Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby PhD. 2

dizertačných, doktorandských prác

Obhajoby PhD. - stručný výpis (v jednom riadku)

2019/08/27 RNDr. Alexandra Konečná obhajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 9:00 h. PriF UK, AMOS, mikrobiológia „Charakterizácia génu ERG6 v kvasinkách Kluyveromyces lactis: Erg6p v ochrane eukaryotickej bunky pred...

2019/08/26 RNDr. Nina Sihelská - obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2019

26.8.2019 11:00 PriF UK, Katedra mikrobiológie a virológie B2-231, virológia „Novo sa objavujúce (emerging) vírusové patogény hospodársky dôležitých plodín,...

2019/07/17 Mgr. Zuzana Chovanová obhajoba dizertačnej práce17. 07. 2019

17.7.2019 10:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, F1 č.d 219, aplikovaná geofyzika, ,,Sensitivity study of the seismic hazard...

2019/05/27 Mgr. Miroslava Vaculíková - obhajoba dizertačnej...27. 05. 2019

27.5.209 10:00 h. zasadacia miestnosť Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, botanika „Interaction of silicon and antimony in economic plants“

2019/04/15 Mgr. Imrich Sládek obhajoba dizertačnej práce 15. 04. 2019

15.4.2019 11:00 hod. PriF UK, miestnosť G - 224, sedimentológia, ,,Geologický vývoj okolia Bratislavy a jeho didaktické využitie "

2019/04/11 Ing. Peter Varga - obhajoba dizertačnej práce 11. 04. 2019

11.4.2019 o 10:00 hod., PriF UK miestnosť CPS+, pavilón B1-322, ložisková geológia, ,,Formy vody v perlite na ložiskách Jastrabá a Lehôtka pod Brehmi"

2019/02/18 Mgr. Sofya Geghamyan obhajoba dizertačnej práce18. 02. 2019

18.02.2019 11:00 PriF UK, AMOS, environmentálna ekológia „Identification of significant impacts of proposed activities on the environment in the...

2018/12/06 Mgr. Filip Brázdovič obhajoba dizertačnej práce06. 12. 2018

6.12.2018 10:00 hod. PriF UK, miestnosť B1-501, genetika „Functional and comparative analysis of yeast genomes“

2018/11/29 Mgr. Michal Chvostáč obhajoba dizertačnej práce29. 11. 2018

29.11.2018 13:00 hod, PriF UK, AMOS, molekulárna biológia „Multilokusová sekvenčná analýza a jej využitie pri určovaní genetickej variability Borrelia...

2018/11/29 Mgr. Stanislava Bírová obhajoba dizertačnej práce29. 11. 2018

29.11.2018 11:00 hod, PriF UK, AMOS, molekulárna biológia „Glykozylácia rekombinantných proteínov v Escherichia coli s aplikáciou v oxidačno-redukčných...

2018/11/29 Mgr. Veronika Lišková obhajoba dizertačnej práce29. 11. 2018

29.11.2018 9:00 hod, PriF UK, AMOS molekulárna biológia „Candida utilis v biotechnologii“

2018/11/27 obhajoba dizertačnej práce RNDr. Ľudovít...27. 11. 2018

27.11.2018 11:00 hod. PriF UK, miestnosť CH2 - 331, analytická chémia, ,,Využitie ultrarýchlej kvapalinovej chromatografie na stanovenie bioaktívnych látok s...

2018/11/13 Mgr. Matúš Čakurda obhajoba dizertačnej práce13. 11. 2018

13.11.2018, 13:00 hod., PriF UK miestnosť CH2 - 401, organická chémia, ,,Syntetické štúdie v oblasti derivátov pyrano[3,2-c]chroménov"

2018/11/13 Mgr. Tomáš Klunda obhajoba dizertačnej práce13. 11. 2018

13.11.2018 11:00 hod., PriF UK, miestnosť CH2 - 401, organická chémia, ,,Syntetické glykomimetiká pre rôzne štúdie v medicínskej chémii"

2018/10/25 Mgr. Martin Kéry obhajoba dizertačnej práce25. 10. 2018

25.10.2018 13:00 PriF UK, AMOS, molekulárna biológia „Molekulové dráhy regulované karbonickou anhydrázou IX v hypoxických nádorových bunkách“

2018/08/31 RNDr. Viktor Janták obhajoba dizertačnej práce 31. 08. 2018

31.8.2018 10:00 hod., PriF UK miestnosť G - 130, inžinierska geológia, „Pravdepodobnostná analýza stability svahov zárezov v neogénnych sedimentoch“

2018/08/28 Mgr. Alexandra Rogánska obhajoba dizertačnej...28. 08. 2018

28.8.2018 15:00 PriF UK, AMOS, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií „Štruktúra spoločenstiev makrozoobentosu v krasových prameňoch Západných...

2018/08/28 Mgr. Katarína Jakubčinová obhajoba dizertačnej...28. 08. 2018

28.8.2018 12:30 PriF UK, AMOS, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií „Analýza ichtyocenóz Slovenska v kontexte antropogénnych vplyvov a...

2018/08/28 Mgr. Tibor Peňaška obhajoba dizertačnej práce28. 08. 2018

28.8.2018 11:00 hod.PriF UK, miestnosť CH2 - 401, organická chémia, „Organokatalýza v syntéze chirálnych prekurzorov biologicky účinných látok“

2018/08/28 RNDr. Darina Falbová obhajoba dizertačnej práce28. 08. 2018

28.8.2018 9:30 PriF UK, AMOS, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií „Asociácia genetických polymorfizmov a biologických zmien u žien trpiacich...

Správy od 1 do 20 z 423