Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AAA European soil resources / G.W.J. Van Lynden ... [et al.]
  Strassbourg : Council of Europe, 1995
 2. AAB Pôda a výživa rastlín / J. Hraško ... [et al.]
  Bratislava : Príroda, 1985
 3. AAB Pôdne režimy / Zoltán Bedrna, Bohdan Juráni
  Bratislava : Veda, 1989
 4. AAB Prekrytie pôdy (soil sealing) na Slovensku / Bohdan Juráni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 5. AAB The Subsoil / Radoslav Bujnovský, Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPU, 1995
 6. AAB Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska : Bazálna referenčná taxonómia. / R. Šály ... [et al.]
  Bratislava : VÚPOP, Societas pedologica slovaca, 2000
 7. AAB Atlas Slovenskej socialistickej republiky / Ladislav Bánesz ... [et al.]
  Bratislava : SAV, SÚGaK, 1980
 8. ABC Soil of volcanic regions in Slovakia / Bohdan Juráni, Juraj Balkovič
  In: Soils of Volcanic Regions in Europe. - ISBN 978-3-540-48710-4. - Berlin : Springer, 2007. - S. 82-102
 9. ABC Forms of Copper, Manganese, Zinc, and Iron in Soils of Slovakia: System of Fertilizer Recommendation and Soil Monitoring / Bohdan Juráni, Pavel Dlapa
  In: Trace Elements as Contaminants and Nutrients. Consequences in Ecosystems & Human Health. - ISBN 978-0-470-18095-2. - New Jersey : John Wiley, 2008. - S. 679-699
 10. ACB Usporiadanie a využívanie pôdy v poľnohospodárskej krajine / Milan Demo ... [et al.]
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998
 11. ADC Identifying the Origin of Soil Water Repellency at Regional Level Using Multiple Soil Characteristics: The White Carpathians and Myjavska Pahorkatina Upland Case Study / Lucia Kořenková ... [et al.]
  In: Soil and Water Research. - Vol. 10, No. 2 (2015), s. 78-89
 12. ADD Soil ecological problems of parks in Bratislava / Zoltán Bedrna ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 15, No. 1 (1995), s. 147-152
 13. ADE Study of plants utilizable in phytoremediation / Alexander Lux ... [et al.]
  In: Acta Pericemonologica rerum ambientum Debrecina. - Tom. 1 (2001), s. 55-61
 14. ADF Vlastnosti fragipanových horizontov luvizemí pseudoglejových na vybraných lokalitách Slovenska / Peter Kuric ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 2 (2017), s. 41-45
 15. ADF Zhodnotenie infiltračnej a vodoretenčnej kapacity rigolovaných pôd v okolí mesta Modra a ich vzťahu k ich využívaniu / Ivan Šimkovic ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 52-59
 16. ADF Vyhodnotenie pôdnych pomerov pre účely tvorby a vývoja environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane v okolí Modry / Bohdan Juráni ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1, Suppl. 1 (2011), s. 13-24
 17. ADF The effect of land use on soil aggregate stability in the Viticulture district of Modra (SW Slovakia) / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 30, No. 4 (2011), s. 397-404
 18. ADF Prekrytie pôdy vo vidieckych sídlach Slovenska / Simona Kronauerová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 35-38
 19. ADF Zmeny mikroklimatických parametrov vplyvom fenoménu "Soil sealing" v menších mestských sídlach / Michal Cvoliga, Bohdan Juráni
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 14-18
 20. ADF Fenomén "Soil sealing" a jeho prejavy v urbanizovanom prostredí mesta Malacky / Simona Kronauerová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 19-25
 21. ADF Pôdne mrazové formy a ich možné začlenenie do morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska / Peter Nochta, Bohdan Juráni
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 54-58
 22. ADF Prekrytie pôdy vo vybraných mestských častiach Bratislavy / Zuzana Tatarková, Bohdan Juráni, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 25-29
 23. ADF Vplyv prekrytia pôdy na mikroklimatické parametre vo vybraných mestách Slovenska / Zuzana Tatarková, Bohdan Juráni, Pavel Dlapa
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1, Suppl. 1 (2011), s. 30-34
 24. ADF Bilancia dusíka v poľnohospodárstve / B. Juráni, N. Falťanová
  In: Poľnohospodárstvo. - 28 (1982), s. 56-64
 25. ADF Comparison of some soil-ecological and phytocoenological properties of secondary pine and spruce forests in the Slovenské rudohorie Mountains / Ladislav Šomšák ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 1, No. 1 (2003), s. 27-33
 26. ADF Notes to classification of Andosols in Slovakia / Juraj Balkovič, Bohdan Juráni, Gabriela Čemanová
  In: Phytopedon. - Vol. 5, No. 2 (2006), s. 8-16
 27. ADF Výskyt fragipanového horizontu v pôdnom profile luvizeme pseudoglejovej / Miloslava Jonáš ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 12-16
 28. ADF Potenciálny výskyt fragipanového horizontu v pôdach Slovenska / Miloslava Jonáš, Bohdan Juráni, Pavel Dlapa
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 1 (2015), s. 63-67
 29. ADF Černozeme Slovenska z pohľadu World Reference Base for Soil Resources 2014 / Bohdan Juráni, Pavel Dlapa, Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 70-75
 30. ADF Heavy Metal Fractionation in Soils of Different Genesis / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 6, No. 1 (2000), s. 27-32
 31. ADF Indication of soils by plants I. - Luvisols, Albeluvisols and Planosols / Ladislav Šomšák ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 1, No. 1 (2002), s. 33-40
