Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

 1. ADC Multidisciplinary research of landslide at UNESCO site of Lower Hodruša mining water reservoir / Martin Bednarik ... [et al.]
  In: Landslides. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 1233-1251
 2. ADC GIS-based multicriteria evaluation of foundation conditions / Lucia Dunčková ... [et al.]
  In: Bulletin of Engineering Geology and the Environment. - Roč. 78, č. 4 (2019), s. 2903-2917
 3. ADF Použitie bivariačnej a multivariačnej analýzy na hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu (Západné Karpaty) / Rudolf Tornyai, Martin Dunčko
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 179-193
 4. ADN A high potential of the micro-Deval test in rock quality assessment / Tatiana Durmeková, Daniel Grega, Rudolf Tornyai
  In: Acta Geologica Slovaca [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 1-9 [print]
 5. ADN Application of neural network to assess landslide hazard and comparison with bivariate and multivariate statistical analyses / Rudolf Tornyai, Martin Bednarik, Aleš Havlín
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 8, č. 1 (2016), s. 109-118
 6. AFC Použitie štatistických analýz na hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu / Rudolf Tornyai, Kristína Bátorová, Patrícia Ekkertová
  In: Člověk, stavba a územní plánování 7. - ISBN 978-80-01-05225-9. - Praha : Fakulta stavební ČVUT, 2013. - S. 202-207
 7. AFC Digitálna fotogrametria ako nástroj pri analýze porušených skalných svahov / Patrícia Ekkertová, Martin Dunčko, Rudolf Tornyai
  In: Člověk, stavba a územní plánování 7. - ISBN 978-80-01-05225-9. - Praha : Fakulta stavební ČVUT, 2013. - S. 195-201
 8. AFC Využitie satelitnej radarovej interferometrie v zastavanej oblasti / Kristína Bátorová ... [et al.]
  In: Člověk, stavba a územní plánování 7. - ISBN 978-80-01-05225-9. - Praha : Fakulta stavební ČVUT, 2013. - S. 171-178
 9. AFD Využitie satelitnej radarovej interferometrie na monitorovanie deformácií zemského povrchu / Kristína Bátorová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 1229-1234 [CD-ROM]
 10. AFD Použitie bivariačnej a multivariačnej analýzy na hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu / Rudolf Tornayi, Kristína Bátorová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1310-1315 [CD-ROM]
 11. AFD Zhodnotenie aktivity svahovej deformácie pomocou GPS metódy (predbežné výsledky) / Jaroslav Buša ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1265-1270 [CD-ROM]
 12. AFD Použitie štatistických metód pri hodnotení zosuvného hazardu / Rudolf Tornyai, Jaroslav Buša
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1375-1380 [CD-ROM]
 13. AFD Stanovenie stlačiteľnosti a súčiniteľa konsolidácie zemín v základovej škáre protihlukovej steny v Lamači / Matej Lúchava, Rudolf Tornyai, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1279-1284 [CD-ROM]
 14. AFG Úspešnosť hodnotenia zosuvného hazardu vzhľadom na použitú mierku a metódu / Martin Bednárik ... [et al.]
  In: Sborník příspěvků 14. hydrogeologického kongresu a 2. inženýrskogeologického kongresu. - ISBN 978-80-903635-4-0. - Liberec : Technická univerzita, 2014. - S. 158
 15. AFG Shallow geophysical survey in reviewing of the underground staunching wall / René Putiška ... [et al.]
  In: 37th Czech-Polish-Slovak Symposium on "Mining and Environmental Geophysics and 28th Conference "OVA ́19 - New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering". - ISBN 978-80-86407-76-0. - Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2019. - S. 20-20
 16. AFH Using statistical analyses to assess landslide hazard / Rudolf Tornyai, Matej Lúchava
  In: Geology, Geophysics & Environment [elektronický zdroj]. - Vol. 41, No. 1 (2015), s. 144-145 [online]
 17. AFH Posúdenie vplyvu vody na aktivizáciu svahovej deformácie v Ruskej Novej Vsi / Martin Maľa ... [et al.]
  In: Zborník 19. Slovenská hydrogeologická konferencia [elektronický dokument] : "Hydrogeológia - vzdelávanie, veda a prax" : Roč. 19. - ISBN 978-80-972651-1-3. - Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2018. - S. 41-41 [print]
 18. AFH Landslide monitoring by Persistent Scatterer Interferometry - Case study of the Kosice Basin, Slovakia / Jaroslav Buša ... [et al.]
  In: 20th International Conference of Young Geologists : Abstract Book. - ISBN 978-80-223-4703-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 27-29
 19. AFH Engineering -geological survey of slope deformation in Ruská Nová Ves / Martin Maľa ... [et al.]
  In: 20th International Conference of Young Geologists : Abstract Book. - ISBN 978-80-223-4703-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 59-60
 20. BFA Using bivariate, multivariate and ANN methods in landslide susceptibility assessment / Rudolf Tornyai ... [et al.]
  In: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970698-4-1. - [s.l.] : [s.n.], 2015. - S. 176 [CD-ROM]
 21. BFA Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie v Ruskej Novej Vsi / Martin Maľa ... [et al.]
  In: Svahové deformace a pseudokras : Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. - Brno : Česká geologická služba, 2018. - S. 27-27
 22. BFA Predbežné výsledky z GPS monitoringu zo zosuvu vo Svätom Antone / Jaroslav Buša ... [et al.]
  In: Svahové deformace a pseudokras 2016. Sborník abstraktů [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 8 [CD-ROM]
 23. BFA Pokročilé metódy satelitnej radarovej interferometrie v hodnotení zosuvnej aktivity v urbanizovaných oblastiach, príkladová štúdia zosuvu v Nižnej Myšli / Jaroslav Buša ... [et al.]
  In: Svahové deformace a pseudokras : Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. - Brno : Česká geologická služba, 2018. - S. 8-8
 24. BFB Monitoring of Electromagnetic Emision on active landslide in Ruská Nová Ves village / Ivan Dostál ... [et al.]
  In: 12. Slovak Geophysical Conference : Abstracts [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 10 [CD-ROM]
 25. GII Kvantitatívne hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu v prostredí GRASS GIS / Rudolf Tornyai
  In: Svahové deformace a pseudokras 2013 [elektronický zdroj]. - [s.l.] : [s.n.], 2013. - S. 33 [CD-ROM]