Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


 1. ACB Základy tvorby a využitia didaktických testov a interaktívnych cvičení vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 2. ACB Vonkajšie prostredie ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa / Elena Čipková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 3. ACB MapKer 3. Softvérový editor podkladových a špeciálnych obrysových máp pre študentov a absolventov učiteľských kombinácií vysokých škôl [elektronický zdroj] : . / Štefan Karolčík
  Bratislava : STUDIO MAX MEDIA SK, 2016
 4. ADC Quality parameterization of educational resources from the perspective of a teacher / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: British Journal of Educational Technology. - Vol. 48, No. 2 (2017), s. 313-331
 5. ADC Are secondary school graduates prepared for the studies of natural sciences? - evaluation and analysis of the result of scientific literacy levels achieved by secondary school graduates / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Lucia Scholzová
  In: Research in Science & Technological Education. - Roč. 38, č. 2 (2020), s. 146-167
 6. ADE Interaktívne elektronické dokumenty a pracovné listy / Štefan Karolčík
  In: Moderní vyučování. - Roč. 12, č. 10 (2008), s. 18-19
 7. ADE Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov gymnázia prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania / Elena Čipková, Zuzana Balážová, Štefan Karolčík
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 26, č. 2 (2017), s. 2-10
 8. ADE Pregradual Preparation of Teachers in Slovakia / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Chemistry, Environment and Human Activity in Civilization Development. - Vol. 17, Iss. 1-2 (2012), s. 41-47
 9. ADE Úspešnosť zaradenia pojmových máp do programu výučby geografie na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania (1. časť) / Štefan Karolčík, Libuša Murtinová
  In: Moderní vyučování. - Roč. 18, č. 5-6 (2013), s. 40-41
 10. ADE Pojmové mapy a nástroje na ich tvorbu / Štefan Karolčík, Libuša Murtinová
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 23, č. 4 (2013-2014), s. 12-14
 11. ADE Tvorba mapového náčrtku a pojmové mapovanie vo výučbe geografie / Štefan Karolčík, Libuša Murtinová
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 23, č. 4 (2013-2014), s. 20-21
 12. ADE Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím meracích systémov / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Moderní vyučování. - Roč. 21, č. 5-6 (2015), s. 39-41
 13. ADE Využitie edukačnej softvérovej aplikácie MapKer vo výučbe / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 22-25
 14. ADE Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Natália Vörösová
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 24-34
 15. ADE Ovplyvňuje aplikácia úloh zameraných na aktívnu prácu s grafmi schopnosť žiakov čítať a interpretovať grafy? / Štefan Karolčík, Marián Kráľ, Elena Čipková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 31-42
 16. ADE LMS Claroline is as seen by future teachers / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Vol. 5, No. 2 (2013), s. 44-50
 17. ADE Standardization of Quality Evaluation of Educational Software and Electronic Learning Tools - Analysis of Opinions of Selected Experts / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Journal of Software Engineering and Applications [elektronický zdroj]. - Vol. 3, No. 11 (2013), s. 571-581 [online]
 18. ADE Teacher Attitudes to Professional Development of Proficiency in the Classroom Application of Digital Technologies / Štefan Karolčík, Elena Čipková, Ian Kinchin
  In: International Education Studies [elektronický zdroj]. - Vol. 9, No. 4 (2016), s. 9-19 [online]
 19. ADF Multimediálny CD-ROM (DVD-ROM) vo vyučovaní geografie (2. časť) / Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 15, č. 1 (2007), s. 33-38
 20. ADF Návrh koncepcie hodnotenia kvality edukačných softvérov / Štefan Karolčík
  In: Technológia vzdelávania. Príloha Slovenský učiteľ. - Roč. 16, č. 5 (2008), s. 10-14
