Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

List of employees of a university-wide central database of persons.

Each employee can himself change the phone number, room, job description and website. (The link is on the slovak page.)


 1. ABB Rozpracovanie kľúčových téz prírodovedného vzdelávania pre podmienky slovenského vzdelávacieho systému / Ľubomír Held ... [et al.]
  In: Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. - ISBN 978-80-568-0197-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 19-143 [12,02 AH]
 2. ABB Ukážky aktivít smerujúcich k napĺňaniu Koncepcie prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 / Ľubomír Held ... [et al.]
  In: Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. - ISBN 978-80-568-0197-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 145-377 [13,02 AH]
 3. ACB Pedagogická prax pre študentov učiteľských kombinácií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského / Milan Gnoth ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 4. ACB Biológia v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3 na Slovensku a kurikulárne trendy v biologickom vzdelávaní vo vybraných krajinách EÚ a sveta / Katarína Ušáková, Timea Gálová, Elena Čipková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 5. ACB Vonkajšie prostredie ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa / Elena Čipková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 6. ADC Quality parameterization of educational resources from the perspective of a teacher / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: British Journal of Educational Technology. - Vol. 48, No. 2 (2017), s. 313-331
 7. ADE Pregradual Preparation of Teachers in Slovakia / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Chemistry, Environment and Human Activity in Civilization Development. - Vol. 17, Iss. 1-2 (2012), s. 41-47
 8. ADE Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov gymnázia prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania / Elena Čipková, Zuzana Balážová, Štefan Karolčík
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 26, č. 2 (2017), s. 2-10
 9. ADE Využitie edukačnej softvérovej aplikácie MapKer vo výučbe / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 22-25
 10. ADE Videokonferencie ako nástroj zvýšenia efektívnosti praktických cvičení / Elena Čipková, Katarína Ušáková, Eva Šestáková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 15, č. 5 (2006), s. 225-228
 11. ADE Ovplyvňuje aplikácia úloh zameraných na aktívnu prácu s grafmi schopnosť žiakov čítať a interpretovať grafy? / Štefan Karolčík, Marián Kráľ, Elena Čipková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 31-42
 12. ADE Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Natália Vörösová
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 24-34
 13. ADE LMS Claroline is as seen by future teachers / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Vol. 5, No. 2 (2013), s. 44-50
 14. ADE Standardization of Quality Evaluation of Educational Software and Electronic Learning Tools - Analysis of Opinions of Selected Experts / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Journal of Software Engineering and Applications [elektronický zdroj]. - Vol. 3, No. 11 (2013), s. 571-581 [online]
 15. ADE Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím meracích systémov / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Moderní vyučování. - Roč. 21, č. 5-6 (2015), s. 39-41
 16. ADE Teacher Attitudes to Professional Development of Proficiency in the Classroom Application of Digital Technologies / Štefan Karolčík, Elena Čipková, Ian Kinchin
  In: International Education Studies [elektronický zdroj]. - Vol. 9, No. 4 (2016), s. 9-19 [online]
 17. ADF Overovanie nového vzdelávacieho štandartu z biológie tématických celkov "Životné prostredie a organizmy, život a voda" / Ivana Miškovičová-Hunčíková, Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 17, č. 7 (2009), s. 14-17
 18. ADF Nový vzdelávací štandard z biológie a jeho overovanie v tematických celkoch "Špecializácia rastlín a živočíchov", "Život s človekom", "Mikrosvet", "Prehľad systému živej prírody" / Ivana Miškovičová-Hunčíková, Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 3-4 (2009), s. 10-14 [online]
 19. ADF Biologické vzdelávanie v Česku a v Maďarsku / Katarína Ušáková, Tímea Gálová, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 3-4 (2009), s. 2-9 [online]
 20. ADF Majú videokonferencie miesto vo vyučovaní biológie? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 17, č. 8 (2009), s. 3-6
 21. ADF Zisťovanie žiackych predstáv a skúsenosti soverovanímaktivít vybranej kľúčovej tézy z biológie na základnej škole / Katarína Ušáková, Soňa Nagyová, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia. - Roč. 23, č. 2 (2019), s. 20-28
 22. ADF Rozvíjanie tvorivosti vo vyučovaní biológie na základnej škole / Vladimíra Figlová, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 3 (2014), s. 5-8
