Projekt "DATOVANIE..."

Názov

Datovanie hlavných etáp vývoja reliéfu Západných Karpát

Finančne podporuje

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA), Bratislava 

Evidenčné číslo

VEGA č. 1/0602/16

Vedúci

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.  kontakt

Doba riešenia

Január 2016 až december 2019

WWW

fns.uniba.sk/Datovanie

Pracoviská riešiteľov

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta:
- Katedra fyzickej geografie a geoekológie
- Katedra geológie a paleontológie

Anotácia

Aplikáciou súboru termochronologických metód (ZFT, AFT a Apatit (U-Th)/He) na profiloch cez výrazné zlomové svahy neotektonicky najaktívnejších pohorí sa získajú informácie o dynamike ich výzdvihu koncom miocénu a v pliocéne. Doterajšie analýzy (AFT dáta spolu s analýzou korelátnych sedimentov) naznačujú podmienky pre tvorbu stredohorskej rovne koncom miocénu, na spresnenie morfotektonického trendu v pliocéne sú však nutné termochronologické dáta s nižšou uzatváracou teplotou. Aplikácia vybraných metód datovania kozmogénnymi nuklidmi (s dostatočným časovým záberom – ako Be10, Cl36), ESR (elektrónová spinová rezonancia) a ďalších geochronologických metód pokryje nadväzujúce obdobie konca pliocénu a staršieho pleistocénu. Pre spresnenie časo-priestorového obrazu je nutné analyzovať situáciu v rôznych regiónoch Západných Karpát a informácie efektívne extrapolovať na základe novej morfoštruktúrnej regionalizácie.

Kľúčové slová

Západné Karpaty; zarovnané povrchy; riečne terasy; termochronológia; kozmogénne nuklidy.

Ciele (plánované)
  1. Spresniť obdobie možného formovania stredohorskej rovne v Západných Karpatoch na základe nových termochronologických dát konfrontovaných s charakterom sedimentárnych záznamov v panvách a zároveň testovať možný charakter stredohorskej rovne ako tektoplénu.
  2. V nových termochronologických dátach (najmä Apatit (U-Th)/He) špecifikovať prvé obdobie neotektonického zdvihu Západných Karpát počas pliocénu a pokúsiť sa určiť jeho intenzitu. 
  3. Kombináciu výsledkov získaných nízkoteplotnou termochronológiou a analýzou pliocénnych a najstarších kvartérnych sedimentov a povrchov (datovaním metódami kozmogénnych nuklidov, elektrónovou spinovou rezonanciou a pod.) sa pokúsiť špecifikovať obdobie formovania podstredohorskej a poriečnej rovne, prípadne ďalších pedimentov v kontexte komplexného výskumu geomorfologického vývoja analyzovaných území.
  4. Z komplexu novozískaných a už publikovaných dát o  veku riečnych terás a jaskynných úrovní sa pokúsiť definovať nástup a prípadné ukončenie druhého (kvartérneho) obdobia neotektonického výzdvihu Západných Karpát a pokúsiť sa pomocou modelovania vplyvov cyklického zaťažovania a odľahčovania litosféry v susedstve regiónu na elastickú reakciu kôry a viskoelastickú reakciu plášťa testovať hypotézu o možnom vplyve glacioizostatických efektov na jej vznik a priebeh.
  5. Pre efektívnu priestorovú extrapoláciu získaných dát utvoriť novú morfoštruktúrnu regionalizáciu Západných Karpát minimalizujúcu subjektívny prístup a to s využitím vlastných vyvíjaných inovatívnych algoritmov geomorfometrickej analýzy. 