 32. ADF Navrh hodnotenia obsahu stopovych prvkov v pode / F Repka ... [et al.]
  In: Agrochemia. - Bratislava. - 17 (1977) 12, s. 329-332
 33. ADF Culture of agricultural land use and its influence on nonproductive soil functions / Bohdan Juráni
  In: Phytopedon. - Vol. 2, No. 2 (2003), s. 134-137
 34. ADF Ohodnotenie vybraných mimoprodukčných funkcií pôdy / Marianna Kollárová, Bohdan Juráni
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 26-33
 35. ADF Pórovitosť vinohradníckych pôd v Modre / Michal Cvoliga, Bohdan Juráni
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 34-38
 36. ADF Rezistencia pôd Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny voči acidifikácii a alkalizácii / Anton Čaja, Bohdan Juráni
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 57-64
 37. ADF Zdravá pôda - jedna zo základných podmienok ekologickej stability lesov Slovenska / Bohdan Juráni, Pavel Dlapa, Ľudmila Belicová
  In: Phytopedon. - Vol. 7, No. 1-2 (2008), s. 257-264
 38. AEC Opredelenije predelnych velicin soderzanija podviznych form mikroelementov v pocvach / Bohdan Jurani
  In: Izucenije rezima mikroelementov v pocvach i razrabotka naucnych osnov primenenija mikroudobrenij. Trendy VIUA. - Moskva. - 62 (1982), s. 90-94
 39. AEC Vlijanija pH na podviznost marganca v pocve / Bohdan Jurani
  In: Izucenije rezima mikroelementov v pocvach i razrabotka naucnych osnov primenenija mikroudobrenij. Trendy VIUA. - Moskva. - 62 (1982), s. 61-63
 40. AEC Naučnyje osnovy dlja povyšenija efektivnosti mikroelementov / A. Sobačkin ... [et al.]
  In: Tag. Ber. Akad. Landwirdsch.. - ALW : Berlin (1983). - S. 32
 41. AEC Volcanic soils in Slovakia COST 622 Action Soil resources of European Volcanic Systems - Report / Bohdan Juráni
  In: Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 40. - Mainz : Rheinische naturforschende Gesellschaft, 2002. - S. 86-89
 42. AEC Slovak republic / Pavel Dlapa, Bohdan Juráni
  In: Derivation methods of soil screening values in Europe. A review and evaluation of national procedures towards harmonisation. - ISBN 978-92-79-05238-5. - Luxembourg : European Communities, 2007. - S. 195-199
 43. AED Stav zásobenosti pod mikroelementami a možnosti ich úpravy Bardejovské kúpele / Bohdan Juráni
  In: Intenzifikácia rastlinnej výroby a zúrodňovania pôd vo flyšovej oblasti. - Bratislava : VÚPVR, 1981. - S. 55-59
 44. AED Hnojenie mikroelemntami v závislosti od pôdnych pomerov a nárokov plodín / Bohdan Juráni
  In: Ochrana pôdy a zvyšovanie jej produkčnej schopnosti. - Bratislava : VÚPVR, 1981. - S. 147-171
 45. AED Hodnotenie a klasifikácia živinového režimu pôd / Bohdan Juráni
  In: Klasifikácia a hodnotenie pôdnych režimov. - Bratislava : VUPVR, 1985. - S. 82-88
 46. AED Fotopedológia a jej využitie v podmienkach Slovenska / Bohdan Juráni, Bohumil Šurina
  In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín). - Bratislava : VÚPVR, 1973. - 6 (1973), pp. 129 - 146
 47. AED Soderzanije i formy fosfora v nekotorych pocvach na lesse / Bohdan Jurani
  In: Vedecke prace VUPVR (Vyskumneho ustavu podoznalectva a vyzivy rastlin). - VUPVR Bratislava. - 7 (1974) s. 87-95
 48. AED Agrochemické parametre pôdnej úrodnosti / Bohdan Juráni
  In: Parametre pôdnej úrodnosti. - Bratislava : SSPLPV, 1988. - S. 51-54
 49. AED Overenie vhodnosti pouzitia DTPA ako skupinoveho vyluhovadla pre niektore mikroziviny / Bohdan Jurani ... [et al.]
