Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mirko BOHUŠ

Oznamy

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

01.02.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji

sobotu 1. februára 2020 sa uskutoční ďalší ročník sčítania zimujúcej populácie orliaka morského na Dunaji. Sčítanie sa realizuje na pridelenom bode, z ktorého sčítateľ zaznamenáva do obdržanej mapky a formulára všetky pozorované orliaky v čase od 9:00 do 14:00. Doprava na pozorovací bod môže byť vlastná, prípadne sčítateľ môže byť dopravený na bod ako súčasť operačného teamu, ktorý spravidla tvorí osádka jedného auta. Po sčítaní sa sčítatelia, ktorí majú záujem, ustanovia na pohostenie do penziónu Hóstád v Gabčíkove. V prípade záujmu kontaktujte organizátora M. Bohuša mailom (mirko.bohusuniba.sk) zaslaním prihlasovacieho formulára (vzor z r. 2020). Prípadné otázky zodpoviem a každému vážnemu záujemcovi zašlem dokumentáciu a operačný manuál.

Za prípadný záujem ďakujem a ostávam s pozdravom: M. Bohuš.

Výskum a jeho aplikácia

Môj výskum je zameraný na vtáky mokraďových ekosystémov, predovšetkým lužných lesov Podunajska. Ťažiskom sú vtáčie spoločenstvá lužných lesov asociácie Salici-Populetum, ktorými sa zaoberám priebežne od roku 1991. Definovanie hniezdnych spoločenstiev vtákov jednotlivých typov a sukcesných štádií vŕbovo – topoľových lesov má za cieľ zistiť vzťahy medzi veľkosťou a topickou rozmanitosťou územia a rozmanitosťou jeho vtáčieho spoločenstva. Nadstavbovým zámerom je aplikácia poznatkov v územnej ochrane Podunajska. Z jednotlivých druhov sa venujem ekológii orliaka morského Haliaeetus albicilla v Podunajsku so zreteľom na jeho topické a priestorové vzťahy v regióne. Od roku 2002 organizujem, realizujem a vyhodnocujem zimné sčítanie orliakov na rakúsko-slovenskom, slovenskom a slovensko-maďarskom úseku Dunaja. V 1990-tych rokoch som realizoval niekoľko projektov cielených na obnovu hniezdnej populácie orliaka morského v Podunajsku. Od roku 2001 som sa začal zaoberať autekológiou krakle belasej Coracias garrulus na jej poslednom známom hniezdisku na Slovensku. Až do zániku tejto populácie v r. 2010 som sa venoval skúmaniu jej hniezdnej biológie, preferencie lovných habitatov a veľkosti lovných okrskov, ako i potravy a potravnej ponuke. Od roku 2003 som realizoval projekt druhovej ochrany krakle belasej na jej poslednom známom hniezdisku na Slovensku. V r. 2004 a 2005 bolo v rámci projektu vyvesených 96 búdok, v ktorých do r. 2010 zahniezdili krakle 8x a vyviedli 25 mláďat. Od zániku hniezdnej populácie vyvíjam úsilie na jej obnovu a ďalšie znovuosídlenie Slovenska. Od r. 2015 sa intenzívne venujem autekológii včelárika zlatého Merops apiaster v podmienkach extenzívnych pasienkov juhozápadného Slovenska so zreteľom na topické a priestorové vzťahy v rámci lovísk a hniezdisk, hniezdenie a  potravu.   

Výsledky výskumu vtáctva aplikujem v spolupráci s orgánmi Štátnej ochrany prírody, predovšetkým so Správou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, ako aj vo vlastných projektoch zameraných na ochranu prírody Podunajska.

