Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

 1. AAB Vysvetlivky k inžinierskogeologickej mape Záhorskej nížiny / Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  Bratislava : GÚDŠ, 1985
 2. ABA Special purpose mapping for waste disposal sites Report of IAEG Commission 1: Engineering Geological Maps / Herwig Proske ... [et al.]
  In: Bulletin of Engineering Geology and the Environment. - Vol. 64, No. 1 (2005), s. 1-54 [6,8 AH]
 3. ABC Debris Flows in the Vicinity of the Machu Picchu Village, Peru / Jan Klimeš, Vít Vilímek, Ján Vlčko
  In: Progress in Landslide Science. - ISBN 978-3-540-70964-0. - Berlin : Springer, 2007. - S. 313-318 [1,1AH]
 4. ABC Rock Deformation Monitoring at Cultural Heritage Sites in Slovakia / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Progress in Landslide Science. - ISBN 978-3-540-70964-0. - Berlin : Springer, 2007. - S. 261-273 [2,4AH]
 5. ACB Geologické hazardy a ich prevencia / Rudolf Ondrášik, Ján Vlčko, Miriam Fendeková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 6. ACB Geologické hazardy a ich prevencia / Rudolf Ondrášik, Ján Vlčko, Miriam Fendeková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 7. ADC Recent tectonics and slope failtures in the Western Carpathians / Ľ. Petro ... [et al.]
  In: Engineering Geology. - Vol. 74, No. 1-2 (2004), s. 103-112
 8. ADC Monitoring of the temperature-moisture regime in St. Martin's Cathedral tower in Bratislava / Danica Fidríková ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 69, No. 4, Sp. Iss. (2013), s. 1481-1489
 9. ADC Key block theory application for rock slope stability analysis in the foundations of medieval castles in Slovakia / Vladimír Greif, Ján Vlčko
  In: Journal of Cultural Heritage. - Vol. 4, No. 4 (2013), s. 359-364
 10. ADC Sensor for Monitoring the Moisture in Porous Materials / Danica Fidríková ... [et al.]
  In: International Journal of Thermophysics. - Vol. 34, No. 10 (2013), s. 1918-1929
 11. ADC Monitoring of post-failure landslide deformation by the PS-InSAR technique at Lubietova in Central Slovakia / Vladimír Greif, Ján Vlčko
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 66, No. 6 (2012), s. 1585-1595
 12. ADC Sandstone alterations triggered by fire-related temperatures / Z. Kompaníková ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 72, No. 7 (2014), s. 2569-2581
 13. ADC Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru / Vít Vilímek ... [et al.]
  In: Environmental Geology. - Vol. 50, No. 7 (2006), s. 1041-1052
 14. ADC Thermomechanical behavior of Pravcicka Brana Rock Arch (Czech Republic) / Vladimír Greif ... [et al.]
  In: Landslides. - Vol. 14, No. 4 (2017), s. 1441-1455
 15. ADC Rock displacement and thermal expansion study at historic heritage sites in Slovakia / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Environmental Geology. - Vol. 58, No. 8, Sp. Iss. (2009), s. 1727-1740
 16. ADE Využitie metódy SMR (Slope Mass Rating) pri inžinierskogeologickom hodnotení skalnej steny kameňolomu Srdce / Ján Vlčko, Vladimír Greif, Rudolf Holzer
  In: Geotechnika. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 14-20
 17. ADE Seizmické mikrorajónovanie historického jadra Banskej Štiavnice / Jozef Viskup Ján Vlčko, Roman Koňuch
  In: Geotechnika. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 10-14
 18. ADE Natural and man-made hazards endangering the stability of historic sites and monuments in the Western Carpathians, Slovakia / Ján Vlčko, Rudolf Holzer
  In: Landslide news. - No. 12 (1999), s. 29-34
 19. ADE Technológia stálych odrazových bodov, ako nástroj na monitorovanie deformácií zemského povrchu / Kristína Bátorová, Vladimír Greif, Ján Vlčko
  In: Geotechnika. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 30-35
 20. ADE Extremely slow slope movements influencing the stability of Spis Castle, UNESCO site / Ján Vlčko
  In: Landslides. - Vol. 1, No. 1 (2004), s. 67-71
 21. ADE Inženerskogeologičeskije problemy prognozírovanija izmenenij geologičeskoj sredy pri regionaľnych issledovanijach / G. A. Golodkovskaja ... [et al.]
  In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 4, Geologija. - Roč. 40, č. 6 (1985), s. 67-76
 22. ADE Modelovanie teplotných zmien v skalnom masíve / Martin Brček, Ján Vlčko, Zuzana Kompaníková
  In: Geotechnika. - Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 15-20
 23. ADE Geodynamic reactions to recent tectonic events observed on selected sites monitored in Slovakia / Ľubomír Petro ... [et al.]
