2016/11/04 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 04.11.2016 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 4.11.2016 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Dodatok k  Zásadám prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2017/2018
5. Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2017/2018
6. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
7. Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠRVŠ a do ŠČ AS PriF UK,
8. Rôzne

Zápisnice

2016-11-03_zapisnicaPAS.rtf

2016-11-04_zapisnica.rtf

Volby_SC_AS_PriF_UK.pdf - Zápisnica z volieb zástupcov do Študentskej časti Akademického senátu PriF UK

Volby_SRVS.pdf - Zápisnicia o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb delegáta  UK v Študentskej rade vysokých škôl

Prílohy

2016-11-04_pozvanka.rtf

2017_2018_Zasady_prijimacieho_pokracovania_pre_bc_stupen_studia_2017-2018_2.rtf

Skolne_2017.pdf - Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2017/2018

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************