Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AAA Vybrané pôdno-ekologické charakteristiky na kalamitnom území v TANAP-e (2005-2016) [elektronický zdroj] : . / Peter Hanajík, Alexandra Šimonovičová, Ivana Vykouková
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016
 2. AAB Funkčné znaky a plasticita rastlín [elektronický zdroj] : . / Elena Masarovičová, Mária Májeková, Ivana Vykouková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 3. ABA Functional Traits and Plasticity of the Plants / Elena Masarovičová, Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Handbook of Photosynthesis. 3rd rev. ed.. - ISBN 978-1-4822-3073-4. - Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. - S. 487-505 [3,09 AH]
 4. ABA Responses of Medicinal Plants to Abiotic Stresses / Elena Masarovičová ... [et al.]
  In: Handbook of Plant and Crop Stress [elektronický dokument]. - ISBN 9780815390824. - Boca Raton : CRC Press, 2019. - S. 713-753 [7,28 AH] [online]
 5. ABC Vodný režim rastlín v meniacich sa environmentálnych podmienkach / Elena Masarovičová ... [et al.]
  In: Aktuální kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu 2011. - ISBN 978-80-213-2159-5. - Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. - S. 81-91 [1 AH]
 6. ABC Sezónna dynamika rastu a funkčných charakteristík vybraných druhov rastlín / Mária Májeková, Elena Masarovičová, Ivana Vykouková
  In: Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu. - ISBN 978-80-7427-087-1. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2012. - S. 78-99
 7. ADD Aboveground biomass of the communities of Petasites hybridus (L.) Gaertn. B. Mey et Scherb. in the valley of Korytnica (Nízke Tatry Mts) / Ivana Vykouková, Eva Majzlanová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 17, No. 2 (1998), s. 142-151
 8. ADD Soil ecological problems of parks in Bratislava / Zoltán Bedrna ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 15, No. 1 (1995), s. 147-152
 9. ADD Dystric Cambisol properties at windthrow sites with secondary succession developed after 12 years under different conditions in Tatra National Park / Jana Gáfriková ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 74, č. 9 (2019), s. 1099-1114
 10. ADD Influence of secondary spruce cutting on increase of the aboveground biomass production of Calamagrostis arudinacea (Nálepkovo, The Slovenské rudohorie Mts.) / Ivana Vykouková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 22, No. 3 (2003), s. 242-247
 11. ADF Vegetation of seasonal roads in calamity spruce forests of Nálepkovo (Slovenské rudohorie Mts.) / Ladislav Šomšák, Ivana Vykouková
  In: Thaiszia. - Vol. 10 (2001), s. 165-170
 12. ADF Vývoj vegetácie lesov Západných Karpát / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 27-32
 13. ADF Indication of soils by plants I. - Luvisols, Albeluvisols and Planosols / Ladislav Šomšák ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 1, No. 1 (2002), s. 33-40
 14. ADF Príspevok k rekonštrukcii lesov Podtatranskej kotliny / Elena Boháčiková ... [et al.]
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku. - Vol. 36, No. 3 (1997), s. 59-66
 15. ADF Spoločenstvá tvrdých lužných lesov juhovýchodnej časti územia Bratislavy / Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 32, č. 2 (2010), s. 239-251
 16. ADF Soil testacean rhizopods in soli of secondary fore in the Spiš-Gemer part of the Slovenské rudohorie Mts / Katarína Monišová, Ivana Vykouková, Katarína Harnová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 26, No. 2 (2007), s. 115-121
 17. ADF Priebeh sekundárnej sukcesie na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách (2009-2018) / Ivana Vykouková, Malvína Čierniková, Milena Stanojevičová
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 20-27
 18. ADF Spoločenstvá lužných lesov v okolí Trnovca nad Váhom / Darina Maťová, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 1 (2014), s. 47-53
 19. ADF Funkčná charakteristika druhu Impatiens parviflora DC. / Mária Májeková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 1 (2014), s. 6-12
 20. ADF Funkčná charakteristika rastlinných spoločenstiev s rozdielnymi hydropedologickými vlastnosťami / Mária Májeková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 1 (2014), s. 1-5
 21. ADF Holocénna dynamika vegetácie od malého jazierka až po aktívne rašelinisko (Malé Karpaty) / Malvína Čierniková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 2 (2014), s. 20-27
 22. ADF Životné stratégie rastlín / Zuzana Kriššáková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 38-46
 23. ADF Leaf turgor loss point in relation to soil moisture and leaf dry matter content / Mária Májeková, Ivana Vykouková, Elena Masarovičová
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 1 (2015), s. 1-6
 24. ADF Vegetácia na Martinských holiach v minulosti a dnes / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 1 (2015), s. 50-54
 25. ADF Comparison of the flora synanthropisation rate in semipractice experimental plots Zahájnica and Surovec in 2002 with the situation in 1997 / Ivana Vykouková, Katarína Harnová
