Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

 1. AAB Dóm sv. Martina v Bratislave : archeologický výskum 2002- 2003. / Tatiana Štefanovičová ... [et al.]
  Bratislava : Elán, 2004
 2. ACB Inžinierska geológia I. : Geologické prostredie a jeho hodnotenie. / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 3. ACB Vlastnosti hornín a ich stanovenie v laboratóriu : I. Skalné horniny. / Tatiana Durmeková, Peter Wagner, Jana Frankovská
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 4. ADC Sandstone alterations triggered by fire-related temperatures / Z. Kompaníková ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 72, No. 7 (2014), s. 2569-2581
 5. ADE Vplyv vysokých teplôt na fyzikálne vlastnosti vybraných hornín / Tatiana Durmeková, Barbora Mudrochová, Peter Ružička
  In: Geotechnika. - Roč. 19, č. 1 (2016), s. 13-22
 6. ADE Žulové masívy Západných Karpát ako prostredie stavebnej činnosti / Rudolf Ondrášik, Tatiana Durmeková
  In: Geotechnika. - Roč. 12, č. 3 (2009), s. 9-15
 7. ADE Dlhodobé cyklické testovanie mrazuvzdornosti slovenských mramorov / Peter Ružička, Tatiana Durmeková
  In: Geotechnika. - Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 31-37
 8. ADE Inžinierskogeologická charakteristika hostiteľského prostredia pre hlbinné úložisko rádioaktívnych odpadov na Slovensku / Jana Frankovská, Tatiana Durmeková, Igor Slaninka
  In: Geotechnika. - Vol. 11, No. 1 (2008), s. 30-36
 9. ADE Legislatíva v inžinierskogeologickom prieskume na Slovensku / Tatiana Durmeková, Rudolf Ondrášik, Peter Wagner
  In: Geotechnika. - Roč. 18, č. 1-2 (2015), s. 3-11
 10. ADF Exploitation possibilities of the tunnel´s muck as a construction material / K. Grünner, T. Durmeková, P. Wagner
  In: Slovak Journal of Civil Engineering. - Vol. 11, No. 1 (2003), s. 11-25
 11. ADF Distribúcia teploty, jej režim a hĺbkový dosah v travertínovom masíve podložia Spišského hradu / Martin Brček ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 173-191
 12. ADF Engineering geological clay research for a radioactive waste repository in Slovakia / Renáta Adamcová, Jana Frankovská, Tatiana Durmeková
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 71-82
 13. ADF Posúdenie vplyvu degradačných laboratórnych skúšok na kamene pomocou optickej porozimetrie / Tatiana Durmeková, Andrej Janega, Renáta Adamcová
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 42, No. 2 (2010), s. 217-228
 14. ADF Nerovnorodosť a rozmerový efekt pri stanovovaní pevnostno-deformačných vlastností hornín / Tatiana Durmeková, Rudolf Ondrášik
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 44, No. 2 (2012), s. 149-156
 15. ADF Analýza využiteľnosti dnových sedimentov zo Slnečných jazier v Senci / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 85-94
 16. ADF Význam vhodného výberu prírodného kameňa pre dlažbu v administratívnych a polyfunkčných budovách / Peter Ružička, Tatiana Durmeková, Jarmila Nováčiková
  In: Stavebné materiály. - Roč. 7, č. 2, (2011), s. 44-46
 17. ADF Pozorovanie zmien travertínov vyplývajúcich z teplotnej záťaže / Zuzana Kompaníková ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 83-94
 18. ADF Niektoré aspekty inžinierskogeologického hodnotenia poloskalných hornín / Tatiana Durmeková, Rudolf Ondrášik
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 34, No. 5-6 (2002), s. 321-328
 19. ADF Ochrana objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody / Jan Vlčko ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 5, No. 3 (1990), s. 299-308
 20. ADF Špeciálne inžinierskogeologické rajónovanie územia v súvislosti s reštauračnými prácami v Banskej Štiavnici / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Urbanita. - Č. 73 (1992), s. 64-70
 21. ADF Vplyv kryštalizácie síranu sodného na intergranulárnu deštrukciu thassoského mramoru / Peter Ružička ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 155-169
