Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nová akreditácia

Zoznam študijných programov odoslaných na RUK 25.11.2020 [.xlsx]

Členovia Dočasnej návrhovej a akreditačnej rady  [.pdf]

Zápisnica zo zasadnutia Dočasnej návrhovej rady   [2.2.2021.pdf]  

Zápisnica zo zasadnutia Dočasnej akreditačnej rady   [5.2.2021.docx]

Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Zriadenie Dočasnej akreditačnej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Zriadenie Dočasnej návrhovej rady pre študijné programy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Odporúčania k príprave nových študijných programov  [.pdf]

Opis študijného programu:

osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku [.docx]

osnova opisu študijného programu v anglickom jazyku [.docx]

vzor informačného listu predmetu v slovenskom jazyku [.docx]

vzor informačného listu predmetu v anglickom jazyku [.docx]

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov:
tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku [.xlsx]

Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov:
tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku  [.xlsx]

Štandardy pre študijný program:
link: https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf

Metodika na vyhodnocovanie štandardov:
link: https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika-na-vyhodnocovanie-standardov.pdf

Sústava študijných odborov (vrátane ich opisov) - Vyhláška 244/2019 Z. z.:
link na vyhlášku: https://www.epi.sk/zz/2019-244
príloha k vyhláške [.pdf]

PriF UK učebne vybavenosť  [.pdf]