Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

 1. ABB Retardation capability of mineral linings of waste disposal sites / Renáta Adamcová
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, 57. - Bratislava : UK, 2002. - S. 5-33 [3AH]
 2. ACB Inžinierska geológia I. : Geologické prostredie a jeho hodnotenie. / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 3. ADC Effect of gamma-irradiation on adsorption properties of Slovak bentonites / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 292, No. 2 (2012), s. 481-492
 4. ADC First shrinkage parameters of Slovak bentonites considered for engineered barriers in the deep geological repository of high-level radioactive waste and spent nuclear fuel / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 302, No. 1 (2014), s. 737-743
 5. ADC Heavy metal distribution in karst soils from Croatia and Slovakia / Slobodan Miko ... [et al.]
  In: Environmental Geology. - Vol. 45, No. 2 (2003), s. 262-272
 6. ADC Adsorption equilibrium and kinetic studies of strontium on Mg-bentonite, Fe-bentonite and illite/smectite / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 298, No. 2 (2013), s. 1031-1040
 7. ADC Cesium sorption on bentonites and montmorillonite K10 / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 284, No. 1 (2010), s. 55-64
 8. ADE Problems of Hydraulic Conductivity Estimation in Clayey Karst Soils / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Geologia Croatica. - Vol. 58, No. 2 (2005), s. 1-9
 9. ADE Švajčiarsky príklad modernej koncepcie odpadového hospodárstva / Renáta Adamcová
  In: Odpady. - Roč. 8, č. 9 (2006), s. 17-18
 10. ADE Hodnotenie otvorenej pórovitosti hornín pomocou héliového pyknometra / Renáta Adamcová
  In: Geotechnika. - Roč. 15, č. 4 (2012), s. 26-31
 11. ADE Retention of inorganic pollutants in clayey base sealings of municipal landfills / H. Kugler ... [ et al. ]
  In: Applied Clay Science. - Vol. 21, No. 1-2 (2002), s. 45-58
 12. ADE Sorpčné vlastnosti bentonitových bariér / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 18, č. 1/2 (2010), s. 37-39
 13. ADF Vybrané fyzikálne vlastnosti bentonitu pre úložisko rádioaktívneho odpadu / Renáta Adamcová, Zuzana Haasová
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 37, No. 3 (2005), s. 387-389
 14. ADF Vlhkosť - negatívny faktor deteriorácie horninového masívu / Martin Brček ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 1-8
 15. ADF Engineering geological clay research for a radioactive waste repository in Slovakia / Renáta Adamcová, Jana Frankovská, Tatiana Durmeková
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 71-82
 16. ADF Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšiej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska / Renáta Adamcová, Peter Wagner
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 17, No. 6 (1985), s. 535-548
 17. ADF Heavy metal retardation in some Slovak clays and clayey soils / Renáta Adamcová, Fritz T. Madsen
  In: Geologica Carpathica - Clays. - Vol. 5, No. 1-2 (1996), s. 13-20
 18. ADF Posúdenie vplyvu degradačných laboratórnych skúšok na kamene pomocou optickej porozimetrie / Tatiana Durmeková, Andrej Janega, Renáta Adamcová
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 42, No. 2 (2010), s. 217-228
 19. ADF Analýza využiteľnosti dnových sedimentov zo Slnečných jazier v Senci / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 85-94
 20. ADF Minerálne zloženie a fyzikálne vlastnosti alterovaného ryolitového tufu z vybraných ložísk južnej časti Tokajských vrchov (Maďarsko) / Tomáš Kratochvíl ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 40, No. 1-2 (2008), s. 45-52
 21. ADN Engineering geological research of andesite alteration related to the revitalization of the Šášov Castle (Central Slovakia) / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 29-40
 22. AEC Kartierung und Risikobeurteilung von instabilen Hängen in der Slowakei / Renáta Adamcová
  In: Instabile Hänge und andere risikorelevante natürliche Prozesse. - ISBN 3-7643-5472-0. - Basel : Birkhäuser Verlag, 1996. - S. 67-72
 23. AEC Untersuchungen zum Adsorptionsverhalten der Basisdichtschichten der Deponien Gmünd und Horn - Eine Funktionsanalyse nach mehrjährigem Deponiebetrieb / Bernd Schwaighofer ... [et al.]
