Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magistrát Bratislavy ponúka "Trainee program pre študentov vysokých škôl"

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

vyhlasuje výberové konanie: Trainee program pre študentov VŠ

Bližšie informácie o ponukách v rámci Trainee program pre študentov vysokých škôl

Jedná sa o trainee program počas letného obdobia. Ponúk je tento rok viac. Určite si nájdu viacerí študenti prax.  Oddelenie informačných technológií (referát geoinformačného systému) aj iné oddelenia hľadajú študentov s GIS-mi, s územným plánovaním, životným prostredím....

Druh pracovného pomeru: Na dohodu.

Ponúkaný plat: Dohodou.

Doba trvania: máj – september 2018

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – Trainee program OIT RGIS - neotvárať“, najneskôr do 31.03. 2018 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava