2016/03/11 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 11.03.2016 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 11. 3. 2016 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1.  Otvorenie
2.  Schválenie programu zasadnutia
3.  Voľba návrhovej komisie
4.  Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2016/2017
5.  Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2016/2017
6.  Dodatok č. 1 k smernici dekana PriF UK č. 3/2011 Zásady rigorózneho konania na PriF UK
7.  Prerokovanie a schválenie Metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK  na roky 2016-2018
8.  Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
9.  Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do ŠČ AS PriF UK
10.  Rôzne

Zápisnice

2016-03-11-zapisnica.rtf

2016-03-10-zapisnica_Pedagogicka_Komisia.pdf

2016-03-01-zapisnica_Rozpoctova_Komisia.pdf

2016-02-17-zápisnica z volieb do študentskej časti AS PriF UK

Prílohy

2016-03-11-pozvanka.rtf

Metodika_PriF_UK_2016-2018.pdf

Zasady_Mgr_prijimacieho_konania_2016_2017.pdf

Zasady_PhD_prijimacieho_konania_2016_2017.pdf

Zásady rigorózneho konania.pdf 

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************