  In: Acta geodynamica et geomaterialia. - Vol. 8, No. 4 (2011), s. 453-467
 24. ADE Inžinierskogeologické posúdenie stability hradného brala NKP Devín / Ján Vlčko, Vladimír Greif, Lucia Henčelová
  In: Geotechnika. - Roč. 9, č. 3 (2006), s. 15-21
 25. ADE Teplota ako faktor štruktúrneho oslabenia horninových masívov / Michal Jezný, Ján Vlčko, Milan Hvožďara
  In: Geotechnika. - Roč. 10, č. 3 (2007), s. 8-15
 26. ADF Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 38, No. 4 (2006), s. 355-360
 27. ADF Výsledky monitorovania stability vybraných historických objektov na území SR / Ľubomír Petro ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 44, No. 4 (2012), s. 403-422
 28. ADF Ukážka spracovania inžinierskogeologických máp na číslicových počítačoch / Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  In: Geologické práce. Správy. - Nr. 65 (1976), s. 207-217
 29. ADF Pozorovanie zmien travertínov vyplývajúcich z teplotnej záťaže / Zuzana Kompaníková ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 83-94
 30. ADF Genéza strednojurských brekcií v devínskej jednotke Malých Karpát / Jozef Michalík, Ján Vlčko
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 43, No. 2 (2011), s. 129-136
 31. ADF Inžinierskogeologické modely pre územnoplánovaciu dokumentáciu / Miroslav Hrašna, Vladimír Letko, Ján Vlčko
  In: Acta Polytechnica. Řada 1. Stavební. - Č. 4 (1984), s. 79-83
 32. ADF Inžinierskogeologická rajonizácia pre sídelno-regionálnu aglomeráciu Košice-Prešov / Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 18, No. 3 (1986), s. 253-258
 33. ADF Teplotné zmeny simulujúce insoláciu a požiar v laboratórnych podmienkach a ich vplyv na fyzikálne vlastnosti travertínu / Zuzana Kompaníková ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 4, č. 1 (2012), s. 23-30
 34. ADF Ochrana objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody / Jan Vlčko ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 5, No. 3 (1990), s. 299-308
 35. ADF Hodnotenie vibračného pôsobenia na území Bratislavy / G. P. Lokšin ... [et al.]
  In: Geografický časopis. - Roč. 42, č. 3 (1990), s. 299-308
 36. ADF Distribúcia teploty, jej režim a hĺbkový dosah v travertínovom masíve podložia Spišského hradu / Martin Brček ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 173-191
 37. ADF Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika) / Aleš Havlín ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 153-161
 38. ADF Špeciálne inžinierskogeologické rajónovanie územia v súvislosti s reštauračnými prácami v Banskej Štiavnici / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Urbanita. - Č. 73 (1992), s. 64-70
 39. ADF Vývoj inžinierskogeologického mapovania na Slovensku a súčasné trendy jeho rozvoja / Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 27, No. 6 (1995), s. 419-424
 40. ADF Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov / Martin Brček ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 42, č. 2 (2010), s. 205-216
 41. ADF Vlhkosť - negatívny faktor deteriorácie horninového masívu / Martin Brček ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 1-8
 42. ADF Využívanie štatistických metód pri hodnotení náchylnosti územia na zosúvanie / Peter Pauditš, Ján Vlčko, Jozef Jurko
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 37, No. 4 (2005), s. 529-538
 43. ADF Využitie kvantitatívnych metód pri inžinierskogeologickom hodnotení prostredia / Ján Vlčko
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 12, No. 1 (1980), s. 43-51
 44. ADF Spôsob hodnotenia stability svahov väčších regionálnych územných celkov / J. Vlčko, P. Wagner, Z. Rychlíková
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 12, No. 3 (1980), s. 275-284
 45. ADF Špeciálne mapy rajonizácie zostrojené pomocou počítačov / M. Matula, J. Vlčko, Z. Rýchliková
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 12, No. 4 (1981), s. 351-362
 46. ADF Inžinierskogeologická charakteristika sedimentov na území súmestia Banská Bystrica - Zvolen / J. Vlčko, P. Wagner
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 14, No. 4 (1982), s. 323-342
 47. ADF Inžinierskogeologické podklady pre bratislavskú sídelno-regionálnu aglomeráciu / I. Vojtaško, J. Vlčko, M. Žembery
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 20, No. 1 (1988), s. 33-45
 48. ADF Inžinierskogeologické príčiny porušenia kláštora Skalka / J. Vlčko, P. Wagner
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 30, No. 5 (1998), s. 387-394
 49. ADF Use of Distinct Element Method in the Numerical Analysis of Slope Failture Mechanism Study at the Spiš Castle / Lucia Bašková, Ján Vlčko
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 10, No. 4 (2004), s. 299-303
 50. ADF Stabilita horninových masívov pod historickými objektami / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy. - No. 106 (2002), s. 89-96
 51. ADM Landslide mapping and monitoring by using radar and optical remote sensing: Examples from the EC-FP7 project SAFER / N. Casagli ... [et al.]
