2014/12/12 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 12.12.2014 o 9:00 hod. Kde: miestnosť CH1-3


12. 12. 2014 10.00 hod.
Od: Tibor Blažík

*************************
Pozvánka vo Worde [.doc]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriFUK
Členom AS PriFUK
Členom vedenia PriFUK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v novom funkčnom období, ktoré sa uskutoční

dňa 12.12.2014 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

*******************************************

Otvorenie

Schválenie programu zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Voľba  predsedu AS Pri F UK

Voľby predsedov komisií

Rôzne

*******************************************

Zápisnica: 2014-12-12-zapisnica.doc

*******************************************

RNDr. Tibor Blažík, CSc.
predseda Volebnej a mandátovej komisie
AS PriFUK

*******************************************
Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK
*******************************************