Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


 1. AAA Zastosowanie techniki komputerowej w ksztalceniu chemicznym / Aleksander Sztejnberg ... [et al.]
  Opole : Wydawnictwo Universytetu Opolskiego, 1995
 2. AAB Premeny školy v digitálnom veku / Ivan Kalaš ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2013
 3. AAB Úlohy a modely usmerňovania úloh zo všeobecnej chémie / Peter Silný, Beáta Brestenská, Ivana Pichaničová
  Bratislava : EXPOL pedagogika, 1999
 4. ABD Kognitívne procesy vo vyučovaní prírodovedných predmetov / Milica Križanová, Beáta Brestenská
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - ISBN 978-80-223-3718-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 101-129 [2,78 AH]
 5. ABD Prostriedky rozvíjajúceho hodnotenia vo vyučovaní prírodovedných predmetov / Katarína Szarka, Beáta Brestenská
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - ISBN 978-80-223-3718-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 131-158 [2,59 AH]
 6. ADE Zastosowanie mikrokomputerow w nauczaniu chemii w szkolach podstawowych i srednich v CSFR / B. Brestenská
  In: Komputer w szkole. - Roč. 2, č. 2 (1991), s. 68-74
 7. ADE Mozlivosti vikoristania mikrokalkulijatoriv u navcanii chimii ucniv osnovnich i serednich skil / B. Brestenská
  In: Metodika vykladanija biologii, chimii, geografii. - Roč. 9 (1992), s. 97-100
 8. ADE Charakterystyka oprogramowania z zakresu chemii / B. Brestenská, P. Silný
  In: Chemik. - Vol. 49, No. 11 (1996), s. 300-303
 9. ADE Kezdeményezés a digitális iskolákért Szlovákiában / Beáta Brestenská, Katarína Szarka
  In: Köznevelés. - Roč. 64, č. 30 (2008), s. 10
 10. ADF Škola - žiak - počítač / Peter Likavský, Jana Hurňáková, Beáta Brestenská
  In: Informatika v škole. - Č. 6 (1992), s. 9-10
 11. ADF Liečivé bublinky - aktuálny teleprojekt na portáli Infovek / Mária Kredátusová, Beáta Brestenská
  In: Informatika v škole. - Č. 25 (2003), s. 31-34
 12. ADF "Chémia v praxi" - využitie nových technológií vzdelávania v učebnom predmete chémia na základných a stredných školách / Beáta Brestenská, Mária Kredátusová
  In: Informatika v škole. - Č. 19 (2000), s. 3-13
 13. ADF Nové smerovanie prípravy učiteľov prírodovedndých predmetov na prácu s IKT / Tibor Nagy, Beáta Brestenská
  In: Informatika v škole. - Č. 22 (2001), s. 24-30
 14. ADF EPPL forma a jej implementácia vo vyučovacom procese / Zita Jenisová, Beáta Brestenská
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 9, č. 3 (2013), s. 43-47
 15. ADF Možnosti využitia nových informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní chémie na stredných a základných školách / Tibor Nagy, Beáta Brestenská
  In: Informatika v škole. - Č. 18 (1999), s. 3-11
 16. ADF Kanadský program implementácie informačných technológií do vzdelávania ako inšpirácia pre projekt Infovek Slovensko / Beáta Brestenská
  In: Informatika v škole. - Č. 21 (2001), s. 39-42
 17. ADF A többnyelvü prezentációs készég fejlesztése a Comenius Projekt keretében / Katarína Szarka, Beáta Brestenská
  In: Pedagógusfórum. - Roč. 11, č. 5-6 (2012), s. 38
 18. ADF Expertní systémy jako vývojový trend pro efektivní využití počítačů ve vyučovacím procesu / B. Brestenská, J. Krejči, J. Hellberg
  In: Přírodní vědy ve škole. - Roč. 40, č. 7 (1988), s. 261-263
 19. ADF Analýza vybraných aspektov autentického hodnotenia učebných výstupov a komplexného monitorovania žiackych prác počas kooperatívneho vyučovacieho modelu chémie / Katarína Szarka, Beata Brestenská
  In: Eruditio - Educatio. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 21-36
 20. ADF Vzdělávání učitelů středních škol ve využívání výpočetní techniky ve vyučování / J. Krejči, B. Brestenská, V. Klenha
  In: Přírodní vědy ve škole. - Roč. 40, č. 1 (1988), s. 31
 21. ADF Program elektronizácie na ZŠ a SŠ Výsledky experimentálneho overovania chemického softwaru / B. Brestenská