 22. ADF Blastomylonitovo-kataklazitové zóny a ich vplyv na svahové deformácie v Lúčanskej Fatre / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 41, No. 4 (2009), s. 395-406
 23. ADF Hodnotenie trvanlivosti prírodného a konglomerovaného kameňa podľa technických noriem / Ivana Šimková , Tatiana Durmeková
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 75-83
 24. ADN Laboratory study of changes in Paleogene sandstones from Slovakia exposed to high temperatures / Tatiana Durmeková, Peter Ružička, Barbora Mudrochová
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 63-73
 25. ADN Monitoring obsahu vody v masíve skalných obydlí v Brhlovciach na základe merania termofyzikálnych parametrov / Lenka Kralovičová ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 41-50
 26. ADN Korelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťaž ení a pevnosťou v prostom tlaku pre poloskalné horniny / Tatiana Durmeková, Jana Frankovská, Miloslav Kopecký
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 61-69
 27. ADN A high potential of the micro-Deval test in rock quality assessment / Tatiana Durmeková, Daniel Grega, Rudolf Tornyai
  In: Acta Geologica Slovaca [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 1-9 [print]
 28. AEC Experience from Investigation of Tectonically Extremely Deteriorated Rock Mass for the Highway Tunnel Višňové, Slovakia / Rudolf Ondrášik, Antonín Matejček, Tatiana Durmeková
  In: Engineering Geology for Society and Territory, Vol. 6. - ISBN 978-3-319-09059-7. - Cham : Springer, 2015. - S. 927-930
 29. AEC Changes in Marble Quality After Sodium Sulphate Crystallization and Long-Lasting Freeze-Thaw Testing / Tatiana Durmeková ... [et al.]
  In: Engineering Geology for Society and Territory, Vol. 5. - ISBN 978-3-319-09047-4. - Cham : Springer, 2015. - S. 237-241
 30. AED The tunnel´s muck as a construction material / Tatiana Durmeková, Karol Grünner, Peter Wagner
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, 56. - Bratislava : UK, 2001. - S. 77-92
 31. AED Engineering geological evaluation of the Lúčanská Malá Fatra Mts crystalline rock heterogeneity / R. Ondrášik, A. Matejček, T. Trabalíková
  In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica, 45. - ISBN 80-08-00746-X. - Bratislava: SPN, 1990. - S. 237-246
 32. AEF Využitie rúbaniny z tunelov na Slovensku / Tatiana Durmeková, Peter Wagner, Peter Vrábeľ
  In: Znovupoužitie materiálov na stavebné účely. - ISBN 978-80-232-0306-6. - Košice : Dom techniky, 2010. - S. 103-108
 33. AFC Special engineering geological zoning related to restoration works in Banská Štiavnica, Czechoslovakia / J. Vlčko ... [et al.]
  In: Engineering Geology of Ancient Works, Monuments, and Historical Sites, Vol. 3. - ISBN 90-691-8545. - Rotterdam : Balkema, 1988. - S. 1377-1384
 34. AFC Monitoring teplotno-vlhkostneho režimu v skalnom masíve Perúnovej skaly na Spišskom Hrade / Martin Brček ... [et al.]
  In: Zakládání staveb Brno 2009. - ISBN 978-80-86604-46-6. - Brno : Sekurkon, 2009. - S. 23-28
 35. AFC Weak rocks in engineering practice / T. Durmeková, R. Holzer, P. Wagner
  In: Geotechnical Measurements and Modeling. Proceedings. - ISBN 90-5809-603-3. - Lisse : Swets and Zetlinger Publ., 2003. - S. 185-191
 36. AFC Ancient building stone sources of Bratislava´s monuments / Rudolf Holzer, Marek Laho, Tatiana Durmeková
  In: Dimension Stone 2004 : New Perspectives for a Traditional Building Material. - ISBN 90-5809-675-0. - Lisse : A. A. Balkema, 2004. - S. 51-56
 37. AFC Engineering Geological Atlas of Rocks of Slovakia / R. Holzer, P. Wagner, T. Durmeková
  In: Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik. - Erlangen : Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, 2005. - S. 105-110
 38. AFC Čiastkové výsledky monitoringu teplotno-vlhkostného režimu v skalnom masíve obydlí v Brhlovciach / Lenka Petrýdesová ... [et al.]
