová
epigenetika, metylácia DNA, strava, EGCG
kľúč. slová v AJ
epigenetics, DNA methylation, diet, EGCG
strany
37
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
257bpštudent
Annamária Hlavatá
názov BP
Mechanizmy pôsobenia nízkoteplotnej plazmy na bunky
názov v AJ
Mechanisms of low-temperature plasma in cells
kľúčové slová
nízkoteplotná plazma, RONS, oxidačné poškodenie ,CFGE
kľúč. slová v AJ
low-temperature plasma, RONS, oxidative damage, CFGE
strany
35
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
258bpštudent
Andrea Holíčková
názov BP
Mechanizmy toxicity selénu
názov v AJ
Mechanisms of selenium toxicity
kľúčové slová
selén, selenoproteíny, toxicita, Saccharomyces cerevisiae, seleničitan, poškodenie DNA, oprava DNA, signalizácia, rakovina
kľúč. slová v AJ
selenium, selenoproteins, toxicity, Saccharomyces cerevisiae, selenite, DNA damage, DNA repair, signaling, cancer
strany
58
školiteľ
Miroslav Chovanec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
259bpštudent
Jana Hricovíniová
názov BP
Mechanizmy zabezpečujúce integritu DNA
názov v AJ
Mechanisms ensuring DNA integrity
kľúčové slová
meióza, oxidačný stres, antioxidanty
kľúč. slová v AJ
meiosis, oxidative stress, antioxidants
strany
47
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
260bpštudent
Monika Jaššová
názov BP
Selén a rakovina
názov v AJ
Selenium and cancer
kľúčové slová
selén, antioxidant, toxicita selénu, liečba rakoviny, prevencia rakoviny
kľúč. slová v AJ
selenium, antioxidant, toxicity of selenium, treatment of cancer, prevention of cancer
strany
37
školiteľ
Miroslav Chovanec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
261bpštudent
Paulína Káňovičová
názov BP
Analýza interakcií génu PDR16 s génmi vakuol u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Analysis of PDR16 gene interactions with vacuolar genes in Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae, MDR, PDR16, tetrádová analýza
kľúč. slová v AJ
Saccharomyces cerevisiae, MDR, PDR16, tetrad analysis
strany
64
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
262bpštudent
Romana Kellová
názov BP
Štruktúra a funkcia kohezínového komplexu a mutácie spôsobujúce kohezínopatie
názov v AJ
Structure and function of cohesin complex and mutations causing cohesinopathies
kľúčové slová
kohezínový komplex, kohézia, mitóza, meióza, mutácie kohezínového komplexu, kohezínopatie
kľúč. slová v AJ
cohesin complex, cohesion, mitosis, meiosis, mutations of cohesin complex, cohesinopathies
strany
45
školiteľ
Katarína Gaplovská
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
263bpštudent
Romana Kolesárová
názov BP
Domestikácia najvýznamnejších plodín
názov v AJ
Domestication of the most important crops
kľúčové slová
divorastúce plodiny, domestikačný syndróm, miesta domestikácie, gény domestikácie, transkripčné faktory
kľúč. slová v AJ
wild crops, domestication syndrome, place of domestication, domestication genes, transcription factors
strany
50
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
264bpštudent
Alena Kolevová
názov BP
Dedičnosť chloroplastov - princípy, špecifiká, záhady
názov v AJ
Chloroplast inheritance - principles, particularities, mysteries
kľúčové slová
endosymbióza, chloroplastová DNA, uniparentálna vs. biparentálna dedičnosť, matroklinná vs. patroklinná dedičnosť, degradácia organelových genómov
kľúč. slová v AJ
endosymbiosis, chloroplast DNA, uniparental vs. biparental inheritance, maternal vs. paternal inheritance, degradation of organelle genomes
strany
42
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
265bpštudent
Mária Kralčáková
názov BP
Chromozómové teritóriá
názov v AJ
Chromosome territories
kľúčové slová
chromozómové teritóriá, organizácia bunkového jadra, chromatínové domény, interfázny chromatín
kľúč. slová v AJ
chromosome territories, organization of cell nucleus, chromatin domains, interphase chromatin
strany
44
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
266bpštudent
Jakub Králik
názov BP
Optogenetika
názov v AJ
Optogenetics
kľúčové slová
optogenetika, svetlocitlivé proteíny, opsíny, neuróny, vnútrobunková signalizácia