 23. ADF Zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 6. ročníka základných škôl z biológie / Soňa Nagyová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3 (2016), s. 41-46 [online]
 24. ADF Identifikácia alternatívnych koncepcií študentov na príklade tematického celku biológia bunky / Michaela Lániková, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 2-4
 25. ADF Tvorba dvojúrovňových otázok a možnosti ich využitia pri identifikácii alternatívnych koncepcií študentov na príklade tematického celku Fyziológia rastlín / Elena Čipková, Michaela Danišková
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 12, č. 1 (2004), s. 14-17
 26. ADF Zisťovanie úrovne prírodovednej gramotnosti vysokoškolákov využitím metodiky TOSLS / Darina Lešková, Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3 (2016), s. 33-40 [online]
 27. ADF Didaktické spracovanie školských biologických pokusov na tému životné prejavy buniek / Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 1 (2001), s. 6-8
 28. ADF Využitie bádateľsky orientovaných metód vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 15-30 [online]
 29. ADF Predstavy žiakov základnej školy o dedičnosti a premenlivosti / Soňa Nagyová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 21, č. 4 (2017), s. 30-35 [online]
 30. ADF Videokonferencie a ich využitie vo vyučovaní biológie / Elena Čipková, Eva Šestáková, Katarína Ušáková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 4-7
 31. ADF Využitie pojmových máp na hodinách genetiky / Soňa Nagyová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 4 (2018), s. 12-20 [print]
 32. ADF Ako hodnotiť kvalitu edukačných softvérov a elektronických učebných pomôcok / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Pán učiteľ. - Roč. 5, č. 5 (2013), s. 9-11
 33. ADF Excursions in live broadcast / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Kristína Michalcová
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 20, č. 1 (2013), s. 9-14
 34. ADF Projektovanie obsahu biológie na gymnáziach na modelovom príklade botaniky a zoológie a ich experimentálne overovanie / Katarína Ušáková ... [et al.]
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 16, č. 3 (2008), s. 10-14
 35. ADF Základy metabolizmu rastlín a živočíchov v biológii na gymnáziu a jeho experimentálne overovanie / Katarína Ušáková ... [et al.]
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 17, č. 4 (2008), s. 5-9
 36. ADF Rozvíjanie kľúčových kompetencií a e-obsah vo vyučovaní biológie / Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 2-6 [online]
 37. ADF Digitálna kompetencia a jej možnosti rozvíjania v biológii / Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Technológia vzdelávania. Príloha Slovenský učiteľ. - Roč. 20, č. 2 (2012), s. 3-7
 38. ADF Skúsenosti s pozorovaním mitózy na praktickom cvičení v gymnáziu / Katarína Ušáková, Elena Čipková, Milada Švecová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 3 (2005), s. 2-4
 39. ADF Miskoncepcie žiakov základnej školy o opornej a pohybovej sústave / Elena Čipková, Veronika Barčáková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 3 (2018), s. 24-28 [print]
 40. ADM What is the students interest in biology after the biology curriculum modification? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Curriculum journal. - Roč. 23, č. 3 (2018), s. 370-386
 41. ADM Application of digital technologies in the geography teaching process from the teachers’ perspective / Štefan Karolčík, Elena Čipková, Henrieta Mázorová
  In: International Research in Geographical and Environmental Education. - Vol. 25, No. 4 (2016), s. 328-343
 42. ADM Analysis of e-Learning Environment for Geography: Opportunities for Personalized Active Learning / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Baltic Journal of Modern Computing. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 405-418
 43. ADM Assessing of scientific inquiry skills achieved by future biology teachers / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 23, č. 1-2 (2018), s. 71-80
 44. ADM What is the level of scientific literacy among geography students studying bachelor's studies in natural sciences? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: International Research in Geographical and Environmental Education. - Roč. 27, č. 4 (2018), s. 295-310
 45. ADM The comprehensive evaluation of electronic learning tools and educational software (CEELTES) / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Informatics in Education. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 243-264
 46. ADM Attitudes among chemistry teachers towards increasing personal competencies in applying ICT / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology [elektronický zdroj]. - Vol. 22, No. 1-2 (2017), s. 99-121 [online]
 47. ADN Attitudes of Pupils in Lower Secondary Education towards Geography Subject / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Geographia Cassoviensis [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 21-35 [print]
