Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

List of employees of a university-wide central database of persons.

Each employee can himself change the phone number, room, job description and website. (The link is on the slovak page.)


 1. ABB Rozpracovanie kľúčových téz prírodovedného vzdelávania pre podmienky slovenského vzdelávacieho systému / Ľubomír Held ... [et al.]
  In: Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. - ISBN 978-80-568-0197-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 19-143 [12,02 AH]
 2. ABB Ukážky aktivít smerujúcich k napĺňaniu Koncepcie prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 / Ľubomír Held ... [et al.]
  In: Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. - ISBN 978-80-568-0197-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 145-377 [13,02 AH]
 3. ACB Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied / Miroslav Prokša ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 4. ACB Pedagogická prax pre študentov učiteľských kombinácií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského / Milan Gnoth ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 5. ACB Didaktika a technika školských pokusov z chémie / Miroslav Prokša ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 6. ADC Motivačné experimenty v príprave budúcich učiteľov chémie / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 9 (2000), s. 872-873
 7. ADC Vplyv teórie konštruktivizmu na laboratórne cvičenia z organickej chémie / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 9 (2000), s. 1019-1020
 8. ADC Using Balloons for a Dramatic presentation of the Acid-Bicarbonate reaction / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: Journal of Chemical Education. - Vol. 83, No. 10 (2006), s. 1471-1472
 9. ADE Možnosti použitia pojmových máp pri odhaľovaní nesprávneho chápania chemických pojmov na strednej škole / Anna Drozdíková, Marcela Nemcová
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 28, č. 2 (2019), s. 19-28
 10. ADF K problematike kvantitatívnych úloh v predmete chémie / P. Silný, A. Tóthová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 6-10
 11. ADF Historický pohľad na prístupy k výberu a štrukturácii učiva chémie na Slovensku / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková
  In: Biológia, ekológia, chémia. - Roč. 22, č. 3 (2018), s. 4-7
 12. ADF Využitie bádateľskej metódy pri sprístupňovaní faktorov ovplyvňujúcich rýchlosť chemickej reakcie na ZŠ / Anna Drozdíková, Anna Okálová, Gabriela Klimešová
  In: Biológia, ekológia, chémia. - Roč. 22, č. 3 (2018), s. 8-12
 13. ADF Nosné myšlienky súvisiace s konceptom energia vo vyučovaní chémie / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková
  In: Biológia, ekológia, chémia. - Roč. 23, č. 2 (2019), s. 4-6
 14. ADF Poznatky o vitamíne C vo vyučovaní chémie / Anna Tóthová, Andrea Urbanová
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 2 (2001), s. 33-39
 15. ADF Využitie mikrosúprav v laboratórnych cvičeniach z chémie na ZŠ / Anna Tóthová, Igor Oravec
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 6, č. 2 (2005), s. 137-143
 16. ADF Titrácie s použitím meracieho systému CBL 2 / Anna Tóthová, Nora Marsalová
  In: Chemické rozhľady. - Č. 2 (2002), s. 31-39
 17. ADF Mikrosúpravy v školských chemických pokusoch / Anna Tóthová, Igor Oravec
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 2 (2004), s. 138-149
 18. ADF Hodnotenie činnosti študentov na laboratórnych cvičeniach z chémie / Anna Tóthová
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 5 (2004), s. 166-170
 19. ADF Školské chemické pokusy z organickej chémie pre žiakov gymnázií / Anna Tóthová
  In: ChemZi. - Roč. 61, č. 1 (2007), s. 34-35
 20. ADF Laboratórne cvičenia z chémie bežného života pre žiakov ZŠ / Anna Tóthová, Zuzana Harčariková, Mária Kováčiková
  In: ChemZi. - Roč. 2, č. 1 (2006), s. 30-31
 21. ADF Možnosť využitia meracieho zariadenia CBL 2 pri realizácii laboratórnych cvičení na základných a stredných školách / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 6-12
