2015/02/20 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 20.02.2015 o 10:00 hod. Kde: miestnosť CH1-3


20. 02. 2015 11.00 hod.
Od: doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,

ktoré sa uskutoční dňa 20. 02. 2015 o 10:00 hodine

v posluchárni CH 1-3

*******************************************

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľby prodekana PriF UK pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia na funkčné obdobie 1. 3. 2015 – 28. 2. 2019
4. Voľby člena Vedeckej rady PriF UK
5. Prerokovanie návrhu dekana "Doplnenie Zásad prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 o informáciu, že PRIF UK otvorí v tomto akademickom roku aj študijný program Medicínska biológia"
6. Záver

*******************************************

2015-02-20-zapisnica.rtf

ziadost dekana o zvolanie AS PriF UK.pdf

2015-02-19_zapisnica_Pedagogicka_komisia_a_priloha.pdf

Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva AS PriF UK

2015-02-16_zapisnicaPAS.rtf

2015-02-13_zapisnicaPAS.rtf

2015-02-11_zapisnicaPAS.rtf

*******************************************

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
predseda AS PriF UK
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************