  In: Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft, Band 90. - Wien : Österreichische Geologische Gesellschaf, 1997. - S. 185-200
 24. AED Inžinierskogeologický výskum pre riešenie problémov s environmentálnymi záťažami / Renáta Adamcová, Mirko Matys
  In: Aktuálne problémy geológie. Inovácia odborno-predmetových kompetencií. - ISBN 978-80-89238-21-7. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 190-201
 25. AED Geology and engineering geological problems of the Trenčín castle rock / Milan Mišík, Renáta Adamcová, Petra Sobotková
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, 54. - ISBN 80-223-1449-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 53-63
 26. AFB Adsorpcia kontaminantov z vodných roztokov na ílové minerály / Renáta Adamcová
  In: Zborník prednášok 24. júna 2008. - ISBN 978-80-223-2575-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 27-41
 27. AFB Hodnotenie retardačných schopností podložia skládok odpadu - perspektívne pole pôsobnosti geochemika / Renáta Adamcová
  In: Hydrogeochémia '95. - Bratislava : Katedra hydrogeológie PRIF UK, 1995. - S. 46-52
 28. AFC Schadstoffbarriere Ton in technischen Abdichtungen und in der Natur / Renáta Adamcová
  In: Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik. - Erlangen : Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, 2005. - S. 211-216
 29. AFC Sludge deposits around te mining town of Banská Štiavnica - environmental and geotechnical problems / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: GREEN 2 Contaminated and derelict land. - ISBN 0-7277-2633-1. - London : Thomas Telford Publishing, 1997. - S. 150-158
 30. AFC Consideration about elementary remedial action at old deposits of flotation sludge around the mining town of Banská Bystrica / Renáta Adamcová
  In: 4th Conference on Environment and Mineral Processing. - ISBN 80-7078-565-9. - Ostrava : VŠB TU, 1998. - S. 279-286
 31. AFC Debris flow near Stambach (Austria) - a successful example of bioengineering stabilisation / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Constructionism 2018 [elektronický dokument] : Constructionism, Computational Thinking and Educational Innovation : Conference Proceedings. - ISBN 978-609-95760-1-5. - London : Taylor & Francis Group, 2010. - S. 435-442
 32. AFC Adsorption of uranium from aqueous solution using Slovak HDTMAA-bentonite / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: European Nuclear Conference 2014. - ISBN 978-92-95064-21-8. - Brussels : European Nuclear Society, 2014. - S. 119-126
 33. AFC Soil cover as pollution barrier in karst areas - brief summary of research results / Renáta Adamcová ... [ et al. ]
  In: Groundwater quality and vulnerability. - ISBN 83-87431-48-6. - Sosnowiec : Uniwersytet Slaski, 2002. - S. 9-17
 34. AFC Environmental impact of sludge from ore dressing - an example from Slovakia / Renáta Adamcová, Fritz Thule Madsen
  In: Enviweath 96. - ISBN 80-210-1906-9. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - S. 19-28
 35. AFC Hochplastische Tone im Deponiebau / Renáta Adamcová, Marcela Kišová, Franz Ottner
  In: Berichte der DTTG 2000. Beiträge zur Jahrestagung 7. - ISSN 1432-7007. - Zürich : DTTG, 2000. - S. 1-11
 36. AFC Assessment and Prediction of Vertical Transport of Pollutants in Clayey Barriers / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: 5th International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe [elektronický zdroj]. - Tallahassee : Florida State University, 2001. - S. 1-5 [CD-ROM]
 37. AFC Evaluation of land suitability for waste disposal in Slovakia / Miroslav Hrašna, Renáta Adamcová
  In: Geological Engineering and Geoenvironment Protection. - Constanza : Romanian Association of Engineering Geology, 1994. - S. 167-171
 38. AFC Heavy metal retention capacity of natural clay liners of landfills / Renáta Adamcová
  In: Geoenvironmental Engineering. Ground contamination : pollutant management and remediation. - ISBN 0-7227-2840-7. - London : Thomas Telford Publishing, 1999. - S. 247-254
 39. AFC Migration von Schwermetallen und Anionen in der kaolinitreichen Basisdichtschicht der Deponie Horn (Österreich) - eine Studie nach 10-jährigem Deponiebetrieb / Hannes Kugler ... [et al.]