  In: Phytopedon. - Vol. 4, No. 1 (2005), s. 8-14
 26. ADF Plasticita funkčných znakov liečivých rastlín v rôznych ekologických podmienkach / Zuzana Kriššáková, Ivana Vykouková, Elena Masarovičová
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 42-52
 27. ADF Comparison of some soil-ecological and phytocoenological properties of secondary pine and spruce forests in the Slovenské rudohorie Mountains / Ladislav Šomšák ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 1, No. 1 (2003), s. 27-33
 28. ADF Nepeľové objekty rašeliniska PR Nad Šenkárkou / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 1 (2012), s. 59-65
 29. ADF Palynologická charakteristika rašeliniska PR Nad Šenkárkou (Malé Karpaty) / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 72-80
 30. ADF Fytocenologická, ekologická a pedologická charakteristika lužných lesov v okolí Bratislavy - časť Podunajské Biskupice / Peter Kuric, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 12, No. 2 (2013), s. 50-57
 31. ADF Vplyv hnojenia na obsah vybraných prvkov a vlákniny u reznačky laločnatej a trojštetu žltkastého / Ivana Vykouková, Miroslav Kromka
  In: Poľnohospodárstvo. - Roč. 44, č. 7 (1998), s. 513-522
 32. ADF Vodný potenciál dominantných druhov vegetácie bývalých a súčasných vinohradov južnej časti Malých Karpát / Mária Májeková, Ivana Vykouková, Elena Masarovičová
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 2 (2017), s. 35-40
 33. ADF Fytocenologické a ekologické hodnotenie vegetácie bývalých a súčasných vinohradov južnej časti Malých Karpát / Mária Májeková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 1 (2017), s. 32-47
 34. ADF Hodnotenie diverzity, nárokov na prostredie a životných foriem vegetácie bývalých a súčasných vinohradov južnej časti Malých Karpát / Mária Májeková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 1 (2017), s. 21-26
 35. ADF Vegetácia Malých Karpát v okolí Modry / Jozef Kollár ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 40-51
 36. ADF Mapa reálnej vegetácie Malých Karpát v okolí Modry / Juraj Balkovič ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 1-6
 37. ADF Biomass of herbaceous layer in floodplain forests (suballiance Ulmenion Oberd. 1953) on the outskirts of Bratislava / Ivana Vykouková, Mária Májeková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 30, No. 3 (2011), s. 315-321
 38. ADF Vodný a teplotný režim stanovišťa v súvislosti s rastom a funkčnými znakmi rastlín / Mária Májeková, Ivana Vykouková, Elena Masarovičová
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 43-45
 39. ADF Metódy stanovenia vodného potenciálu rastlín a listových charakteristík / Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 39-42
 40. ADF Prekrytie pôdy vo vidieckych sídlach Slovenska / Simona Kronauerová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 35-38
 41. ADF Fenomén "Soil sealing" a jeho prejavy v urbanizovanom prostredí mesta Malacky / Simona Kronauerová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 19-25
 42. ADF Miera ohrozenia podzemných vôd dusičnanmi v dôsledku ich migrácie cez profily vybraných pôdnych typov / Kristína Mangová, Miroslav Kromka, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 49-53
 43. ADF Fytocenologické a ekologické zmeny v spoločenstve Poo chaixii-Fagetum Šomšák 1979 v Slovenskom rudohorí (Volovské vrchy) / Ivana Vykouková, Stanislava Hrubá
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 31, č. 2 (2009), s. 53-62
 44. ADF Zmeny v spoločenstvách na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách / Ivana Vykouková, Malvína Čierniková
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 7-11
 45. ADF Funkčné znaky vybraných druhov rastlín sadových lúk / Dorota Kršiaková, Ivana Vykouková, Hubert Žarnovičan
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 38-44
 46. ADF Vplyv rozdielneho manažmentu na kalamitné plochy vo Vysokých Tatrách / Ivana Vykouková, Malvína Čierniková
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 1 (2016), s. 33-40
 47. ADM Functional traits and plasticity of plants in ecological research and education / Elena Masarovičová, Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Vol. 20, No. 1-2 (2015), s. 59-65 [online]
 48. ADM Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy / Žaneta Pauková ... [et al.]
  In: Zprávy lesnického výzkumu. - Roč. 63, č. 1 (2018), s. 53-60
 49. ADN Impact of the former vineyard land use on the productivity of secondary forest herb layer in the Little Carpathians (SW Slovakia) / Lukáš Zima, Jozef Kollár, Ivana Vykouková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 35, No. 3 (2016), s. 253-262
 50. AEC Plasticita a adaptabilita rastlín v rôznych ekologických podmienkach / Elena Masarovičová, Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Význam celistvosti rostliny ve výzkumu, šlechtění a produkci rostlin. - ISBN 978-80-7427-129-8. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013. - S. 31-44 [1,56 AH]
 51. AED Príspevok k funkčnej ekológii rastlín / Mária Májeková, Ivana Vykouková, Elena Masarovičová
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 58-67 [CD-ROM]