  In: Vedecke prace UPVR - VCPU. - UPVR Bratislava. - 15 (1989), s. 227-240
 50. AED Sucasna spotreba a ziaduci vyhlad v podmienkach Slovenskej republiky / Bohdan Jurani
  In: Zbornik SCHZ, Usti nad Labem. - Usti nad Labem (1991). - S.33-36
 51. AED Koncepcia vyuzitia mikrozivin v rastlinnej vyrobe - sucasny stav a perspektivy / Bohdan Jurani
  In: Nove smery vyuziti stopovych prvku ve vyzive rostlin. - VSZ Brno (1989). - S. 46-51
 52. AED Vplyv dlhodobého používania dusíkatých priemyslových hnojív na vlastnosti pôd / Bohdan Juráni
  In: Ekologické princípy ochrany životného prostredia v poľnohospodárstve. - Nitra (1992). - S. 83-87
 53. AED K teoretickým problémom antropizácie pôd / Zoltan Bedrna ... [et al.]
  In: Antropizácia pôdy. - Katedra pedológie PRIF UK : Bratislava (1994). - S. 6-8
 54. AED Pôdy Štátnej prírodnej rezervácie Bor pri Podspádoch / Bohdan Juráni, Miroslav Kromka, Libor Janský
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku. Roč. 1 (34). - Poprad : Marmota press, 1996. - S. 25-32
 55. AED Mapovanie pôd a pôdne mapy na Slovensku / B. Šurina, B. Juráni
  In: Kartografické listy 5. - Bratislava (1997). - S. 99-104
 56. AED Environmentalne funkcie pod Slovenska / Andrej Choma ... [et al.]
  In: Antropizácia pôd III. (Environmentálne vlastnosti a funkcie pôdy). - Bratislava : Katedra pedologie PRIF UK, 1998. - S. 43-46
 57. AED Mimoprodukčné funkcie pôdy / Bohdan Juráni
  In: Usporiadanie a využívanie pôdy v poľnohosodárskej krajine. - Nitra : SPÚ; Bratislava : VÚPÚ, 1998. - S. 69-98
 58. AED Špecifická antropizácia pôd podmienená znížením hornej hranice lesa / Bohdan Juráni
  In: Antropizácia pôd V. - Bratislava : VÚPOP, 2000. - S. 29-32
 59. AED Guidebook for the Survey of Slovakias reprezentative Soils / M. Dzatko, B. Juráni, B. Surina
  In: Guidebook for the Survey of Slovakias reprezentative Soils. - Bratislava : VÚPVR Bratislava, 1971. - S. 71
 60. AED Pôdne pomery severozápadného Toskánska / Bohdan Juráni
  In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, 5. - Bratislava : VÚPVR, 1971. - S. 55-72
 61. AED Nový spôsob zhotovenia lepených pôdnych monolitov na báze domácich surovín / E. Fulajtár ... [et al.]
  In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a výskumu rastlín, 9. - Bratislava : VÚPVR, 1978. - S. 113-123
 62. AED Korelačné vzťahy agrochemických vlastností čierníc (lužných pôd) / Bohdan Juráni
  In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a výskumu rastlín, 9. - Bratislava : VÚPVR, 1978. - S. 113-123
 63. AED Stanovenie potreby hnojenia mikroelementami Možnosť aplikácie metódy Rinkisa v ČSSR / A. Cumakov, B. Juráni
  In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a výskumu rastlín, 10. - Bratislava : VÚPVR, 1980. - S. 175-184
 64. AED Goals and principles of soil quality assessment / R. Bujnovský, B. Juráni
  In: Soil conservation in large - scale land use. Proceedings of the international conference. - VUPOP - Vyskumny ustav podoznalectva a ochrany pod : Bratislava, 1999. - S. 343-351
 65. AED Examples of detailed soil field work in the different types of landscape of the Slovak republic area / Bohdan Jurani ... [et al.]