  In: Tone in der Geotechnik und Baupraxis - Beiträge zur Jahrestagung Greifswald, DTTG 1998, Berichte der DTTG, Band 6. - S. 38-49
 40. AFD Fyzikálne vlastnosti bentonitov a ich zmesí ako inžinierskych bariér v úložiskách rádioaktívnych odpadov / Zuzana Haasová, Renáta Adamcová
  In: Odpady 2004. - ISBN 80-968214-4-X. - Spišská Nová Ves : SLOVZEOLIT, 2004. - S. 99-107
 41. AFD Sací tlak vybraných bentonitov meraný psychrometrickým prístrojom WP4C / Magdaléna Dziaková, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1236-1241 [online]
 42. AFD Porovnanie stanovenia medze tekutosti metódou Enslin-Neff a kužeľovou skúškou / Magdaléna Dziaková, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1293-1298 [CD-ROM]
 43. AFD Alternatívne metódy pre laboratórne stanovenie vybraných vlastností bentonitov / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2006 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88974-78-X. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2006. - S. 1-12 [CD-ROM]
 44. AFD Sací tlak nesaturovaného bentonitu BKT / Magdaléna Kondrcová, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 1200-1205 [online]
 45. AFD Stanovenie zrnitosti zemín prístrojom Sedigraph / Matej Lúchava ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1256-1261 [CD-ROM]
 46. AFD Grain-size distribution vs. shear strength: a case study of the Klodne landslide in the Polish Flysch Zone / Aleksandra Deregowska ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1204-1209 [CD-ROM]
 47. AFD Priepustnosť krasových pôd / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2004. - ISBN 80-88974-54-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. - S. 49-52
 48. AFD Inžiniersko-geologické informácie v hrudke historického muriva - príklad výskumu pri podlimitnom množstve zeminy / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Inžinierska geológia 2016 : Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike : Zborník 8. konferencie inžinierska geológia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4573-4. - Bratislava : STU, 2016. - 16-23 [USB kľúč]
 49. AFD Vplyv ľudského faktora na výsledky skúšky hutniteľnosti zeminy / Renáta Adamcová, Vladimír Bilohuščin, Matej Lúchava
  In: Výskum a technický rozvoj v cestnom staviteľstve : 19. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-89565-16-0. - Bratislava : Kongres STUDIO, 2014. - S. 46-52
 50. AFD Stanovenie stlačiteľnosti a súčiniteľa konsolidácie zemín v základovej škáre protihlukovej steny v Lamači / Matej Lúchava, Rudolf Tornyai, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1279-1284 [CD-ROM]
 51. AFD Vplyv kameniva na kvalitu betónu / Oľga Nováková, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1308-1313 [CD-ROM]
 52. AFD Porovnanie bentonitu BKT s bentonitom K45 z ložiska Kopernica / Jana Deliová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1209-1214 [CD-ROM]
 53. AFD Výskum vybraných typov pôd krasových oblastí ako bariér znečistenia podzemných vôd anorganickými látkami / Renáta Adamcová ...[ et al.]