  In: Remote Sensing Applications: Society and Environment [elektronický zdroj]. - Vol. 4, October (2016), s. 92-108 [online]
 52. ADN Monitoring obsahu vody v masíve skalných obydlí v Brhlovciach na základe merania termofyzikálnych parametrov / Lenka Kralovičová ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 41-50
 53. ADN Fyzikálne modelovanie rozvoľnenia skalných masívov mechanizmom vkliňovania blokov vplyvom cyklických teplotných zmien / Ivana Šimková ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 51-59
 54. AEC Application of the PS-InSAR Technique for the Post-Failure Landslide Deformation Monitoring at Lubietova Site in Central Slovakia / Vladimír Greif, Ján Vlčko
  In: Landslide Science and Practice, Vol. 2: Early Warning, Instrumentation and Monitoring. - ISBN 978-3-642-31444-5. - Heidelberg : Springer, 2013. - S. 15-23
 55. AEC Inovatívny prístup v hodnotení mramorových vzoriek pri vysokých teplotách / Zuzana Kompaníková, Ján Vlčko
  In: Člověk, stavba a územní plánování 5. - ISBN 978-80-01-04753-8. - Praha : Fakulta stavební ČVUT, 2011. - S. 369-378
 56. AEC Environmental hazards: the result of engineering geological failures on cultural heritage / Ján Vlčko, Vladimír Greif
  In: Landslides - Disaster Risk Reduction. - ISBN 978-3-540-69966-8. - Berlin, Heidelberg : Springer, 2009. - S. 407-411
 57. AEC Kinematic Analysis of a Rock Slope at Strecno Castle (Slovakia) Based on the Processing of the Point Cloud Generated by UAV Photogrammetry / Vladimír Greif, Ján Vlčko
  In: Advancing Culture of Living with Landslides, Vol. 2 : Advances in Landslide Science. - ISBN 978-3-319-53497-8. - Cham : Springer International Publishing, 2017. - S. 419-429
 58. AEC Physical Model of the Mechanism for Thermal Wedging Failure in Rocks / Vladimír Greif, Ivana Šimková, Ján Vlčko
  In: Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Vol. 2: Methods of Landslide Studies. - ISBN 978-3-319-05049-2. - Cham : Springer International Publishing, 2014. - S. 45-50
 59. AEC Deformations Dynamics in Response to Seasonal Temperature Oscillations: An Example from Pravcicka Brana Rock Arch (Czech Republic) / Ján Vlčko, Martin Brček, Vladimír Greif
  In: Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Vol. 3: Targeted Landslides. - ISBN 978-3-319-04995-3. - Cham : Springer International Publishing, 2014. - S. 363-368
 60. AEC Monitoring of the Thermal-Moisture Regime at St. Jacob´s Church in Levoča UNESCO Site, Eastern Slovakia / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Engineering Geology for Society and Territory, Vol. 8. - ISBN 978-3-319-09407-6. - Cham : Springer, 2015. - S. 577-580
 61. AEC Geomorphological Investigations at Machu Picchu, Peru (C101-1) / Vít Vilímek ... [et al.]
  In: Landslides: Risk Analysis and Sustainable Disaster Management. - ISBN 3-540-28664-0. - Berlin - Heidelberg - New York : Springer, 2005. - S. 49-54
 62. AEC Influence of Thermal Expansion on Slope Displacements (C101-2) / Ján Vlčko, Michal Jezny, Zuzana Pagáčová
  In: Landslides: Risk Analysis and Sustainable Disaster Management. - ISBN 3-540-28664-0. - Berlin : Springer, 2005. - S. 71-74
 63. AED Engineering geological failures on historic structures and historic sites / Ján Vlčko
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, 54. - ISBN 80-223-1449-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 5-25
 64. AED Inžinierskogeologické hodnotenie a prognózovanie geosystémov pre účely urbanizácie / Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 12. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 113-119
 65. AED Engineering Geological Models for Land-Use Planning Documents / Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica, 42. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 137-148
 66. AED Engineering geology and urban environment: a contribution to two problems / Ján Vlčko, Ivan Vojtaško
  In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica, 47, Part II. - ISBN 80-08-01077-0. - Bratislava : SPN, 1991. - S. 201-207
 67. AED Karst-tectonic analysis for pumped-storage plant project on Plešivská planina plateau / Ján Vlčko, Rudolf Holzer
  In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica, 47, Part II. - ISBN 80-08-01578-0. - Bratislava : SPN, 1991. - S. 93-103
 68. AED Engineering geological study of some medieval castles in Slovakia / Ján Vlčko, Rudolf Holzer, Anna Hyánková
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, 51. - ISBN 80-223-1132-4. - Bratislava : UK, 1996. - S. 17-22
 69. AED Inžinierskogeologická mapa ako model geologických faktorov životného prostredia / Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 5. - Bratislava : SPN, 1979. - S. 149-163
 70. AED Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom hodnotení pohronského metropolitného regiónu / Ján Vlčko
  In: Západné Karpaty, séria hydrogeológia a inžinierska geológia, 6. - Bratislava : Veda, 1985. - S. 175-193
 71. AEF Od inžinierskogeologickej optimalizácie územia po hodnotenie geologických hazardov / Rudolf Ondrášik, Ján Vlčko
  In: Nové metódy a výsledky výskumu v geológii Západných Karpát. - ISBN 80-969338-5-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 155-162
 72. AFC Slope deformations and other geohazards endangering the stability of historic sites in the Western Carpathians / Ján Vlčko
  In: Landslide hazard assessment and mitigation for cultural heritage sites and other locations of high societal value. IGCP Project no. 425. Reports and sub-project proposals. - Paris : UNESCO, 1999. - S. 51-60
 73. AFC Monitoring of the temperature-moisture regime of rock dwellings in Brhlovce village (Slovakia) / V. Boháč ... [et al.]
