Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


 1. ACB Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied / Miroslav Prokša ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 2. ACB Pedagogická komunikácia / Zuzana Haláková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 3. ACB Školský manažment pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov s praktickými ukážkami / Zuzana Haláková, Soňa Nagyová, Tibor Nagy
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 4. ADC Two kinds of conceptual problems in chemistry teaching / Zuzana Haláková, Miroslav Prokša
  In: Journal of Chemical Education. - Vol. 84, No. 1 (2007), s. 172-174
 5. ADC Slovak high school students' attitudes toward computers / Milan Kubiatko ... [et al.]
  In: Interactive Learning Environments. - Vol. 19, No. 5 (2011), s. 537-550
 6. ADC Vizuálna gramotnosť a riešenie učebných úloh z chémie / Zuzana Haláková, Miroslav Prokša
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 100, No. 3 (2006), s. 213-219
 7. ADC The attitudes of Slovak and Turkish high school students to the ICT used in biology according to gender and age differences / Milan Kubiatko, Harun Yilmaz, Zuzana Haláková
  In: Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies. - Vol. 4, No. 1 (2012), s. 433-446
 8. ADC Slovak high school students' attitudes to ICT using in biology lesson / Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
  In: Computers in Human Behavior. - Vol. 25, No. 3, Sp. Iss. (2009), s. 743-748
 9. ADE High school students relation to information and communication technologies in the context of biology / Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
  In: e-Pedagogium [elektronický zdroj]. - Vol. 9, No. 1 (2009), s. 20-30 [online]
 10. ADE Analógie ako prostriedok na uľahčenie pochopenia pojmov v chémii / Zuzana Haláková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 15, č. 4 (2006), s. 188-190
 11. ADE Concept of chemical reaction in chemistry textbooks / Renáta Michalisková, Zuzana Haláková, Miroslav Prokša
  In: Chemistry Teacher International [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 2 (2019), s. [1-15] [online]
 12. ADE Tvorivosť ako pozitívny atribút osobnosti budúceho učiteľa prírodovedných predmetov / Zuzana Haláková, Milan Kubiatko
  In: Paidagogos [online]. - Roč. 8, č. 3 (2007), s. 1-7
 13. ADE Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví ? / Zuzana Haláková, Milan Kubiatko
  In: Pedagogika. - Roč. 58, č. 1 (2008), s. 50-60
 14. ADE Vyučovania chémie a biológie vo wiliamsovom programe na rozvoj tvorivosti / Lucia Tomková, Zuzana Haláková
  In: Komenský. - Roč. 143, č. 4 (2019), s. 29-33
 15. ADE Informačné a komunikačné technológie ako prostriedok vizualizácie vo vyučovaní biológie / Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
  In: Paidagogos [online]. - Roč. 6, č. 2 (2005), 4 s.
 16. ADE The Teaching Profession according to Communication Styles while Solving Conflict Situations / Zuzana Kolenová, Zuzana Haláková
  In: International Journal of Educational Methodology [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 4 (2019), s. 535-545 [online]
 17. ADE Neverbálna komunikácia v pedagogickej práci učiteľa / Krisína Kormaničová, Zuzana Haláková
  In: e-Pedagogium. - Vol. 8, No. 4 (2008), s. 59-66 [online]
 18. ADE Neverbálna komunikácia v kontexte pedagogickej komunikácie / Kristína Kormanovičová, Zuzana Haláková
  In: Paidagogos [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2010), nestr. [12 s.] [online]
 19. ADF Vizualizačné prvky v učebných úlohách zo všeobecnej chémie / Zuzana Haláková
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 5 (2004), s. 175-179
 20. ADF Efektívnosť použitia prvkov vizualizácie v učebných úlohách z chémie / Zuzana Haláková, Miroslav Prokša, Katarína Žotaniová
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 4 (2004), s. 246-252
 21. ADF Obsahová analýza náročnosti textu v téme Karboxylové kyseliny v učebniciach chémie pre základné a stredné školy na Slovensku / Radoslava Karpeľová, Zuzana Haláková
  In: Pedagogika.sk [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 46-57 [online]
 22. ADF Skúsenosti žiakov základných škôl s alkoholom / S. Záhumenská, M. Kubiatko, Z. Haláková
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - Roč. 42, č. 2 (2007), s. 77-88
 23. ADF Vybrané pojmy v chémii z pohľadu Piagetovej teórie kognitívneho vývinu a ich zaradenie podľa aktuálnej učebnice chémie pre 6. ročník ZŠ a pre 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom / Michal Vrabec, Zuzana Haláková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 11-17 [online]