  In: Soil conservation in large - scale land use. Proceedings of the international conference. - Bratislava : Vyskumny ustav podoznalectva a ochrany pod, 1999. - S. 361-366
 66. AEF Hnojení mikroživinami / B. Juráni, J. Neuberg, F. Zelený
  In: Komplexní metodika výživy rostlin. - Praha : UVTIZ, 1985. - S. 151-169
 67. AEF Hnojení mikroživinami / J. Neuberg, B. Juráni, F. Zelený
  In: Komplexní metodika výživy rostlin. - UVTIZ Praha : UVTIZ, 1990. - S. 134-153
 68. AEF Pôdnobonitné spresňovanie charakteristík poľnohospodárskych areálov Slovenska / Bohdan Juráni
  In: Pedagogické listy 8. Pozemkové úpravy v najbližšom desaťročí. - ISBN 80-227-1618-9. - Bratislava : STU, 2001. - S. 75-78
 69. AFA Soil vulnerability to acidification in Slovakia: Principles of evaluation / Bohdan Juráni, Ján Čurlík
  In: Mapping of soil and terrain vulnerability to specified chemical compounds in Europe. Proceedings of an international workshop on SOVEUR, ISRIC. - Wageningen (1991). - S. 61-64
 70. AFA Concepts and methods of micronutrient use in plant production of Czecho-Slovakia / Bohdan Jurani
  In: ECE-FAO Symposium on methods and concepts for the use of organic and chemical fertilizers. - Ženeva (1991). - S. 79-91
 71. AFB Pôda v poľnohospodárskej výrobe / Bohdan Juráni
  In: Pedofórum 2000. - ISBN 80-85361-80-9. - Bratislava : VÚPOP, 2000. - S. 22-35
 72. AFB Influence of large - scale land use on chemical and biological soil deterioration / Bohdan Jurani
  In: Soil conservation in large - scale land use. Proceedings of the international conference. - Bratislava : VUPOP, 1999. - S. 237-239
 73. AFC Problematika podnych testov pri stanoveni pristupnych mikrozivin / Bohdan Jurani ... [et al.]
  In: Zbornik "Mikroelementy 86". - VSCHT Praha (1987). - S. 92-96
 74. AFC Najdôležitejšie fenomény poľnohospodárskej antropizácie na Slovensku / Bohdan Juráni
  In: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 40-46
 75. AFC Anthropogenic Soils in the Morphogenetic Soil Classification System of Slovakia / Jaroslava Sobocká ... [et al.]
  In: 1st International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas. Proceedings Vol 1. The unknow Urban Soil, Detection, Resources and Faces. - Essen : University of Essen, 2000. - S. 277-281
 76. AFC Optimalizácia výživy rastlín podľa Rinkisa / A. Čumakov, B. Juráni
  In: Mikroelementy v poľnohospodárstve. - [s.l.] : [s.n.], 1977. - S. 59-63
 77. AFC Sucasny stav a perspektivy aplikacie mikroelementov v rastlinnej vyrobe / A Cumakov ... [et al.]
  In: Zbornik referatov z konferencie Mikroelementy v polnohospodarstve, Turecka - Salasky. - Turecka (1977). - S. 70-75
 78. AFC Agrochemicke kriteria hodnotenia mikroelementov v rastlinnej vyrobe a v pode / F. Repka ... [et al.]
  In: Zbornik referatov z konferencie Mikroelementy v polnohospodarstve, Turecka - Salasky. - Turecka (1977). - S. 76-84
 79. AFC System hnojenia mikroelementami, hnojiva 8. plenarne zasadnutie SAHP, odb. RV CSAZ, Modra - Piesky / Bohdan Jurani
  In: Mikroelementy - rezerva vo vyzive a hnojeni rastlin. Zbornik referatov z VIII. plenarneho zasadnutia SAHP, odb. RV CSAZ. - Modra (1979). - S. 117-122
 80. AFC Klasifikácia pôd, mapovanie pôd, informačný systém o pôdach a informačná spoločnosť / Bohdan Juráni
  In: Pôda v modernej informačnej spoločnosti. - ISBN 978-80-89128-44-0. - Bratislava : VÚPOP, 2008. - S. 128-131
 81. AFD Nove poznatky vo vyzive rastlin a hnojeni / Zoltan Bedrna ... [et al.]
  In: 4. celosl. seminar ACHP. - Bratislava (1984). - S. 33-42
 82. AFD Some aspects of available copper dynamics of two soil representants 6th Czechoslovak Soil Science Conference, Nitra / Bohdan Jurani ... [et al.]