  In: Člověk, stavba a územní plánování 7. - ISBN 978-80-01-05225-9. - Praha : Fakulta stavební ČVUT, 2013. - S. 208-213
 39. AFC Monitoring of the temperature-moisture regime of rock dwellings in Brhlovce village (Slovakia) / V. Boháč ... [et al.]
  In: Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites. - ISBN 978-1-138-00055-1. - London : CRC Press, 2013. - S. 175-182
 40. AFC Specific features of weak rock laboratory testing / J. Frankovská, T. Durmeková
  In: Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Part 1. - ISBN 978-1-60750-800-7. - Amsterdam : IOS, 2011. - S. 337-342
 41. AFC Legislative aspects of landslides stabilization design in Slovakia / Jana Frankovská, Jana Zajacová, Tatiana Durmeková
  In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016. Vol. 1: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. - ISBN 978-619-7105-31-5. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - S. 887-892
 42. AFD Stavebný kameň v základoch a portálovej časti katedrály sv. Matrina v Bratislave / Rudolf Holzer ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2004. - ISBN 80-88974-54-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. - S. 29-32
 43. AFD Tunel Turecký vrch - pevnostné a deformačné charakteristiky karbonátov / Marián Kuvik, Peter Maas, Tatiana Durmeková
  In: Geológia a životné prostredie 2004. - ISBN 80-88974-54-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. - S. 33-36
 44. AFD Využitie optickej porozimetrie v inžinierskej a environmentálnej geológii / Andrej Janega, Tatiana Durmeková
  In: Geológia a životné prostredie 2004. - ISBN 80-88974-54-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. - S. 45-47
 45. AFD Vplyv polymetalickej mineralizácie na pórovitosť, nasiakavosť a obrusnosť kameniva z banských háld pri Jasení a Ochtinej / Peter Ružička ... [et al.]
  In: Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2015. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. - ISBN 978-80-223-3867-7. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2015. - S. 48-51
 46. AFD Moisture Sensor for the Monitoring of Temperature-Moisture Regime in Volcanic Tuffs Located in Brhlovce Village / V. Boháč ... [et al.]
  In: Measurement 2015. - ISBN 978-80-969672-9-2. - Bratislava : Institute of Measurement Science SAS, 2015. - S. 233-236
 47. AFD Pevnosť v prostom tlaku v závislosti od skúšobných vzoriek / Tatiana Durmeková, Petra Polková, Rudolf Ondrášik
  In: Inžinierska geológia 2016 : Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike : Zborník 8. konferencie inžinierska geológia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4573-4. - Bratislava : STU, 2016. - 89-96 [USB kľúč]
 48. AFD Možnosti získavania interaktívnych parametrov geosyntetík a zemín na Slovensku / Mirko Matys, Tatiana Durmeková
  In: Geosyntetika v geotechnike. - ISBN 978-80-8076-096-0. - Bratislava : JAGA, 2012. - S. 63-70
 49. AFD Heterogenita vlastností horninového materiálu kryštalinika v alternatívnych priestoroch pre hlbinné úložisko rádioaktívnych odpadov / Tatiana Durmeková, Peter Wagner
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-25-9. - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2001. - S. 72-75
 50. AFD Prehľad aktuálneho stavu noriem z oblasti kameniva, prírodného a aglomerovaného kameňa / Tatiana Durmeková
  In: Aktuálne a pripravované normy a postupy v inžinierskej geológii a geotechnike ´09. - Bratislava : SAIG, 2009. - S. 13-19
 51. AFD Hodnotenie odolnosti kameniva proti obrusovaniu skúškou mikro-Deval / Tatiana Durmeková
  In: Geotechnika v cestnom staviteľstve. - ISBN 978-80-89275-21-2. - Bratislava : KONGRES management, 2009. - S. 117-183
 52. AFD Špecifiká laboratórneho hodnotenia poloskalných hornín / Tatiana Durmeková, Rudolf Ondrášik
  In: Nové metódy v geotechnickom inžinierstve. - ISBN 80-227-1890-4. - Bratislava : STU, 2003. - S. 115-120
 53. AFD Požiadavky na hodnotu súčiniteľa mikro-Deval prírodného kameniva u nás a v zahraničí / Tatiana Durmeková
  In: Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie [elektronický dokument] : zborník 14. Slovenskej geotechnickej konferencie. - ISBN 978-80-227-4912-1. - Bratislava : Spektrum STU , 2019. - S. 33-44 [CD-ROM]
 54. AFD 3D vizualizácia mikroštruktúrnych zmien slovenských mramorov vystavených pôsobeniu kryštalizácie solí aplikáciou rtg. mikrotomografie / Peter Ružička ... [et al.]