 24. ADF Porovnanie a analýza učebných úloh vo vybraných učebniciach biológie / Kristína Bučková, Zuzana Haláková, Soňa Nagyová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 4 (2016), s. 33-37 [online]
 25. ADF Šikanovanie - negatívny faktor pôsobiaci na život žiakov v triede / Zuzana Žáčková, Zuzana Haláková
  In: Prevencia. - Roč. 7, č. 3 (2008), s. 37-41
 26. ADF Rozvíjanie grafickej gramotnosti žiakov v predmete chémia / Zuzana Haláková
  In: Pedagogická revue. - Roč. 59, č. 4 (2007), s. 360-374
 27. ADF Podobnosti a rozdiely v riešení otvorených a uzavretých úloh žiakmi v biológii na príklade témy Článkonožce / Mária Matoková, Vladimír Fandel, Zuzana Haláková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 12-15 [online]
 28. ADF Príklad využitia konštruktivistického prístupu na hodine biológie / Ľubica Lisková, Zuzana Haláková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 4 (2015), s. 2-7 [online]
 29. ADF Vplyv použitia pojmových máp na osvojenie si učebnej látky z chémie / Zuzana Haláková, Miroslav Prokša, Jana Macková
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 39, č. 4 (2004), s. 347-355
 30. ADF Odraz vplyvu učebných štýlov študentov na úspešnosť v chemickom didaktickom teste / Zuzana Haláková, Miroslav Prokša
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 7-10
 31. ADF Aktivizačné vyučovacie metódy ako súčasť fixácie učiva žiakmi / Monika Holodňáková, Zuzana Haláková, Dana Kucharová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 3 (2014), s. 9-13
 32. ADF Testovanie žiakov šiesteho ročníka a prímy osemročných gymnázií z geografie / Zuzana Grachová, Zuzana Haláková, Peter Likavský
  In: Geografia. - Roč. 19, č. 3 (2011), s. 98-102
 33. ADF Vizualizácia vo vyučovaní chémie / Miroslav Prokša, Zuzana Haláková, Janka Bálintová
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 81-88
 34. ADF Chápanie všeobecnodidaktických pojmov budúcimi učiteľmi prírodovedných predmetov / Zuzana Haláková, Michal Vrabec
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 28-33 [online]
 35. ADM Effects of alcohol as an chemical behaviors influence on college students / Milan Kubiatko, Zuzana Halakova, Muhammet Usak
  In: Chimica Oggi - Chemistry Today : Special Issue Recent Advances in Chemical Engineering. - Roč. 37, č. 1-2 (2019), s. 22-25
 36. ADM Teacher-Students' Interaction in Comparison of Teacher's Selfperception and Students' Point of View / Lucia Balagová, Zuzana Haláková
  In: European Journal of Educational Research [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 3 (2018), s. 465-472 [online]
 37. ADM Verifying the Weight of Different Learning Tasks in Student Assessment by Chemistry Teachers / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková, Zuzana Haláková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 24, č. 1-2 (2019), s. 89-97
 38. ADM Learners’ Understanding of Chemical Equilibrium at Submicroscopic, Macroscopic and Symbolic Levels / Miroslav Prokša, Anna Drozdíková, Zuzana Haláková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 23, č. 1-2 (2018), s. 97-111
 39. ADM Preparation of Aluminium Hydroxide with Mechanochemical Synthesis in the Middle School Laboratory Lesson / Anna Okálová, Jana Chrappová, Zuzana Haláková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Vol. 21, No. 1-2 (2016), s. 53-59 [online]
 40. AEC Is creativity characteristic for incoming teachers of science? / Zuzana Haláková
  In: Problems of Education in the 21st Century. Vol. 1/2007: Science Education in a Changing Society. - Vilnius : Lithuanian Scientific Society, 2007. - S. 39-43
 41. AEC Vizualizácia ako prostriedok zefektívnenia vyučovania chémie / Zuzana Haláková
  In: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych - Research in didactics of science. - ISBN 83-85886-12-5. - Krakow : Wyd. JAXA, 2006. - S. 143-147
 42. AEC CPV Videoweb pro vzdělávání učitelů chemie / Zuzana Haláková, Milan Kubiatko
  In: Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. - ISBN 978-80-7315-213-0. - Brno : Paido, 2011. - S. 121-131
 43. AEC Students´point of view of the biology lecture taught with an ict assistance: preliminary results / Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
  In: Problems of Education in the 21st Century. Vol. 5/2008: Information and Communicaction Technology in Education: Opportunities and Challenges. - Vilnius : Lithuanian Scientific Society, 2007. - S. 75-79
 44. AEC The Using of and Attitudes toward Internet and Information and Communication Technologies in Different Age Groups / Milan Kubiatko ... [et al.]
