2015/04/29 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 29.04.2015 o 13:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


29. 04. 2015 13.00 hod.

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 4. riadne zasadnutie

Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,
ktoré sa uskutoční

dňa 29.04.2015 o 13:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl
5. Schválenie správy o hospodárení PriF UK za rok 2014
6. Odvolanie starej disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov
a voľba novej disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov
7. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
8. Rôzne

Zápisnica

2015-04-29-zapisnica.rtf

Prílohy:

Správa o hospodárení Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2014

Rozpočet PRIF UK za rok 2014  

Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2014

Návrh na odvolanie a vymenovanie disciplinárnej komisie PRIF UK pre študentov

Výzva na voľbu nových zástupcov do Rady vysokých škôl

2015-04-27_zapisnicaPAS.rtf

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************