  In: Použitie moderných nedeštruktívnych meracích metód vo výskume nových materiálov v rámci centra excelentnosti CEKOMAT. - ISBN 978-80-969672-3-0. - Bratislava : Ústav merania SAV, 2011. - S. 34-36
 55. AFD Inžinierskogeologická problematika sanácie mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica / Ján Vlčko, Tatiana Durmeková
  In: Geotechnické problémy při sanacích a rekonstrukcích městských historických center. - Brno : Dům techniky ČSVTS, 1989. - S. 201-205
 56. AFD Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska ako pomôcka na výber vhodného kameniva / Rudolf Holzer, Tatiana Durmeková, Peter Wagner
  In: Vlastnosti kameniva z pohľadu konečného použitia v stavebníctve. - ISBN 80-232-0244-8. - Bratislava : STU, 2005. - S. 7-12
 57. AFD Rúbanina z tunelov - vhodný materiál na stavebné účely? / Peter Wagner, Tatiana Durmeková, Karol Grünner
  In: Vlastnosti kameniva z pohľadu konečného použitia v stavebníctve. - ISBN 80-232-0244-8. - Bratislava : STU, 2005. - S. 73-78
 58. AFD Testovanie odolnosti zrúcaninového mramoru pôsobením síranu sodného / Peter Ružička ... [et al.]
  In: Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013. Zborník recenzovaných príspevkov a abstraktov. - 978-80-223-3395-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 61-64
 59. AFD Moisture Probe Calibration for Open Air Measurements in Rock Dwellings Locality in Brhlovce / Vlastimil Boháč ... [et al.]
  In: Measurement 2013. - ISBN 978-80-969-672-5-4. - Bratislava : Institute of Measurement Science SAS, 2013. - S. 255-258
 60. AFD Teplotná deformácia - faktor štruktúrneho oslabenia horninového masívu / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Thermophysics 2007. - ISBN 978-80-227-2746-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 127-147
 61. AFD Použitie Rtg mikrotomografie pri hodnotení mikroštruktúrnych zmien metakarbonátov južného veporika vystavených kryštalizácii soli / Peter Ružička, Tatiana Durmeková, Miroslav Hain
  In: Termodynamické modelovanie petrologických procesov. - ISBN 978-80-223-3002-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 42-45
 62. AFD Možnosti hodnotenia poloskalných hornín pri prieskume pre líniové stavby / Jana Frankovská, Tatiana Durmeková
  In: Geotechnické problémy líniových stavieb (cesty, diaľnice, železnice, tunely, mestské podzemné stavby, priehrady a hrádze). - ISBN 978-80-227-3504-09. - Bratislava : STU, 2011. - S. 116-126
 63. AFD Hodnotenie rúbaniny z hľadiska využiteľnosti v stavebníctve / Peter Wagner, Lenka Ľuptáčiková, Tatiana Durmeková
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-40-2. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2002. - S. 14-16
 64. AFD Korelácia medzi pevnosťou hornín pri bodovom zaťažení a pevnosťou v prostom tlaku / Tatiana Durmeková, Peter Wagner
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-40-2. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2002. - S. 7-10
 65. AFD Blastomylonitovo-kataklazitové zóny a svahové deformácie v Lúčanskej Fatre / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. - S. 115-121
 66. AFD Vplyv skúšky mrazuvzdornosti na štruktúru a vlastnosti horniny / Tatiana Durmeková, Andrej Janega, Alexandra Bakošová
  In: Geológia a životné prostredie 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. - S. 69-74
 67. AFD Porovnanie skúšobných metód pre prírodný a konglomerovaný kameň / Tatiana Durmeková, Ivana Šimková
  In: Geológia a životné prostredie 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. - S. 58-62
 68. AFD Porušené žulové masívy ako prostredie stavebnej činnosti / Rudolf Ondrášik, Tatiana Durmeková, Antonín Matejček
  In: Geotechnika - 2008 - Geotechnics. - ISBN 978-80-248-1850-4. - Stupava : ORGWARE, 2008. - S. 237-242
 69. AFD Hodnotenie neotektonickej aktivity v údolí dolného toku Hrona na základe sledovania hrúbky fluviálnych sedimentov / Tatiana Durmeková
  In: Zborník referátov z 1. konferencie Geológia a životné prostredie. - Bratislava : GS SR, 1998. - S. 109-112
 70. AFD Vplyv rozmerov a tvaru skúšobných vzoriek na pevnosť v jednoosovom tlaku hornín / Petra Polková, Tatiana Durmeková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1340-1345 [CD-ROM]
 71. AFD Influences of temperature change and moisture content on the thermal conductivity of rocks / Patricia Ekkertová ... [et al.]
