Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADF Využitie konzorcia mikroorganizmov pri znížení obsahu niklu z pevného substrátu / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 6-11
 2. ADF Produkcia lipázy divých kmeňov druhu Aspergillus niger izolovaných z rôzneho prostredia / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 15-21
 3. ADF Zníženie obsahu niklu z modelového roztoku synergickým účinkom mikroskopickej vláknitej huby a zelenej riasy za statických podmienok / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 1-7
 4. ADF Vplyv prostredia na rast a enzymatickú aktivitu kmeňov druhu Aspergillus niger / Sanja Nosali, Alexandra Šimonovičová
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 1 (2016), s. 29-32
 5. ADF Výskyt druhu Aspergillus niger / Sanja Nosali, Alexandra Šimonovičová
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 2 (2016), s. 26-28
 6. ADN Responses of Aspergillus Niger to selected environmental factors / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Nova Biotechnologica et Chimica. - Roč. 16, č. 2 (2017), s. 92-98
 7. AFC Reduction of nickel content from the model solution by consortium of fungal pellets and green algae / M. Remenarova ... [et al.]
  In: 2nd International Conference on Advances in Environmental Engineering [elektronický dokument]. - Bristol : Institute of Physics Publishing, 2020. - S. [1-4], Art. No. 012047 [online]
 8. AFC Retardačný vplyv jemnozrnných práškových silikátov na rast peliet druhu Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák
  In: Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. - ISBN 978-80-7560-058-5. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. - S. 80-83
 9. AFC Vplyv práškových foriem oxidu železitého a oxidu titaničitého na rast peliet druhu Aspergillus niger / Karol Jesenák, Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová
  In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech : Sborník příspěvků 21. ročníku. - ISBN 978-80-7560-222-0. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. - S. 73-76
 10. AFD Vplyv nanočastíc oxidu titaničitéhoa montmorillonitu na tvorbu peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 1412-1416 [online]
 11. AFD Biokoagulácia riasovej suspenzie Clorella sp. v prítomnosti Aspergillus niger a následná využiteľnosť v procese dekontaminácie / Alžbeta Takáčová ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2018. - ISBN 978-80-227-4806-3. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. - S. 158-164
 12. AFD Vplyv montmorillonitu a zeolitu na veľkosť peliet druhu Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák
  In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. - ISBN 978-80-89597-61-1. - Bratislava : STU, 2017. - S. 119-124
 13. AFD Vplyv kontaminovaného prostredia na produkciu enzýmu lipázy mikroskopickou vláknitou hubou druhu Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický dokument] : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8208-015-8. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. - S. 311-312 [USB-key]
 14. AFD Vplyv oxidu železitého a oxidu kremičitého na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 1310-1315 [print]
 15. AFD Vplyv zeolitov na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergilus niger / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : zborník príspevkov. - ISBN 978-80-8208-013-4. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2019. - S. 83-88
 16. AFG Zmeny tvaru a veľkosti peliet u druhu Aspergillus niger ovplyvnené ílovým minerálom / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické. - ISBN 978-80-270-0136-1. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2016. - S. 174
 17. AFH Mykologická analýza acidifikovaného územia Šobov pomocou systému "Biolog FF Microplate" / Monika Benková, Sanja Nosalj
  In: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti. - č. 50 (2019), s. 20-21
 18. AFH Sekundárne metabolity divých kmeňov Aspergillus niger izolovaných z rôzneho prostredia identifikované pomocou systému "Biolog FF Microplate" / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti. - č. 50 (2019), s. 26-26
 19. AFH Physiological properties and pelletization of four Aspergillus niger wild type strains in water suspencions with montmorillonite / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals. Book of Abstracts. - ISBN 978-80-89883-02-8. - Košice : Technical University in Košice, 2016. - S. 45-46
 20. AFH Environmental factors and their influence on physiological properties and pelletization of four Aspergillus niger wild type strains in water suspensions with fine-grained montmorillonite / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals. e-Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89883-01-1. - Košice : Technical University in Košice, 2016. - S. 64-69 [CD-ROM]
 21. AFH Microbial consortium in removal of nickel from environmental samples / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals 2018 : 5th International Scientific Conference on Biotechnologies and Metals. - ISBN 978-80-89883-06-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 47-49