 21. ADF Slovensko v digitálnom formáte / Ladislav Tolmáči, Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 79-82
 22. ADF Interaktívne elektronické dokumenty / Štefan Karolčík, Henrieta Mázorová
  In: Informatika v škole (on-line). - Č. 35 (2008), s. 44-49
 23. ADF Majú videokonferencie miesto vo vyučovaní biológie? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 17, č. 8 (2009), s. 3-6
 24. ADF Edukačný softvér na tvorbu a úpravu obrysových máp s príkladmi využitia vo výčbe geografie / Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 4-8
 25. ADF Využitie metódy Peer instruction vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík, Henrieta Mázorová
  In: Geografia. - Roč. 19, č. 1 (2011), s. 16-20
 26. ADF Využitie bádateľsky orientovaných metód vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 15-30 [online]
 27. ADF Multimediálny CD-ROM (DVD-ROM) vo vyučovaní geografie (1. časť) / Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 14, č. 4 (2006), s. 165-169
 28. ADF Geografia pre Štátny vzdelávací program (ŠVP), ŠVP pre geografiu / Štefan Karolčík, Ladislav Tolmáči
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 93-111 [online]
 29. ADF Pojmové mapy v programe výučby regionálnej geografie / Štefan Karolčík, Libuša Murtinová
  In: Geografia. - Roč. 22, č. 1 (2014), s. 17-25
 30. ADF Inovovaný ŠVP - evolúcia v procese vyučovania geografie na základných školách / Štefan Karolčík, Ladislav Tolmáči
  In: Geografia. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 76-79
 31. ADF Využitie videokonferencií vo vzdelávaní budúcnosti / Štefan Karolčík
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 12-15
 32. ADF Vlastiveda propedeutika geografie / Ladislav Tolmáči, Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 80-82
 33. ADF GPS vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík, Roman Riška
  In: Geografia. - Roč. 20, č. 1 (2012), s. 25-31
 34. ADF Excursions in live broadcast / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Kristína Michalcová
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 20, č. 1 (2013), s. 9-14
 35. ADF Školská geografia - od informácií a poznatkov k postojom? / Štefan Karolčík
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 20-31 [online]
 36. ADF Vývoj a konštrukcia geoegrafického kurikula - porovnanie prístupov k tvorbe základných pedagogických dokumentov na príklade Estónska a Singapuru / Štefan Karolčík, Lenka Mrvová
  In: Geografia. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 40-45
 37. ADF Hodnotenie edukačného softvéru z hľadiska rešpektovania individuálnych rozdielov medzi žiakmi / Helena Hrubišková, Štefan Karolčík
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 20, č. 6 (2013), s. 10-14
 38. ADF Ako hodnotiť kvalitu edukačných softvérov a elektronických učebných pomôcok / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Pán učiteľ. - Roč. 5, č. 5 (2013), s. 9-11
 39. ADF Profil absolventa učiteľského štúdia geografie a rámcový návrh nového študijného programu / Štefan Karolčík, Peter Likavský, Ladislav Tolmáči
  In: Geografia. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 21-23
 40. ADF Ako žiaci základnej školy rozumejú geografickému učivu o typoch krajín na Zemi - Identifikácia miskoncepcií v učive geografie pre 5. ročník základných škôl / Štefan Karolčík, Terézia Grešnerová
  In: Geografia. - Roč. 27, č. 1 (2019), s. 4-12
 41. ADF Digitálne technológie vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 18, č. 3 (2010), s. 106-112
 42. ADF Kľúčové kompetencie (vedomosti) a ich zásadný význam pri formovaní geografického curricula / Štefan Karolčík, Henrieta Mázorová
  In: Geografia. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 4-8
 43. ADF CLAROLINE LMS in the Lower Secondary Education / Ľuboš Balážovič, Štefan Karolčík
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 13-22 [online]
 44. ADF Experimentovanie v geografickom vzdelávaní / Veronika Mozoľová, Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 4-9
