Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


 1. ABB Rozpracovanie kľúčových téz prírodovedného vzdelávania pre podmienky slovenského vzdelávacieho systému / Ľubomír Held ... [et al.]
  In: Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. - ISBN 978-80-568-0197-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 19-143 [12,02 AH]
 2. ABB Ukážky aktivít smerujúcich k napĺňaniu Koncepcie prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 / Ľubomír Held ... [et al.]
  In: Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. - ISBN 978-80-568-0197-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 145-377 [13,02 AH]
 3. ACB Pedagogická prax pre študentov učiteľských kombinácií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského / Milan Gnoth ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003
 4. ACB Biológia v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3 na Slovensku a kurikulárne trendy v biologickom vzdelávaní vo vybraných krajinách EÚ a sveta / Katarína Ušáková, Timea Gálová, Elena Čipková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 5. ACB Vonkajšie prostredie ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa / Elena Čipková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 6. ADC Quality parameterization of educational resources from the perspective of a teacher / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: British Journal of Educational Technology. - Vol. 48, No. 2 (2017), s. 313-331
 7. ADC Are secondary school graduates prepared for the studies of natural sciences? - evaluation and analysis of the result of scientific literacy levels achieved by secondary school graduates / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Lucia Scholzová
  In: Research in Science & Technological Education. - Roč. 38, č. 2 (2020), s. 146-167
 8. ADE Pregradual Preparation of Teachers in Slovakia / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Chemistry, Environment and Human Activity in Civilization Development. - Vol. 17, Iss. 1-2 (2012), s. 41-47
 9. ADE Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov gymnázia prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania / Elena Čipková, Zuzana Balážová, Štefan Karolčík
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 26, č. 2 (2017), s. 2-10
 10. ADE Využitie edukačnej softvérovej aplikácie MapKer vo výučbe / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 22-25
 11. ADE Videokonferencie ako nástroj zvýšenia efektívnosti praktických cvičení / Elena Čipková, Katarína Ušáková, Eva Šestáková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 15, č. 5 (2006), s. 225-228
 12. ADE Ovplyvňuje aplikácia úloh zameraných na aktívnu prácu s grafmi schopnosť žiakov čítať a interpretovať grafy? / Štefan Karolčík, Marián Kráľ, Elena Čipková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 31-42
 13. ADE Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Natália Vörösová
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 24-34
 14. ADE LMS Claroline is as seen by future teachers / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Vol. 5, No. 2 (2013), s. 44-50
 15. ADE Standardization of Quality Evaluation of Educational Software and Electronic Learning Tools - Analysis of Opinions of Selected Experts / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Journal of Software Engineering and Applications [elektronický zdroj]. - Vol. 3, No. 11 (2013), s. 571-581 [online]
 16. ADE Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím meracích systémov / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Moderní vyučování. - Roč. 21, č. 5-6 (2015), s. 39-41
 17. ADE Teacher Attitudes to Professional Development of Proficiency in the Classroom Application of Digital Technologies / Štefan Karolčík, Elena Čipková, Ian Kinchin
  In: International Education Studies [elektronický zdroj]. - Vol. 9, No. 4 (2016), s. 9-19 [online]
 18. ADF Overovanie nového vzdelávacieho štandartu z biológie tématických celkov "Životné prostredie a organizmy, život a voda" / Ivana Miškovičová-Hunčíková, Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 17, č. 7 (2009), s. 14-17
 19. ADF Nový vzdelávací štandard z biológie a jeho overovanie v tematických celkoch "Špecializácia rastlín a živočíchov", "Život s človekom", "Mikrosvet", "Prehľad systému živej prírody" / Ivana Miškovičová-Hunčíková, Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 3-4 (2009), s. 10-14 [online]
 20. ADF Biologické vzdelávanie v Česku a v Maďarsku / Katarína Ušáková, Tímea Gálová, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 3-4 (2009), s. 2-9 [online]
 21. ADF Majú videokonferencie miesto vo vyučovaní biológie? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 17, č. 8 (2009), s. 3-6
 22. ADF Zisťovanie žiackych predstáv a skúsenosti s overovaním aktivít vybranej kľúčovej tézy z biológie na základnej škole / Katarína Ušáková, Soňa Nagyová, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 2 (2019), s. 20-28
 23. ADF Rozvíjanie tvorivosti vo vyučovaní biológie na základnej škole / Vladimíra Figlová, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 3 (2014), s. 5-8