  In: Přírodní vědy ve škole. - Roč. 42, č. 4 (1990), s. 142-143
 22. ADF Využitie chemickej didaktickej databázy pri riešení učebných úloh z chémie / B. Brestenská, P. Silný
  In: Bulletin Ústredného metodického centra Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky. - Roč. 1, č. 10 (1992), s. 12-18
 23. ADF Vzťah používateľ - počítač z hľadiska niektorých vnútorných aspektov / J. Hurňáková, P. Likavský, B. Brestenská
  In: Informatika v škole. - Č. 6 (1992), s. 40-45
 24. ADF Nové možnosti výučby chémie na stredných školách pomocou chemickej didaktickej bázy dát / B. Brestenská, P. Silný
  In: Informatika v škole. - Č. 8 (1993), s. 12-19
 25. ADF Analýza výsledkov prijímacích testov z chémie na Prírodovedeckej fakulte UK / M. Prokša, B. Brestenská, L. Richterová
  In: Bulletin Ústredného metodického centra Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky. - Roč. 2, č. 1 (1993), s. 19-23
 26. ADF Informačné technológie v príprave učiteľov chémie / M. Bilek, B. Brestenská, R. Gmoch
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 4, č. 9 (1996), s. 11-13
 27. ADF Počítače vo vyučovaní chémie a orientácia na nové trendy / B. Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 1 (1996), s. 2-4
 28. ADF Nové trendy vo výučbe prírodovedných predmetov a technológií vo vzdelávacom systéme v Izraeli / Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 15-18
 29. ADF Modely rozvíjania a hodnotenia digitálnych kompetencií učiteľov / Stanislava Hrašková, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 8-11 [online]
 30. ADF Premena učiteľa z pohľadu učiteľa / Milica Križanová, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 4 (2011), s. 4-6 [online]
 31. ADF Komparácia modelov rozvíjania a hodnotenia digitálnych kompetencií učiteľov / Beáta Brestenská, Stanislava Hrašková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 2-6 [online]
 32. ADF Digitálne kompetencie učiteľov chémie na Slovensku / Stanislava Hrašková, Beáta Brestenská
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 19, č. 7 (2011), s. 8-12
 33. ADF Ako IKT ovplyvňujú metódy a formy vyučovania / Mária Kredátusová, Beáta Brestenská
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 11, č. 1 (2003), s. 14-17
 34. ADF Možnosti využitia mikropočítačov vo výučbe chémie na základných a stredných školách / B. Brestenská, T. Lipthay
  In: Jednotná škola. - Roč. 40, č. 6 (1988), s. 534-543
 35. ADF Moderná škola pre digitálnu generáciu detí / Beáta Brestenská, Stanislava Hrašková
  In: Informatika v škole [elektronický zdroj]. - Č. 35 (2008), s. 16-25 [online]
 36. ADF Bilingválne vzdelávanie prírodovedných predmetov v anglickom jazyku na slovenských bilingválnych gymnáziách / Barbara Kordíková, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 4-10 [print]
 37. AED Digitány obsah vzdelávania pre inovatívne učenie / Beáta Brestenská
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - ISBN 978-80-223-3718-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 159-168
 38. AED Budúci učitelia prírodovedných predmetov a ich postoj k cudzým jazykom v profesii učiteľa / Barbara Kordíková, Beáta Brestenská
  In: Edukácia [elektronický dokument] : Roč. 3, č. 2. - Košice : Filozofická fakulta, 2019. - S. 65-75 [online]
 39. AED Nové možnosti komunikácie žiak - počítač pri riešení chemických učebných úloh / B. Brestenská
  In: Chémia. Odborno-metodické materiály pre stredoškolských učiteľov č. 4. - Prešov : Metodické centrum, 1995. - S. 5-12
 40. AEF Aká má byť škola tretieho tisícročia? / Beáta Brestenská, Peter Sýkora
  In: K problematike koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike a zahraničí. - ISBN 80-8052-119-0. - Bratislava : Fórum pedagogiky, 2001. - S. 123-145
 41. AFB From Homo Sapiens to Homo mobilis - or how the schools and teachers change / Beáta Brestenská
