Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ACB Sladkovodné ekosystémy [elektronický zdroj] : . / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 2. ADD Effect of the Gabcikovo Waterworks (Slovakia) on riparian floodplain forest ecosystems in the Danube inland delta: vegetation dynamics and trends / Maria Petrášová-Šibíková ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 72, No. 7 (2017), s. 722-734
 3. ADF Mokraďné vegetácie rybníkov pod Rakytovcom (Stupava, Malé Karpaty Mts.) / Katarína Mišíková ... [et al.]
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 221-229
 4. ADN Fyzickogeografické aspekty dynamiky populácie hlaváčika jarného (Adonis vernalis L.): Modelové územie v NPR Devínska Kobyla / Marián Jenčo, Silvia Kubalová, Igor Matečný
  In: Geografický časopis. - Roč. 66, č. 4 (2014), s. 417-434
 5. AED Status of hermaphroditic plants in slovak morphological terminology / Silvia Kubalová ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 3-6
 6. AFL Vodné makrofyty Veľkolélskeho ramena (Dunaj) / Silvia Kubalová, Anna Sýkorová
  In: 16. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - ISBN 978-80-971056-0-0. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť, 2012. - S. 195
 7. BDF Vegetácia prietržových jazier pri Medveďove a Číčove (JZ Slovensko) / Šárka Horáčková, Silvia Kubalová
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 34, č. 2 (2012), s. 183-188
 8. BEF Hydrofyty v meandroch dolného Hrona / Silvia Kubalová
  In: Limnologický spravodajca, roč. 3, č.2. - Bratislava : SLS pri SAV, 2009. - S. 56-58
 9. GAI Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie : Správa za rok 2019. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2019
 10. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou vodného diela Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2013 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2016
 11. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2017 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2018
 12. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou vodného diela Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2012 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 13. GAI Monitoring prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo - monitorovanie biotických a abiotických ukazovateľov v roku 2012 (odborná skupina "biota"). Monitorovacie lokality MP 2, MP 3, MP 4, MP 23 : správa za rok 2012. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 14. GAI Strategické posudzovanie vplyvov sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie: vyhodnotenie uvažovaných riešení koryta Dunaja v úseku Čunovo - Sap : (Podkladový dokument pre rokovanie slovenskej a maďarskej strany). / Bystrík Ambruš ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 15. GAI Návrh experimentálnej správy pre úsek Dunaja Sap-Budapešť (Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros na životné prostredie) / Ľubomír Banský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 16. GAI Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie : SEA - vysokokvalifikované odborné výskumné práce. Scenáre možných opatrení. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2019
 17. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou vodného diela Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2013 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2013
 18. GAI Štúdia vplyvov uvažovaných opatrení na výskyt a kvalitu akvatických biotopov terestrickej vegetácie na území SR v úseku Dunaja Čunovo-Sap / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2011
 19. GAI "Odborné štúdie a účelové monitorovanie bioty v úseku Dunaja Bratislava - Chľaba v rámci strategického posudzovania vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie" : (2. priebežná správa). / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2011
 20. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou vodného diela Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2011. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 21. GAI Monitoring prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo - monitorovanie biotických a abiotických ukazovateľov v roku 2011 (odborná skupina "biota"). Monitorovacie lokality MP 2, MP 3, MP 4, MP 23 : správa za rok 2011. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 22. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2014 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2014
 23. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota". Floristická inventarizácia : správa za rok 2013 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2014
 24. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2015 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2015
 25. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota": správa za rok 2018 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2019
 26. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota": správa za rok 2019 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2020
 27. GAI Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie : Správa za rok 2018. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2018
 28. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina „biota“ : Správa za rok 2009. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 29. V3 Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona (jz. Slovensko) / Silvia Kubalová
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 31, č. 1 (2009), s. 73-82