 48. AEC V čom je iná nová učebnica biológie na gymnáziách alebo bude biológia ľahšia? / Jana Višňovská ... [et al.]
  In: Nové trendy v didaktické přípravě učitelů. - ISBN 978-80-7399-887-5. - Praha : Česká zemědělská univerzita - Institut vzdělávání a poradenství, 2009. - S. 11-18
 49. AEC Overovanie nového vzdelávacieho štandardu z biológie pre prvý ročník gymnázií - Svet živých organizmov / Ivana Miškovičová-Hunčíková, Katarína Ušáková, Elena Čipková
  In: Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. - ISBN 978-80-7399-149-4. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2010. - S. 149-154
 50. AEC Digitálne technológie a didaktická príprava budúcich učiteľov / Katarína Ušáková, Elena Čipková, Michal Sivák
  In: Priority terciálneho vzdelávania učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-558-0510-8. - Nitra : FPV UKF, 2013. - S. 42-47 [CD-ROM]
 51. AED Aktuálne biologické kurikulum z pohľadu učiteľov a žiakov / Elena Čipková
  In: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 - I. - K aktuálnemu stavu prírodovedného vzdelávania. - ISBN 978-80-8082-993-3. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 136-154 [1,22 AH]
 52. AED Aktuálne trendy biologického kurikula vyspelých krajín EÚ / Elena Čipková, Katarína Ušáková
  In: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 - I. - K aktuálnemu stavu prírodovedného vzdelávania. - ISBN 978-80-8082-993-3. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 155-173 [1,23 AH]
 53. AFC IKTvorivosť učiteľa / Katarína Melišová, Elena Čipková
  In: Jedenácté poškole. Sborník ze semináře. - ISBN 80-238-8598-7. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - S. 120-126
 54. AFC Poňatie a obsah školských biologických pokusov v didaktickej príprave budúcich učiteľov na PRIF UK v Bratislave / Elena Čipková
  In: Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy. - ISBN 80-86561-01-1. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - S. 39-41
 55. AFC Nová koncepcia prípravy budúcich učiteľov biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave / Katarína Melišová, Elena Čipková, Soňa Grmanová
  In: POŠKOLE 2001. - ISBN 80-86561-01-1. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 2001. - S. 93-97
 56. AFC Aktuálne problémy pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov biológie / Katarína Ušáková ... [et al.]
  In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. - ISBN 80-86561-14-3. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2004. - S. 56-60
 57. AFC Ďalšie vzdelávanie učiteľov biológie v spolupráci s projektom Infovek a Metodicko-pedagogickým centrom / Soňa Nagyová ... [et al.]
  In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. - ISBN 80-86561-14-3. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2004. - S. 147-151
 58. AFC Digital technologies in the education process from the slovak teachers perspective / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Conference Proceedings SGEM2014. Book 1: SGEM Conference on Psychology and psychiatry, sociology and Healthcare, Education, Vol. 1. - ISBN 978-619-7105-22-3. - Albena : STEF92 Technology, 2014. - S. 681-692
 59. AFD RAFT exkurzie vo vyučovaní biológie / Kristína Gardavská ... [et al.]
  In: INFOVEK. - ISBN 80-7098-422-8. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. - S. 58-64
 60. AFD Pedagogická prax z biológie z pohľadu štruktúrnej didaktickej analýzy / Katarína Ušáková ... [et al.]
  In: Biologické dni 2002. - ISBN 80-8050-520-9. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, 2002. - S. 69-70
 61. AFD Príprava nového učiteľa biológie / Katarína Melišová, Elena Čipková
  In: INFOVEK 2001. - ISBN 80-7097-487-7. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 247-250
 62. AFD Onkologická výchova a protidrogová prevencia v podmienkach pedagogickej praxe / Timea Gálová ... [et al.]
  In: Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu, 4. - ISBN 80-8050-739-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - S. 249-254
 63. AFD Realizácia ďalšieho vzdelávania učiteľov v koncepcii projektu Infovek / Elena Čipková, Katarína Melišová, Beáta Brestenská
  In: INFOVEK 2003. - ISBN 80-7098-381-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. - S. 318-324
 64. AFD Ako sa darí na našich školách integrovať IKT na hodinách biológie / Katarína Melišová, Elena Čipková, Katarína Ušáková
  In: INFOVEK 2003. - ISBN 80-7098-381-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. - S. 115-119
 65. AFD Možnosti on-line vzdelávania v pregraduálnej príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov biológie / Elena Čipková, Katarína Melišová
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 429-432
 66. AFD Školské biologické pokusy ako nástroj skúsenostného vyučovania v ďalšom vzdelávaní učiteľov / Elena Čipková, Timea Gálová, Katarína Ušáková
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 101-104
 67. AFD Projekt Infovek 2002 / Roman Baranovič ...[et al.]
  In: INFOVEK 2002. - ISBN 80-7098-355-8. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 9-16
 68. AFD Využitie chemických poznatkov pri realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu / Elena Čipková, Peter Silný
  In: Aktuálne problémy vyučovania chémie na ZŠ a SŠ. - ISBN 80-85756-40-4. - Bratislava : ŠPÚ, 1998. - S. 157-160
 69. AFD Online Excursions / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Kristína Michalcová
  In: ICETA 2011. 9th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - ISBN 978-1-4577-0050-7. - Košice : Elfa, 2011. - S. 35-39
 70. AFD Kurrikulárne trendy vo vybraných krajinách EÚ a sveta / Timea Gálová, Elena Čipková, Katarína Ušáková
  In: Smerovanie výskumu v dizertačných prácach z didaktiky chémie a biológie. - ISBN 978-80-223-2582-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 118-131
 71. AFD Strengthening of the Motivation of High School Students by a Laboratory Experiment in Virology / Róbert Szabó, Elena Čipková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1476-1481 [online]