  In: ICETA 2007. - ISBN 978-80-8086-061-5. - Košice : elfa, 2007. - S. 19-22
 42. AFB Transformation of a traditional school into a modern school. "An example of digital education in natural sciences subjects in elementary and secondary school in Slovakia" / Beáta Brestenská, Stanislava Hrašková, Katarína Szarka
  In: ICETA 2008. - ISBN 978-80-8086-089-9. - Košice : elfa, 2008. - S. 19-22
 43. AFB From Homo Mobilis to mobile education / Beáta Brestenská
  In: ICETA 2009. 7th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - ISBN 978-80-8086-127-8. - Košice : Elfa, 2009. - S. 5-7
 44. AFB Od Homo sapiens k Homo mobilis - od učiteľa nalievača vedomostí k učiteľovi manažérovi procesu vzdelávania / Beáta Brestenská
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 31-34
 45. AFC Výsledky riešenia didaktického textu WOPF na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave / Peter Silný, Beáta Brestenská
  In: Materialy miezynarodowego Seminarium problemow dydaktyki chemii VII. - ISBN 83-87635-28-6. - Opole : Zaklad Dydaktyki Chemii Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, 1998. - S. 68-75
 46. AFC Realizácia projektových metód výučby chémie s využitím nových informačných a komunikačných technológií / Beáta Brestenská, Peter Silný
  In: Aktuální otázky výuky chemie 9. - ISBN 80-7041-651-3. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - S. 79-81
 47. AFC Projekt Infovek Slovensko - nové dimenzie vzdelávania realizované s IKT / Beáta Brestenská, Peter Sýkora
  In: Information and Communication Technology in Education. - ISBN 80-7042-795-7. - Ostrava : Faculty of Science, 2000. - S. 24-25
 48. AFC Nová koncepcia prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov na vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami na PriF UK v Bratislave / Henrieta Mázorová, Tibor Nagy, Beáta Brestenská
  In: POŠKOLE 2000. - ISBN 80-01-02172-6. - Praha : ČVUT, 2000. - S. 120-126
 49. AFC Tvorba učebných materiálov k téme "Zelená chémia" pre organickú chémiu na stredných školách / Jana Cibulková, Beáta Brestenská
  In: 11. mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. - ISBN 978-80-87343-59-3. - Praha : Přírodovědecká fakulta UK, 2016. - S. 37-42
 50. AFC Rozvoj myslenia a poznávania v učebniciach - tretia reforma? / Milica Križanová, Beáta Brestenská
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. - ISBN 978-80-7435-417-5. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - S. 240-248
 51. AFC Vzdelávanie s podporou mobilných zariadení na Slovensku - trendy a výzvy / Martin Šponiar ... [et al.]
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. - ISBN 978-80-7435-417-5. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - S. 389-394
 52. AFC Edukačný obsah projektu Infovek Slovensko / Beáta Brestenská ...[et al.]
  In: POŠKOLE 2001. - ISBN 80-01-02364-8. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 2001. - S. 11-17
 53. AFC Infovek Slovensko 2002 / Katarína Mandíková ...[et al.]
  In: Jedenácté Poškole. - ISBN 80-238-8598-7. - Praha : Poškole, 2002. - S. 39-50
 54. AFC Metodická príručka pre učiteľa chémie s použitím digitálne spracovaného obsahu / Katarína Javorová, Beáta Brestenská
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Sborník přednášek. - ISBN 978-80-210-5908-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 54-63
 55. AFC Analýza aspektov hodnotenia autentických výstupov a komplexného monitorovania žiackych prác v chémii / Katarína Szarka, Beata Brestenská, György Juhász
  In: Didaktika chemie a její kontexty. - ISBN 978-80-210-7954-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 200-208
 56. AFC Vyučovanie témy "voda" z pohľadu žiakov základných a stredných škôl / Martin Šponiar, Beáta Brestenská