  In: Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites. - ISBN 978-1-138-00055-1. - London : CRC Press, 2013. - S. 175-182
 74. AFC Sanácia podzemných priestorov objektov galérie J. Kollára v historickom jadre Banskej Štiavnice / Ján Vlčko, Marián Skaviniak, Ondrej Ťavoda
  In: Zakládání staveb - Foundations - Grundbau. - ISBN 80-7204-217-3. - Brno : [s.n.], 2001. - S. 184-188
 75. AFC Movement measurements of landslides triggered by active faults in the Western Carpathians / L. Petro ... [et al.]
  In: Studi Geologici Camerti, spec. issue. - Camerino : Universita´degli Studi di Camerino, 2004. - S. 117-118
 76. AFC Thermal expansion effect on slope deformation recording at Spis Castle / J. Vlčko, M. Jezný, Z. Pagáčová
  In: Veröffentlichungen von der 15. Tagung für Ingenieurgeologie. - Erlangen : Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, 2005. - S. 309-312
 77. AFC Engineering geological problems related to preservation of UNESCO sites in Slovakia / Ján Vlčko
  In: Landslide risk mitigation and protection of cultural and natural heritage. - ISBN 4-9900618-3-7. - Tokyo : Kyoji SASSA, 2001. - S. 35-47
 78. AFC Engineering geological maps for landuse planning documents / Milan Matula, Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  In: Proceedings of 5th International Congress of IAEG. - Buenos Aires : International Association of Engineering Geology, 1986. - S. 1821-1927
 79. AFC Special zoning for pumped-storage plant on Plešivská planina karst plateau / Ján Vlčko, Rudolf Holzer
  In: Proceedings of the 6th International Congress of IAEG. - ISBN 90-6191-131-1. - Rotterdam : Balkema, 1990. - Vol. 1 (1990), S. 135-140
 80. AFC Monitoring of temperature-moisture regime of rock massive at SpisCastle / Ľudovít Kubičár
  In: Thermophysics 2011. - ISBN 978-80-214-4345-7. - Brno : University of Technology, 2011. - S. 235-241
 81. AFC Alteration effects on engineering properties of Neogene volcanic rocks of Central Slovakia / Ján Vlčko, Anna Hyánková, Vladimír Letko
  In: Geotechnical Engineering of Hard Soils - Soft Rocks. - ISBN 90-5410-344-2. - Rotterdam : Balkema, 1993. - S. 147-150
 82. AFC The influence of slope movements on Spiš Castle stability / Ján Vlčko, F. Baliak, J. Malgot
  In: Landslides. - ISBN 90-5410-302-7. - Rotterdam : Balkema, 1993. - S. 305-312
 83. AFC Developments in engineering geological mapping in Slovakia / Miroslav Hrašna, Ján Vlčko
  In: 7th International Congress IAEG, Vol. 3. - ISBN 90-5410-506-2. - Rotterdam : Balkema, 1994. - S. 1231-1238
 84. AFC Engineering geological problems related to the preservation of some medieval castles in Slovakia / Anna Hyánková, Ján Vlčko
  In: 7th International Congress IAEG, Vol. 5. - ISBN 90-5410-508-9. - Rotterdam : Balkema, 1994. - S. 3605-3611
 85. AFC The destruction of the Skalka Monastery as a result of deep-seated deformations / Ján Vlčko, Peter Wagner, Richard Mika
  In: Proceedings of the 8th International Conference and Field Trip on Landslides. - ISBN 90-5410-832-0. - Rotterdam : Balkema, 1996. - S. 79-86
 86. AFC Monitoring of subgrade movements beneath historic structures / Ján Vlčko, Ľubomír Petro
  In: Proceedings of the 9th Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment (CD ROM). - ISBN 0-620-28559-1. - Durban : IAEG, 2002. - S. 1432-1437
 87. AFC Monitoring - an effective tool in safeguarding the historic structures / Ján Vlčko
  In: Landslide Risk Mitigation and Protection of Cultural and Natural Heritage. - Kyoto : Kyoto University, 2002. - S. 267-278
 88. AFC Application of Geosynthetics in Slope and Cultural Heritage Conservation / Tewodros Ayele, Ján Vlčko
  In: Landslide Risk Mitigation and Protection of Cultural and Natural Heritage. - Kyoto : Kyoto University, 2002. - S. 347-356
 89. AFC Prevailing geologic hazards in Slovakia / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  In: INTERPRAEVENT 2002 in the Pacific Rim, Vol. 2. - Matsumoto : Japan Society of Erosion Control Engineering, 2002. - S. 667-676
 90. AFC Landslide hazard strategies in Slovakia / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Proceedings of the 1st World Landslide Forum. - Tokyo : United Nations University, 2008. - S. 639-642
 91. AFC Environmental hazards - the result of engineering geological failtures on cultural heritage / Ján Vlčko, Vladimír Greif
  In: Proceedings of the 1st World Landslide Forum. - Tokyo : United Nations University, 2008. - S. 635-638
 92. AFC Earthquake response analysis of the Catarata 2 rock block at Machu Picchu - Peru / Ján Vlčko, Vladimír Greif
  In: Proceedings of the 1st World Landslide Forum. - Tokyo : United Nations University, 2008. - S. 231-234
 93. AFC Landslide susceptibility map of Liptovska kotlina basin using GIS / Jozef Jurko, Peter Pauditš, Jan Vlčko
  In: Proceedings of the 10th International Congress IAEG (CD-ROM). - London : Geological Society, 2006. - Paper No. 162
 94. AFC Monitoring teplotno-vlhkostneho režimu v skalnom masíve Perúnovej skaly na Spišskom Hrade / Martin Brček ... [et al.]