Anotácia najdôležitejšieho výsledku

Charakter sedimentov volkovskej formácie (Šujan et al., 2017) potvrdzujú vrchnomiocénny vek a semiarídne podmienky formovania stredohorskej rovne. Datovanie jaskynných výplní najvyšších chodieb (Bella et al., 2019) poukazuje na krátke, intenzívne výzdvihy v ponte (spodnom pliocéne), spodnom a strednom pleistocéne oddelené obdobiami formovania podstredohorskej a poriečnej rovne (a najvyšších subhorizontálnych jaskynných chodieb). Nástup prvého neotektonického impulzu časovo koreluje s Messinskou salinitnou krízou. Posledné dva tektonické impulzy sa veľmi výrazne odrážajú aj v charaktere pliocénnej a pleistocénnej sedimentácie Podunajskej nížiny, pričom ich nástup pozoruhodne koreluje so zmenou charakteru glaciálnych cyklov: cca 2,6 a cca 1,2 Ma (Šujan et al., 2018). Staro- a strednopleistocénne neotektonické impulzy sú oveľa významnejšie, ako sa dosiaľ predpokladalo, čo potvrdzuje aj modelovanie podmienok zachovania zvyškov stredohorskej rovne v oblasti Tribča a Pohronského Inovca (Staškovanová & Minár, 2016).


Certifikát VEGA

Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2019 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov >>


Publikačné výstupy

2022

VITOVIČ, Ladislav, MINÁR, Jozef, BELLA, Pavel & LITTVA, Juraj: Polygenetic relief in the foreland of glacially sculptured mountains – Podtatranská kotlina Basin. In: LEHOTSKÝ, M. & BOLTIŽIAR, M., eds., Landscapes and Landforms of Slovakia. World Geomorphological Landscapes. Cham: Springer, 2022, s. 163-188. ISBN 978-3-030-89292-0.

2021

VITOVIČ, Ladislav, MINÁR, Jozef & PÁNEK, Tomáš: Morphotectonic configuration of the Podtatranská Kotlina Basin and its relationship to the origin of the Western Carpathians. In: Geomorphology. 2021, December, Vol. 394, Art. No. 107963. ISSN 0169-555X.

2020

VITOVIČ, Ladislav: Analysis of fluvial systems in the vicinity of Bežan Hill (Liptovská kotlina Basin, Western Carpathians). In: Geografické informácie. 2020, roč. 24, č. 1, s. 44-59. ISSN 1337-9453.
Dostupné tu

VITOVIČ, Ladislav: Verification of age of unpaired terraces of the Ľupčianka Stream (northern slopes of the Nízke Tatry Mts., Western Carpathians). In: Geografické informácie. 2020, roč. 24, č. 1, s. 60-70. ISSN 1337-9453.
Dostupné tu

2019

BELLA, Pavel, BOSÁK, Pavel, BRAUCHER, Régis, PRUNER, Petr, HERCMAN, Helena, MINÁR, Jozef, VESELSKÝ, Michal, HOLEC, Juraj & LÉANNI, Laëtitia: Multi-level Domica–Baradla cave system (Slovakia, Hungary): Middle Pliocene–Pleistocene evolution and implications for the denudation chronology of the Western Carpathians. In: Geomorphology. 2019, Vol. 327, s. 62-79. ISSN 0169-555X.
Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X18304021

MINÁR, Jozef & BANDURA, Peter: Interpretation of results of physically based morphostructural segmentation of the Western Carpathians. In: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission: Programme, Abstracts, Field Trip Guides (June 24-27, 2019, Szeged Hungary). [Szeged]: Geomorphological Commitee of the HAS, 2019. S. 6. ISBN nemá.
> .PDF

VITOVIČ, Ladislav: Neotectonic evolution of the Poprad River valley in the eastern part of the Popradská kotlina Basin based on the river terraces analysis. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: zborník recenzovaných príspevkov (9. 4. 2019 Bratislava) [online]. Bratislava: Univ. Komenského, 2019. S. 1231-1236. ISBN 978-80-223-4711-2. 
Dostupné z: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2019.pdf    |  > .PDF

VITOVIČ, Ladislav: Tectonic tilting detection based on analysis of drainage basin asymmetry: A case study of the Vrbovský Creek (Western Carpathians). In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: zborník recenzovaných príspevkov (9. 4. 2019 Bratislava) [online]. Bratislava: Univ. Komenského, 2019. S. 1225-1230. ISBN 978-80-223-4711-2.
Dostupné z: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2019.pdf    |  > .PDF 