  In: Soil in relation to the phytomass and landscape production. - Nitra. - 2 (1985), s. 422-427
 83. AFD Pôda, poľnohospodárska sústava a produkcia agroekosystémov Slovenska / Bohdan Juráni
  In: Pôda a produkcia agroekosystémov. - Bratislava : ZS VTS, 1990. - S. 55-58
 84. AFD Antropogénne pôdy vybraných parkov Bratislavy / Bohdan Juráni ... [et al.]
  In: Antropizácia pôdy. - Bratislava: Katedra pedológie PRIF UK, 1994. - S. 17-18
 85. AFD Pôdne pomery obce Nálepkovo / Bohdan Juráni
  In: Zborník zo seminára "Rozpad sekundárnych smrečín obce Nálepkovo". - Bratislava : PRIF UK, 1997. - S. 8-11
 86. AFD Technogenne a netechnogenne ovplyvnovanie environmentalnych funkcii pod / Bohdan Jurani
  In: Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie "Agronomicka fakulta a vyvoj polnohospodarstva na Slovensku", Sekcia C. - Nitra (1996). - S. 162-166
 87. AFD Štúdium vertikálnej diferenciácie obsahov Cu, Pb a Ni v kyslých lesných pôdach obce Nálepkovo / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Rozpad sekundárnych smrečín obce Nálepkovo. - Bratislava : PRIF UK, Katedra pedológie, 1997. - S. 25-32
 88. AFD Chemický stav lesných pôd obce Nálepkovo / Pavel Dlapa, Bohdan Juráni, Jana Kubová
  In: Rozpad sekundárnych smrečín obce Nálepkovo. - Bratislava : PRIF UK, Katedra pedológie, 1997. - S. 16-24
 89. AFD Základná charakteristika pôd obce Nálepkovo / Bohdan Juráni
  In: Rozpad sekundárnych smrečín obce Nálepkovo. - Bratislava : Katedra pedológie PRIF UK, 1997. - S. 8-11
 90. AFD Ovplyvnenie pôdneho fondu poľnohospodárskou výrobou / Bohdan Juráni
  In: Antropizácia pôd II. - Bratislava : Katedra pedológie PRIF UK, 1997. - 2 (1997), pp. 16 - 20
 91. AFD Sekvenčno-extrakčný postup pre špeciáciu toxických prvkov v kyslých lesných pôdach / Jana Kubová ... [et al.]
  In: Výskum prírodných materiálov. - Bratislava : Geologický ústav, 1997. - S. 90-97
 92. AFD Dlhodobé klimatické a hydrologické trendy z hľadiska využívania poľnohospodárskej krajiny / Ivan Zuzula, Štefan Rehák, Bohdan Juráni
  In: Dlhodobé klimatické zmeny. Zborník referátov. - Bratislava : SPU, 2001. - S. 1-8 (CD-ROM)
 93. AFD Mimoprodukčné funkcie pôdy / Bohdan Juráni
  In: Trvalo udržateľná úrodnosť pôdy a protierózna ochrana. - ISBN 80-85361-36-1. - Bratislava : VÚPÚ, 1998. - S. 153-159
 94. AFD Anthropogenic Soils of Little Carpathians Vineyard Area / Bohdan Juráni, Ján Nádašský
  In: Soil anthropization VI. - ISBN 80-85361-87-6. - Bratislava : Soil Science and Conservation Research Institute, 2001. - S. 92-96
 95. AFD Klasifikácia a hodnotenie pôd (kľúčový referát) / Bohdan Juráni
  In: Prvé pôdoznalecké dni v SR. - Bratislava : VÚPOP, 2002. - S. 13-17
 96. AFD Antropizačný fenomén "soil sealing" v podmienkach Slovenska / Bohdan Juráni, Lucia Krížová
  In: Antropizácia pôd IX. - ISBN 978-80-89128-48-8. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008. - S. 39-45
 97. AFD Antropizácia fluvizemi v alúviu Dunaja ich poľnohospodárskym využitím / Bohdan Juráni
  In: Antropizácia pôd IV. - ISBN 80-85361-61-2. - Bratislava : VÚPOP, 1999. - S. 56-66
 98. AFD Agricultural anthropization of Icelandic soils as seen by middle European soil scientists / Bohdan Juráni, Juraj Balkovič
  In: Soil anthropization 8. - ISBN 80-89128-12-2. - Bratislava : Soil Science and Conservation Research Institute, 2004. - S. 29-34
 99. AFD Ochrana, využívanie pôdy a vplyv človeka / Bohdan Juráni
  In: Štvrté pôdoznalecké dni na Slovensku. - ISBN 80-89128-18-1. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2005. - S. 178-180
 100. AFD Ochrana agrochemických a ekologických vlastností pôd / B. Juráni
  In: Ochrana pôdy - výzva pre budúcnosť. - Bratislava : Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, 1996. - S. 79-82
 101. AFE Phytoremediation in Slovakia - state of art and perspectives. / A. Lux ... [et al.]
  In: Abstracts of the International Workshop on Environmental Policy in Eastern and Western Europe. - Debrecen: 1999. - S.
 102. AFG Slovakian "Andozem" in the frame of Andosols in Europe / J. Balkovič, B. Juráni
  In: Rala Report no. 214. - Reykjavík : Agricultural Research Institute, 2004. - S. 23-24
 103. AFG Daily rhythm of melatonin concentrations and selected biochemical parameters in plasma of japanese quail and chicken / Iveta Herichová ... [et al.]
