Pokyny pre záverečné práce

Odovzdanie záverečnej práce a získanie protokolu originality z Theses


29. 04. 2017 15.00 hod.
Od: prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

Mnozia sa telefonicke otazky studentov na CEPIT v suvislosti s odovzdavanim zaverecnych prac a získavania protokolu originality z Theses. Prosim Vas o dodrziavanie smenice o zaverecnych pracach aj Studijneho poriadku UK, resp. fakulty.

1. V zmysle cl. 8 smernice termin odovzdania znamena, ze v tomto termine ma byt praca nahrata cez rozhranie do AISu a nasledne do 3 dni odovzdana aj fyzicky.

2. V zmysle cl. 8 ods. 9: „Povinnosťou vedúceho práce, resp. školiteľa, je získať protokoly o originalite školského diela...“

3. V zmysle c. 8 ods. 5: „Ak autor v návrhu licenčných zmlúv žiada odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov odo dňa obhajoby školského diela, predloží i odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty. K predĺženiu odkladnej lehoty sa musí vyjadriť dekan do 10 kalendárnych dní. Odkladná lehota môže byť maximálne 36 mesiacov.“

4. V zmysle cl. 26 Studijneho poriadku UK:

(4) Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa).

(5) Záverečnú prácu posudzuje oponent (v prípade doktorandského štúdia oponenti). Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

(6) Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na prácu (s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta/oponentov) najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou.

(7) Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.

(8) Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.“

Preto ani dva negativne posudky na zaverecnu pracu nie su dovodom na nepripustenie studenta na obhajobu.

Bližšie informácie o záverečných prácach nájdete tu.

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prorektorka pre študijné veci
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 1

+421 905 455 185
+421 902 946 511