2015/01/28 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 28.01.2015 o 14:00 hod. Kde: miestnosť CH1-3


28. 01. 2015 14.00 hod.
Od: Miroslava Slaninová

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriFUK
Členom AS PriFUK
Členom vedenia PriFUK7

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 28.01.2015 o 14:00 hodine

v posluchárni CH 1-3

*******************************************

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu dekana fakulty na funkciu prodekanov fakulty
5. Schválenie návrhu dekana fakulty na členov Vedeckej rady fakulty
6. Voľba 2. zástupcu študentskej časti AS PriF UK do Predsedníctva AS PriF UK
7. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
8. Rôzne

*******************************************

2015-01-28-zapisnica.rtf

Senat_Vedenie_2015.pdf - Návrh na schválenie prodekanov fakulty a vedeckej rady fakulty

2015-01-28_zapisnica z volieb_VR.rtf - Vedecká rada

2015-01-28_zapisnice z volieb_prodekani.rtf - Prodekani

*******************************************

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
predseda AS PriF UK
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

*******************************************