  In: Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie. - ISBN 978-80-244-3776-7. - Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP, 2013. - S. 28-33
 57. AFC Užívateľské aplikácie počítačov vo výučbe chémie a v príprave budúcich učiteľov chémie pre využívanie počítačov vo výučbe / Beáta Brestenská
  In: Problémy didaktiky chémie I. - Opole : Wyzsa szkola pedagogiczna, Instytut chemii, 1991. - S. 18-22
 58. AFC Možnosti využitia chemickej didaktickej databázy vo výučbe chémie na školách / Beáta Brestenská, Peter Silný
  In: Problémy didaktiky chémie II. - Opole : Wyzsza szkola pedagogiczna, Instytut chemii, 1992. - S. 22-28
 59. AFC Nové trendy v tvorbe chemického didaktického software / Beáta Brestenská, Peter Silný
  In: Mezinárodní seminář o vyučování chemie. Sborník přednášek III. - Hradec Králové : VŠP, 1993. - S. 6-11
 60. AFC Nové komunikačné technológie vo vyučovaní chémie / Beáta Brestenská
  In: Problémy didaktiky chémie. - Opole : Wyzsa szkola pedagogiczna, Instytut chemii, 1994. - S. 14-21
 61. AFC Nové možnosti vyučovania anorganickej chémie na gymnáziu na Slovensku / Peter Silný, Beáta Brestenská
  In: Mezinárodní seminář o vyučování chemie. Sborník přednášek IV. - Hradec Králové : VŠP, 1994. - S. 41-47
 62. AFC Nové možnosti vyučovania anorganickej chémie na gymnáziu na Slovensku / P. Silný, B. Brestenská
  In: Mezinárodní seminář o vyučování chemie. Sborník přednášek IV.. - Hradec Králové : VŠP, 1994. - S. 27-32
 63. AFC Príprava učiteľov chémie na využívanie nových informačných a komunikačných technológií / B. Brestenská
  In: Materialy miedzynarodowego seminarium problemow dydaktyki chemii V.. - Opole : Uniwersytet Opolski, Instytut chemii, 1996. - S. 55-63
 64. AFC Nároky používania digitálnych technológii na učiteľov / Milica Križanová, Katarína Javorová, Beáta Brestenská
  In: Media4u Magazine. - Roč. 8, č. X3 (2011), s. 150-155
 65. AFC Vzdelávanie učiteľov chémie pre digitálnu spoločnosť / Katarína Javorová, Beáta Brestenská, Milica Križanová
  In: Media4u Magazine. - Roč. 8, č. X3 (2011), s. 156-162
 66. AFC Infovek Slovensko / Katarína Mandíková ...[et al.]
  In: POŠKOLE 2003. - ISBN 80-239-0418-3. - Praha : MOV POŠKOLE, 2003. - S. 39-51
 67. AFC Az RC-multikopter technológia az általános iskolai természettudományos oktatásban / Katarína Szarka, Beáta Brestenská
  In: 2. Kárpát - medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia és Módszervásár. - ISBN 978-963-9821-83-5. - Kaposvár : A Kaposvari Egyetem Pedagogiai Kara, 2015. - S. 223-231
 68. AFC Experiment vo vyučovaní chémie s podporou digitálne spracovaného obsahu / Katarína Javorová, Beáta Brestenská
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. - ISBN 978-80-7041-827-7. - Hradec Králové : Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. - S. 476-483
 69. AFC Vzdelávanie učiteľov vo svetle kurikulárnej reformy na Slovensku / Stanislava Hrašková, Beáta, Brestenská
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. - ISBN 978-80-7041-827-7. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - S. 375-385
 70. AFD Infovek Slovakia project / Roman Baranovič ...[et al.]
  In: ICETA 2003. - ISBN 80-89066-67-4. - Košice : elfa, 2003. - S. 385-389
 71. AFD Projekt Infovek 2002 / Roman Baranovič ...[et al.]
  In: INFOVEK 2002. - ISBN 80-7098-355-8. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 9-16
 72. AFD Nová škola 21. storočia a nová koncepcia prípravy učiteľov na prácu v tejto škole / Beáta Brestenská
  In: Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21. storočí. - ISBN 80-8052-096-8. - Bratislava : Metodické centrum, 2000. - S. 42-50
 73. AFD Môže byť učiteľom každý? / Beáta Brestenská
  In: Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra. Zborník z konferencie [elektronický zdroj]. - 978-80-8140-046-9. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2012. - 162-172 [CD-ROM]