  In: Workshop Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. Adaptation in Poultry: the Impact of Environment. - Berlin : Humboldt-University, 2003. - S. 27
 104. AFG Toxic elements fractionation in soils from the forest declining area / Jana Kubová ... [et al.]
  In: EUROANALYSIS IX. - Bologna : Federation of European Chemical Societies, 1996. - S. 28
 105. AFG Agriculture and forestry in Slovakia: influence and soil properties / Bohdan Juráni, Pavel Dlapa, Miroslav Kromka
  In: Current Progress in Soil Science. - New Castle : University of Newcastle, 1997. - S. 28
 106. AFG Atomic spectroscopic methods as a useful tool for the investigation of soil and heavy metal relationships / Jana Kubová ... [et al.]
  In: Spectroscopy in theory and practice 11. - Ljubljana : Slovenian chemical society. - S. 92
 107. AFG Heavy Metals Fractionation in Soils with Different Pedogenesis / Jana Kubová ... [et al.]
  In: Chimia, Euroanalysis. - Vol. 52, No. 10 (1998), s. 7-8
 108. AFH Soil clasification of Slovakia / recent problems / Bohdan Jurani ... [et al.]
  In: From soil survey to sustainable farming. - VUPU : Stara Lesna (1993). - S. 11
 109. AFH Soil ecological problems of parks in Bratislava / Zoltán Bedrna ... [et al.]
  In: Present state and news trends in landscape ecology. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1994. - S. 45
 110. AFH Sú „stredoeurópske černozeme“ na Slovensku vlastne technologicky pozmenené černozeme alebo gaštanozeme? / Pavel Dlapa, Bohdan Juráni, Andrej Hrabovský
  In: Pedologické dni 2018 : 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8163-027-9. - Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. - S. 66-66
 111. AFH Soil classification of Slovakia - recent problems From soil survay to sustainable farming, Stara Lesna, okt. 1995 / Bohdan Jurani ... [et al.]
  In: From soil survey to sustainable farming. - Vyskumny ustav podnej urodnosti : Bratislava (1995). - S. 11
 112. AFH Geoštatistický výskum ťažkých kovov / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Analyses for geology and environment 97. - Spišská Nová Ves : Geoanalytical Laboratories, Geological Survey of Slovak Republic, 1997. - S. 2
 113. AGI Zakljucitelnyj otcet po zadaniju 2.1.6 Opredelenije predelnych velicin soderzanija mikroelementov v pocvach v uslovijach intenzivnogo i specialiyirovanogo selskogo chozjajstva : Zaverecna sprava RVHP. / Bohdan Jurani
  Moskva : [s.n.], 1981
 114. AGI Vlijanije svojstv pocvy na podviznost mikroelementov : Zaverecna sprava RVHP. / Bohdan Jurani
  Moskva : [s.n.], 1981
 115. AGI Agrochemicky vyznamne fyzikalne a chemicke vlastnosti pod a zakonitosti chovania sa zivin : Zaverecna sprava. / Bohdan Jurani ... [et al.]
  Bratislava : VÚPR, 1982
 116. AGI Synteza parametrov tepelneho, vodneho, vzdusneho a zivinoveho rezimu pod a ich vyznam pre ekosystemy : Zaverecna sprava VI - 2 - 6. / Zoltan Bedrna ... [et al.]
  Bratislava : VÚPR, 1983
 117. AGI Vztah medzi podnymi rezimami a hnojenim : Zaverecna sprava. / Zoltan Bedrna ... [et al.]
  Bratislava : VÚPVR, 1984
 118. AGI Rezim zivin v pode a jeho vplyv na produkciu a kvalitu ekosystemu : Zaverecna sprava. / Bohdan Jurani ... [et al.]
  Bratislava : VÚPVR, 1984
 119. AGI Zakonitosti formovania podnych rezimov a ich vztah k produkcii ekosystemov : Synteticka zaverecna sprava. / Zoltan Bedrna ... [et al.]
  Bratislava : VÚPVR, 1985
 120. AGI Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd okr. Zvolen : Záverečná správa a pôdna mapa, mierka 1 : 50000. / P. Jambor, B. Juráni
  Bratislava : VUPVR, 1972
 121. AGI Agrochemicke vlastnosti pod SSR : Zaverecna sprava. / Bohdan Jurani
  VUPVR Bratislava : [s.n.], 1974
 122. AGI Chemické vlastnosti pôd SSR : záverečná správa. / B. Juráni, A. Mocik
  Bratislava : [s.n.], 1974
 123. AGI Zvýšenie účinnosti biologických metód dekontaminácie pôd znečistených ťažkými kovmi (Ni, Cd) : záverečná správa. / Soňa Antalová ... [et al.]
