2016/10/25 Akademický senát PriF UK - voľby a zápisnica