 74. AFD Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ / Beáta Brestenská ... [et al.]
  In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : Vzdelávanie a veda na začiatku 21. storočia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-103-3. - Komárno : Univerzita J. Seleho, 2014. - S. 47-58 [CD-ROM]
 75. AFD Môžeme zatraktívniť učenie chémie a skvalitniť proces vzdelávania? / Beáta Brestenská, Stanislava Hrašková, Katarína Szarka
  In: Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XII. - ISBN 978-80-223-2545-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 48-62
 76. AFD Univerzálne kurikulum - digitálny obsah pre prírodovedné predmety. Pilotné overovanie na slovenských školách. Iniciatíva pre digitálne školy - IDeŠ / Stanislava Hrašková, Beáta Brestenská
  In: Smerovanie výskumu v dizertačných prácach z didaktiky chémie a biológie. - ISBN 978-80-223-2582-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 98-108
 77. AFD Digitálny obsah učiva chémie na ZŠ a gymnáziu - "modernizácia školstva v rámci školskej reformy" / Katarína Javorová, Beáta Brestenská
  In: Smerovanie výskumu v dizertačných prácach z didaktiky chémie a biológie. - ISBN 978-80-223-2582-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 109-117
 78. AFD Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov - príprava Humanware / Beáta Brestenská, Martin Šponiar
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - ISBN 978-80-223-4175-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 21-27
 79. AFD Analýza implementácie vzdelávania s podporou mobilných zariadení na vybraných školách zapojených do projektu Škola na dotyk - Prípadové štúdie / Martin Šponiar, Beáta Brestenská
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1500-1504 [CD-ROM]
 80. AFD Využitie IKT vo vyučovaní - Voda ako prierezová téma prírodovedných predmetov na ZŠ / Martin Šponiar, Beáta Brestenská
  In: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie. - ISBN 978-80-223-3300-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 129-134
 81. AFD Strategies of student´s competence assessment in the ICT supported process of learning / Beáta Brestenská, Katarína Szarka
  In: ICETA 2009. 7th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - ISBN 978-80-8086-127-8. - Košice : Elfa, 2009. - S. 157-161
 82. AFD National projects of modernization of the educational process at primary and secondary schools / Beáta Brestenská ... [et al.]
  In: ICETA 2009. 7th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - ISBN 978-80-8086-127-8. - Košice : Elfa, 2009. - S. 309-312
 83. AFD e-Learning - nový program prípravy učiteľa chémie na prácu v globálnej škole / Beáta Brestenská
  In: 53. zjazd chemických spoločností. - ISBN 80-89029-23-X. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2001. - S. 96-99
 84. AFD Letná škola / Beáta Brestenská, Mário Varga
  In: Infovek 2000. - ISBN 80-7098-265-5. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2001. - S. 18-25
 85. AFD Učiteľ, ktorý mení učenie na radosť z učenia sa prírodovedných predmetov / Beáta Brestenská
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - ISBN 978-80-8082-541-6. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2012. - S. 25-30
 86. AFD Nástroje premeny učiteľa z pohľadu učiteľa / Milica Križanová, Beáta Brestenská
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - ISBN 978-80-8082-541-6. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2012. - S. 323-327
 87. AFD Nové prostriedky hodnotenia procesu vzdelávania študentov vo vyučovaní chémie / Katarína Szarka, Beáta Brestenská
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - ISBN 978-80-8082-541-6. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2012. - S. 362-367
 88. AFD Implementation the Assessment Rubrics to Evaluate the Outcomes of PBL and ABL Process / Katarína Szarka,
  In: ICETA 2012 : 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-4673-5123-2. - Piscataway : IEEE Press, 2012. - S. 377-380 [online]
 89. AFD eSkills IT Fitness test 2012 in Slovakia / Zuzana Kubincová… [et al.]
  In: ICETA 2012 : 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-4673-5123-2. - Piscataway : IEEE Press, 2012. - S. 223-228 [online]
 90. AFD Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov / Beáta Brestenská ... [et al.]
  In: Čaro vedy sa začína v škole (Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť) (elektronický zdroj). - ISBN 978-80-8140-079-7. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2013. - S. 52-56 [CD-ROM)
 91. AFD IT Skills in Slovak schools: Results of the eSkills IT Fitness test 2010 / Zuzana Kubincová... [et al.]
  In: ICETA 2010 International Conference. - ISBN 978-80-8086-166-7. - Košice : Elfa, 2010. - S. 339-344
 92. AFD Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov v rámci projektov MVP ZŠ a MVP SŠ / Beáta Brestenská ... [et al.]