  In: Thermophysics 2012. - ISBN 978-80-214-4599-4. - Bratislava : Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, 2012. - S. 33-40
 72. AFD Zhodnotenie potenciálu sekundárnych surovín na Au-porfýrovom ložisku Biely vrch / Peter Uhlík ... [et al.]
  In: Geochémia 2013. - ISBN 978-80-89349-91-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 184-187
 73. AFD Monitoring of temperature-moisture regime in different depth levels of rock mass, Brhlovce dwellings case study / Lenka Petrýdesová ... [et al.]
  In: Thermophysics 2013. - ISBN 978-80-214-4801-8. - Bratislava : SAV, 2013. - S. 234-241
 74. AFD Vzťah medzi pevnosťou v jednoosovom tlaku a indexom pevnosti pri bodovom zaťažení / Petra Dikejová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1230-1235 [online]
 75. AFF Prehľad európskych noriem z oblasti prírodného kameňa a kameniva / Tatiana Durmeková
  In: Aktuálne a pripravované normy a postupy v inžinierskej geológii. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2003. - S. 19-22
 76. AFG Thermal expansion of rocks, a part of extremely slow slope displacements / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 9 [elektronický zdroj]. - Katlenburg-Lindau : Copernicus, EGU, 2007. - Art. No. 07949 [online]
 77. AFG Marbles quality changes after long-lasting freeze-thaw cyclic experiment / Tatiana Durmeková, Peter Ružička, Ivana Šimková
  In: Asmosia 10. Abstracts. - Rome : Sapienza-Universita di Roma, 2012. - S. 108
 78. AFG Using X-ray Micro-Tomography for 3D visualization of marbles microstructural changes due to salt crystallization / Peter Ružička, Tatiana Durmeková, Miroslav Hain
  In: Asmosia 10. Abstracts. - Rome : Sapienza-Universita di Roma, 2012. - S. 212-213
 79. AFG Surface roughness change on sandstone induced by temperature increase / J. Vlčko ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 14 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2012. - Art. No. eGU2012-4703, nestr. [1 s.] [online]
 80. AFG Súčiniteľ mikro-Deval ako ukazovateľ kvality prírodného kameniva / Tatiana Durmeková, Renáta Adamcová
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník Abstrakt. - ISBN 978-80-87487-24-2. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019. - S. 21-21
 81. AFG Model of the thermo-mechanical behavior of the Pravcicka brana sandstone rock arch (Czech Republic) and Perun's rock at Spis Castle (Slovakia) / Vladimir Greif ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts. - Vol. 13 (2011), nestr. [1 s.]
 82. AFG Use of the optical porosimetry for monitoring of deteriorative laboratory tests impacts on natural and agglomerated stone / Tatiana Durmeková, Andrej Janega
  In: Geologica Balcanica. - Vol. 39, No.1-2 (2010), s. 105
 83. AFH Banské haldy ložiska Ľubietová - Podlipa ako zdroj kameniva do nestmelených vrstiev vozoviek / Peter Ružička, Tatiana Durmeková
  In: Esemestník. - Roč. 4, č. 2 (2015), s. 39-41
 84. AFH Vplyv teplotných zmien a vlhkosti na tepelnú vodivosť skalných hornín / Patrícia Ekkertová ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 44, No. 4 Geovestník (2012), s. 8
 85. AFH Monitorovanie zmien vybraných fyzikálnych vlastností metakarbonátov Slovenska vyvolaných cyklickým zmrazovaním a rozmrazovaním / Peter Ružička ... [et al.]
