Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


 1. ABB Rozpracovanie kľúčových téz prírodovedného vzdelávania pre podmienky slovenského vzdelávacieho systému / Ľubomír Held ... [et al.]
  In: Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. - ISBN 978-80-568-0197-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 19-143 [12,02 AH]
 2. ABB Ukážky aktivít smerujúcich k napĺňaniu Koncepcie prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 / Ľubomír Held ... [et al.]
  In: Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. - ISBN 978-80-568-0197-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 145-377 [13,02 AH]
 3. ACB Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied / Miroslav Prokša ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 4. ACB Pedagogická prax pre študentov učiteľských kombinácií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského / Milan Gnoth ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003
 5. ACB Didaktika a technika školských pokusov z chémie / Miroslav Prokša ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 6. ADC Motivačné experimenty v príprave budúcich učiteľov chémie / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 9 (2000), s. 872-873
 7. ADC Vplyv teórie konštruktivizmu na laboratórne cvičenia z organickej chémie / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 9 (2000), s. 1019-1020
 8. ADC Using Balloons for a Dramatic presentation of the Acid-Bicarbonate reaction / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: Journal of Chemical Education. - Vol. 83, No. 10 (2006), s. 1471-1472
 9. ADE Možnosti použitia pojmových máp pri odhaľovaní nesprávneho chápania chemických pojmov na strednej škole / Anna Drozdíková, Marcela Nemcová
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 28, č. 2 (2019), s. 19-28
 10. ADF K problematike kvantitatívnych úloh v predmete chémie / P. Silný, A. Tóthová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 6-10
 11. ADF Historický pohľad na prístupy k výberu a štrukturácii učiva chémie na Slovensku / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 3 (2018), s. 4-7
 12. ADF Využitie bádateľskej metódy pri sprístupňovaní faktorov ovplyvňujúcich rýchlosť chemickej reakcie na ZŠ / Anna Drozdíková, Anna Okálová, Gabriela Klimešová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 3 (2018), s. 8-12
 13. ADF Nosné myšlienky súvisiace s konceptom energia vo vyučovaní chémie / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 2 (2019), s. 4-6
 14. ADF Titrácie s využitím meracieho systému CBL 2 / Anna Tóthová, Nora Marsalová
  In: Chemické rozhľady. - Č. 2 (2002), s. 31-39
 15. ADF Hodnotenie činnosti študentov na laboratórnych cvičeniach z chémie / Anna Tóthová
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 5 (2004), s. 166-170
 16. ADF Možnosť využitia meracieho zariadenia CBL 2 pri realizácii laboratórnych cvičení na základných a stredných školách / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 6-12
 17. ADM Verifying the Weight of Different Learning Tasks in Student Assessment by Chemistry Teachers / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková, Zuzana Haláková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 24, č. 1-2 (2019), s. 89-97
 18. ADM Are future chemistry teachers prepared to perform chemical experiments at primary and secondary schools? / Anna Drozdíková, Miroslav Prokša
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Vol. 21, No. 1-2 (2016), s. 45-52 [online]
 19. ADM Biocatalytic reduction of ketones in a secondary school laboratory / Dominika Lacušková, Anna Drozdíková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Vol. 22, No. 1-2 (2017), s. 123-133 [online]
 20. ADM How can pupils see what is invisible?: Possibilities of inquiry probeware experiment implementation in primary schools / Vladimír Gašparík, Miroslav Prokša, Anna Drozdíková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Vol. 22, No. 1-2 (2017), s. 69-91 [online]
 21. ADM Learners’ Understanding of Chemical Equilibrium at Submicroscopic, Macroscopic and Symbolic Levels / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková, Zuzana Haláková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 23, č. 1-2 (2018), s. 97-111
 22. AED Využitie meracieho zariadenia CBL2 pri realizácii kvantitatívnych pokusov na ZŠ a SŠ / Anna Tóthová, Nora Marsalová
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní, roč. 9, Suppl. 1 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní prírodných vied. - ISBN 80-8082-049-X. - Trnava : Trnavská univerzita, 2005. - S. 380-384
 23. AED Pracovný postup chemického pokusu a jeho informačná hodnota / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní. Suppl. 2, No. 6. - ISBN 80-89074-47-2. - Trnava : Trnavská univerzita, 2002. - S. 5-9