  In: Čaro vedy sa začína v škole (Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť) (elektronický zdroj). - ISBN 978-80-8140-079-7. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2013. - S. 40-44 [CD-ROM)
 93. AFD Príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov na používanie mikropočítačov vo výučbe na ZŠ a SŠ / B. Brestenská, M. Galovič, P. Likavský
  In: Otázky pedagogické praxe, didaktické a výpočetní techniky v přípravě budoucích učitelů. - Brno : Pedagogická fakulta UJEP, 1988. - S. 164-167
 94. AFD Rozvíjanie kľúčových kompetencií v prírodovedných predmetoch / Milica Križanová, Beáta Brestenská
  In: Čaro vedy sa začína v škole (Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8140-079-7. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2013. - S. 103-108 [CD-ROM]
 95. AFD Možnosti rozvíjania tvorivého myslenia študentov vo vyučovaní didaktiky chémie / Miroslav Prokša, Peter Silný, Beáta Brestenská
  In: K významu obecné didaktiky a didaktik předmětů v přípravě budoucích učitelů. - ISBN 80-7042-026-X. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 1990. - S. 219-221
 96. AFD Skúsenosti z využitia 8-bitových mikropočítačov vo výučbe chémie na základných a stredných školách na Slovensku a perspektivy využitia 16- a 32-bitových profesionálnych mikropočítačov / Beáta Brestenská
  In: Celoštátny seminár didaktiky chémie. - ISBN 80-85411-00-8. - Bratislava : Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov, 1991. - S. 83-112
 97. AFD Základné informácie o "Zelenej chémii" vo vyučovaní chémie / Jana Cibuľková, Beáta Brestenská
  In: Zborník z 3. národnej konferencie učiteľov chémie. - Bratislava : Združenie učiteľov chémie, 2015. - S. 38-44
 98. AFD Mobilné zariadenia vo vyučovaní prírodných vied - faktory výberu zariadenia a implementačné koncepcie / Martin Šponiar, Beáta Brestenská
  In: Zborník z 3. národnej konferencie učiteľov chémie. - Bratislava : Združenie učiteľov chémie, 2015. - S. 45-52
 99. AFD Komputerizácia výučby chémie v Slovenskej republike / Beáta Brestenská
  In: Mezinárodní seminář o vyučování chemie. Sborník přednášek II. - Hradec Králové : VŠP, 1992. - S. 18-22
 100. AFD Vyučovanie s podporou iPadov na spojenej katolíckej škole sv. Františka z Assisi v Banskej Štiavnici - Prípadová štúdia / Martin Šponiar, Beáta Brestenská
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1540-1544 [CD-ROM]
 101. AFD Komunikácia učiteľ - žiak - počítač / B. Brestenská
  In: Komunikácia v predmete chémia na základnej škole. - Bratislava : Ústredné metodické centrum MŠaV SR, 1993. - S. 23-28
 102. AFD Úroveň vedomostí žiakov ZŠ a gymnázií z učiva o vplyve anorganických látok na ľudský organizmus / Peter Silný, Beáta Brestenská
  In: 49. zjazd chemických spoločností. - Bratislava : Vydavateľstvo STÚ, 1995. - S. 367-368
 103. AFD Prírodné vedy a technológie od materskej školy až po vysoké školy / B. Brestenská
  In: Medacta '97 - Vzdelávanie v meniacom sa svete. - ISBN 80-967339-9-0. - Nitra : Slovdidac, 1997. - S. 1366-1369
 104. AFD Analýza súčasného stavu digitálnych kompetencií učiteľov vo vyučovaní chémie na slovenských školách a návrh požadovaných digitálnych kompetencií pre učiteľov chémie / Stanislava Hrašková, Beáta Brestenská
  In: Chemické rozhľady. - Roč. 11, mimor. č. 5 (2010), s. 155-162
 105. AFD Kreatívna digitálna gramotnosť učiteľa / Beáta Brestenská, Tibor Nagy
  In: Eruditio - Educatio. - Roč. 15, č. 1 (2020), s. 13-23
 106. AFD Príprava obsahu predmetu CLIL a jeho overenie v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov prírodo-vedných predmetov / Barbara Kordíková, Beáta Brestenská
  In: Eruditio - Educatio. - Roč. 15, č. 1 (2020), s. 53-63
 107. AFD Návrh implementácie témy "Zelená chémia" do chemického kurikula na stredných školách / Jana Cibulková, Beáta Brestenská
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1479-1483 [CD-ROM]
 108. AFD Diagnostická funkcia pedagogických praxí z chémie v spojitosti s rozvíjaním tvorivých pedagogických schopností študentov / Beáta Brestenská, Peter Silný, Miroslav Prokša
  In: Zborník k vedeckej konferencii. - Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1986. - S. 187-194
 109. AFD Moderná škola - inovatívne vyučovanie chémie na ZŠ a SŠ s nasadením digitálne spracovaného obsahu / Stanislava Hrašková, Beáta Brestenská
  In: Študentská vedecká konferencia 2009. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 1661-1666
 110. AFD Realizácia ďalšieho vzdelávania učiteľov v koncepcii projektu Infovek / Elena Čipková, Katarína Melišová, Beáta Brestenská
  In: INFOVEK 2003. - ISBN 80-7098-381-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. - S. 318-324
 111. AFD Letná škola Infovek 2003 / Beáta Brestenská, Dušan Šveda
  In: INFOVEK 2003. - ISBN 80-7098-381-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. - S. 292-298