  In: Zakládání staveb Brno 2009. - ISBN 978-80-86604-46-6. - Brno : Sekurkon, 2009. - S. 23-28
 95. AFC Engineering geological optimalization analysis in land use planning / Ján Vlčko
  In: 4th International Congress, Vol. 1. - ISBN 9-0619-1266-0. - Rotterdam : Balkema, 1982. - S. 13-15
 96. AFC Landslide susceptibility zonation using GIS - statistical approach / Jozef Jurko, Peter Pauditš, Ján Vlčko
  In: International Symposium on Latest Natural Disasters - New Challenges for Engineering Geology. - Sofia : IAEG, 2005. - S. 1-7
 97. AFC Special engineering geological zoning related to restoration works in Banská Štiavnica, Czechoslovakia / J. Vlčko ... [et al.]
  In: Engineering Geology of Ancient Works, Monuments, and Historical Sites, Vol. 3. - ISBN 90-691-8545. - Rotterdam : Balkema, 1988. - S. 1377-1384
 98. AFC Návrh stabilizačných a protieróznych opatrení na Bratislavskom hradnom vrchu / R. Holzer, J. Vlčko
  In: Geotechnické sympozium. - ISBN 80-7204-037-5. - Brno : Ústav geotechniky fakulty stavební VUT v Brne a Geotechnická spoločnost ČSSI, 1997. - S. 44-47
 99. AFC Special purpose engineering geological mapping for the location of waste disposal sites / H. Proske, J. Vlčko
  In: Proceedings of the International Symposium on Engineering Geology and the Environment. - ISBN 90-5410-877-0. - Rotterdam : Balkema, 1997. - S. 2103-2106
 100. AFC Rock fall - A phemenomenon endangering the security of the chemical waste / R. Holzer, J. Vlčko, M. Mikita
  In: Proceedings of the 8th International Congress IAEG, Vol. 2. - ISBN 9-0541-0992-0. - Rotterdam : Balkema, 1998. - S. 1187-1193
 101. AFC Deformation monitoring at cultural and natural heritage sites / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: World Danxia. - Shaoguan : Sun Yat-sen University, 2009. - S. 317-324
 102. AFC Numerical analysis of block movements at the Spis Castle / L. Bašková, J. Vlčko
  In: Geotechnical Measurements and Modeling. Proceedings. - ISBN 90-5809-603-3. - Lisse : Swets and Zetlinger Publ., 2003. - S. 181-185
 103. AFD Mapa optimalizácie urbanistickej výstavby pre Banskú Bystricu a okolie / Jozef Oroszlany, Ján Vlčko
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-25-9. - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2001. - S. 67-71
 104. AFD Moisture Sensor for the Monitoring of Temperature-Moisture Regime in Volcanic Tuffs Located in Brhlovce Village / V. Boháč ... [et al.]
  In: Measurement 2015. - ISBN 978-80-969672-9-2. - Bratislava : Institute of Measurement Science SAS, 2015. - S. 233-236
 105. AFD Inovácie v regionálnom inžinierskogeologickom prieskume a mapovaní / Ján Vlčko
  In: Metodické inovace v inženýrské geologii. - Brno : ČSVTS Brno, 1991. - S. 45-53
 106. AFD Zvláštnosti inžinierskogeologického hodnotenia neovulkanitov Štiavnických vrchov / Ján Vlčko, Anna Hyánková, Vladimír Letko
  In: Metodické inovace v inženýrské geologii. - Brno : ČSVTS Brno, 1991. - S. 120-125
 107. AFD Regionálne hodnotenie prostredia z hľadiska jeho využívania a ochrany / Ján Vlčko, Milan Matula
  In: Inžinierska geológia - výskum a prax. - Bratislava : PRIF UK, SAIG, SGS, 1991. - S. 115-121
 108. AFD Prognózovanie zmien geologického prostredia spôsobených výstavbou / Ján Vlčko, Milan Matula
  In: Inžinierska geológia - výskum a prax. - Bratislava : PRIF UK, SAIG, SGS, 1991. - S. 131-136
 109. AFD Geoinformačné systémy v územnom plánovaní a urbanistickom projektovaní / Ján Vlčko
  In: Inžinierska geológia - výskum a prax. - Bratislava : PRIF UK, SAIG, SGS, 1991. - S. 137-141
 110. AFD Inžinierskogeologický prieskum pri rekonštrukcii historických jadier miest / Ján Vlčko, Ondrej Ťavoda
  In: Inžinierska geológia - výskum a prax. - Bratislava : PRIF UK, SAIG, SGS, 1991. - S. 159-164
 111. AFD Inžinierskogeologický prieskum a geotechnické opatrenia Spišského hradu / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Zakládání staveb ´92. - Brno : Dom techniky ČSVTS Brno, 1992. - S. 11-17
 112. AFD Inžinierskogeologické problémy ochrany stredovekých hradov / Ján Vlčko
  In: Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike. - ISBN 80-967154-2-9. - Bratislava : Slovenská asociácia inžinierskych geológov, 1994. - S. 118-120
 113. AFD Použitie pozemnej stereofotogrametrie pri inžinierskogeologickom výskume hradu Lietava Geotechnické problémy životného prostredia / Pavel Bartis ... [et al.]
