2016/05/13 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 13.05.2016 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 5. 2016 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba návrhovej komisie

4. Rozpis neúčelových finančných prostriedkov na PriF UK poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu

5. Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2017/2018

6. Prerokovanie "Usmernenia dekana PriF UK o úprave kritéria mimoškolskej činnosti pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave pre podmienky štúdia vrámci študijných programov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave"

7. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

8. Rôzne

Zasadnutie pedagogickej komisie - 9.5. 2016 o 14.00 v CPS+

Zasadnutie rozpočtovej a legislatívnej komisie - 10. 5. 2016 o 14.00 v CPS+

Zápisnica

2016-05-13_zapisnica.rtf

Prílohy

2016-05-13_pozvanka.rtf

Rozpis dodatku.xls

Vypocet_limitov_miezd_2016_dodatok.xls

Zasady_prijimacieho_pokracovania_bc_stupen_studia_2017-2018 _11maj2016.doc

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************