 112. AFD Infovek-prínos ku informatizácii spoločnosti / Katarína Mandíková ...[et al.]
  In: Siedma konferencia so zahraničnou účasťou : Informatika 2003. - ISBN 80-233-0491-7. - Bratislava : Dom techniky ZSTVTS, 2003. - S. 110-116
 113. AFE From Homo Sapiens to Homo Mobilis "Digital technologies is not only a basic necessity for chemistry education it is a challenge for personalization of learning" / Beáta Brestenská
  In: ECRICE. - ISBN 978-83-7271-618-7. - Kraków : Pedagogical University, 2010. - S. 12-13
 114. AFF Premena tradičnej školy na modernú školu 21. storočia / Beáta Brestenská
  In: ChemZi. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 60
 115. AFF “The School as a base of life” with digital technologies. Without digital technologies “The School without life” / Beáta Brestenská
  In: ICETA 2012 : 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-4673-5123-2. - Piscataway : IEEE Press, 2012. - S. 49 [online]
 116. AFG Rozvoj stratégií učenia a kompetencií žiakov a IKT / Milica Križanová, Beáta Brestenská
  In: Digitální média a metody poznávání ve výuce chemie. Sborník abstraktů 22. mezinárodního semináře o výuce chemie. - ISBN 978-80-7435-238-6. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. - S. 25-26
 117. AFG Nové prístupy k využitiu profesionálnych počítačov vo vyučovaní chémie / Beáta Brestenská, Peter Silný
  In: Sjezd chemických společností. - Olomouc : [s.n.], 1993. - S. 203
 118. AFG Úroveň vedomostí žiakov z tematického celku termochémia a chemická kinetika / Peter Silný, Beáta Brestenská
  In: Sjezd chemických společností. - Olomouc : [s.n.], 1993. - S. 198
 119. AFG The chemical didactic database as a tool for solving chemical taasks / B. Brestenská, P. Silný
  In: 3rd European Conference of Research in Chemical Education. Abstracts 1. - Lublin : [s.n.], 1995. - S. 72
 120. AFH Vyučovanie chémie v digitálnej škole / Katarína Javorová, Milica Križanová, Beáta Brestenská
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 115-116
 121. AFH Pioneer schools in implementation of mobile learning in Slovakia - case studies / Beáta Brestenská
  In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8082-954-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 98
 122. AFH Kvalitný a inovatívny učiteľ v škole dneška a budúcnosti / Katarína Javorová, Beáta Brestenská, Martin Šponiar
  In: ChemZi. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 117
 123. AFH How can be solved chemical tasks by means of Chemical Database / B. Brestenská, P. Silný
  In: International workshop. Schola ludus. - Bratislava : [s.n.], 1993. - S. 6
 124. BAB Zbierka otázok a úloh na prijímacie skúšky z chémie : Zbierka úloh z chémie. / Ľ. Žúrková ... [et al.]
  Bratislava : Q 111, 1993
 125. BAB Prehľad chémie 1 : Všeobecná chémia s riešenými otázkami a úlohami. / Peter Silný, Beáta Brestenská
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996
 126. BCB Zloženie a štruktúra anorganických látok / Ľudmila Žúrková, Beáta Brestenská, Mária Vydrová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002
 127. BCI Vyučovanie a učenie sa chémie v modernej škole s podporou informačných a komunikačných technológií / Beáta Brestenská, Tibor Nagy, Mária Ganajová
  Bratislava : UIPŠ, 2002
 128. BCI Integrácia IKT do práce učiteľa chémie a do vyučovania chémie na ZŠ a SŠ / Beáta Brestenská, Tibor Nagy
  [Bratislava] : Asociácia projektu Infovek, Prima Print, 2000
 129. BCI Implementácia IKT do vyučovania chémie na ZŠ a SŠ / Beáta Brestenská, Tibor Nagy
  Bratislava : Asociácia projektu Infovek, Štátny pedagogický ústav, 2001
 130. BCI Výpočtová technika v príprave budúcich učiteľov chémie / Beáta Brestenská, Miroslav Prokša, Peter Silný
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1992
 131. BCI Učebné úlohy : Periodický systém chemických prvkov. / P. Silný, B. Brestenská, I. Andrusko
  Bratislava : Scholar, 1992
 132. BCI Vybrané kapitoly z didaktiky chémie / Peter Silný, Beáta Brestenská, Miroslav Prokša
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1992
 133. BCI Technika a didaktika školských pokusov z chémie / Miroslav Prokša, Peter Silný, Beáta Brestenská
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993
 134. BCI Počítač vo vyučovaní chémie / B. Brestenská ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 135. BCI Technika a didaktika školských pokusov z chémie / Miroslav Prokša, Beáta Brestenská, Peter Silný
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1998
 136. BCI Modely usmerňovania riešenia učebných úloh z problematiky termochémie, kinetiky a chemickej rovnováhy / P. Silný, B. Brestenská, I. Pichaničová
  Prešov : Metodické centrum, Prešov, 1998
 137. BCI Modely usmerňovania riešenia učebných úloh z problematiky stavba atómu a chemická väzba / Peter Silný, Beáta Brestenská