- ochrana včelárika zlatého (fotogaléria z terénneho výskumu)

Projekty

VEDENÉ PROJEKTY:

2005: "Protection of Roller (Coracias garrulus) in western Slovakia" (SOVS)

2003-2004: "Protection of Roller (Coracias garrulus) in western Slovakia" (SOVS)

2002-2004: "Vzťah alfa a beta diverzity bioty k priestorovej distribúcii a kvalite krajinných prvkov v podmienkach Podunajska" (VEGA, 1/9109/02)

2001: "Ochrana biodiverzity v ChKO Dunajské luhy" (REC, D03023)

1996: "Riešenie vybraných ekosozologických problémov v Podunajsku" (REC, D03017)

1994/1995: "Management ochrany orliaka morského v Podunajsku" (MŽP SR, SGP 6/94)

1992: "The Haliaeetus albicilla Project" (v rámci WWF Project 4574 - Czechoslovakia, Program of a Protective Regime for Birds of Prey in Western Slovakia)

 

SPOLURIEŠITEĽ PROJEKTOV:  

1998-2000: "Ekologická optimalizácia funkčnej delimitácie krajiny ovplyvnenej vodným dielom Gabčíkovo" (VEGA, 1/5213/98)

1997: "Ochrana diverzity ekosystémov oblasti vodného diela Gabčíkovo" (VEGA, 1/4222/97)

1994-1996: "Zmeny vybraných ukazovateľov ekosystémov inundačného územia Dunaja po sprevádzkovaní vodného diela Gabčíkovo" (VEGA, 1099/94)

1994-1997: "Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zmien v Európe (z pohľadu dunajského regiónu)" (Universidad Complutense, Madrid)

1991-1993: "Štruktúra, funkcia a dynamika ekosystému inundácie Dunaja v prírodných a zmenených podmienkach" (GAV, 1/990710/93)

Publikačná činnosť (výber)

- publikácie

1. Bohuš, M., 1992: Stav významného vtáčieho územia Podunajsko, hlavné problémy a možnosti ich riešenia. (Status of the IBA Podunajsko - its main problems and factors involved in their solution). p. 115 - 119. In: Hora, J., Kaňuch, P., Torn, M., Safranek, W., Pojer, F., Přibylová, D., Hajný, L. (eds.): Významní ptačí území v České a Slovenské republice. Sborník referátů ze semináře Československé sekce ICBP, Třeboň, 24. - 25.3.1992, 175 pp.

2. Bohuš, M., 1993: Porovnanie dvoch ornitocenóz porastov rozdielneho zloženia v inundačnom území Dunaja. (Comparison of two different forest stands bird communities in Danube river inundation). Tichodroma, 5: 87 - 93.

3. Jedlička, L., Bohuš, M., Čaputa, A., Feriancová - Masárová, Z., Kocian, Ľ., Košel, V., Kováč, V., Krno, I., Štepanovičová, O., Varga, J., 1994: Hodnotenie ekosozologického statusu taxónov fauny. (Ecosozological evaluation of animal taxa). Ochrana biodiverzity na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici, 6. - 8.4.1993: 89 - 102.

4. Bohuš, M., 1996: Orliak morský (Haliaeetus albicilla) v Podunajsku - súčasný stav a perspektívy. Buteo, 8: 103 - 108.

5. Bohuš, M., Áč, P., 1997: Changes in the spatial relationship of selected birds in the Danubian area influenced by the Gabčíkovo dam. p. 177 - 183. In: Faragó, S. et Kerekes, J.J. (eds.): Wetlands International Publication, 43. Hungarian Waterflow Publications, 3. (Proceedings of a Symposium on Limnology and Waterfowl held in Sopron/Sarród, Hungary, November 21 - 23, 1994.

6. Trnka, R., Trnka, A., Bohuš, M., 1998: Výskyt, početnosť, monitoring a ochrana orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na Slovensku v rokoch 1996 - 1997. Ochrana prírody, 16: 177 - 191.

7. Bohuš, M., Baloghová, A., Kalúsová, E., Illavský, J., 1999: Príspevok k poznaniu hniezdnych ornitocenóz vybraných lesných porastov inundačného územia Dunaja. (Contribution to knowledge of breeding bird communities of selected Danubian flood plain forests). Tichodroma, 12: 61 - 91.