  In: Hydrogeochémia ´01. - Bratislava : Katedra hydrogeológie PRIF UK, 2001. - S. 27-34
 54. AFD Orientačné posúdenie adsorbčných vlastností vybraných zemín / Renáta Adamcová
  In: Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike. - ISBN 80-967154-2-9. - Bratislava : SAIG, 1994. - S. 121-126
 55. AFD Selected soil types as pollution barriers in Slovak and Croatian karst areas / Rastislav Skalský ... [et al.]
  In: Soil anthropization. Roč. 6. - ISBN 80-85361-87-6. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2001. - S. 153-161
 56. AFD Migrácia ťažkých kovov v podloží odkaliska Banská Štiavnica - Lintich / Renáta Adamcová
  In: Hydrogeochémia '96. - Bratislava : Katedra hydrogeológie PRIF UK, 1996. - S. 97-106
 57. AFD Obsah ílovitej frakcie - problematický bod posúdenia vhodnosti zeminy do minerálnych tesnení skládok odpadu / Marcela Kišová, Renáta Adamcová
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-25-9. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2001. - S. 98-101
 58. AFD Schwermetallmigration im Untergrund ausgewahlter / Renáta Adamcová, Fritz Thule Madsen
  In: Odpady 96. - ISBN 80-7078-405-9. - Ostrava : VŠB TU, 1996. - S. 220-227
 59. AFD Minerálne tesnenia s vysokým obsahom piesčitej frakcie - skúsenosti zo zahraničia a vlastné poznatky / Renáta Adamcová, Marcela Kišová
  In: Environmetálna geológia. - Košice : Katedra geológie a mineralógie TU, 1999. - S. 39-77
 60. AFD Vlastnosti dnových sedimentov Slnečných jazier v Senci vyťažených pri ich čistení / Juraj Miškolczi, Renáta Adamcová
  In: Geochémia 2010. - ISBN 978-80-89343-40-9. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. - S. 107-110
 61. AFD Príspevok ku systémovej analýze disjunktívov / Renáta Adamcová
  In: Systémové prístupy v inžinierskogeologickom výskume. - Bratislava : PRIF UK, 1988. - S. 85-88
 62. AFD Vplyv minerálneho zloženia ílovitých tesniacich bariér na retardáciu stopových prvkov / Renáta Adamcová, Franz Ottner
  In: Odpady 97. - Košice : Copy Center, 1997. - S. 242-249
 63. AFD Ekologická koncepcia nakladania s komunálnym odpadom - praktické skúsenosti zo Švajčiarska / Renáta Adamcová
  In: Odpady 98. - ISBN 80-70785-993. - Košice : Copy Center, 1998. - S. 39-45
 64. AFD Poznatky o termofyzikálnych aspektoch vybraných slovenských bentonitov / Renáta Adamcová, Martin Valter, Belo Füri
  In: Geológia a životné prostredie 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. - S. 75-80
 65. AFG Comparison of standard shrinkage tests and first shrinkage parameters of Slovak bentonites / Renáta Adamcová
  In: Informátor. - No. 49 (2012), s. 109
 66. AFG Effect of bentonite compaction on the orientation of smectite particles / Igor Stríček ... [et al.]
  In: 3rd Mid-European Clay Conference. - ISBN 953-6076-09-8. - Zagreb : University of Zagreb, 2006. - S. 87
 67. AFG Thermal expansion of rocks, a part of extremely slow slope displacements / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 9 [elektronický zdroj]. - Katlenburg-Lindau : Copernicus, EGU, 2007. - Art. No. 07949 [online]
 68. AFG Engineering geological research of highly compacted bentonites in Slovakia / Renáta Adamcová, Zuzana Haasová, Peter Maas
  In: 3rd Mid-European Clay Conference. - ISBN 953-6076-09-8. - Zagreb : University of Zagreb, 2006. - S. 17
 69. AFG Hydromechanical behaviour of compacted BKT bentonite during saturation / Renáta Adamcová, Magdaléna Kondrcová
  In: Geophysical Research Abstracts [elektronický dokument] : 21. - Göttingen : Copernicus, 2019. - S. [1-1], Art. No. 10484 [online]
 70. AFG Revitalisation of Sun Lakes in Senec, Slovakia: utilisation analyses of fine bottom sediments / Renáta Adamcová, Ingeborg Wimmer-Frey, Martin Valter
