Súťaž s environmentálnou tematikou

Download - Stiahnuť tento text [.pdf

Súťaž s environmentálnou tematikou je určená pre študentov vysokých škôl na území Slovenskej republiky. Ide o pilotný projekt s názvom “Druhá šanca – nie je planéta B“.

Druhá šanca – Nie je planéta B“ je súťaž v oblasti životného prostredia, ktorá povzbudzuje mladých ľudí, aby svojimi návrhmi a nápadmi prispievali k lepšej budúcnosti planéty, k budovaniu kvalitného životného prostredia. Súťaž je zameraná na analýzu aktuálneho stavu vybranej problematiky (témy), na kreovanie námetov, tvorbu návrhov a možnosti riešení.

Súťaž bude prebiehať v období 10/2023 – 03/2024 . Študenti si vyberú tematickú oblasť (výber jednej témy z nižšie uvedeného zoznamu), spracujú projekt a jeho znenie zašlú elektronicky (pozri nižšie Organizačné pokyny) v podobe prezentácie a stručného opisu. Projekty budú hodnotené odbornou komisiou. Projekty vyhodnotené ako najkvalitnejšie a najzaujímavejšie budú študenti prezentovať pred organizátormi online formou. Autori troch najlepších projektov budú ocenení.

Termíny:

  • výber témy, spracovanie  projektu a odoslanie prezentácie a abstraktu do 15. 12. 2023
  • prvé kolo posudzovania: 15. 1. 2024
  • prezentácia (online formou): 20. – 22. 2. 2024
  • druhé kolo posudzovania projektov:  po 22. 2. 2024.

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti z vysokých škôl na Slovensku ako jednotlivci alebo ako skupiny zo všetkých študijných odborov a všetkých ročníkov štúdia.

Výzva súťaže je zverejnená na stránke: https://fns.uniba.sk/enviro_sutaz

Témy pre individuálne alebo skupinové návrhy projektov:

• Analýza možností recyklácie nápojových kartónov v podmienkach Slovenskej republiky

• Spôsoby zavedenia ekomodulácie v členských štátoch EU. Zmapovanie všetkých členských štátov EU či majú zavedenú ekomoduláciu, akým spôsobom, do akej hĺbky komodít, porovnanie ,,environmentálnosti" jednotlivých komodít medzi jednotlivými štátmi“.

• Čo s voľne pohodeným odpadom (littering v regiónoch Slovenska)?

• Zníženie objemu textilného odpadu na Slovensku a možnosti jeho recyklácie.

• Zrýchlenie prechodu hospodárskeho sektora na obehové hospodárstvo a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov v regiónoch Slovenska.

• Green Claims (zelené tvrdenia) – napr. zhodnotiť súčasnú situáciu a možnosti zlepšení pri pôsobení budúci prijatej smernice Green Claims

• Kvalita recyklátu pre styk s potravinami – aké sú  možnosti a prekážky recyklačných technológií v súčasnosti a v nasledujúcich rokoch (nielen pre fľaše s nápojmi) na Slovensku alebo v krajinách Európskej únie

• LCA technológie pre PCR, mechanická recyklácia pre kvalitné jednodruhové plasty vs. chemická recyklácia vs. iné technológie

• opätovne používané obaly – možnosti a príklady v súčasnosti  a budúcnosti / rôzne obchodné modely a ich zhodnotenie, napr. LCA pro znovu naplniteľné obaly a pod.

• recyklácia plastov a znižovanie ich dopadu na životné prostredie

• Aktuálne výzvy chemickej recyklácie plastov

Organizačné pokyny

Na základe výberu environmentálnej témy študenti do 15. 10. 2023 predbežne oznámia svoj záujem o účasť v súťaži zaslaním správy na e-mailovú adresu: druhasancauniba.sk. Následne študenti prihlásení do súťaže dostanú elektronicky ďalšie pokyny, vrátane informácie ako a kde odoslať projekty (formát ppt, pptx alebo pdf) a abstrakty (formát doc, docx alebo pdf). Finálny termín na doručenie projektu je do 15. 12. 2023. Veľkosť prezentácie nie je obmedzená. V prípade prezentovania projektu v 2. kole súťaže by prezentácia nemala presiahnuť 10 min. V abstrakte je potrebné uviesť tému z predložených návrhov, meno a priezvisko (v prípade skupiny študentov uviesť všetkých študentov), afiliáciu – názov a adresu školy, kontaktné informácie (e-mail a telefón; tieto údaje sa nebudú zverejňovať) a stručnú charakteristiku projektu (analýza súčasného stavu, návrhy riešenia problematiky, návrhy zlepšenia/zefektívnenia súčasných riešení a pod., prílohy v prípade potreby).

Hodnotenie projektov

Projekty budú hodnotené odbornou komisiou, ktorá vyberie 10 najlepších projektov. Vybrané projekty postúpia do druhého kola súťaže, v ktorom študenti prezentujú návrh svojho projektu. Komisia projekty a prezentácie z 2. kola vyhodnotí a ocení tri najlepšie projekty.

Ocenenie súťažiacich

Všetci účastníci súťaže získajú certifikát o účasti v súťaži. Postupujúci do druhého kola súťaže (10 študentov/skupín študentov) získajú vecné ocenenia (sponzorské prezenty). Výhercovia druhého kola súťaže (prvé tri miesta) získajú okrem účastníckeho certifikátu aj certifikát s umiestením. Taktiež získajú finančnú odmenu od organizátorov výzvy a možnosť zúčastniť sa stáže v členských spoločnostiach Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV). Výber spoločnosti a dĺžka stáže bude stanovená po vzájomnej dohode výhercov s členskými spoločnosťami SZZV.

Partneri súťaže:

  • Slovenské združenie pre značkové výrobky
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Garanti a sponzori súťaže:

  • OZV ENVI – PAK
  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
  • Slovenské združenie pre značkové výrobky
  • Tetra Pak, a. s.

Organizačný výbor:

·        RNDr. Roman Šterbák – Slovenské združenie pre značkové výrobky

·        Ing. Hana Zmítková – TETRAPAK, a.s.

·        Mgr. Hana Nováková LL. M., MBA –  OZ ENVI – PAK

·        Mgr. Lucia Takáčová  

·        doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

·        Ing. Alžbeta Takáčová, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

·        Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

·        Mgr. Miriama Bajuszová  – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

·        Mgr. Martina Remenárová – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Plagát

Plagát [.pdf]  [.jpg]