2016/04/27 Študentská vedecká konferencia

Kedy: 27.apríla 2016


27. 04. 2016 09.00 hod.
Od: Michal Galamboš

V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem  srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2016,

ktorá sa bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 

v stredu 27.apríla 2016

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky  svojej  vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť.  Na ŠVK budú v každej  hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej,  geografickej, geologickej,  chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia  dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší  príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a  využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale  aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude  recenzovaný zborník  plnotextových príspevkov s ISBN.

Podávať prihlášky a príspevky na ŠVK PriF  UK 2016 je možné prostredníctvom webovej stránky ŠVK PriF UK 2016 od 1.marca do 17.  marca 2016

Registrácia je predĺžená do piatku 18.03.2016 do 23:59 hod.

http://fns.uniba.sk/studium/svk/informacie-pre-autorov/

Príspevky do zborníka ŠVK PriF UK 2016 budú prijímané v slovenskom,  českom, alebo anglickom jazyku. Príspevok musí byť vypracovaný v MS  Word  a formátovaný podľa požadovanej šablóny. Súbor s príspevkom musí byť uložený pod menom prezentujúceho autora v tvare Priezvisko_Meno.doc  (bez  diakritiky) v maximálnej celkovej veľkosti do 5MB. Akceptované príspevky budú zaradené do Zborníka ŠVK PriF UK 2016 len v  prípade, že dodržíte stanovený termín (5. 4. 2016) na uhradenie  konferenčného poplatku. Konferenčný poplatok zahŕňa max. 2 príspevky,  organizačné a technické zabezpečenie konferencie, konferenčné a  informačné materiály, spoločenský večer, recenzovaný zborník  plnotextových príspevkov s ISBN, ktorý bude dostupný online na webovej  stránke ŠVK v časti zborníky:

http://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/

Bližšie informácie o ŠVK :http://fns.uniba.sk/svk/

Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

Plagát Študentskej vedeckej konferencie 2016 [.jpg]

S úctou a prianím pekného dňa,

Michal Galamboš
predseda ŠVK PriF UK

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
researcher
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Inorganic Chemistry
Mlynska dolina CH2-224
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic
tel: +421 2 602 96 351
cell: +421 917 351 798
mail: galambosfns.uniba.sk
web: www.fns.uniba.sk/kag