kľúč. slová v AJ
optogenetics, light-sensitive proteins, opsins, neurons, intracellular signaling
strany
45
školiteľ
Lucia Zeiselová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
267bpštudent
Daniel Lovíšek
názov BP
Endotelová dysfunkcia v diabetes mellitus
názov v AJ
Endothelial dysfunction in diabetes mellitus
kľúčové slová
Diabetes mellitus, inzulín, hyperglykémia, endotelová dysfunkcia, oxid dusnatý
kľúč. slová v AJ
Diabetes mellitus, insulin, hyperglycemia, endothelial dysfunction, nitric oxide
strany
50
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
268bpštudent
Stela Mokryšová
názov BP
Vplyv genetickej predispozície na športový výkon
názov v AJ
Impact of genetic predisposition to athletic performance
kľúčové slová
genetika, PEPs, vytrvalostný výkon, silový výkon
kľúč. slová v AJ
genetics, PEPs, strength performance, power performance
strany
40
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
269bpštudent
Karin Oroszová
názov BP
Chromozómové inverzie a ich význam v evolúcii
názov v AJ
Chromosomal inversions and their role in evolution
kľúčové slová
chromozómové inverzie, rekombinácia, evolúcia, ľudský genóm, techniky molekulárnej biológie
kľúč. slová v AJ
chromosomal inversions, recombination, evolution, human genome, techniques of molecular biology
strany
39
školiteľ
Roman Dušinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
270bpštudent
Daniela Peterková
názov BP
Štúdium spindle assembly checkpoint u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Study of spindle assembly checkpoint in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
drosophila, mitóza, spindle assembly checkpoint, BubR1, Mad2
kľúč. slová v AJ
drosophila, mitosis, spindle assembly checkpoint, BubR1, Mad2
strany
40
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
271bpštudent
Miriam Pillerová
názov BP
Využívanie techník génového inžinierstva so zameraním na CRISPR/Cas9
názov v AJ
Utilization of genetic engineering approaches focused on CRISPR/Cas9
kľúčové slová
CRISPR/Cas, TALEN, ZFN, transpozomálne elementy, piggybac. transgenéza, mutagenéza, rekombinácia
kľúč. slová v AJ
CRISPR/Cas9, TALEN, ZFN, transposomal elements, piggyBac, transgenesis, mutagenesis, recombination
strany
38
školiteľ
Dušan Žitňan
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
272bpštudent
Michaela Rošťáková
názov BP
Význam exocytózy a proteolýzy karbonickej anhydrázy IX v komunikácii nádorových buniek
názov v AJ
The impact of exocytosis and proteolysis of carbonic anhydrase IX in tumor cells communication
kľúčové slová
karbonická anhydráza IX, exocytóza, exozómy, nádorové bunky, proteolýza
kľúč. slová v AJ
carbonic anhydrase IX, exocytosis, exosomes, cancer cells, proteolysis
strany
36
školiteľ
Miriam Zaťovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
273bpštudent
Lucia Schwarzová
názov BP
Genetická podstata rezistencie kvasiniek na antifungálne liečivá
názov v AJ
Genetic basis of yeast resistance to antifungal drugs
kľúčové slová
kvasinka, rezistencia, ABC transportér, MFS transportér
kľúč. slová v AJ
yeast, resistance, ABC transporter, MFS transporter
strany
57
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
274bpštudent
Eva Szabová
názov BP
Chromozomálna nestabilita a mechanizmy jej vzniku
názov v AJ
Chromosomal instability and mechanisms of its origin
kľúčové slová
chromozomálna nestabilita, aneuploidia, mitóza, nádorové bunky
kľúč. slová v AJ
chromosomal instability, aneuploidy, mitosis, cancer cells
strany
42
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
275bpštudent
Tomáš Slezák
názov BP
Génová terapia infekcie HIV pomocou kmeňových buniek
názov v AJ
Gene therapy of HIV infection by stem cells
kľúčové slová
HIV, AIDS, ART liečba, kmeňové bunky, génová terapia
kľúč. slová v AJ
HIV, AIDS, ART, stem cells, gene therapy
strany
52
školiteľ
Katarína Juríková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
276bpštudent
Alexandra Straková
názov BP
Drosophila melanogaster a štúdium ľudských ochorení
názov v AJ
Drosophila melanogaster as a model system for studying human diseases.