  In: European Clay Conference EUROCLAY 2011. - Ankara : Dumat, 2011. - S. 378
 71. AFG Hydraulic conductivity of karst soils / R. Adamcová ... [et al.]
  In: 1st Conference on Applied Environmental Geology (AEG´03) in Central and Eastern Europe. BE-228. - Vienna : Umweltbundesamt, 2003. - S. 6-8
 72. AFG Deterioration of the Sasov castle (Slovakia) and replacement material for the weathered building stone / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Acta Mineralogica-Petrographica. Abstract series, Vol. 6. - Szeged : University of Szeged, 2010. - S. 135
 73. AFG Weathering of building stone of the Medieval Sasov Castle in Slovakia: Indication and aipact of the mineral alteration / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Geologica Balcanica. - Vol. 39, No.1-2 (2010), s. 18-19
 74. AFG A new device for swelling/shrinking tests on bentonites / Renáta Adamcová, Magdaléna Dziaková, Tom Schanz
  In: Scientific Research Abstracts : Volume 9. - ISBN 978-88-7522-087-7. - Bari : Digilabs, 2018. - S. [1-1]
 75. AFG Tonige Böden aus slowakischen Karstgebieten - Tonmineralogie versus Durchlässigkeit / Renáta Adamcová ... [ et al. ]
  In: Berichte der Deutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V., 9. - Wien : DTTG, 2002. - S. 1
 76. AFG Súčiniteľ mikro-Deval ako ukazovateľ kvality prírodného kameniva / Tatiana Durmeková, Renáta Adamcová
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník Abstrakt. - ISBN 978-80-87487-24-2. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019. - S. 21-21
 77. AFG Heavy metal retention in polymineral clays / Renáta Adamcová
  In: Acta mineralogica-petrographica. - Vol. 41, Suppl. B (2000), s. 5
 78. AFG The choice of optimum Localization of PSPs Ipeľ cavern by graphical methods / Renáta Adamcová, Štefan Szabo
  In: International Meeting of Young Geologists. - Budapest : Hungarian Geological Institute, 1991. - S. 111-112
 79. AFG Interdisciplinary characteristic of fine-grained soil cover in carbonate karst areas / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: 12th International Clay Conference "2001 a Clay Odyssey" and 3rd International Symposium on Activated Clays. - Bahia Blanca : Universidad Nacional del Sur, 2001. - S. 90
 80. AFG Migration of inorganic pollutants throught bottom clay liners of selected Austrian waste deposits / H. Kugler ... [et al.]