 24. AED Vizualizácia chemických pokusov a jej význam v príprave učiteľov chémie / AnnaTóthová, Zuzana Haláková, Janka Bálintová
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii, séria chémia, č. 8. - ISBN 80-8083-233-1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - S. 99-106
 25. AFC Nové prístupy k realizácii laboratórnych cvičení z chémie / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Aktualne problemy edukacji chemicznej. - ISBN 83-87635-79-0. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2000. - S. 89-92
 26. AFC Motivační prvky ve výuce chemie / Marie Solárová, Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7042-817-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - S. 35-39
 27. AFC Luminiscenčné reakcie ako základ motivačných pokusov v príprave budúcich učiteľov chémie / Miroslav Prokša, Anna Tóthová, Marie Solárová
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7042-817-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - S. 114-118
 28. AFC Výbuchy, oheň a chemická show / Anna Tóthová, Marie Solárová, Miroslav Prokša
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7042-817-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - S. 119-124
 29. AFC Postavenie a funkcia učiteľa pri realizácii laboratórnych cvičení z chémie / Anna Tóthová
  In: Profil učitele chemie II. - ISBN 80-7041-868-0. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. - S. 302-306
 30. AFC Prehlbovanie laboratórnych zručností učiteľov chémie v rámci celoživotného vzdelávania / Anna Tóthová
  In: Aktuální otázky výuky chemie 15. - ISBN 80-7041-511-8. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. - S. 532-536
 31. AFC Zastúpenie environmentálnej problematiky v učebných osnovách a učebniciach na ZŠ a gymnáziách / Anna Tóthová
  In: Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. - ISBN 978-80-210-4504-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 148-154
 32. AFC Solving chemical conceptual tasks from pupil´s point of view / Vojtech Koleják ... [et al.]
  In: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Monografia / Research in didactics of science. Monograph. - ISBN 978-83-7271-519-7. - Krakow : Uniwersytet pedagogiczny, 2008. - S. 203-206
 33. AFC Didaktické možnosti kvantitatívnych chemických experimentov / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Aktuální otázky výuky chemie XII. - ISBN 80-7041-437-5. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - S. 239-242
 34. AFC Chápanie premenných žiakmi základných a stredných škôl / Anna Drozdíková, Csaba Igaz, Iveta Harvancová
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. - ISBN 978-80-7041-827-7. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - S. 289-299
 35. AFC Príprava učiteľov a nová koncepcia školských chemických pokusov z organickej chémie / Anna Tóthová
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek. - ISBN 80-7042-960-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 173-178
 36. AFC Aktuálny pohľad učiteľov chémie na používanie semimikrotechniky vo vyučovaní chémie / Anna Tóthová
  In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7368-244-3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 225-229
 37. AFC Chemical Equilibrium in Terms of its Conceptual Understanding in the Context of Submicroscopic, Macroscopic and Symbolic Interpretation by Learners / Miroslav Prokša, Zuzana Haláková, Anna Drozdíková
  In: Science and Technology Education: Engaging the New Generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2017). - ISBN 978-609-95513-4-0. - Siauliai : Scientia Socialis, 2017. - S. 104-107
 38. AFD Inovácie v príprave budúcich uciteľov na demonštrovanie chemických pokusov / Miroslav Prokša, Štefan Karolčík, Anna Drozdíková
  In: Súčastnosť a perspektívy didaktiky chémie II. - ISBN 978-80-8083-751-8. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 41-45
 39. AFD Vizualizácie vo vyučovaní chémie / Marcela Nemcová, Anna Drozdíková
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - ISBN 978-80-223-4175-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 135-143
 40. AFD Tepelné javy pri chemických reakciách / Anna Drozdíková
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - ISBN 978-80-223-4175-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 41-46
 41. AFD Interaktívna výstava ChemFun v neformálnom vzdelávaní / Mária Kováčiková, Anna Tóthová
  In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. - ISBN 80-8083-286-2. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2006. - S. 145-148
 42. AFD Možnosti projektového vyučovania v predmete chémia na gymnáziuí / Anna Tóthová
  In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. - ISBN 80-8083-286-2. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2006. - S. 125-129