kľúčové slová
Drosophila, Huntingtonova choroba, Xeroderma pigmentosum
kľúč. slová v AJ
Drosophila, Huntington disease, Xeroderma pigmentosum
strany
46
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
277bpštudent
Ivana Útla
názov BP
Prečo piť kávu z porcelánu
názov v AJ
Why drink coffee out from china
kľúčové slová
káva; kofeín; bisfenol A; bioprotektívny účinok; genotoxicita
kľúč. slová v AJ
coffee; caffeine; bisphenol A; bioprotective effect; genotoxicity
strany
43
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
278bpštudent
Dávid Végh
názov BP
Cirkulárne RNA a ich úloha v regulácii génovej expresie
názov v AJ
Circular RNAs and their role in regulation of gene expression
kľúčové slová
circRNA, miRNA, RNA sponge, protein sponge
kľúč. slová v AJ
circRNA, miRNA, RNA sponge, protein sponge
strany
55
školiteľ
Filip Červenák
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
279bp

Hárok 2: 2017

2017

študent
Katarína Bérešová
názov BP
Genetické aspekty Marfanovho syndrómu
názov v AJ
Genetic aspects of Marfan syndrome
kľúčové slová
fibrilín, spojivové tkanivo, autozomálne dominantné ochorenie, TGF-ß, disekcia aorty
kľúč. slová v AJ
fibrillin, connective tissue, autosomal dominant disorder, TGF-ß, aortic dissection
strany
51
školiteľ
Roman Dušinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
280bpštudent
Marianna Borbová
názov BP
Metabolizmus fosforu a jeho regulácia u rôznych modelových organizmov
názov v AJ
Regulation of phosphorus metabolism in various model organisms
kľúčové slová
metabolizmus fosforu, transportné gény, fosfatáza
kľúč. slová v AJ
phosphorus metabolism, transporter genes, phosphatase
strany
44
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
281bpštudent
Kristína Hodásová
názov BP
Bunková kompetícia
názov v AJ
Cell competition
kľúčové slová
Minute mutácie, signálne dráhy, flower marker, apoptóza, bunková proliferácia, fitness
kľúč. slová v AJ
Minute mutations, signal pathways, flower marker, apoptosis, cell proliferation, fitness
strany
51
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
282bpštudent
Kristína Hrašnová
názov BP
Synteticky letálne interakcie proteínov homologickej rekombinácie a ich využitie v liečbe rakoviny
názov v AJ
Synthetic lethal interactions of homologous recombination proteins and their application in cancer therapy
kľúčové slová
homologická rekombinácia, syntetická letalita, rakovina, RAD51, BRCA1/2, inhibítory PARP
kľúč. slová v AJ
homologous recombination, synthetic lethality, cancer, RAD51, BRCA1/2, PARP inhibitors
strany
53
školiteľ
Ivana Mišová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
283bpštudent
Martin Hrenák
názov BP
Techniky knokautu génov
názov v AJ
Knockout gene techniques
kľúčové slová
homologická rekombinácia, spájanie nehomologických koncov, zinc finger nukleázy, TALEN, targetrons, CRISPR/Cas9
kľúč. slová v AJ
homologous recombination, Non-homologous end joining, zinc finger nucleases, TALEN, targetrons, CRISPR/Cas9
strany
41
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
284bpštudent
Milan Hurta
názov BP
Genetická podstata porúch autistického spektra
názov v AJ
The genetic basis of autism spectrum disorders
kľúčové slová
autizmus, kandidátne gény, neurobiológia
kľúč. slová v AJ
autism, candidate genes, neurobiology
strany
47
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
285bpštudent
Nikoleta Chreňová
názov BP
Expanzia genetického kódu
názov v AJ
Expanding the genetic code
kľúčové slová
expanzia genetického kódu, rekódovanie, neštandardné aminokyseliny, dizajnérske proteíny