 22. ADM Verifying the Weight of Different Learning Tasks in Student Assessment by Chemistry Teachers / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková, Zuzana Haláková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 24, č. 1-2 (2019), s. 89-97
 23. ADM Are future chemistry teachers prepared to perform chemical experiments at primary and secondary schools? / Anna Drozdíková, Miroslav Prokša
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology [elektronický zdroj]. - Vol. 21, No. 1-2 (2016), s. 45-52 [online]
 24. ADM Biocatalytic reduction of ketones in a secondary school laboratory / Dominika Lacušková, Anna Drozdíková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology [elektronický zdroj]. - Vol. 22, No. 1-2 (2017), s. 123-133 [online]
 25. ADM How can pupils see what is invisible?: Possibilities of inquiry probeware experiment implementation in primary schools / Vladimír Gašparík, Miroslav Prokša, Anna Drozdíková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology [elektronický zdroj]. - Vol. 22, No. 1-2 (2017), s. 69-91 [online]
 26. ADM Learners’ Understanding of Chemical Equilibrium at Submicroscopic, Macroscopic and Symbolic Levels / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková, Zuzana Haláková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 23, č. 1-2 (2018), s. 97-111
 27. AED Sacharidy v školských chemických pokusoch / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Chemická olympiáda, 35/4. - ISBN 80-88893-30-5. - Bratislava : IUVENTA, 1999. - S. 93-96
 28. AED Využitie meracieho zariadenia CBL2 pri realizácii kvantitatívnych pokusov na ZŠ a SŠ / Anna Tóthová, Nora Marsalová
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní, roč. 9, Suppl. 1 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní prírodných vied. - ISBN 80-8082-049-X. - Trnava : Trnavská univerzita, 2005. - S. 380-384
 29. AED Pracovný postup chemického pokusu a jeho informačná hodnota / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní. Suppl. 2, No. 6. - ISBN 80-89074-47-2. - Trnava : Trnavská univerzita, 2002. - S. 5-9
 30. AED Vizualizácia chemických pokusov a jej význam v príprave učiteľov chémie / AnnaTóthová, Zuzana Haláková, Janka Bálintová
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii, séria chémia, č. 8. - ISBN 80-8083-223-1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - S. 99-106
 31. AFC Nové prístupy k realizácii laboratórnych cvičení z chémie / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Aktualne problemy edukacji chemicznej. - ISBN 83-87635-79-0. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2000. - S. 89-92
 32. AFC Motivační prvky ve výuce chemie / Marie Solárová, Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7042-817-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - S. 35-39
 33. AFC Luminiscenčné reakcie ako základ motivačných pokusov v príprave budúcich učiteľov chémie / Miroslav Prokša, Anna Tóthová, Marie Solárová
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7042-817-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - S. 114-118
 34. AFC Výbuchy, oheň a chemická show / Anna Tóthová, Marie Solárová, Miroslav Prokša
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7042-817-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - S. 119-124
 35. AFC Postavenie a funkcia učiteľa pri realizácii laboratórnych cvičení z chémie / Anna Tóthová
  In: Profil učitele chemie II. - ISBN 80-7041-868-0. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. - S. 302-306
 36. AFC Prehlbovanie laboratórnych zručností učiteľov chémie v rámci celoživotného vzdelávania / Anna Tóthová
  In: Aktuální otázky výuky chemie 15. - ISBN 80-7041-511-8. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. - S. 532-536
 37. AFC Zastúpenie environmentálnej problematiky v učebných osnovách a učebniciach na ZŠ a gymnáziách / Anna Tóthová
  In: Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. - ISBN 978-80-210-4504-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 148-154