 43. AFD Využitie meracieho systému CBL2 na základnej škole / Anna Tóthová, Jana Čermáková
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 293-296
 44. AFG You don´t need to use only "classical" tests / Andrea Urbanová ... [et al.]
  In: Chemie & Schule. - Jhg. 16, No. 1a (2001), s. 77
 45. AFG Messapparat CBL 2 bei der Vorbereitung der Lehramtsstudenten auf die Realisation der Schulchemieexperimente / Anna Tóthová, Miroslav Prokša, Katarína Zverecová
  In: Chemie & Schule. - Vol. 18, No. 1a (2003), s. 94
 46. BCB Organická chémia II / Pavol Zahradník, Viera Lisá, Anna Tóthová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007
 47. BCB Anorganická chémia / Miroslav Prokša, Jozef Tatiersky, Anna Drozdíková
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009
 48. BCI Metódy pedagogického výskumu v ukážkach a analýzach [elektronický zdroj] : . / Miroslav Prokša ... [et al.]
  Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2009
 49. BCI Školské chemické pokusy na ZŠ vo svetle aktuálnych požiadaviek didaktickej teórie a praxe / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2005
 50. BCI Technika a didaktika školských pokusov z chémie / Miroslav Prokša, Peter Silný, Anna Tóthová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2005
 51. BCI Inovácia školských chemických pokusov z organickej chémie / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 52. BCI Plamene chémie / Miroslav Prokša, Anna Tóthová, Marie Solárová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 53. BDF Poznatky o vitamíne C vo vyučovaní chémie / Anna Tóthová, Andrea Urbanová
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 2 (2001), s. 33-39
 54. BDF Využitie mikrosúprav v laboratórnych cvičeniach z chémie na ZŠ / Anna Tóthová, Igor Oravec
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 6, č. 2 (2005), s. 137-143
 55. BDF Mikrosúpravy v školských chemických pokusoch / Anna Tóthová, Igor Oravec
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 2 (2004), s. 138-149
 56. BDF Školské chemické pokusy z organickej chémie pre žiakov gymnázií / Anna Tóthová
  In: ChemZi. - Roč. 61, č. 1 (2007), s. 34-35
 57. BDF Laboratórne cvičenia z chémie bežného života pre žiakov ZŠ / Anna Tóthová, Zuzana Harčariková, Mária Kováčiková
  In: ChemZi. - Roč. 2, č. 1 (2006), s. 30-31
 58. BEE Hodnotenie učebného predmetu chémia študentmi gymnázia / Milan Veselský, Anna Tóthová
  In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 179. Řada přírodních věd č. 24. - ISBN 80-210-3616-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 120-126
 59. BEF Školské pokusy vo vyučovaní chémie na Slovensku / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov. - ISBN 80-227-1250-7. - Bratislava: Slovenská technická univerzita, 1999. - S. K-P21
 60. BEF Nové technológie vo vyučovaní chémie / Miroslav Prokša, Anna Tóthová, Mária Solárová
  In: Schola 2001 - 4. medzinárodná vedecká konferencia KIPP "Multimédiá v pedagogickom vzdelávaní". - ISBN 80-227-1610-3. - Bratislava : STU, 2001. - S. 257-259
 61. BEF Sacharidy v školských chemických pokusoch / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Chemická olympiáda, 35/4. - ISBN 80-88893-30-5. - Bratislava : IUVENTA, 1999. - S. 93-96