kľúč. slová v AJ
expanding the genetic code, recoding, noncanonical amino acids, designer proteins
strany
45
školiteľ
Filip Brázdovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
286bpštudent
Danica Ivović
názov BP
Epigenetické zmeny v nádorových bunkách
názov v AJ
Epigenetic changes in cancer cells
kľúčové slová
rakovina, metylácia DNA, modifikácie histónov, nekódujúca RNA, epigenetická terapia
kľúč. slová v AJ
cancer, DNA methylation, histone modifications, noncoding RNA, epigenetic therapy
strany
59
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
287bpštudent
Ivana Jelínková
názov BP
In vitro metódy štúdia DNA-proteínových interakcií
názov v AJ
In vitro techniques for the detection of DNA-protein interactions
kľúčové slová
DNaseI footprinting, gélová retardácia, kvasinkový 1-hybridný systém, bakteriálny 1-hybridný systém, southwestern blotting, phage display
kľúč. slová v AJ
DNaseI footprinting, electrophoretic mobility shift assay, yeast one-hybrid system, bacterial one-hybrid system, southwestern blotting, phage display
strany
40
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
288bpštudent
Viliam Kačír
názov BP
Evolúcia pseudogénov
názov v AJ
Evolution of pseudogenes
kľúčové slová
pseudogény, výskyt, typy, vlastnosti, význam, evolúcia
kľúč. slová v AJ
pseudogenes, occurence, types, characteristics, importance, evolution
strany
51
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
289bpštudent
Viktória Kalászová
názov BP
Molekulárna charakteristika Ph1 lokusu v hexaploidnej pšenici
názov v AJ
Molecular characterisation of the Ph1 locus in hexaploid wheat
kľúčové slová
Triticum aestivum, subgenómy, chromozóm 5B, Ph1 lokus, Cdk-podobné gény, párovanie homeologických chromozómov
kľúč. slová v AJ
Triticum aestivum, subgenomes, chromosome 5B, Ph1 locus, Cdk-like genes, pairing betwee homeologous chromosomes
strany
50
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
290bpštudent
Daniela Klimová
názov BP
Jadrové telieska
názov v AJ
Nuclear bodies
kľúčové slová
Jadrové telieska, génová expresia, Cajalove telieska, jadierko, telieska histónových lokusov, PML telieska
kľúč. slová v AJ
Nuclear bodies, gene expression, Cajal bodies, nucleolus, histone locus bodies, PML nuclear bodies
strany
47
školiteľ
Katarína Gaplovská
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
291bpštudent
Lenka Koklesová
názov BP
Genetická odpoveď na chladový stres u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Genetic response to cold stress in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, krykonzervácia, chladová kóma, stres, génová expresia
kľúč. slová v AJ
Drosophila melanogaster, cryopreservation, chill coma, stress, gene expression
strany
38
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
292bpštudent
Hana Kořínková
názov BP
Molekulárne teórie vzniku života
názov v AJ
Molecular Theories of the Origin of Life
kľúčové slová
vznik života, proto-bunka, RNA svet, homochiralita
kľúč. slová v AJ
origin of life, proto-cell, RNA world, homochirality
strany
47
školiteľ
Ján Frankovský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
293bpštudent
Daniela Krajčiová
názov BP
Účinok kvercetínu na teloméry chromozómov Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
The effect of quercetin on chromosome telomeres of Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, kvercetín, teloméra, telomeráza, G-kvadruplex
kľúč. slová v AJ
Chlamydomonas reinhardtii, quercetin, telomere, telomerase, G-quadruplex
strany
50
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