  In: EUROCLAY 1999. Conference of the European Clay Groups Association. - ISBN 83-909970-2-9. - Krakov : ECGA, 1999. - S. 105
 81. AFG Migration and retardation of pollutants from municipal landfills in clayey bottom liners / Renáta Adamcová, Franz Ottner
  In: Carpathian-Balkan Geological Association 16. Congress. - [S.l.] : [s.n.], 1998. - S. 38
 82. AFG The response of two bentonites to an acid and/or thermal attack / Renáta Adamcová, Martin Valter, Michael Ploetze
  In: Mineralogia - Special Papers. - Vol. 33, Sp. Iss. 2 (2008), s. 35
 83. AFH Difúzia štiepnych produktov U-235 na Slovenských bentonitoch / Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová, Renáta Adamcová
  In: Súčasnosť a perspektívy riešenia starých banských záťaží 2. Zborník recenzovaných abstraktov. - ISBN 978-80-557-0549-1. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2013. - S. 44-45
 84. AFH Svahové deformácie a riacionálne využívanie územia / Renáta Adamcová, Rudolf Ondrášik
  In: Zborník referátov z 2. pracovného stretnutia riešiteľov vedecko-vzdelávacích projektov pre Centrum vedy. - Bratislava : Nadácia SCHOLA LUDUS, 1991. - S. 54-56
 85. AFH Zosuvy a iné svahové deformácie / Renáta Adamcová
  In: Zborník referátov z 2. pracovného stretnutia riešiteľov vedecko-vzdelávacích projektov pre Centrum vedy. - Bratislava : Nadácia SCHOLA LUDUS, 1991. - S. 57-58
 86. AFH Geochémia z pohľadu inžinierskeho geológa pri výbere lokalít pre skládky odpadu / Renáta Adamcová
  In: Geochémia na Slovensku: história, súčasnosť a budúcnosť. - ISBN 80-85314-37-1. - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1994. - S. 75
 87. AGI IGHP prieskum v Karlovej Vsi / Mirko Matys, Peter Némethy, Renáta Adamcová
  Bratislava : Obecný úrad V, 1992
 88. AGI Výskum vlastností a využitia vybranej skupiny nerastných surovín : Záverečná správa o riešení Štátneho programu výskumu a vývoja 2003 SP 26/028 0C 00/028 0C 02 - časť Fyzikálne a mechanické vlastnosti tesniacich materiálov pre úložisko RAO. / Vladimír Šucha ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 89. AGI Inžinierskogeologické modelovanie a optimalizačná analýza pre výstavbu PVE : Inžinierskogeologický výskum vybraných oblastí SSR. / Peter Wagner, Rudolf Ondrášik, Renáta Adamcová
  Bratislava : Geologický ústav D. Štúra, 1988
 90. AGI Inžinierskogeologické hodnotenie porušenosti a napätosti horninového prostredia 1986-1988 : Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok racionálneho využívania geologických systémov. / Renáta Adamcová, Tatiana Durmeková, Rudolf Holzer
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1988
 91. AGI Mapy vhodnosti územia okresu Trnava na situovanie skládok odpadu 1:50 000 / Miroslav Hrašna ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1993
 92. BEF Príklad výskumu abiotických faktorov zdravia triaxiálnym prístrojom / Matej Lúchava, Renáta Adamcová
  In: Konferencia Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3896-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 105-113 [online]
 93. BFA Preparation of Slovak HDTMA-bentonite for U(VI) adsorption study / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: 6th Mid-European Clay Conference 2014. - Dresden : DTTG, 2014. - S. 324
 94. BFA Hydromechanical properties of a commercial bentonite from Slovakia / Renáta Adamcová, Magdaléna Kondrcová
  In: International conference on clay science and technology [elektronický dokument]. - Paríž : European Clay Group Association, 2019. - S. 82-82 [online]
 95. BFA Pilot research on diffusion parameters of U-235 fission products in Slovak bentonites / Renata Adamcová ... [et al.]
  In: 15. International Clay Conference [elektronický zdroj]. - Rio de Janeiro : AIPEA, 2013. - S. 586 [online]
 96. BFA 10 years of exploitation: still the same Kopernica bentonite? / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Euroclay 2015. - [Edinburgh] : [European Clay Groups Association], 2015. - S. 390
 97. DAI Retardačné schopnosti minerálnych tesnení skládok odpadu / Renáta Adamcová
  Bratislava : [s.n.], 2000
 98. GAI Mapy vhodnosti územia okresu Trnava na situovanie skládok odpadov 1:50 000 : orientačný výskum. / Miroslav Hrašna ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1993
 99. GAI Slovensko - inžinierskogeologická pasportizácia vybraných historických objektov, IGP / Ján Vlčko ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, MŽP SR, 1998
 100. GII Vplyv ílovitej frakcie kameniva na kvalitu betónu / Oľga Nováková, Renáta Adamcová
  In: Slovenské združenie výrobcov kameniva. Časopis pre odborníkov. - Košice : Slovenské združenie výrobcov kameniva, 2016. - Roč. 7, č. 1 (2016), s. 18-21