  Banská Bystrica : Metodické centrum, 1998
 138. BCI Moderná didaktická technika v práci učiteľa : Učebný materiál k modulu 2. / Rastislav Adámek ...[et al.]
  Košice : elfa, 2010
 139. BCI Premena školy s využitím informačných a komunikačných technológií : Využitie IKT v danom predmete: spoločná časť. / Beáta Brestenská... [et al.]
  Košice : elfa, 2010
 140. BCI Modely využitia nových informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní chémie / Beáta Brestenská, Tibor Nagy
  Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 1999
 141. BDF Voda očami chemika. Webové stránky pre vyučovanie chémie i ďalších prírodovedných odborov / Mária Kredátusová, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 2 (2003), s. 14-20
 142. BDF Kognitívne funkcie - príčina, prečo žiaci niekedy nerozumejú učivu / Milica Križanová, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 16-21 [online]
 143. BDF Počítač vo vyučovaní chémie / Beáta Brestenská, Peter Silný
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 2, č. 2 (1994), s. 8-9
 144. BDF Projekt Infovek Slovensko / Katarína Mandíková ...[et al.]
  In: Technológia vzdelávania. Príloha Slovenský učiteľ. - Roč. 10, č. 1 (2002), s. 2-8
 145. BEE On-line Wall in Education and It’s Aspects inLearning Management and Assessment Process / Katarína Szarka, Beáta Brestenská
  In: 21st Multimedia in Education Conference, 2nd ICT in Education Conference. - ISBN 978-86-87095-54-0. - Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015. - S. 155-159
 146. BEE Chemistry Teacher Training In Slovakia / Katarína Javorová, Beáta Brestenská, Milica Križanová
  In: International Conference on Training Issues of Chemistry Teachers (TICT). - ISBN 978-619-7100-02-0. - Gabrovo : Technical University of Gabrovo, 2013. - S. 70-79
 147. BEE On-line fejlesztő értékelés a tanárképzés gyakorlatában / Katarína Szarka, Beata Brestenská, Anita Tóth-Bakos
  In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. - ISBN 978-86-87095-76-2. - Subotica : University of Novi Sad, 2017. - S. 1047-1059
 148. BEF Byť digitálne gramotný znamená sa celoživotne vzdelávať / Beáta Brestenská ... [et al.]
  In: Quo vadit celoživotné vzdelávanie. Zborník z konferencie. - ISBN 978-80-223-3668-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 14-20
 149. BFA Wasser - slowakische Webseiten für Chemieunterricht / Mária Kredátusová, Beáta Brestenská
  In: Chemie & Schule. - Vol. 18, No. 1a (2003), s. 18
 150. CAH Edukačný chemický CD - disk : a mnoho iného. / Tibor Nagy ... [et al.]
  Bratislava : Infovek, 2001
 151. DAI Nové informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní chémie : Habilitačná práca. / B. Brestenská
  Bratislava : [s.n.], 1994
 152. FAI Fyzikálne a chemické spektrum pre učiteľov chémie a fyziky / B. Brestenská
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 1994
 153. FAI História, súčasnosť a perspektíva Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / zost. Beáta Brestenská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2010
 154. GAI Výročná správa o realizovaní prvej fázy pilotnej etapy projektu Infovek Slovensko v roku 1999 s odporúčaním pre druhú fázu pilotnej etapy v roku 2000 / Beáta Brestenská ... [et al.]
  Bratislava : Asociácia Projektu Infovek, 2000
 155. GAI Modernizácia materiálno-technického a didaktického zabezpečenia výchovy a vzdelávania prostriedkami výpočtovej techniky a audiovizuálnej techniky vo fyzike, matematike a iných predmetoch : Projekt 1/991114/94. / vedúci výsk. tímu Alojz Pecho ...[et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1994
 156. GII "Zelená chémia" vo vyučovaní organickej chémie na strednej škole / Jana Cibulková, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 4 (2014), s. 16-20 [online]
 157. GII Implementácia mobilných zariadení do vyučovania: Prípadové štúdie / Martin Šponiar, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 4 (2014), s. 53-56 [online]