  In: Zborník 1. slovenskej geotechnickej konferencie. - ISBN 80-233-0349-X. - Bratislava : Stavebná fakulta STU, 1995. - S. 41-46
 114. AFD Zosuvy Bansko-štiavnického regiónu a Žiarskej kotliny / Ján Otepka, Ján Vlčko
  In: Výskum, prieskum a sanácia zosuvných území na Slovensku. - ISBN 80-967603-0-0. - Bratislava : IRIS, 1996. - S. 71-76
 115. AFD Výsledky výskumu a prieskumu príčin gravitačného porušenia významných hradov a zámkov / Ján Vlčko, František Baliak
  In: Výskum, prieskum a sanácia zosuvných území na Slovensku. - ISBN 80-967603-0-0. - Bratislava : IRIS, 1996. - S. 77-83
 116. AFD Vývoj plazivých deformácií na lokalite Spišský hrad / Lucia Bašková, Ján Vlčko
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-40-2. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2002. - S. 47-50
 117. AFD Mapa relatívnej náchylnosti územia obce Ľubietová k svahovým pohybom / Ján Vlčko
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-40-2. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2002. - S. 107-110
 118. AFD Využitie metódy SMR (Slope Mass Rating) pri hodnotení skalnej steny kameňolomu Srdce / Ján Vlčko, Vladimír Greif
  In: Geotechnika - 2008 - Geotechnics. - ISBN 978-80-248-1850-4. - Stupava : ORGWARE, 2008. - S. 45-50
 119. AFD Inžinierskogeologické a geotechnické posúdenie stability hradnej skaly NKP Devín / Vladimír Greif, Ján Vlčko
  In: Geotechnika - 2008 - Geotechnics. - ISBN 978-80-248-1850-4. - Stupava : ORGWARE, 2008. - S. 51-56
 120. AFD Vplyv teplotných cyklov na degradáciu horninového masívu / Martin Brček ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. - S. 63-68
 121. AFD Seizmické ohrozenie objektov historického centra Banskej Štiavnice / Ján Vlčko, Jozef Viskup, Roman Koňuch
  In: Geológia a životné prostredie 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. - S. 152-157
 122. AFD Moisture Probe Calibration for Open Air Measurements in Rock Dwellings Locality in Brhlovce / Vlastimil Boháč ... [et al.]
  In: Measurement 2013. - ISBN 978-80-969-672-5-4. - Bratislava : Institute of Measurement Science SAS, 2013. - S. 255-258
 123. AFD Monitoring System of the Temperature-Moisture Regime Placed at Spis Castle / Ľ. Kubičár ... [et al.]
  In: Measurement 2009. - ISBN 978-80-969672-1-6. - Bratislava : Institute of Measurement Science SAS, 2009. - S. 282-285
 124. AFD Teplotná deformácia - faktor štruktúrneho oslabenia horninového masívu / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Thermophysics 2007. - ISBN 978-80-227-2746-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 127-147
 125. AFD Modelovanie tepelného toku v povrchových častiach skalného masívu / Michal Jezný, Ján Vlčko
  In: Geológia a životné prostredie 2006 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88974-78-X. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2006. - Nestr. [7 s.]
 126. AFD Inžinierskogeologické posúdenie stability hradného brala NKP Devín / Ján Vlčko, Vladimír Greif, Lucia Henčelová
  In: Geológia a životné prostredie 2006 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88974-78-X. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2006. - Nestr. [12 s.]
 127. AFD Katastrofálny kamenitý prúd v Aguas Calientes (Peru) / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2006 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88974-78-X. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2006. - Nestr. [10 s.]
 128. AFD Použitie merania metódou multikáblového sondovania (MES) pri hodnotení podzákladia historických stavieb / Vojtech Gajdoš, Ján Vlčko, Lucia Bašková
  In: Geológia a životné prostredie 2004. - ISBN 80-88974-54-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. - S. 37-40
 129. AFD Inžinierskogeologická rajonizácia pre územný projekt zóny Banská Bystrica-Podlavice / Ján Vlčko
  In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume. - Bratislava : PRIF UK, 1986. - S. 245-254