8. Bohuš, M., 2002: On breeding biology of the Roller (Coracias garrulus) in the Komárno town surroundings (SW Slovakia, Danubian basin). K hnízdní biologii mandelíka hajního (Coracias garrulus) v okolí Komárna (JZ Slovensko, Podunajská rovina). Sylvia, 38:  51 - 59.

9. Bohuš, M., 2004: Foraging habitat selection by the Roller (Coracias garrulus L., 1758) on the northern limit of its distribution area. p. 162. In: Abstracts. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-Land Birds, Lleida (Spain), 3. – 7.12.2004. pp. 208.

10. Bohuš, M., Krištín, A., 2004: Food and foraging of the Roller (Coracias garrulus L., 1758) on the northern limit of its distribution area. p. 22. In: Abstracts. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-Land Birds, Lleida (Spain), 3. – 7.12.2004. pp. 208.

Výučba (Pedagogická činnosť)

Bakalársky stupeň

Zoosozologické praktikum (1)

(študijný program Environmentalistika; počet kreditov: 3, zimný semester)

Fyziologické funkcie rastlín a živočíchov v ekosystémoch

(študijný program Biogeológia; počet kreditov: 4, zimný semester)

Druhová ochrana

(študijný program Environmentalistika; počet kreditov: 3, letný semester)

Fotodokumentácia

(študijný program Environmentalistika; počet kreditov: 2, letný semester)

Zoológia stavovcov pre environmentalistov

(študijný program Environmentalistika; počet kreditov: 5, letný semester)

Terénne práce zo zoológie

(študijný program Environmentalistika; počet kreditov: 2, letný semester)

Zoosozologické praktikum (2)

(študijný program Environmentalistika; počet kreditov: 3, letný semester)

Magisterský stupeň

Ekológia urbanizovaného prostredia

(študijné programy Environmentálna ekológia a Environmentálne plánovanie a manažment; počet kreditov: 3, zimný semester)

Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie 

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 3, zimný semester)

Revitalizácia a manažment ekosystémov

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 4, zimný semester)

Diplomový seminár (1)

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 2, zimný semester)

Odborný seminár

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 2, zimný semester)

Špeciálny seminár z druhovej ochrany

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 3, zimný semester)

Ekosystémy Slovenska

(študijné programy Environmentálna ekológia a Environmentálne plánovanie a manažment; počet kreditov: 3, letný semester)

Druhová ochrana

(študijný program Učiteľstvo Environmentalistika; počet kreditov: 3, letný semester)

Diplomový seminár (2)

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 2, letný semester)

Diplomový seminár (3)

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 2, letný semester)

Členstvo v profesných organizáciách

Som zakladajúcim členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti (od r. 1985). Od roku 1999 som členom Slovenskej zoologickej spoločnosti. Od roku 1992 pracujem ako člen v Slovenskom Ramsarskom výbore pri MŽP SR a od roku 2003 ako člen Poradného zboru ŠOP SR pre ochranu fauny.

 

Záujmy

Vo voľnom čase sa venujem poznávaniu prírody s prednostným záujmom o podunajský región a mokraďné ekosystémy. Fotografujem prírodu, pamiatky a tradičné ľudské aktivity so zameraním na podunajský región. Pracovné aktivity sa usilujem skĺbiť s dobrovoľnou ochranou prírody (pôvodná základná organizácia "Dunaj" Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku; v súčasnosti Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Rád čítam (príroda, geografia, história, spoločnosť, filozofia, tiež vybraná poézia), trochu píšem (krátka próza a poézia), počúvam vybranú hudbu podľa nálady od world music cez stredný prúd 60. až 80. rokov po minimalizmus, jazz, blues, rock (prevažne progresívny) až vážnu hudbu do konca 19. storočia a sporadicky pestujem diskrétnu hru na fúkaciu harmoniku. 

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)