  In: Communication Technologies: Societal Perspectives, Strategic Management and Impact on Business. - ISBN 978-1-62257-769-9. - New York : Nova Science Publishers, 2013. - S. 65-81 [1,36 AH] [eBook]
 45. AED Vedomostné testy v didaktickom výskume / Zuzana Haláková
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D - Vedy o výchove a vzdelávaní. Roč. 12, Suppl. 2 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie. - ISBN 978-80-8082-182-1. - Trnava : TU, 2008. - S. 113-118
 46. AED Vizualizácia chemických pokusov a jej význam v príprave učiteľov chémie / AnnaTóthová, Zuzana Haláková, Janka Bálintová
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii, séria chémia, č. 8. - ISBN 80-8083-233-1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - S. 99-106
 47. AED Vizuálna gramotnosť študentov a jej odraz pri riešení chemických učebných úloh s vizualizačnými prvkami / Zuzana Haláková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní, roč. 9, Suppl. 1 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní prírodných vied. - ISBN 80-8082-049-X. - Trnava : Trnavská univerzita, 2005. - S. 15-19
 48. AED Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike (Projekt Milénium) ako strategický dokument v rukách učiteľa / Milan Gnoth, Zuzana Haláková
  In: Aktuálne problémy didaktiky geológie. Inovácia didaktických kompetencií. - ISBN 978-80-89238-20-0. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 14-22
 49. AED Súčasný pohľad na alternatívne školstvo / Milan Gnoth, Zuzana Haláková
  In: Aktuálne problémy didaktiky geológie. Inovácia didaktických kompetencií. - ISBN 978-80-89238-20-0. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 23-37
 50. AED Tvorivosť alebo kreativita / Milan Gnoth, Zuzana Haláková
  In: Aktuálne problémy didaktiky geológie. Inovácia didaktických kompetencií. - ISBN 978-80-89238-20-0. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 38-43
 51. AEG Vznik samoorganizačných javov pri oxidácii niektorých polyfenolov vzdušným kyslíkom a experiment "zelená fľaša" / Zuzana Haláková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 96, No. 6 (2002), s. 535
 52. AFC Štrukturalizácia učebnej látky a jej vplyv na osvojenie sprístupnených informácií / Zuzana Haláková, Miroslav Prokša, Jana Macková
  In: Mezinárodní seminář didaktiků chemie. - ISBN 80-210-3616-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 195-201
 53. AFC Využitie IKT vo voľnom čase budúcich učiteľov prírodovedných predmetov / Zuzana Haláková, Milan Kubiatko
  In: INFOTECH 2007. Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Díl 2. - ISBN 978-80-7220-301-7. - Olomouc : Votobia, 2007. - S. 775-778
 54. AFC Názory študentov na využívanie IKT v biológii / Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
  In: Infotech 2007 : moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. - ISBN 978-80-7220-301-7. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. - S. 808-811
 55. AFC Propagácia vedy na Slovensku / Lýdia Šuchová, Lucia Miháliková, Zuzana Haláková
  In: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. - ISBN 978-80-244-2127-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 69-71
 56. AFC Príčiny zlyhávania rodiny pri výchove / Zuzana Haláková
  In: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. - ISBN 978-80-7248-755-4. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2009. - S. 71-73