VITOVIČ, Ladislav & MINÁR, Jozef: Morphometric analysis of the Podtatranská Kotlina Basin and its neotectonic interpretation. In: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission: Programme, Abstracts, Field Trip Guides (June 24-27, 2019 Szeged, Hungary). [Szeged]: Geomorphological Commitee of the HAS, 2019. S. 7-8. ISBN nemá.
> .PDF

2018

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef, BIELIK, Miroslav & DRAGUT, Lucian: Physically-based segmentation of the Western Carpathians (Central Europe). In: PeerJ Preprints 6:e27083v.1. Nečísl. (4 str.).
Dostupné z: https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27083v1 

HOLEC, Juraj, BEDNARIK, Martin, LIŠČÁK, Pavel, ŽILKA, Andrej & VITOVIČ, Ladislav: Assessment of debris flow susceptibility using bivariate and multivariate statistical analyses and verification based on catastrophic events from 2014 in the Krivánska Fatra Mountains, Slovakia. In: Acta geologica slovaca. 2018, Vol. 10, Iss. 1, s. 1-19. ISSN 1338-0044.
Dostupné z: http://www.geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/articles/abstract_en.php?path=holec_et_al1&vol=10&iss=1

LAČNÝ, Alexander, ŠUJAN, Michal, HÓK, Jozef, CSIBRI, Tamás, PUTIŠKA, René, DOSTÁL, Ivan & MOJZEŠ, Andrej: The Komberek karst area - An example of the basement rock influence on the morphology of karst sinkholes (Malé Karpaty Mts., Slovakia). In: Acta geologica slovaca. 2018, Vol. 10, č. 1, s. 151-164. ISSN 1338-0044.
Dostupné z: http://www.geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/articles/pdf_file.php?path=lacny_et_al&vol=10&iss=2

ŠUJAN, Michal, BRAUCHER, Régis, RYBÁR, Samuel, MAGLAY, Juraj, NAGY, Alexander, FORDINÁL, Klement, ŠARINOVÁ, Katarína, SÝKORA, Milan, JÓZSA, Štefan, ASTER Team & KOVÁČ, Michal: Revealing the late Pliocene to Middle Pleistocene alluvial archive in the confluence of the Western Carpathian and Eastern Alpine rivers: 26Al/10Be burial dating from the Danube Basin (Slovakia). In: Sedimentary Geology. 2018, Vol. 377, s. 131-146. ISSN 0037-0738.
Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003707381830232X

VITOVIČ, Ladislav: Riečne terasy a intenzita erózie Váhu v Liptovskej kotline., [River terraces and rate of erosion of the Váh River in the Liptovská kotlina Basin]. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018: zborník recenzovaných príspevkov (25. 4. 2018 Bratislava) [online]. Bratislava: Univ. Komenského, 2018. S. 1345-1350. ISBN 978-80-223-4517-0.
Zborník dostupný z: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf   |  Článok >> .PDF

VITOVIČ, Ladislav & MINÁR, Jozef: Morphotectonic analysis for improvement of neotectonic subdivision of the Liptovská kotlina Basin (Western Carpathians). In: Geografický časopis. 2018, roč. 70, č. 3, s. 197-216. ISSN 0016-7193.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/09271345Vitovic,%20Minar.pdf

VITOVIČ, Ladislav & TIMKO, Juraj: Analýza štrkov riečnych terás Váhu v Liptovskej kotline., [Gravel analysis of the Váh River terraces in the Liptovská kotlina Basin]. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018: zborník recenzovaných príspevkov (25. 4. 2018 Bratislava) [online]. Bratislava: Univ. Komenského, 2018. S. 1351-1356. ISBN 978-80-223-4517-0.
Zborník dostupný z: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf   |  Článok >> .PDF

2017

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef, DRAGUT, Lucian & HARCINÍKOVÁ, Tatiana: Evaluation of object-based image analysis for morphostructural subdivision of the Western Carpathians. In: Zeitschrift für Geomorphologie, Supplement. 2017, Vol. 61, Nr. 2, s. 121-135. ISSN 1864-1687.
Dostupné z: http://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/zfgs/2017/00000061/00000002/art00008