 45. ADF Mobilná aplikácia MapPie a možnosti jej využitia vo výučbe geografie / Iveta Csicsolová ... [et al.]
  In: Geografia. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 10-12
 46. ADM Assessing of scientific inquiry skills achieved by future biology teachers / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 23, č. 1-2 (2018), s. 71-80
 47. ADM What is the level of scientific literacy among geography students studying bachelor's studies in natural sciences? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: International Research in Geographical and Environmental Education. - Roč. 27, č. 4 (2018), s. 295-310
 48. ADM What is the students' interest in biology after the biology curriculum modification? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Curriculum Journal. - Roč. 23, č. 3 (2018), s. 370-386
 49. ADM Application of digital technologies in the geography teaching process from the teachers’ perspective / Štefan Karolčík, Elena Čipková, Henrieta Mázorová
  In: International Research in Geographical and Environmental Education. - Vol. 25, No. 4 (2016), s. 328-343
 50. ADM Analysis of e-Learning Environment for Geography: Opportunities for Personalized Active Learning / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Baltic Journal of Modern Computing. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 405-418
 51. ADM The comprehensive evaluation of electronic learning tools and educational software (CEELTES) / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Informatics in Education. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 243-264
 52. ADM Attitudes among chemistry teachers towards increasing personal competencies in applying ICT / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Vol. 22, No. 1-2 (2017), s. 99-121 [online]
 53. ADN Attitudes of Pupils in Lower Secondary Education towards Geography Subject / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Geographia Cassoviensis [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 21-35 [print]
 54. ADN Vývoj vyučovania geografie na základných školách a gymnáziách na Slovensku po roku 1989 a návrh základných koncepčných prvkov nového modelu geografického vzdelávania / Štefan Karolčík, Peter Likavský, Henrieta Mázorová
  In: Geografický časopis. - Roč. 67, č. 3 (2015), s. 261-284
 55. AEC Current Geography Education in Slovakia: Conversions and Conditions / Ladislav Tolmáči, Štefan Karolčík
  In: Current Topics in Czech and Central European Geography Education. - ISBN 978-3-319-43613-5. - Cham : Springer, 2017. - S. 33-44 [1,2 AH]
 56. AFC Digital technologies in the education process from the slovak teachers perspective / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Conference Proceedings SGEM2014. Book 1: SGEM Conference on Psychology and psychiatry, sociology and Healthcare, Education, Vol. 1. - ISBN 978-619-7105-22-3. - Albena : STEF92 Technology, 2014. - S. 681-692
 57. AFC Využitie videokonferencií v príprave budúcich učiteľov / Štefan Karolčík, Miroslav Prokša
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7042-960-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 295-299
 58. AFD Claroline - informačný systém na správu a riadenie vzdelávacích projektov / Štefan Karolčík, Henrieta Mázorová
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 385-388
 59. AFD RAFT exkurzie vo vyučovaní biológie / Kristína Gardavská ... [et al.]
  In: INFOVEK. - ISBN 80-7098-422-8. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. - S. 58-64
 60. AFD Konkrétne využitie videokonferencie vo vyučovaní geografie v základných a stredných školách / Štefan Karolčík
  In: Zborník príspevkov zo 4. celoštátnej konferencie INFOVEK. - ISBN 80-7098-381-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. - S. 227-234
 61. AFD Online Excursions / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Kristína Michalcová
  In: ICETA 2011. 9th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - ISBN 978-1-4577-0050-7. - Košice : Elfa, 2011. - S. 35-39
 62. AFD Inovácie v príprave budúcich uciteľov na demonštrovanie chemických pokusov / Miroslav Prokša, Štefan Karolčík, Anna Drozdíková
  In: Súčastnosť a perspektívy didaktiky chémie II. - ISBN 978-80-8083-751-8. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 41-45
 63. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom / Peter Likavský ... [et al.]
  Bratislava : Expol pedagogika, 2018
 64. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom : Planéta Zem. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006
 65. BCB Zemepis 5. Príroda Zeme : Učebnica pre 5. ročník základných škôl. 1. časť. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2002
 66. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom : Planéta Zem. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : IMPRO, Litera, 1998
 67. BCB Zemepis 5. Príroda Zeme : Učebnica pre 5. ročník základných škôl. 1. časť. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 1995
 68. BCB Digitálne technológie pre učiteľa 2 : Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. / Roman Hrušecký ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009
 69. BCI Digitálna gramotnosť učiteľa : Učebný materiál k modulu 1. / Rastislav Adámek ... [et al.]
  Košice : elfa, 2009
 70. BCI Zábavne i záhadne o Slovensku [elektronický zdroj] : Multimediálna encyklopédia. / Štefan Karolčík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 71. BCI Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím počítačom podporovaného prírodovedeného laboratória [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 72. BCI Integrácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania geografie : Študijný materiál pre učiteľov geografie, Letnú školu Infovek a kurzy organizované metodickými centrami. / Henrieta Mázorová, Peter Likavský, Štefan Karolčík
  Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003
 73. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre stredné školy : Učebný materiál - modul 3. / Henrieta Mázorová ... [et al.]
  Košice : elfa, 2010
 74. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre základné školy : Učebný materiál - modul 3. / Katarína Kubaliaková ... [et al.]
  Košice : elfa, 2010
 75. BCI Moderná didaktická technika v práci učiteľa : Učebný materiál k modulu 2. / Rastislav Adámek ...[et al.]
  Košice : elfa, 2010
 76. BDF RAFT - vzdelávanie budúcnosti / Štefan Karolčík
  In: Technológia vzdelávania. - Vol. 10, No. 8 (2002), s. 11-13
 77. BEF Projektové vyučovanie / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z 3. celoštátnej konferencie INFOVEK 2002. - ISBN 80-7097-487-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 121-127
 78. CAH Zábavne i záhadne o Slovensku na Zemi / Štefan Karolčík
  Bratislava : Max Media, 2003
 79. GII Moderné digitálne technológie v edukačnom procese : Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. / Roman Hrušecký... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009