Poznáte výnimočné osobnosti rozvíjajúce talenty v prírodných vedách?

Nominujte pedagogické i nepedagogické osobnosti, ktoré sa v rámci mimoškolskej činnosti venujú mladým ľuďom a rozvíjajú ich talent a zručnosti v prírodných vedách. Nadácia Dionýza Ilkoviča vyhlásila siedmy ročník Ceny Dionýza Ilkoviča pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nominácie môžete posielať do 13. septembra.


Nadácia Dionýza Ilkoviča už po siedmy rok oceňuje výnimočných pedagógov aj nepedagogických pracovníkov základných a stredných škôl, ktorí sa nad rámec svojho pracovného času venujú podpore žiakov v prírodovedných predmetoch. Práve vďaka týmto učiteľom a učiteľkám potom mladé talenty excelujú aj na medzinárodných súťažiach a rozvíjajú svoj potenciál v prospech celej spoločnosti.

O cenu Dionýza Ilkoviča sa môžu uchádzať jednotlivci, ktorí aktívne podporujú žiakov a žiačky základných a stredných škôl v rámci mimoškolskej činnosti, a to v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia. Slávnostný galavečer, na ktorom Nadácia vyhlási víťazov a udelí Cenu Dionýza Ilkoviča, sa uskutoční začiatkom novembra 2023. Finalisti a víťaz ocenenia získajú nielen vecné ceny, ale rozdelia si tiež finančnú odmenu, spolu vo výške 6000 eur.

V porote, ktorá z nominácií vyberá finalistov, sa nachádzajú aj zástupcovia Univerzity Komenského, a to docent František Kundracik, docentka Miroslava Slaninová a profesor Radovan Šebesta. Sú v nej tiež ďalší akademici zo SAV, Žilinskej univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. Porota hodnotí finalistov na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti, jej výsledkov, rozsahu, ale tiež inovatívneho prístupu mentorov.

Výnimočných mentorov a mentorky možno nominovať cez formulár na webe www.nadaciadi.sk.