294bpštudent
Nina Mayerová
názov BP
Štúdium úlohy kohezínu v oprave poškodenej DNA
názov v AJ
The role of cohesin in DNA repair
kľúčové slová
kohezín, kohézia sesterských chromatíd, oprava DNA, dvojvláknový zlom, homologická rekombinácia
kľúč. slová v AJ
cohesin, sister chromatid cohesion, DNA repair, double-strand break, homologous recombination
strany
52
školiteľ
Juraj Gregáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
295bpštudent
Lenka Mišíková
názov BP
Cellular responses to proteotoxic stress
názov v AJ
Odpovede bunky na proteotoxický stres
kľúčové slová
Mitochondria, proteotoxic stres, quality control, unfolded protein response
kľúč. slová v AJ
Mitochondrie, proteotoxický stres, kontrola kvality, unfolded protein response
strany
56
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
296bpštudent
Karolína Ondriašová
názov BP
Vplyv nízkoteplotnej plazmy generovanej vo vzduchu pri atmosferickom tlaku na eukaryotické bunky
názov v AJ
The Impact of Low-temperature Atmospheric Pressure Plasma Generated in Ambient Air on Eukaryotic Cells
kľúčové slová
nízkoteplotná plazma, Zea mays L., chemické modifikácie biomolekúl, eukaryotické organizmy, CFGE
kľúč. slová v AJ
low-temperature plasma, Zea mays L., chemical modifications of biomolecules, eukaryotic organisms, CFGE
strany
61
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
297bpštudent
Lívia Petrisková
názov BP
Parasexuálne cykly patogénnych kvasiniek
názov v AJ
Parasexual cycles of pathogenic yeasts
kľúčové slová
kvasinkové patogény, homotalizmus, heterotalizmus, parasexuálny cyklus, rekombinantné potomstvo
kľúč. slová v AJ
pathogenic yeasts, homotalism, heterotalism, parasexual cycle, recombinant progeny
strany
51
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
298bpštudent
Alexandra Piteľová
názov BP
Interakcia kvercetínu s telomérovými sekvenciami chromozómov kvasiniek
názov v AJ
Interaction of Quercetin with yeast telomeric sequences
kľúčové slová
kvasinky, teloméry, G-kvadruplexy, kvercetín, TRF
kľúč. slová v AJ
yeasts, telomeres, G-quadruplexes, Quercetin, TRF
strany
49
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
299bpštudent
Veronika Rubintová
názov BP
Štúdium vplyvu interakcie hypericínu a nízkoteplotnej plazmy na poškodenie DNA ľudských lymfocytov
názov v AJ
A study of the influence of hypericin and nonthermal plasma's interaction on damaging human lymphycytes' DNA
kľúčové slová
Comet assay, nízkoteplotná plazma, hypericín, fotoaktivácia, ľudské lymfocyty
kľúč. slová v AJ
Comet assay, nonthermal plasma , hypericin, photoactivation , human lymphocytes
strany
42
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
300bpštudent
Tomáš Selický
názov BP
Systémy CRISPR-Cas
názov v AJ
CRISPR-Cas systems
kľúčové slová
systémy CRISPR-Cas, Cas9, editovanie genómu, génová terapia
kľúč. slová v AJ
CRISPR-Cas system, Cas9, Genome editing, Gene therapy
strany
50
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
301bpštudent
Martina Sopkovičová
názov BP
Konzervované funkčné elementy v telomerázovej RNA
názov v AJ
Conserved functional elements in telomerase RNA
kľúčové slová
telomerázová RNA, sekundárna štruktúra, konzervované elementy, teloméry
kľúč. slová v AJ
telomerase RNA, secondary structure, conserved elements, telomeres
strany
66
školiteľ
Filip Červenák
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
302bpštudent
Sabína Strapcová
názov BP
Meiosis malfunction - causes and consequences in various organisms
názov v AJ
Poruchy meiózy - príčiny a dôsledky u rôznych organizmov