 130. AFD Engineering geological documents for optimum land-use / Ján Vlčko
  In: ENVIGEO. - Brno : Dom techniky ČSVTS, 1990. - S. 23-28
 131. AFD Použitie pozemnej stereofotogrametrie pri inžinierskogeologickom výskume hradu Lietava / P. Bartoš ... [et al.]
  In: Geotechnické problémy životného prostredia. 1. diel. - ISBN 80-233-0349-X. - Bratislava : Dom techniky STS, 1995. - S. 41-46
 132. AFD Monitorovanie skalných blokov na Spišskom hrade / J. Vlčko, Ľ. Petro, B. Košťák
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-85314-90-8. - Bratislava: Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 1998. - S. 102-104
 133. AFD Najčastejšie inžinierskogeologické príčiny porúch historických objektov a ich klasifikácia / J. Vlčko
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-85314-90-8. - Bratislava: Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 1998. - S. 32-34
 134. AFD Inžinierskogeologická problematika sanácie mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica / Ján Vlčko, Tatiana Durmeková
  In: Geotechnické problémy při sanacích a rekonstrukcích městských historických center. - Brno : Dům techniky ČSVTS, 1989. - S. 201-205
 135. AFD Optimalizácia hodnotenia územia z hľadiska jeho využitia a ochrany / Ján Vlčko
  In: IG problémy horninového a krajinného prostredia v investičnej výstavbe. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1981. - S. 259-264
 136. AFD Využitie inžinierskogeologickej optimalizácie v územnoplánovacej dokumentácii / Ján Vlčko
  In: Inžinierskogeologické sympózium k 60. narodeninám prof. Matulu. - Bratislava : ČSVTS, 1984. - S. 68-73
 137. AFD Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby PVE na území Plešivskej planiny / R. Holzer, J. Vlčko
  In: Inženýrská geologie a energetická výstavba. - Brno : Dům techniky ČSVTS, 1985. - S. 21-37
 138. AFD Ochrana podzemných priestorov historických objektov v Banskej Štiavnici pred podzemnou vodou / O. Ťavoda, J. Vlčko, J. Sikora
  In: Zakladanie stavieb 1990. - ISBN 80-02-00453-1. - Brno : Čes. výbor staveb. spoločnosti ČS VTS Brno, 1990. - S. 101-104
 139. AFD Monitoring teplotno - vlhkostného režimu v horninovom masíve / Martin Brček, Ján Vlčko, Zuzana Kompaníková
  In: Geotechnický monitoring. - ISBN 978-80-227-3057-9. - Bratislava : STU, Stavebná fakulta, 2009. - S. 188-193
 140. AFG Thermal expansion of rocks, a part of extremely slow slope displacements / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 9 [elektronický zdroj]. - Katlenburg-Lindau : Copernicus, EGU, 2007. - Art. No. 07949 [online]
 141. AFG The moisture monitoring as a negative factor of deterioration of massive rocks / V. Boháč ... [et al.]
  In: Joint International Symposium on Temperature, Humidity, Moisture and Thermal Measurements in Industry and Science. Book of Abstracts, Vol. A. - ISBN 978-961-243-146-4. - Ljubljana : Faculty of Electrical Engineering, Laboratory of Metrology and Quality, 2010. - S. 200
 142. AFG Monitoring of the temperature - moisture regime of pillars in north and south orientation of the St. Jacobs Church in Levoca / Ľudovít Kubičár ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 15 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2013. - Art. No. eGU2013-10833, nestr. [1 s.] [online]
 143. AFG Model of the thermo-mechanical behavior of the Pravcicka brana sandstone rock arch (Czech Republic) and Perun's rock at Spis Castle (Slovakia) / Vladimir Greif ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts. - Vol. 13 (2011), nestr. [1 s.]
 144. AFG Evolution of petrophysical properties of Spanish building granites at high temperatures / Zuzana Kompaníková ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts. - Vol. 13 (2011), nestr. [1 s.]
 145. AFG Engineering Geological Date for Regional Planning in Czechoslovakia / Milan Matula ... [et al.]
  In: Proceedings of the 27th International Geological Congress, Vol. 8. - Moskva : Nauka, 1984. - S. 57-58
 146. AFG Surface roughness change on sandstone induced by temperature increase / J. Vlčko ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 14 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2012. - Art. No. eGU2012-4703, nestr. [1 s.] [online]
 147. AFH Vplyv kolísania teplôt na lineárnu teplotnú rozťažnosť travertínu vo vzťahu k optimalizácii nameraných výsledkov na lokalite Spišský hrad / Michal Jezný, Ján Vlčko
  In: Študentská vedecká konferencia 2005. 2. zväzok - didaktická, environmentálna, geografická, geologická a chemická sekcia. - ISBN 80-88870-47-X. - Bratislava : Kartprint, 2005. - S. 105
 148. AFH Hodnotenie geologického prostredia pre územné plánovanie. / J. Vlčko, M. Páleník, L. Petro
  In: Zborník z 5. celoslovenskej geologickej konferencie. - Bratislava : SGÚ, 1990. - S. 166-167
 149. AFH Inžinierska geológia pri záchrane, konzervácii a rekonštrukcii historický pamiatok na Slovensku. / Ján Vlčko, Jozef Malgot, Jozef Sikora
  In: Zborník z 5. celoslovenskej geologickej konferencie. - Bratislava : SGÚ Bratislava, 1990. - S. 182-184
 150. AGI Hodnotenie a výber stavenísk jadrových elektrární / M. Hrašna, J. Vlčko
  Bratislava : [s.n.], 1982
 151. AGI Hodnotenie a prognózovanie geosystémov pre účely urbanizácie / M. Hrašna, J. Vlčko, M. Matula
  Bratislava : [s.n.], 1985
 152. AGI Hodnotenie a prognózovanie regionálnych geosystémov pre účely územného plánovania / M. Hrašna ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1988
 153. AGI Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov životného prostredia / M. Hrašna, M. Matys, J. Vlčko
  Bratislava : [s.n.], 1996
 154. AGI Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov životného prostredia / Miroslav Hrašna, Mirko Matys, Ján Vlčko
