2015/03/27 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 27.03.2015 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


27. 03. 2015 09.00 hod.

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 27.03.2015 o 9:00 hodine

v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2015/2016
5. Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2015/2016
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy PriF UK za rok 2014
7. Prerokovanie a schválenie zmeny v Organizačnom poriadku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
8. Prerokovanie a schválenie Zámeru dlhodobého rozvoja  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2015-2025
9. Prerokovanie a schválenie Metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK  v roku 2015
10. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
11. Rôzne

Zápisnica

2015-03-27-zapisnica.rtf

2015-03-25_zapisnica_Pedagogicka_Komisia.rtf

Prílohy

Zasady_Mgr_prijimacieho_konania_2015_2016.rtf

Zasady_PhD_prijimacieho_konania_2015_2016.rtf

2015-03-23_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

Organizacna_schema_PRIF_UK_A4.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_schvaleny_27.3.2015.pdf

Metodika tvorby rozpočtu pracovísk_PriF_UK_2015_final.rtf

Dlhodoby_zamer_PriFUK_2015-2025_final_po uprave.pdf

Vyrocna_sprava_za_rok_2014.pdf

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************