 38. AFC Solving chemical conceptual tasks from pupil´s point of view / Vojtech Koleják ... [et al.]
  In: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Monografia / Research in didactics of science. Monograph. - ISBN 978-83-7271-519-7. - Krakow : Uniwersytet pedagogiczny, 2008. - S. 203-206
 39. AFC Didaktické možnosti kvantitatívnych chemických experimentov / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  In: Aktuální otázky výuky chemie XII. - ISBN 80-7041-437-5. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - S. 239-242
 40. AFC Chápanie premenných žiakmi základných a stredných škôl / Anna Drozdíková, Csaba Igaz, Iveta Harvancová
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. - ISBN 978-80-7041-827-7. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - S. 289-299
 41. AFC Príprava učiteľov a nová koncepcia školských chemických pokusov z organickej chémie / Anna Tóthová
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek. - ISBN 80-7042-960-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 173-178
 42. AFC Aktuálny pohľad učiteľov chémie na používanie semimikrotechniky vo vyučovaní chémie / Anna Tóthová
  In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7368-244-3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 225-229
 43. AFC Chemical Equilibrium in Terms of its Conceptual Understanding in the Context of Submicroscopic, Macroscopic and Symbolic Interpretation by Learners / Miroslav Prokša, Zuzana Haláková, Anna Drozdíková
  In: Science and Technology Education: Engaging the New Generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2017). - ISBN 978-609-95513-4-0. - Siauliai : Scientia Socialis, 2017. - S. 104-107
 44. AFD Inovácie v príprave budúcich uciteľov na demonštrovanie chemických pokusov / Miroslav Prokša, Štefan Karolčík, Anna Drozdíková
  In: Súčastnosť a perspektívy didaktiky chémie II. - ISBN 978-80-8083-751-8. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 41-45
 45. AFD Vizualizácie vo vyučovaní chémie / Marcela Nemcová, Anna Drozdíková
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - ISBN 978-80-223-4175-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 135-143
 46. AFD Tepelné javy pri chemických reakciách / Anna Drozdíková
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - ISBN 978-80-223-4175-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 41-46
 47. AFD Interaktívna výstava ChemFun v neformálnom vzdelávaní / Mária Kováčiková, Anna Tóthová
  In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. - ISBN 80-8083-286-2. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2006. - S. 145-148
 48. AFD Možnosti projektového vyučovania v predmete chémia na gymnáziuí / Anna Tóthová
  In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. - ISBN 80-8083-286-2. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2006. - S. 125-129
 49. AFD Využitie meracieho systému CBL2 na základnej škole / Anna Tóthová, Jana Čermáková
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 293-296
 50. AFG You don´t need to use only "classical" tests / Andrea Urbanová ... [et al.]
  In: Chemie & Schule. - Jhg. 16, No. 1a (2001), s. 77
 51. AFG Messapparat CBL 2 bei der Vorbereitung der Lehramtsstudenten auf die Realisation der Schulchemieexperimente / Anna Tóthová, Miroslav Prokša, Katarína Zverecová
  In: Chemie & Schule. - Vol. 18, No. 1a (2003), s. 94
 52. BCB Organická chémia II / Pavol Zahradník, Viera Lisá, Anna Tóthová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007
 53. BCB Anorganická chémia / Miroslav Prokša, Jozef Tatiersky, Anna Drozdíková
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009
 54. BCI Metódy pedagogického výskumu v ukážkach a analýzach [elektronický zdroj] : . / Miroslav Prokša ... [et al.]
  Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2009
 55. BCI Školské chemické pokusy na ZŠ vo svetle aktuálnych požiadaviek didaktickej teórie a praxe / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 56. BCI Technika a didaktika školských pokusov z chémie / Miroslav Prokša, Peter Silný, Anna Tóthová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 57. BCI Inovácia školských chemických pokusov z organickej chémie / Anna Tóthová, Miroslav Prokša
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 58. BCI Plamene chémie / Miroslav Prokša, Anna Tóthová, Marie Solárová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 59. BEE Hodnotenie učebného predmetu chémia študentmi gymnázia / Milan Veselský, Anna Tóthová
  In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 179. Řada přírodních věd č. 24. - ISBN 80-210-3616-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 120-126
 60. BEF Školské pokusy vo vyučovaní chémie na Slovensku / Miroslav Prokša, Anna Tóthová
  In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov. - ISBN 80-227-1250-7. - Bratislava: Slovenská technická univerzita, 1999. - S. K-P21
 61. BEF Nové technológie vo vyučovaní chémie / Miroslav Prokša, Anna Tóthová, Mária Solárová
  In: Schola 2001 - 4. medzinárodná vedecká konferencia KIPP "Multimédiá v pedagogickom vzdelávaní". - ISBN 80-227-1610-3. - Bratislava : STU, 2001. - S. 257-259