 24. ADF Zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 6. ročníka základných škôl z biológie / Soňa Nagyová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3 (2016), s. 41-46 [online]
 25. ADF Identifikácia alternatívnych koncepcií študentov na príklade tematického celku biológia bunky / Michaela Lániková, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 2-4
 26. ADF Tvorba dvojúrovňových otázok a možnosti ich využitia pri identifikácii alternatívnych koncepcií študentov na príklade tematického celku Fyziológia rastlín / Elena Čipková, Michaela Danišková
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 12, č. 1 (2004), s. 14-17
 27. ADF Zisťovanie úrovne prírodovednej gramotnosti vysokoškolákov využitím metodiky TOSLS / Darina Lešková, Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3 (2016), s. 33-40 [online]
 28. ADF Didaktické spracovanie školských biologických pokusov na tému životné prejavy buniek / Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 1 (2001), s. 6-8
 29. ADF Využitie bádateľsky orientovaných metód vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 15-30 [online]
 30. ADF Predstavy žiakov základnej školy o dedičnosti a premenlivosti / Soňa Nagyová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 21, č. 4 (2017), s. 30-35 [online]
 31. ADF Videokonferencie a ich využitie vo vyučovaní biológie / Elena Čipková, Eva Šestáková, Katarína Ušáková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 4-7
 32. ADF Využitie pojmových máp na hodinách genetiky / Soňa Nagyová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 4 (2018), s. 12-20 [print]
 33. ADF Ako hodnotiť kvalitu edukačných softvérov a elektronických učebných pomôcok / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Pán učiteľ. - Roč. 5, č. 5 (2013), s. 9-11
 34. ADF Excursions in live broadcast / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Kristína Michalcová
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 20, č. 1 (2013), s. 9-14
 35. ADF Projektovanie obsahu biológie na gymnáziach na modelovom príklade botaniky a zoológie a ich experimentálne overovanie / Katarína Ušáková ... [et al.]
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 16, č. 3 (2008), s. 10-14
 36. ADF Základy metabolizmu rastlín a živočíchov v biológii na gymnáziu a jeho experimentálne overovanie / Katarína Ušáková ... [et al.]
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 17, č. 4 (2008), s. 5-9
 37. ADF Rozvíjanie kľúčových kompetencií a e-obsah vo vyučovaní biológie / Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 2-6 [online]
 38. ADF Digitálna kompetencia a jej možnosti rozvíjania v biológii / Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Technológia vzdelávania. Príloha Slovenský učiteľ. - Roč. 20, č. 2 (2012), s. 3-7
 39. ADF Skúsenosti s pozorovaním mitózy na praktickom cvičení v gymnáziu / Katarína Ušáková, Elena Čipková, Milada Švecová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 3 (2005), s. 2-4
 40. ADF Miskoncepcie žiakov základnej školy o opornej a pohybovej sústave / Elena Čipková, Veronika Barčáková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 3 (2018), s. 24-28 [print]
 41. ADM What is the students' interest in biology after the biology curriculum modification? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Curriculum Journal. - Roč. 23, č. 3 (2018), s. 370-386
 42. ADM Application of digital technologies in the geography teaching process from the teachers’ perspective / Štefan Karolčík, Elena Čipková, Henrieta Mázorová
  In: International Research in Geographical and Environmental Education. - Vol. 25, No. 4 (2016), s. 328-343
 43. ADM Analysis of e-Learning Environment for Geography: Opportunities for Personalized Active Learning / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Baltic Journal of Modern Computing. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 405-418
 44. ADM Assessing of scientific inquiry skills achieved by future biology teachers / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 23, č. 1-2 (2018), s. 71-80
 45. ADM What is the level of scientific literacy among geography students studying bachelor's studies in natural sciences? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: International Research in Geographical and Environmental Education. - Roč. 27, č. 4 (2018), s. 295-310
 46. ADM The comprehensive evaluation of electronic learning tools and educational software (CEELTES) / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Informatics in Education. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 243-264
 47. ADM Attitudes among chemistry teachers towards increasing personal competencies in applying ICT / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Vol. 22, No. 1-2 (2017), s. 99-121 [online]
 48. ADN Attitudes of Pupils in Lower Secondary Education towards Geography Subject / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Geographia Cassoviensis [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 21-35 [print]