  Bratislava : Katedra pedologie PRIF UK, 1992
 124. AGI Zvýšenie účinnosti biologických metód dekontaminácie pôd, znečistených niklom a kadmiom : záverečná správa. / Bohdan Juráni ... [et al.]
  Bratislava : Katedra pedologie PRIF UK, 1993
 125. AGI Program pre výpočet plánov hnojenia v dlhodobo udržateľných produkčno-ekologických podmienkach / R. Bujnovský ... [et al.]
  Bratislava : VUPU, 1994
 126. AGI Ekologické podklady obnovy lesa obce Nálepkovo : Záverečná správa. / Ladislav Šomšák ... [et al.]
  Bratislava : Katedra pedológie PRIF UK, Bratislava, 1995
 127. AGI Podna mapa a sprievodna sprava, JRD Dolny Bar, mierka 1 : 10000 / Bohdan Jurani
  Bratislava : VÚPVR, 1963
 128. AGI Pôdna mapa a sprievodná sprava, JRD Ohrady, mierka 1 : 10000 / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1963
 129. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Chorvátsky Grob, mierka 1 : 10000 / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1963
 130. AGI Pôdna mapa a sprievodná mapa, JRD Jahodná, mierka 1 : 10000 / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1963
 131. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Bernolákovo, mierka 1 : 10000 / Bohdan Jurani
  Bratislava : VÚPVR, 1965
 132. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Turen, mierka 1 : 10000 / Bohdan Jurani
  Bratislava : VÚPVR, 1965
 133. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, SM Čierna Voda, mierka 1 : 10000 / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1965
 134. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Kostolný Sek, mierka 1 : 10000 / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1965
 135. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Nová Dedinka, mierka 1 : 10000 / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1965
 136. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Veľký Biel, mierka 1 : 10000 : Pôdna mapa a sprievodná správa, mierka 1 : 10000. / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1965
 137. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Vlky, mierka 1 : 10000 / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1965
 138. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Dubové, mierka 1 : 10000 / Bohdan Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1965
 139. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Hronov, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 140. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Bukovec, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 141. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Mostenica, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 142. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Jasenie, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 143. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, Čierny Balog, súkromný sektor, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 144. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Nemecká, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 145. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Dubová, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 146. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Medzibrod, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 147. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Hiadel, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 148. AGI Pôdna mapa a sprievodná správa, JRD Predajná, mierka 1 : 10000 / B. Juráni, P. Vida
  Bratislava : VÚPVR, 1966
 149. AGI Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd okr. Prievidza : Záverečná správa a pôdna mapa, mierka 1 : 50000. / B. Hrtanek, B. Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1967
 150. AGI Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd okr. Lučenec a Veľký Krtíš : Záverečná správa a pôdna mapa, mierka 1 : 50000. / B. Hrtanek, B. Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1967
 151. AGI Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd okr. Trenčín : Záverečná správa a pôdna mapa. / P. Jambor, B. Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1969
 152. AGI The soil conditions of parts of the provinces Livorno and Pisa, Italy : Záverečná správa a pôdna mapa. / B. Juráni, A. Mermut
  Wageningen : IAC, 1969
 153. AGI Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd okr. Považská Bystrica : Záverečná správa a pôdna mapa, mierka 1 : 50000. / P. Jambor, B. Juráni
  Bratislava : VÚPVR, 1970
 154. AGI Promezutocnyj otcet opredelenija predelnych cisel soderzanija usvojajemych mikroelementov v pocvach : Priebezna sprava RVHP. / Bohdan Jurani
  Bratislava : VÚPR, 1978
 155. AGI Potreba hnojenia mikroelementami v podmienkach SSR : Zaverecna sprava. / Bohdan Jurani
  Bratislava : VÚPR, 1978
 156. AGI Informacija o prodelannoj v ČSSR rabote po zadaniju 2.1.6 "Issledovanija dinamiki mikroelementov v počve i soveršenstvovanije metodov opredelenija frakcij, dostupnych rastenijam" v 1976-77 gg. : Material RVHP. / Bohdan Juráni
  [s.l.] : RVHP, 1978
 157. AGI Osnovnyje podchody k planirovaniju potrebnosti v mineralnych udobrenijach Cekoslovakii : Zaverecna sprava RVHP. / Zoltan Bedrna ... [et al.]
