Obhajoby PhD. 2

dizertačných, doktorandských prác

Obhajoby PhD. - stručný výpis (v jednom riadku)

2023/08/30 Mgr. Veronika Beranová obhajoba dizertačnej práce30. 08. 2023

30.8.2023 10:00 hod. miestnosť B1 - 444, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, ,,Využitie mikroklimatických údajov v rámci metodík precízneho...

2023/08/28 Mgr. Filip Zechel obhajoba dizertačnej práce 28. 08. 2023

28.8.2023 10:30hod. PriF UK miestnosť CH2 - 213, anorganická chémia, ,,„Colloidal syntheses of quantum confined nanocrystals and nano-heterostructures with...

2023/08/28 Eva Skoura obhajoba dizertačnej práce28. 08. 2023

28.8.2023 9:00 hod. PriF UK miestnosť CH2 - 213, anorganická chémia, „Functional surfaces of polymers modified by layered inorganic nanoparticles“

2023/08/25 obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Miriam Mladá25. 08. 2023

25.8.2023 11:00 hod. PriF UK, ON LINE, prostredníctvom MS Teams, mikrobiológia a virológia "Th2/M2 imunitná odpoveď u myší infikovaných letálnym vírusom...

2023/08/25 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Marek Straka25. 08. 2023

25.8.2023 9:00 hod. PriF UK, On line, mikrobiológia a virológia, „Molekulárno-biologická analýza klinických a nosičských kmeňov Staphylococcus aureus a ich...

2023/08/25 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Adam Kantor25. 08. 2023

25.8.2023 9:00 hod. CBRB SAV, zasadacia miestnosť Bot. ústavu, botanika „Evolution of members of the genus Cardamine from the Anatolia-Caucasus region and the...

2023/08/24 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Hemen Ahmed Taha...24. 08. 2023

24.8.2023 14:00 hod. PriF UK, miestnosť CPS+, B1-322, zoológia „3D/4D reconstructions of living, amber and sedimentary cockroaches“

2023/08/24 Mgr. Filip Šandor obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2023

24.8.2023 13:00 hod. PriF UK, miestnosť B1 - 528, regionálna geografia, „Politicko-geografická analýza vývoja zahraničnej politiky SR“

2023/08/24 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Patrik Macko24. 08. 2023

24.8.2023 12:30 hod. PriF UK, študovňa chemickej knižnice, ekológia a ochrana životného prostredia „Taxonómia, ekológia a genetická diverzita podeniek...

2023/08/24 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Júlia Šarkanová24. 08. 2023

24.8.2023 11:00 hod. PriF UK, AMOS B1-313, biotechnológie „Optimalizácia produkcie rastlinných kalpaínov“

2023/08/24 obhajoba dizertačnej práce RNDr. Lucia...24. 08. 2023

24.8.2023 11:00 hod. PriF UK, študovňa chemickej knižnice, ekológia a ochrana životného prostredia „Diverzita a dynamika synantropných taxocenóz strapiek...

2023/08/24 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Peter Pecina24. 08. 2023

24.8.2023 10:00 hod. PriF UK, miestnosť CPS+, B1-322, zoológia „Sexuálne a reprodukčné správanie švábov (Blattaria)“

2023/08/24 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Diana Rusňáková24. 08. 2023

24.8.2023 9:00 hod. PriF UK, AMOS B1-313, molekulárna biológia „Genomická variabilita vírusu SARS-CoV-2 a jeho hostiteľov“

2023/08/24 Mgr. Pavla Štefkovičová obhajoba dizertačnej...24. 08. 2023

24.8.2023 9:00 hod. PriF UK miestnosť B1 - 528, regionálna geografia, „Kvalita života, rezidenčná spokojnosť a sociálna udržateľnosť v prihraničných regiónoch“

2023/08/23 Ramachandran Kanagasundaram Dhavamani obhajoba...23. 08. 2023

23.8.2023 15:00 hod. PriF UK miestnosť CH2 - 201, tektonika a sedimentológia, „Impact of topography and altitude on timing of the deglaciation in the High...

2023/08/23 obhajoba dizertančnej práce Mgr. Zuzana Skalná23. 08. 2023

23.8.2023 14:00 hod. PriF UK, zasadacia miestnosť UBGŽ CBV SAV, fyziológia živočíchov „Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny“

2023/08/23 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Matej Medla23. 08. 2023

23.8.2023 13:00 hod. PriF UK, AMOS, pavilón B1-313, molekulárna biológia „Identifikácia a funkčná charakterizácia vybraných neuropeptidov a ich receptorov u...

2023/08/23 Mgr. Henrich Gašparovič obhajoba dizertačnej...23. 08. 2023

23.8.2023 13:00 hod. miestnosť CH1 - 222, biochémia, „Vybrané aspekty metabolizmu fosfatidylinozitolmanozidov v mykobaktériách“

2023/08/23 Mgr. Alexandra Piteľová obhajoba dizertačnej...23. 08. 2023

23.8.2023 13:00 hod. miestnosť CH1 - 224, biochémia, „Represia génovej expresie závislá od proteínov homologickej rekombinácie“

2023/08/23 obhajoba dizertačnej práce Tengyue Zhang23. 08. 2023

23.8.2023 13:00 hod. PriF UK, CPS+, B1-322, zoológia „Diversity and phylogeny of ciliates associated with mollusks“

Správy od 1 do 20 z 772