 49. AEC V čom je iná nová učebnica biológie na gymnáziách alebo bude biológia ľahšia? / Jana Višňovská ... [et al.]
  In: Nové trendy v didaktické přípravě učitelů. - ISBN 978-80-7399-887-5. - Praha : Česká zemědělská univerzita - Institut vzdělávání a poradenství, 2009. - S. 11-18
 50. AEC Overovanie nového vzdelávacieho štandardu z biológie pre prvý ročník gymnázií - Svet živých organizmov / Ivana Miškovičová-Hunčíková, Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. - ISBN 978-80-7399-149-4. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2010. - S. 149-154
 51. AED Aktuálne biologické kurikulum z pohľadu učiteľov a žiakov / Elena Čipková
  In: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 - I. - K aktuálnemu stavu prírodovedného vzdelávania. - ISBN 978-80-8082-993-3. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 136-154 [1,22 AH]
 52. AED Aktuálne trendy biologického kurikula vyspelých krajín EÚ / Elena Čipková, Katarína Ušáková
  In: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 - I. - K aktuálnemu stavu prírodovedného vzdelávania. - ISBN 978-80-8082-993-3. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 155-173 [1,23 AH]
 53. AED Digitálne technológie a didaktická príprava budúcich učiteľov / Katarína Ušáková, Elena Čipková, Michal Sivák
  In: Priority terciálneho vzdelávania učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-558-0510-8. - Nitra : FPV UKF, 2013. - S. 42-47 [CD-ROM]
 54. AFC IKTvorivosť učiteľa / Katarína Melišová, Elena Čipková
  In: Jedenácté poškole. Sborník ze semináře. - ISBN 80-238-8598-7. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - S. 120-126
 55. AFC Poňatie a obsah školských biologických pokusov v didaktickej príprave budúcich učiteľov na PRIF UK v Bratislave / Elena Čipková
  In: Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy. - ISBN 80-86561-01-1. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - S. 39-41
 56. AFC Nová koncepcia prípravy budúcich učiteľov biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave / Katarína Melišová, Elena Čipková, Soňa Grmanová
  In: POŠKOLE 2001. - ISBN 80-86561-01-1. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 2001. - S. 93-97
 57. AFC Aktuálne problémy pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov biológie / Katarína Ušáková ... [et al.]
  In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. - ISBN 80-86561-14-3. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2004. - S. 56-60
 58. AFC Ďalšie vzdelávanie učiteľov biológie v spolupráci s projektom Infovek a Metodicko-pedagogickým centrom / Soňa Nagyová ... [et al.]
  In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. - ISBN 80-86561-14-3. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2004. - S. 147-151
 59. AFC Digital technologies in the education process from the slovak teachers perspective / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Conference Proceedings SGEM2014. Book 1: SGEM Conference on Psychology and psychiatry, sociology and Healthcare, Education, Vol. 1. - ISBN 978-619-7105-22-3. - Albena : STEF92 Technology, 2014. - S. 681-692
 60. AFD RAFT exkurzie vo vyučovaní biológie / Kristína Gardavská ... [et al.]
  In: INFOVEK. - ISBN 80-7098-422-8. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. - S. 58-64
 61. AFD Pedagogická prax z biológie z pohľadu štruktúrnej didaktickej analýzy / Katarína Ušáková ... [et al.]
  In: Biologické dni 2002. - ISBN 80-8050-520-9. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, 2002. - S. 69-70
 62. AFD Príprava nového učiteľa biológie / Katarína Melišová, Elena Čipková
  In: INFOVEK 2001. - ISBN 80-7097-487-7. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 247-250
 63. AFD Onkologická výchova a protidrogová prevencia v podmienkach pedagogickej praxe / Timea Gálová ... [et al.]
  In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu, 4. - ISBN 80-8050-739-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - S. 249-254
 64. AFD Realizácia ďalšieho vzdelávania učiteľov v koncepcii projektu Infovek / Elena Čipková, Katarína Melišová, Beáta Brestenská
  In: INFOVEK 2003. - ISBN 80-7098-381-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. - S. 318-324
 65. AFD Ako sa darí na našich školách integrovať IKT na hodinách biológie / Katarína Melišová, Elena Čipková, Katarína Ušáková
  In: INFOVEK 2003. - ISBN 80-7098-381-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. - S. 115-119
 66. AFD Možnosti on-line vzdelávania v pregraduálnej príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov biológie / Elena Čipková, Katarína Melišová
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 429-432
 67. AFD Školské biologické pokusy ako nástroj skúsenostného vyučovania v ďalšom vzdelávaní učiteľov / Elena Čipková, Timea Gálová, Katarína Ušáková
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 101-104
 68. AFD Projekt Infovek 2002 / Roman Baranovič ...[et al.]
  In: INFOVEK 2002. - ISBN 80-7098-355-8. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 9-16
 69. AFD Využitie chemických poznatkov pri realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu / Elena Čipková, Peter Silný
  In: Aktuálne problémy vyučovania chémie na ZŠ a SŠ. - ISBN 80-85756-40-4. - Bratislava : ŠPÚ, 1998. - S. 157-160
 70. AFD Online Excursions / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Kristína Michalcová
  In: ICETA 2011. 9th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - ISBN 978-1-4577-0050-7. - Košice : Elfa, 2011. - S. 35-39
 71. AFD Kurrikulárne trendy vo vybraných krajinách EÚ a sveta / Timea Gálová, Elena Čipková, Katarína Ušáková
  In: Smerovanie výskumu v dizertačných prácach z didaktiky chémie a biológie. - ISBN 978-80-223-2582-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 118-131
 72. AFD Strengthening of the Motivation of High School Students by a Laboratory Experiment in Virology / Róbert Szabó, Elena Čipková
  In: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2017 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1476-1481 [online]