 57. AFC The possibilities and the limits in creation of chemical conceptual questions / Csaba Igaz, Miroslav Prokša, Zuzana Haláková
  In: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Monografia / Research in didactics of science. Monograph. - ISBN 978-83-7271-519-7. - Krakow : Uniwersytet pedagogiczny, 2008. - S. 164-167
 58. AFC Dotazníková metóda ako súčasť prípravy učiteľov chémie na environmentálnu výchovu / Zuzana Haláková
  In: Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. - ISBN 978-80-210-4504-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 37-43
 59. AFC Vzdelávanie budúcich učiteľov prírodovedných predmetov v oblasti školského manažmentu / Zuzana Haláková, Soňa Nagyová, Tibor Nagy
  In: Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-503-9. - Brno : Mendelova univerzita, 2017. - S. 89-95 [CD-ROM]
 60. AFC Metóda kladenia otázok vo vyučovaní prírodovedných predmetov / Zuzana Haláková, Katarína Oroszová
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. - ISBN 978-80-7435-417-5. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - S. 231-239
 61. AFC Vybrané aspekty komparatívnej pedagogiky v príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov / Zuzana Haláková, Soňa Nagyová, Tibor Nagy
  In: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. - ISBN 978-80-7509-569-5. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2018. - S. 110-118
 62. AFC Chemical Equilibrium in Terms of its Conceptual Understanding in the Context of Submicroscopic, Macroscopic and Symbolic Interpretation by Learners / Miroslav Prokša, Zuzana Haláková, Anna Drozdíková
  In: Science and Technology Education: Engaging the New Generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2017). - ISBN 978-609-95513-4-0. - Siauliai : Scientia Socialis, 2017. - S. 104-107
 63. AFC Odhaľovanie miskoncepcií študentov pri riešení konceptuálnych úloh z chémie / Zuzana Haláková
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. - ISBN 978-80-7041-827-7. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - S. 155-161
 64. AFC Komparácia kurikula v chémii pred školskou reformou a počas nej na Slovensku / Zuzana Haláková
  In: Kurikulum a výuka v proměnách školy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-4927-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 19 [CD-ROM]
 65. AFC Učebné úlohy ako účinný spätnoväzbový a motivačný nástroj v rukách učiteľa chémie / Zuzana Haláková
  In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 978-80-7368-426-6. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 72-77
 66. AFD Alternatívny systém P.C.E. C. Rogersa / Milan Gnoth, Zuzana Haláková, Ján Štubňa
  In: Q-2008. Kvalita a štrukturálne fondy. - ISBN 978-80-969681-5-2. - Žilina : Krupa print, 2008. - S. 306-310
 67. AFD Poznatky a skúsenosti študentov učiteľstva prírodovedných predmetov o projektovom vyučovaní / Zuzana Haláková
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - ISBN 978-80-8082-541-6. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2012. - S. 328-334
 68. AFD Analýza chýb študentov pri riešení chemických učebných úloh s vizualizačnými prvkami / Zuzana Haláková, Miroslav Prokša
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 305-308
 69. AFD Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche (alebo ornitológia očami gymnazistov). Postoje študentov gymnázií k vtákom / Milan Kubiatko ... [et al.]