  In: Termodynamické modelovanie petrologických procesov. - ISBN 978-80-223-3002-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 46-49
 86. AFH Tuhár verzus Thassos: 3D vizualizácia mikroštruktúrnej dezintegrácie mramorov iniciovaná cyklickou kryštalizáciou solí / Peter Ružička, Tatiana Durmeková, Miroslav Hain
  In: Esemestník. - Roč. 1, č. 2 (2012), s. 26
 87. AGI Monitorovací systém geologických faktorov životného prostredia SR. Správa o riešení úlohy v rokoch 1994 - 2000 : Tektonická a seizmická aktivita územia. / Miroslav Hrašna, Tatiana Durmeková, Ján Vanko
  Bratislava : Katedra inžinierskej geológie PRIF UK, 2001
 88. AGI Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov životného prostredia SR. Správa o riešení úlohy v rokoch 1998-1999. : Tektonická a seizmická aktivita územia. / Miroslav Hrašna ... [et al.]
  Bratislava : Katedra inžinierskej geológie PRIF UK, 2000
 89. AGI Inžinierskogeologické hodnotenie porušenosti a napätosti horninového prostredia 1986-1988 : Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok racionálneho využívania geologických systémov. / Renáta Adamcová, Tatiana Durmeková, Rudolf Holzer
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1988
 90. AGI Hodnotenie študijných lokalít : Vývoj hlbinného úložiska vyhoreného jadrového paliva a vysoko aktívnych Ra - odpadov v podmienkach SR. Výber lokality. / M. Kováčik ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2001
 91. BEE Calibration of Moisture Sensor for the Monitoring of Temperature-Moisture Regime in Volcanic Tuffs (Natural Rock Dwellings) in Brhlovce Village (Slovakia) / Vlastimil Boháč ... [et al.]
  In: Thermam 2014. - Izmir : Dokuz Eylul University, 2014. - S. 231-238
 92. BFA Pilot research on diffusion parameters of U-235 fission products in Slovak bentonites / Renata Adamcová ... [et al.]
  In: 15. International Clay Conference [elektronický zdroj]. - Rio de Janeiro : AIPEA, 2013. - S. 586 [online]
 93. BGG Slovenská technická norma STN EN 12407 : Skúšky prírodného kameňa. Petrografický opis. / Tatiana Durmeková, Martin Ondrášik
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007
 94. BGG Slovenská technická norma STN EN 12059 : Výrobky z prírodného kameňa. Formátované kamenárske výrobky. Požiadavky. / Tatiana Durmeková
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008
 95. BGG Slovenská technická norma STN EN 13755 : Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie nasiakavosti pri atmosférickom tlaku. / Tatiana Durmeková
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008
 96. BGG Slovenská technická norma STN EN 14618 : Konglomerovaný kameň. Terminológia a klasifikácia. / Tatiana Durmeková, Peter Wagner
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010
 97. BGG Slovenská technická norma STN 72 1001 : Klasifikácia zemín a skalných hornín. / Jana Frankovská ... [et al.]
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010
 98. FAI Landslide excursion guide to the central Europe (Czech republic, Slovakia, Austria and Italy), 7.-16.5.2000 / zost. Rudolf Ondrášik, Tatiana Durmeková
  Bratislava : [s.n.], 2000
 99. FAI Pol storočia inžinierskej geológie a hydrogeológie na Univerzite Komenského / zost. Milan Matula ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 100. GAI Slovensko - inžinierskogeologická pasportizácia vybraných historických objektov, IGP / Ján Vlčko ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, MŽP SR, 1998
 101. GII Landslides symposium. Proceeding of the landslides symposium 13.5.2000 / Rudolf Ondrášik, Tatiana Durmeková
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 32, No. 4 (2000), s. 335-403