ŠUJAN, Michal, BRAUCHER, Régis, KOVÁČ, Michal, RYBÁR, Samuel, SCHITTENHELM, Andrea, MAGLAY, Juraj, FORDINÁL, Klement & NAGY, Alexander: Pliocene to quaternary alluvial depositional systems of the northern Danube Basin: application of the 10Be/26Al burial dating method on borehole samples. In: 7th International Workshop on the Neogene of Central and South Eastern Europe (Velika, Croatia, 28. – 31. 5. 2017). Zagreb: Croatian Geological Society, 2017. S. 68-69. ISBN 978-953-59036-2-8.   
>> .PDF

ŠUJAN, Michal, KOVÁČ, Michal, HÓK, Jozef, ŠUJAN, Martin, BRAUCHER, Régis, RYBÁR, Samuel & DE LEEUW, Arjan: Late Miocene fluvial distributary system in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System) depositional processes, stratigraphic architecture and controlling factors of the Piešťany Member (Volkovce Formation). In: Geological Quarterly. 2017, Vol. 61, Iss. 3, s. 521-548. ISSN 1641-7291, eISSN 2082-5099. 
Dostupné z: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/25546

ŠUJAN, Michal, LAČNÝ, Alexander, BRAUCHER, Régis, MAGDOLEN, Peter & ASTER Team: Early Pleistocene age of fluvial sediment in the Stará Garda Cave revealed by 26Al/10Be burial dating: implications for geomorphic evolution of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians). In: Acta Carsologica. 2017, Vol. 46, No. 2-3, s. 251-264. ISSN 0583-6050.
Dostupné z: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5157

VOJTKO, Rastislav, KRÁLIKOVÁ, Silvia, ANDRIESSEN, Paul, PROKEŠOVÁ, Roberta, MINÁR, Jozef & JEŘÁBEK, Petr: Geological evolution of the southwestern part of the Veporic Unit (Western Carpathians): based on fission track and morphotectonic data. In: Geologica Carpathica. 2017, Vol. 68, No. 4, s. 285-302. ISSN 1335-0552. 
Dostupné z: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/68-4/article-843/ 

2016

BANDURA, Peter: Multi-scale landform-based recognition of selected mountain peaks from DEMs in Slovakia. In: Geographia cassoviensis. 2016, Vol. X., č. 2, s. 107-121. ISSN 1337-6748.
Dostupné z: http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2016-10-2/Bandura.pdf

BANDURA, Peter & MINÁR, Jozef: Object-based definition of morphostructures for the refinement of geomorphological division of Slovakia. In: Geomorphologia slovaca et bohemica. 2016, roč. 16, č. 1, s. 12. ISSN 1337-6799.  
> .PDF

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef, DRAGUT, Lucian & HARCINÍKOVÁ, Tatiana: Object-oriented morphostructural division of the Western Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology: Abstracts & Guide Book (Postojna, Slovenia, 13 –17 September, 2016). Ljubljana: Založba ZRC, 2016. S. 55. ISBN 978-961-254-932-9.   
> .PDF

STAŠKOVANOVÁ, Veronika & MINÁR, Jozef: Modelling the geomorphic history of the Tribeč Mts. and the Pohronský Inovec Mts. (Western Carpathians) with the CHILD model. In: Open Geosciences. 2016, Vol. 8, Iss. 1, s. 371-398. ISSN 2391-5447.
Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/geo.2016.8.issue-1/geo-2016-0038/geo-2016-0038.xml

ŠUJAN, Michal, KOVÁČ, Michal, RYBÁR, Samuel & SCHITTENHELM, Andrea: Late Miocene to Quaternary evolution of the alluvial landscape in the northern Danube Basin: interplay of sediment supply and forming of accommodation space. In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians: 10th ESSEWECA (Bratislava 1. – 2. 12. 2016): Abstract Book [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. S. 101-102. ISBN 978-80-223-4202-5.
Dostupné z: http://esseweca.geoklub.sk/abstract_book.html