kľúčové slová
meiosis malfunction, chromosome segregation, nondisjunction, aneuploidy
kľúč. slová v AJ
poruchy meiózy, segregácia chromozómov, nondisjunkcia, aneuploidia
strany
48
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
303bpštudent
Jakub Styk
názov BP
Gény maternálneho účinku u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Drosophila melanogaster Maternal effect genes
kľúčové slová
gény, Drosophila melanogaster, mRNA, SMAUG, maternálny genóm, zygotický genóm
kľúč. slová v AJ
genes, Drosophila melanogaster, mRNA, SMAUG, maternal genome, zygotic genome
strany
43
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
304bpštudent
Miroslav Šavel
názov BP
Prióny a ich úlohy v regulácii bunkových funkcií
názov v AJ
Prions and their roles in regulation of cellular functions
kľúčové slová
skladanie proteínov, prión, amyloid, šaperón, Ure2, Sup35, HET-s, Rnq1, CPEB3
kľúč. slová v AJ
protein folding, prion, amyloid, chaperone, Ure2, Sup35, HET-s, Rnq1, CPEB3
strany
75
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
305bpštudent
Natália Turzová
názov BP
Terapia s nanočasticami?
názov v AJ
Nanoparticles for Cancer Therapy?
kľúčové slová
nanočastice, nádorové ochorenia, liečba, renálny klírens
kľúč. slová v AJ
nanoparticles, cancer, treatment, renal clearance
strany
49
školiteľ
Michal Šelc
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
306bpštudent
Filip Uhrin
názov BP
Využitie nízkoteplotnej plazmy v medicíne
názov v AJ
Use of non-thermal plasma in medicine
kľúčové slová
nízkoteplotná plazma, ROS, oxidačný stres, dermatológia, onkológia
kľúč. slová v AJ
non-thermal plasma, ROS, oxidative stress, dermatology, oncology
strany
48
školiteľ
Stanislav Kyzek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
307bpštudent
Martina Varmusová
názov BP
Prióny v kvasinke Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Prions in the yeast Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
prióny, Saccharomyces cerevisiae, [GAR[+]], medzidruhová komunikácia
kľúč. slová v AJ
prions, Saccharomyces cerevisiae, [GAR[+]], cross-kingdom communication
strany
41
školiteľ
Lucia Zeiselová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
308bpštudent
Simona Veselá
názov BP
Regulácia expresie génov prostredníctvom kohezínu
názov v AJ
The role of cohesin in gene expression
kľúčové slová
kohezín, regulácia génovej expresie, transkripcia, kohézia, RNA polymeráza II, slučky DNA, CTCF, mediátor, kohezínopatie
kľúč. slová v AJ
cohesin, regulation of gene expression, transcription, cohesion, RNA polymerase II, DNA loops, CTCF, mediator, cohesinopathies
strany
47
školiteľ
Judita Richterová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
309bpštudent
Veronika Vozáriková
názov BP
Posttranslačné modifikácie proteínov a ich význam v regulácii bunkových aktivít
názov v AJ
Posttranslational modifications of proteins and their importance in the regulation of cellular activities
kľúčové slová
proteíny, posttranslačné modifikácie, sukcinylácia
kľúč. slová v AJ
proteins, posttranslational modifications, succinylation
strany
67
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
310bpštudent
Terézia Zajičková
názov BP
Štúdium pôsobenia hypericínu, hyperforínu a ich kombinácie na ľudské lymfocyty
názov v AJ
Study of the effect of hypericin, hyperforin and their combination on human lymphocytes
kľúčové slová
hypericín, hyperforín, Comet assay, lymfocyty
kľúč. slová v AJ
hypericin, hyperforin, Comet assay, lymphocytes
strany
47
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
281bp