 72. AFH V čom je iná nová učebnica biológie na gymnáziach alebo bude biológia ľahšia? / Jana Višňovská ... [et al.]
  In: Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů. - ISBN 978-80-7399-645-1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2009. - S. 40
 73. BCB Biológia pre gymnáziá 8 : Praktické cvičenia a seminár II. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009
 74. BCB Učíme sa o prírode : Námety na projekty pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, prímy a sekundy osemročných gymnázií. / Elena Čipková, Katarína Melišová
  Bratislava : Príroda, 2006
 75. BCB Biológia pre gymnáziá 7 : Praktické cvičenia a seminár I. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007
 76. BCB Biológia pre 1. ročník gymnázií : Svet živých organizmov. / Jana Višňovská ... [et al.]
  Bratislava : EXPOL pedagogika, 2010
 77. BCB Zbierka úloh biologickej olympiády : Kategória A a B. / Zost. Ivan Bartík ... [et al.]
  Bratislava : Iuventa, 2003
 78. BCB Biológia pre 1. ročník gymnázií : Svet živých organizmov. / Jana Višňovská ... [et al.]
  Bratislava : EXPOL pedagogika, 2012
 79. BCB Biológia pre 1. ročník gymnázií : Svet živých organizmov. / Jana Višňovská ... [et al.]
  Bratislava : EXPOL pedagogika, 2008
 80. BCI Praktické cvičenia v novej koncepcii vyučovania biológie / Elena Čipková, Tímea Gálová, Katarína Ušáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 81. BCI Námety školských pozorovaní a pokusov z vybraného učiva biológie / Elena Čipková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 82. BCI Využitie IKT vo vyučovaní prírodovedných predmetov - biológia a prírodopis [elektronický zdroj] : . / Elena Čipková, Katarína Melišová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 83. BCI Moderná didaktická technika v práci učiteľa : Učebný materiál k modulu 2. / Rastislav Adámek ...[et al.]
  Košice : elfa, 2010
 84. BCI Didaktický manuál z biológie 1 [elektronický zdroj] : Námety na tvorbu modelov vyučovacích hodín, prezentácie v aplikácii MS PowerPoint k modelom hodín a učebné texty k vybranému učivu ŠVP pre 1. roč. gymnázia. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 85. BCI Zábavne i záhadne o Slovensku [elektronický zdroj] : Multimediálna encyklopédia. / Štefan Karolčík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 86. BCI Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím počítačom podporovaného prírodovedeného laboratória [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 87. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Biológia pre stredné školy : Učebný materiál - modul 3. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Košice : Ústav informácií a prognóz školstva ; elfa, 2010
 88. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Biológia pre základné školy : Učebný materiál - modul 3. / Jaromír Flaškár ... [et al.]
  Košice : Ústav informácií a prognóz školstva ; elfa, 2010
 89. BCI Tematické didaktické testy a učebné úlohy k ŠVP z biológie pre 1. ročník gymnázia [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 90. BCI Tématické didaktické testy a učebné úlohy k ŠVP z biológie pre 2. a 3. ročník gymnázia [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Katarína Ušáková, Elena Čipková, Ivana Miškovičová-Hunčíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 91. BCI Tématické pracovné listy a RAFT - exkurzia k ŠVP z biológie pre gymnázia [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Katarína Ušáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 92. BDF Vplyv látok na ľudský organizmus / Elena Čipková, Peter Silný
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 3 (2000), s. 6-8
 93. BDF Čo ponúka projekt Infovek školám / Elena Čipková, Katarína Melišová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 4 (2002), s. 2-4
 94. BDF Skúsenosti s implementáciou IKT v didaktickej príprave budúcich učiteľov biológie na Prírodovedeckej fakulte UK / Elena Čipková, Katarína Melišová
  In: Informatické listy z fmfi. - Č. 15 (2001), s. 5-6
 95. BDF Praktické cvičenia na tému zmyslové ústroje / Elena Čipková, Soňa Grmanová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 4 (1999), s. 28-31
 96. BDF Prírodovedecká fakulta UK - poskytovateľ a garant celoživotného vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov / Elena Čipková
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 6, č. 2 (2005), s. 150-154
 97. BEF Projektové vyučovanie / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z 3. celoštátnej konferencie INFOVEK 2002. - ISBN 80-7097-487-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 121-127
 98. DAI Školské biologické pokusy v súčasnej koncepcii vyučovania biológie / Elena Čipková ; školiteľ Katarína Ušáková
  Bratislava : [s.n.], 2007
 99. GII Maturita aza biológie : Všetko, čo potrebujete k maturite z biológie. / Marianna Páleníková ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2019