2016/04/08 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 08.04.2016 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 08. 4. 2016 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2016
 5. Prerokovanie a schválenie výročnej správy PriF UK za rok 2015
 6. Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2015
 7. Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2015
 8. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
 9. Rôzne

Prílohy

Pozvánka [.rtf]

Naklady_a_vynosy 2015.xls

Naklady_a_vynosy 2016.xls

Rozpocet_za_rok_2015_AS.xls

Rozpocet_na_rok_2016_AS.xls

Vyrocna_sprava_AS_PriF_UK_za_2015.rtf

Vyrocna_sprava_SCAS_2015.rtf

Vyrocna_sprava_za_rok_2015.pdf

Zápisnice

2016-04-08-zapisnica.rtf

2016-04-05_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************