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 109-112
 70. AFD Voľný čas budúcich učiteľov prírodovedných predmetov / Zuzana Haláková, Milan Kubiatko
  In: Pedagogika voľného času - teória a prax. - ISBN 978-80-8082-171-5. - Trnava : Trnavská univerzita, 2008. - S. 300-306
 71. AFD Možnosti záujmovej činnosti žiakov so zameraním na prírodné vedy / Zuzana Haláková, Mária Adamová
  In: Záujmová činnosť žiakov - stav, problémy, trendy (CD-ROM). - ISBN 978-80-8068-961-2. - Prešov : Prešovská univerzita, 2009. - S. 19
 72. AFD Učebný predmet chémia a možnosti rozvíjania grafickej gramotnosti v rámci uvedeného predmetu / Zuzana Haláková
  In: Stav a rozvoj funkčnej gramotnosi: matematická a čitateľská gramotnosť. - ISBN 978-80-89225-46-0. - Bratislava : ŠPÚ, NÚCEM, MPC, 2009. - S. 168-171
 73. AFD Konceptuálne úlohy v kvalitatívnom výskume / Zuzana Haláková
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 11, mimor. č. 5 (2010), s. 55-60
 74. AFG Students´ learning styles and strategies and their reflection in students´ knowledge structures / Andrea Urbanová, Miroslav Prokša, Zuzana Haláková
  In: Chemie & Schule. - Vol. 18, No. 1a (2003), s. 95-96
 75. AFH Synergetické javy a školské chemické experimenty / Zuzana Haláková
  In: Študentská vedecká konferencia organizovaná pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov. - Bratislava : SAV a PRIF UK, 2003. - S. 102
 76. AFH Vizualizácia obsahu chémie v divergentných úlohách / Zuzana Haláková
  In: Študentská vedecká konferencia 2005. 2. zväzok - didaktická, environmentálna, geografická, geologická a chemická sekcia. - ISBN 80-88870-47-X. - Bratislava : Kartprint, 2005. - S. 11
 77. BBA Miskoncepcie vo vyučovaní biológie: Možnosti ich skúmania na príklade témy Vtáky / Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
  In: Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách. - ISBN 978-80-7414-290-1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010. - S. 143-165
 78. BCI Metódy pedagogického výskumu v ukážkach a analýzach [elektronický zdroj] : . / Miroslav Prokša ... [et al.]
  Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2009
 79. BCI Antológia niektorých prác Jana Amosa Komenského / Milan Gnoth, Zuzana Haláková, Ján Štubňa
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 80. BDE Kde sa najčastejšie učia budúci učitelia prírodovedených predmetov? / Zuzana Haláková
  In: Učitelské listy. - Roč. 16, č. 1 (2008/2009), nestr. [9 s.]
 81. BDE Chemické učebné úlohy s vizualizačnými prvkami ako prostriedok identifikácie pochopenia pojmov v chémii / Zuzana Haláková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 17, č. 4 (2008), s. 188-190
 82. BDE Používanie IKT vo vyučovaní biológie / Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 16, č. 2 (2007), s. 72-74
 83. BDF Taxonómia vtákov Slovenska - edukačný disk pre učiteľov a študentov / Milan Kubiatko, Zlatica Országhová, Zuzana Haláková
  In: Informatika v škole (on-line). - Č. 33/34 (2008), s. 10-13
 84. BDF Synergetické javy a školské chemické experimenty / Zuzana Haláková, Ľubica Adamčíková
  In: Chemické rozhľady. - Vol. 4, No. 2 (2003), s. 145-151
 85. BDF Obľúbenosť používania počítačov študentmi gymnázií / Zuzana Haláková, Milan Kubiatko
  In: Informatika v škole (on-line). - Č. 35 (2008), s. 33-36
 86. BDF Vyučovanie chémie z pohľadu využitia IKT / Zuzana Haláková
  In: Technológia vzdelávania. Príloha Slovenský učiteľ. - Roč. 14, č. 2 (2006), s. 5-7
 87. BDF Didaktické hry na hodine biológie s konkrétnou aplikáciou / Monika Holodňáková, Vladimír Fandel, Zuzana Haláková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 3 (2013), s. 30-33
 88. BEC Postoje študentov stredných škôl k využívaniu IKT na hodinách biológie / Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
  In: Bulletin Centra pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. - ISBN 978-80-210-5060-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 63-65
 89. BEE School Management in Preparation of Pre-service Science Teachers / Zuzana Haláková, Soňa Nagyová, Tibor Nagy
  In: Proceedings of the International Academic Conference on Teaching, Learning and Education [elektronický dokument]. - ISBN 978-609-485-049-3. - Milano : Diamond Scientific Publication, 2019. - S. [1-10] [online]
 90. BFA Phylogeny of teaching the concept chemical reaction / Zuzana Haláková, Miroslav Prokša, Renáta Michalisková
  In: European conference on research in chemical education : Book of abstracts. - Varšava : Uniwersytet Warszawski, 2018. - S. 122-122