 52. AED Príspevok k rekonštrukcii lesov Potatranskej kotliny II / Katarína Kučerová ... [et al.]
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, Vol. 37, No. 4. - Martin : Gradus, 1999. - S. 13-20
 53. AEF Zmeny pôdnych vlastností vo vzťahu k pôdnej mikrobiote a rastlinnému spoločenstvu na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách / Alexandra Šimonovičová, Peter Hanajík, Ivana Vykouková
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 10. - ISBN 978-80-89309-09-2. - Poprad : Podtatranské noviny, 2011. - S. 51-59
 54. AFC Systém pôda - rastlina - atmosféra vo vzťahu k abiotickým faktorom / Elena Masarovičová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011. - ISBN 978-80-213-2160-1. - Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. - S. 20-24
 55. AFC Fenotypová plasticita rastlín / Elena Masarovičová, Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013. Recenzovaný sborník příspěvků. - ISBN 978-80-213-2375-5. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2013. - S. 3-7
 56. AFC Niektoré aspekty rastu a funkčných znakov rastlín / Mária Májeková, Elena Masarovičová, Ivana Vykouková
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. - ISBN 978-80-213-2247-9. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2012. - S. 7-12
 57. AFC Systém pôda - rastlina - atmosféra vo vzťahu k abiotickým faktorom / Elena Masarovičová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011. Sborník recenzovaných příspěvků. - ISBN 978-80-7427-068-0. - Praha : VURV, 2011. - S. 20-24
 58. AFD Produkcia bylinnej vrstvy kalamitných smrečín - kataster obce Nálepkovo / Ivana Vykouková
  In: Prvé pôdoznalecké dni v SR. - Bratislava : VÚPOP, 2002. - S. 380-385
 59. AFD Zaujímavé peľové objekty na rašelinisku PR Nad Šenkárkou / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 1587-1592 [CD-ROM]
 60. AFD Porovnanie primárnej produkcie bylinnej vrstvy vybraných rašelinísk Podtatranskej kotliny / Ivana Vykouková, Ladislav Šomšák, Miroslav Kromka
  In: Ekológia a produktivita bylinnej vrstvy lesných ekosystémov. - ISBN 80-968120-9-2. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2002. - S. 53-61
 61. AFD Antropogénne pôdy vybraných parkov Bratislavy / Bohdan Juráni ... [et al.]
  In: Antropizácia pôdy. - Bratislava: Katedra pedológie PRIF UK, 1994. - S. 17-18
 62. AFD Plasticita rastlín - základ biodiverzity a stability ekosystémov / Elena Masarovičová, Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Dendrologické dni 2016 v Arboréte Mlyňany SAV 2016 "Dreviny v meniacom sa prostredí". - ISBN 978-80-89408-26-9. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. - S. 167-173
 63. AFD Asociácia Fraxino-Populetum Jurko 1958 v lužných lesoch JV časti "veľkej" Bratislavy / Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Študentská vedecká konferencia 2009. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 1356-1361 [CD-ROM]
 64. AFD Spoločenstvá lužných lesov na území Pečne / Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 1444-1449
 65. AFD Fytocenologické a ekologické hodnotenie vybraných fragmentov lužných lesov na území Bratislavy / Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 1241-1246 [CD-ROM]
 66. AFD Terestrická mikrobiocenóza a zmeny jej vlastností vo vzťahu k rastlinnému spoločenstvu po vetrovej kalamite v r. 2004 vo Vysokých Tatrách / Alexandra Šimonovičová, Ivana Vykouková, Peter Hanajík
  In: Život v pôde 11. Zborník z medzinárodného seminára. - ISBN 978-80-223-2796-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 157-163
 67. AFG The development of vegetation on raised bog in Martinské Hole Mts / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science. - ISBN 978-80-210-7860-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 76
 68. AFH Soil ecological problems of parks in Bratislava / Zoltán Bedrna ... [et al.]
  In: Present state and news trends in landscape ecology. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1994. - S. 45
 69. AFH Čiastková fytogenologická charakteristika súčasného stavu tvrdých lužných lesov na území Pečne / Mária Májeková, Ivana Vykouková
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970421-5-8. - Bratislava : Preveda, 2010. - S. 78 [CD ROM]
 70. BDF Borovicové lesy na viatych pieskoch Borskej nížiny - prehľadový článok / Adela Joanna Hamerníková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 7-13
 71. EDJ K nedožitým 80-tym narodeninám univ. prof. RNDr. Ladislava Šomšáka, DrSc. (3. 3. 1932 – 2. 12. 2005) / Ján Kliment, Marta Nižňanská, Ivana Vykouková
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - roč. 34, č. 2 (2012), s. 252–273
 72. GAI Pôdno-ekologické problémy parkov Bratislavy : Ekologická stúdia. / Zoltán Bedrna, Ivana Vykouková, Andrea Viceníková
  Bratislava : PRIF UK, 1994