Voľné pracovné miesta pre absolventov

POZOR pracovná ponuka!!!

Vyhlásené výberové konanie na obsadenie 2 miest na odbore biocídov Centra pre chemické látky a prípravky.

Prihlasovanie je možné do 2.8.2022.
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/36095

Primárne hľadáme vedecko-technických pracovníkov pre úlohy v oblasti životného prostredia, účinnosti a ľudského zdravia a zdravia zvierat.

Hodilo by sa nám
- enviro zameranie pre hodnotenie rizík biocídnych účinných látok a biocídnych výrobkov pre životné prostredie; alebo
- mikrobiológ/virológ pre úlohy hodnotenia účinnosti biocídnych účinných látok a biocídnych výrobkov; alebo
- skúsenosti z oblasti ľudského zdravia a zdravia zvierat (MUDr., MVDr. a pod.); alebo
- vzdelanie prírodovedné, chemické, medicínske, biochemické, molekulárna biológia a genetika, veterinárne alebo obdobné zamerania.

Požaduje sa Angličtina aspoň B1, pretože prevažne pracujeme v anglickom jazyku.
Radi by sme Vás informovali o aktuálnej novej príležitosti pracovať v tíme profesionálnej štátnej správy, ktorá sa špecializuje na úlohy bezpečného manažmentu chemikálií a podmienky sprístupňovania biocídnych výrobkov na trhu v kontexte EÚ. Voľné pracovné pozície predstavujú mimoriadnu príležitosť pre perspektívnu profesijnú kariéru v regulačnej oblasti obchodovania s priemyselnými chemikáliami a biocídmi, ako aj možnosť participovať na činnosti slovenského príslušného orgánu pre uplatňovanie európskych nariadení REACH, CLP a BPR v spolupráci s Európskou chemickou agentúrou a Európskou komisiou. Súčasťou práce je aj hodnotenie rizík používania chemikálií s využitím údajov získaných vedeckými metódami, hodnotenie účinnosti biocídnych výrobkov, ako aj komunikácia a spolupráca s najlepšími odborníkmi v Európskej komisii, v Európskej chemickej agentúre a v iných členských štátoch EÚ. Žiadané sú Vaše znalosti a skúsenosti prírodovedného, chemického, lekárskeho alebo veterinárneho zamerania, vítaná je výskumná prax v oblasti testovania a posudzovania chemických látok z hľadiska ich nepriaznivých vlastností pre ľudské zdravie a životné prostredie, ako aj orientácia v testovacích metódach OECD. Nevyhnutná je praktická pracovná znalosť angličtiny a ochota osvojovať si nové informácie. Informácie o obsahu úloh v tejto oblasti nájdete na internetovej stránke Európskej chemickej agentúry: https://www.echa.europa.eu/sk/web/guest/home.

Výberové konania pre uvedené voľné pracovné pozície sú vypísané. Ak máte záujem pracovať v našom tíme, prihláste sa do výberového konania.