  Bratislava : VÚPR, 1979
 158. AGI Potreba hnojenia mikroelementami v podmienkach CSSR : Synteticka zaverecna sprava za CU. / Bohdan Jurani
  Bratislava : VÚPR, 1979
 159. AGI Zakljucitelnyj otcet "Opredelenije predelnych cisel soderzanija usvojajemych mikroelementov v pocvach : Zaverecna sprava RVHP. / Bohdan Jurani
  Bratislava : VÚPVR, 1980
 160. AGI Vlijanije pH na podviznost marganca : Zaverecna sprava RVHP. / Bohdan Jurani
  Bratislava : VÚPVR, 1980
 161. AGI Podmienky distribúcie iónov ťažkých kovov (Hg, Pb, Cd) v zóne aerácie pôd : Záverečná správa. / Š. Rehák ... [et al.]
  Bratislava : VÚZH, 1998
 162. AGI Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme : Záverečná správa. / Jozef Krcho ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1999
 163. AGI Dezertifikácia - identifikácia priorít a rozvoja kapacít pre plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z globálnych environmentálnych dohovorov : Tematická hodnotiaca správa o potrebách rozvoja kapacít pre Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých suchom, predovšetkým v Afrike. / Radoslav Bujnovský ... [et al.]
  Bratislava : MP SR, 2004
 164. BAB Komplexná metodika výživy rastlín / J. Lopatník ... [et al.]
  Nitra : UVTIZ, 1986
 165. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č-Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 166. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 167. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 7. zv. : In-Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 168. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 169. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 170. BBB Príroda / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Kokava nad Rimavicou : vlastivedná monografia. - ISBN 978-80-973041-5-7. - Kokava nad Rimavicou : Obecný úrad Kokava nad Rimavicou, 2018. - S. 17-111
 171. BCB Szenc - A síkságtól a dombtetőig. Regionális nevelés : 3. Természet. / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Mestské múzeum v Senci, 2015
 172. BCB Senec od návršia k horizontom. Regionálna výchova : 3. Príroda. / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Mestské múzeum v Senci, 2015
 173. BCB Školský zemepisný atlas sveta / Ivan Barka ... [et al.]
  Harmanec : VKÚ, 2005
 174. BDF Agrochemicke sledovanie pody na kvalitativne vyssi stupen / Zoltan Bedrna ... [et al.]
  In: Úroda. - Bratislava. - 31 (1983) 8, s. 370-371
 175. BED Vyznam poznania agrochemickych vlastnosti a mineralogickeho zlozenia pod z hladiska zurodnovania / Jan Curlik ... [et al.]
  In: Zbornik VUPVR. - Kosice (1975). - S. 125-134
 176. BED Hnojenie a vyznam mikroelementov v podmienkach intenzivnej polnohospdarskej vyroby / Bohdan Jurani
  In: Vyziva rastlin. Zbornik prednasok. - Tale (1976). - S. 123-127
 177. BED Vyziva plodin mikroelementami / Bohdan Jurani
  In: Zurodnovanie, hnojenie a ochrana pody. - Stary Smokovec (1979). - S. 182-189
 178. BED Vyznam mikroelementov pri zvysovani urod polnohospodarskych plodin Dni novej techniky, Bratislava / Bohdan Jurani
  In: Vyuzivanie, zurodnovanie a ochrana pody. - Bratislava (1979). - S. 28-32
 179. DAI Environmentálna charakteristika vybraných pôd Slovenska / Bohdan Juráni
  Bratislava : [s.n.], 1996
 180. EDJ Pôdna mapa Slovenska v mierke 1 : 400 000 /recenzia/ / B. Juráni ... [et al.]
  In: Poľnohospodárstvo. - Bratislava. - 40 (1994) 7, s. 554-555
 181. GAI Podne rezimy v podach SSR - Rezim soli : Cas. etapa P-11-529-081-01-06. / Zoltan Bedrna ... [et al.]
  VUPVR Bratislava : [s.n.], 1975
 182. GAI Zlepšenie podmienok života obyvateľstva ekologizáciou poľnohosp. a lesníckej výroby na Slovensku / Bohdan Jurani
  Štúdia pre SKŽP : [s.n.], 1991
 183. GAI Technický popis rôznych environmentálnych štúdií / Jozef Krcho ... [et al.]
  Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí, 1994
 184. GAI Význam hodnotenia mimoprodukčných funkcií pôd : Informačný materiál. / G. Barančíková ... [et al.]
  Bratislava : VÚPOP, 2000
 185. GII Automatické výpočty plánov hnojenia s ohľadom na ochranu životného prostredia / E. Benková ... [et al.]
  Bratislava : VÚPOP, 1987
 186. GII Školský atlas životné prostredie / Bohdan Juráni, Jozef Mládek, Ladislav Šomšák
  Harmanec : Vojenský kartografický ústav, 1998
 187. GII Kvalita pôdy, jej vymedzenie a hodnotenie / R. Bujnovský, B. Juráni
  Bratislava : VÚPOP - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd, 1999