  Bratislava : [s.n.], 1997
 155. AGI Prehľadná inžinierskogeologická mapa Slovenska 1 : 200 000 : list Znojmo - Trnava. / Ján Vlčko ... [et al.]
  Bratislava : SGÚ, PRIF UK, 1984
 156. AGI Prehľadná inžinierskogeologická mapa Slovenska 1 : 200 000 : Banská Bystrica - Lučenec. / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  Bratislava : SGÚ, PRIF UK, 1981
 157. BAB Atlas inžinierskogeologických máp SSR : 1:200 000. / Rudolf Holzer ... [et al.]
  Bratislava : Katedra inžinierskej geológie PRIFUK, 1989
 158. BAB Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník / Ľubomír Petro ... [et al.]
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008
 159. BCI Moderné metódy hodnotenia horninového a životného prostredia : 3. diel. / Milan Matula ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
 160. BCI Praktikum inžinierskogeologického mapovania / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
 161. BDF Z čoho sú postavené a na čom stoja slovenské hrady 1. časť / Milan Mišík, Ján Vlčko
  In: Geografia. - Roč. 5, č. 2 (1997), s. 54-57
 162. BDF Z čoho sú postavené a na čom stoja slovenské hrady 2. časť / Milan Mišík, Ján Vlčko
  In: Geografia. - Roč. 5, č. 3 (1997), s. 96-98
 163. BDF Z čoho sú postavené a na čom stoja slovenské hrady 3. časť / Milan Mišík, Ján Vlčko
  In: Geografia. - Roč. 5, č. 4 (1997), s. 140-142
 164. BDF Inžinierska geológia vo vzťahu k ochrane historických objektov / Ján Vlčko, Jozef Segin, Peter Spusta
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 45, č. 4 (1996), s. 70-71
 165. BDF Vybrané termíny z oblasti geológie a životného prostredia / Rudolf Ondrášik
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 34, No. 1 Geovestník (2002), s. 13-14
 166. BEE Preliminary Result of Monitoring Rock Deformations using the PS-InSAR Technique: The cases of Danxiashan and Langshan, China / Vladimír Greif ... [et al.]
  In: Proceedings of the 14th national redbeds and danxia landform academic meeting. - Pingliang : IAG, 2014. - S. 96-109
 167. BEE Calibration of Moisture Sensor for the Monitoring of Temperature-Moisture Regime in Volcanic Tuffs (Natural Rock Dwellings) in Brhlovce Village (Slovakia) / Vlastimil Boháč ... [et al.]
  In: Thermam 2014. - Izmir : Dokuz Eylul University, 2014. - S. 231-238
 168. BEE Specific Features of Geological Hazards, and Impact Mitigation in Slovakia / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  In: Geologisches Jahrbuch. Reihe C. Hydrogeologie, Ingenieurgeologie. Sonderhefte, Heft SC. 4. - ISBN 3-510-05911-5. - Stutgart : Schweizerbart, 2003. - S. 103-111
 169. BEF Analýza geosystémov ovplyvnených dlhodobou činnosťou človeka / Ján Vlčko
  In: Systémové prístupy v inžinierskogeologickom výskume. - Bratislava : ČSTVS a PRIF UK, 1988. - S. 39-43
 170. BEF Inžinierskogeologický prieskum pre obnovu mestskej pamiatkovej rezervácie v Banskej Štiavnici / Anna Hyánková, Ondrej Ťavoda, Ján Vlčko
  In: Pracovný seminár a aktív KRB pre zefektívnenie inžinierskogeologického a geodetického výskumu a prieskumu v Žiarskej kotline. - Bratislava : ČSTVS, 1989. - S. 48-51
 171. BFB Vplyv teploty na stavebný a dekoračný kameň / Zuzana Kompaníková, Ján Vlčko, Martin Brček
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 40, č. 3-4 (2008), s. 224
 172. GAI Slovensko - inžinierskogeologická pasportizácia vybraných historických objektov, IGP / Ján Vlčko ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, MŽP SR, 1998
 173. GHG Výskum svahových pohybov okolo Machu Picchu v Peru [elektronický dokument] : Projekt ProVek. / Ján Vlčko
  Bratislava : [s.n.], 2007
 174. GII Inžinierskogeologická mapa SSR 1:200 000, list Banská Bystrica / Ján Vlčko, Rudolf Ondrášik, Anna Hyánková
  Bratislava : SGÚ, GÚDŠ a KIG PFUK Bratislava, 1989
 175. GII Inžinierskogeologické zhodnotenie podmienok výstavby jadrovej elektrárne Východné Slovensko / M. Hrašna, J. Vlčko
  In: Geologicko-seizmotektonická štúdia - jadrová elektráreň Východné Slovensko. - Bratislava : GÚDŠ. 1982. - S. 114-133
 176. GII Inžinierskogeologická mapa Banská Štiavnica 1:10 000 : mapa. / Ján Vlčko
  Bratislava : [s.n.], 1991
 177. GII Banská Štiavnica 1:1000 : mapa. / Ján Vlčko
  Bratislava : PRIF UK, 1991
 178. GII Sledovanie stability podzákladia zrúcanín / Ján Vlčko
  In: Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. - ISBN 80-969477-0-2. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006. - S. 88-91
 179. GII Inžinierskogeologická mapa SSR 1:200 000, list Trnava / Ján Vlčko
  Bratislava : SGÚ, GÚDŠ a KIG PFUK Bratislava, 1989
 180. GII Výskum zrúcanín / Pavel Fabian ... [et al.]
  In: Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. - ISBN 80-969477-0-2. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006. - S. 61-65