Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ACB Praktikum z organickej chémie / Peter Magdolen ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 2. ADC Enantioselective Organocatalytic Michael Additions of Oxyacetaldehydes to Nitroolefins / Martin Huťka ... [et al.]
  In: European Journal of Organic Chemistry. - Iss. 33 (2010), s. 6430-6435
 3. ADC Organocatalyst Efficiency in the Michael Additions of Aldehydes to Nitroalkenes in Water and in a Ball-Mill / Eva Veverková ... [et al.]
  In: Chemcatchem. - Vol. 4, No. 7, Sp. Iss. (2012), s. 1013-1018
 4. ADC Microwave-promoted cross-coupling of acid chlorides with arylboronic acids: a convenient method for preparing aromatic ketones / Viera Poláčková, Štefan Toma, Iveta Augustínová
  In: Tetrahedron. - Vol. 62, No. 50 (2006), s. 11675-11678
 5. ADC Microwawe-Assisted method for synthesis of 1,3-Disubstituted Pyrroles / Viera Poláčková ... [et al.]
  In: Synthetic Communications. - Vol. 39, No. 10 (2009), s. 1871-1876
 6. ADC Ultrasound effect on Suzuki reactions 1. Synthesis of unsymmetrical biaryls / Viera Poláčková, Martin Huťka, Štefan Toma
  In: Ultrasonics Sonochemistry. - Vol. 12, No. 1-2 (2005), s. 99-102
 7. ADC The length of the bridging chain in ansa-metallocenes influences their antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells (TNBC) / Matthieu Beauperin ... [et al.]
  In: Dalton Transactions. - Vol. 45, No. 33 (2016), s. 13126-13134
 8. ADC Peptide-catalyzed stereoselective Michael addition of aldehydes and ketones to heterocyclic nitroalkenes / Viera Poláčková ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 4 (2018), s. 729-736
 9. ADC Ultrasound-promoted Cannizarro reaction under phase-transfer conditions / V. Poláčková ... [et al.]
  In: Ultrasonics Sonochemistry. - Vol. 3, No. 1 (1996), s. 15-17
 10. ADC Imidazolium-tagged ferrocene ligands / Radovan Šebesta ... [et al.]
  In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - Vol. 72, No. 8 (2007), s. 1057-1068
 11. ADC Microwave-assisted arylation of rac-(E)-3-acetoxy-1,3-diphenylprop-1-ene with arylboronic acids / Viera Poláčková, Štefan Toma, Oliver C. Kappe
  In: Tetrahedron. - Vol. 63, No. 36 (2007), s. 8742-8745
 12. ADD Pd-catalysed conjugate addition of arylboronic acids to alpha,beta-unsaturated ketones under microwave irradiation / Viera Poláčková ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 65, No. 3 (2011), s. 338-344
 13. ADD Effect of microwave irradiation on the reactivity of chloroarenes in Suzuki-Miyaura reaction / Viera Poláčková, Štefan Toma
  In: Chemical papers. - Vol. 61, No. 1 (2007), s. 41-45
 14. ADD The Effect of Microwave and Ultrasonic Irradiation on the Reactivity of Benzaldehydes under Al2O3, Ba(OH)2, and K2CO3 Catalysis / Mária Mečiarová, Viera Poláčková, Štefan Toma
  In: Chemical papers. - Vol. 56, No. 3 (2002), s. 208-213
 15. ADD Synthesis of sulfone analog of oseltamivir precursor / Viera Poláčková, Róbert Šandrik, Radovan Šebesta
  In: Chemical Papers. - Roč. 72, č. 1 (2018), s. 221-227
 16. ADD Effect of Ultrasound on the Benzil-Benzilic Acid Rearrangement under Phase-Transfer Conditions / V. Poláčková, Š. Toma
  In: Chemical papers. - Vol. 50, No. 3 (1996), s. 146-147
 17. AFD 1,4-konjugovaná adícia arylborónovych kyselín v podmienkach mikrovlnného žiarenia / Vladimír Bariak, Viera Poláčková
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 762-768
 18. AFD Stereoselektívne Michaelove adície aldehydov na (E)-2-(2-nitrovinyl)furán katalyzované krátkymi peptidmi / Patrícia Čmelová, Viera Poláčková, Radovan Šebesta
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 794-798 [online]
 19. AFG Vybrané Suzukiho reakcie v podmienkach ultrazvukového vlnenia / Viera Poláčková, Martin Huťka, Štefan Toma
  In: 27. konference organických chemiků. - ISBN 80-7194-671-0. - Pardubice : Universitas Pardubicensis, 2004. - S. PO 28
 20. AFH Vplyv ultrazvuku na priebeh Canizzarovej reakcie s použitím fázovo-prenosových katalyzátorov (PTC) / V. Poláčková ... [et al.]
  In: 49. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 1995. - S. 46
 21. AFL Organocatalyzed Michael Additions of Aldehydes to Nitroalkenes in Aqueous Media and in a Ball-Mill / Eva Veverková ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. - Bratislava : PRIF UK, 2012. - nestr. [PO-49]
 22. AFL 1,4-conjugate addition of arylboronic acids under microwave irradiation / Vladimír Bariak, Viera Poláčková
  In: Advances in Organic Chemistry. - Bratislava : PRIF UK, 2010. - S. 55
 23. AFL Microwave-assisted method for synthesis of 1,3-disubstituted pyrroles / Viera Poláčková ... [et al.]
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : STU, 2008. - S. 70
 24. AFL The effect of microwave irradiation on the arylation of rac-(E)-3-acetoxy-1,3-diphenylprop-1-ene with arylboronic acids / Viera Poláčková, Štefan Toma, Oliver C. Kappe
  In: Advances in Organic Chemistry. 28th Conference of Organic Chemists. - Bratislava : Katedra organickej chémie PRIF UK, 2007. - S. PO-32
 25. AFL Inovácia bakalárskeho štúdia chémie na PRIF UK v Bratislave s prihliadnutím na požiadavky trhu práce / Marta Sališová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 259
 26. BAB Poďme experimentovať... / Eliška Gálová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 27. BCB Vybrané úlohy z chémie pre študentov stredných škôl s prírodovedným zameraním / Mária Mečiarová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 28. BCB Poďme experimentovať... / Eliška Gálová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 29. BCI Laboratórne sústredenie z chémie 2006-2008 [elektronický dokument] : . / Mária Mečiarová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 30. BCI Laboratórne cvičenia z organickej chémie pre nechemické odbory [elektronický zdroj] : . / Peter Magdolen ... [et al.]
  Bratislava : Omega info, 2013
 31. BDF Úlohy z chemickej praxe - organická syntéza Chemická olympiáda - kategória A - šk. rok 2004/2005. Študijná časť / Martin Putala, Viera Poláčková
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 176-178
 32. BDF Riešenie a hodnotenie úloh z chemickej praxe - organická syntéza Chemická olympiáda - kategória A - šk. rok 2004/2005. Šudijné kolo / Martin Putala, Viera Poláčková
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 4 (2004), s. 234-235
 33. GII Laboratórne sústredenie z chémie - študijný materiál / Mária Mečiarová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006