Cena dekana 2017

Ceny dekana pre študentov doktorandského štúdia pre rok 2017

Na júnovom zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave udelil doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan fakulty, ceny dekana pre študentov doktorandského štúdia pre rok 2017. Ocenenie je reflexiou ich špičkového výskumu, jeho potenciálu rozšíriť obzor prírodovedných disciplín v teoretickej a metodologickej oblasti, ako aj schopnosti uplatnenia nadobudnutých výsledkov v aplikovanej sfére. Cena je udeľovaná každoročne výsostne za výnimočný vedecký publikovaný výstup v rámci témy dizertačnej práce.

Ceny dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia za výnimočný vedecký publikovaný výstup v roku 2017 v kategórii chemické a biologické vedy boli udelené naraz až dve. Mgr. Miroslav Krausko, doktorand 4. ročníka v programe fyziológia rastlín, bol ocenený za prácu o úlohe elektrickej a chemickej signalizácie pri získavaní koristi mäsožravej rastliny Drosera capensis, ktorá bola publikovaná v prestížnom vedeckom periodiku New Phytologist s imapact factorom 7,33. Mgr. Lucia Molnárová, doktorandka 4. ročníka v programe genetika, získala ocenenie za prácu o objave úlohy génu v procese meiotickej rekombinácie v eukarytických bunkách, publikovanú v renomovanom periodiku PLOS Genetics s impact factorom 7,17.

V kategórii aplikované prírodovedné disciplíny bola ocenená Mgr. Jasna Hradski, doktornadka 4. ročníka v programe analytická chémia, za štúdiu o inovatívnych prístupoch pri spájaní miniaturizovaných analytických techník v environmentálnej bioanalýze, vydanú v prestížnom vedeckom periodiku Analytical and Bioanalytical Chemistry.