 73. AFH V čom je iná nová učebnica biológie na gymnáziach alebo bude biológia ľahšia? / Jana Višňovská ... [et al.]
  In: Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů. - ISBN 978-80-7399-645-1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2009. - S. 40
 74. BCB Biológia pre gymnáziá 8 : Praktické cvičenia a seminár II. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009
 75. BCB Učíme sa o prírode : Námety na projekty pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, prímy a sekundy osemročných gymnázií. / Elena Čipková, Katarína Melišová
  Bratislava : Príroda, 2006
 76. BCB Biológia pre gymnáziá 7 : Praktické cvičenia a seminár I. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007
 77. BCB Biológia pre 1. ročník gymnázií : Svet živých organizmov. / Jana Višňovská ... [et al.]
  Bratislava : EXPOL pedagogika, 2010
 78. BCB Zbierka úloh biologickej olympiády : Kategória A a B. / Zost. Ivan Bartík ... [et al.]
  Bratislava : Iuventa, 2003
 79. BCB Biológia pre 1. ročník gymnázií : Svet živých organizmov. / Jana Višňovská ... [et al.]
  Bratislava : EXPOL pedagogika, 2012
 80. BCB Biológia pre 1. ročník gymnázií : Svet živých organizmov. / Jana Višňovská ... [et al.]
  Bratislava : EXPOL pedagogika, 2008
 81. BCI Praktické cvičenia v novej koncepcii vyučovania biológie / Elena Čipková, Tímea Gálová, Katarína Ušáková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 82. BCI Námety školských pozorovaní a pokusov z vybraného učiva biológie / Elena Čipková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 83. BCI Využitie IKT vo vyučovaní prírodovedných predmetov - biológia a prírodopis [elektronický zdroj] : . / Elena Čipková, Katarína Melišová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 84. BCI Moderná didaktická technika v práci učiteľa : Učebný materiál k modulu 2. / Rastislav Adámek ...[et al.]
  Košice : elfa, 2010
 85. BCI Didaktický manuál z biológie 1 [elektronický zdroj] : Námety na tvorbu modelov vyučovacích hodín, prezentácie v aplikácii MS PowerPoint k modelom hodín a učebné texty k vybranému učivu ŠVP pre 1. roč. gymnázia. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 86. BCI Zábavne i záhadne o Slovensku [elektronický zdroj] : Multimediálna encyklopédia. / Štefan Karolčík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 87. BCI Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím počítačom podporovaného prírodovedeného laboratória [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 88. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Biológia pre stredné školy : Učebný materiál - modul 3. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Košice : Ústav informácií a prognóz školstva ; elfa, 2010
 89. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Biológia pre základné školy : Učebný materiál - modul 3. / Jaromír Flaškár ... [et al.]
  Košice : Ústav informácií a prognóz školstva ; elfa, 2010
 90. BCI Tematické didaktické testy a učebné úlohy k ŠVP z biológie pre 1. ročník gymnázia [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 91. BCI Tématické didaktické testy a učebné úlohy k ŠVP z biológie pre 2. a 3. ročník gymnázia [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Katarína Ušáková, Elena Čipková, Ivana Miškovičová-Hunčíková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 92. BCI Tématické pracovné listy a RAFT - exkurzia k ŠVP z biológie pre gymnázia [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 93. BDF Vplyv látok na ľudský organizmus / Elena Čipková, Peter Silný
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 3 (2000), s. 6-8
 94. BDF Čo ponúka projekt Infovek školám / Elena Čipková, Katarína Melišová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 4 (2002), s. 2-4
 95. BDF Skúsenosti s implementáciou IKT v didaktickej príprave budúcich učiteľov biológie na Prírodovedeckej fakulte UK / Elena Čipková, Katarína Melišová
  In: Informatické listy z fmfi. - Č. 15 (2001), s. 5-6
 96. BDF Praktické cvičenia na tému zmyslové ústroje / Elena Čipková, Soňa Grmanová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 4 (1999), s. 28-31
 97. BDF Prírodovedecká fakulta UK - poskytovateľ a garant celoživotného vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov / Elena Čipková
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 6, č. 2 (2005), s. 150-154
 98. BEF Projektové vyučovanie / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z 3. celoštátnej konferencie INFOVEK 2002. - ISBN 80-7097-487-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 121-127
 99. DAI Školské biologické pokusy v súčasnej koncepcii vyučovania biológie / Elena Čipková ; školiteľ Katarína Ušáková
  Bratislava : [s.n.], 2007
 100. GII Maturita z biológie : Všetko, čo potrebujete k maturite z biológie. / Marianna Páleníková ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2019