Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy bakalárskych prác

Jednotlivé témy (tak ako sú uvedené tu) majú informatívny charakter a môžu byť modifikované, resp. prispôsobené záujmom študenta. Keďže záber niektorých tém je pomerne široký, študent sa v rámci nich môže zamerať na vybranú (užšiu) problematiku ktorá je mu blízka. V prípade bakalárskej práce je možný taktiež návrh vlastnej témy zo strany študenta, avšak v tom prípade je vhodné tému najprv prekonzultovať s niektorým zo školiteľov. Témy bakalárskych prác nie sú vypísané v akademickom informačnom systéme (AIS). Téma sa vypíše prostredníctvom AIS po vzájomnej konzultácii študenta so školiteľom, a až následne sa študent na ňu (cez AIS) prihlási.

 

Odbor: Ochrana a využívanie krajiny / Environmentálny manažment

Program: Environmentalistika          

 

Fytocenologická a pôdno-ekologická charakteristika vybraného regiónu
RNDr. Jozef Kollár, PhD.

Fytocenologická a pôdno-ekologická charakteristika vybraného typu vegetácie
RNDr. Jozef Kollár, PhD.

Vplyv mikroheterogenity prostredia na skladbu rastlinných spoločenstiev
Mgr. Mária Májeková, PhD.

Voda v systéme pôda-rastlina-atmosféra
Mgr. Mária Májeková, PhD.

Vývoj vegetácie tatranských kotlín na základe palynologických analýz
Mgr. Malvína Čierniková

Palynológia ako súčasť paleoekológie
Mgr. Malvína Čierniková

Rašeliniská Slovenska - zdroj informácií o formovaní krajiny
Mgr. Malvína Čierniková

Morfológia, charakteristické znaky a rozdelenie peľových zŕn čeľade Apiaceae
Mgr. Malvína Čierniková

Stromové peľové zrná a ich význam pri interpretácii peľového diagramu
Mgr. Malvína Čierniková

Fytoindikátory zmien pôdnych ekosystémov
Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Všeobecná  charakteristika ekosystémov a environmentálnych systémov
Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Služby ekosystémov – súčasnosť a budúcnosť
Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Vinohradníctvo v meste Svätý Júr
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Zosuvné územia na Slovensku
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Vplyv vinohradníctva na vybrané pôdne vlastnosti
Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Terroir vo vinohradníctve s dôrazom na pôdu a jej vlastnosti
Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Problematika erózie pôdy z orania (orbová erózia)
Mgr. Marianna Kollárová

Organické kyseliny pôdnych mikroskopických húb v procese lúhovania toxických prvkov
Doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Vplyv kaolinitu a montmorillonitu na kinetiku rastu mikroskopických vláknitých húb vo vodných suspenziách
Doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Environmentálny vplyv atmosférických zrážok na krajinu
Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Potravinová sebestačnosť Slovenska a EÚ
Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Občianske environmentálne iniciatívy a ich vplyv na prírodnú zložku mestských sídiel
Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Súčasné environmentálne trendy v EÚ a vo svete
Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Vplyv mikroorganizmov na funkcie terestriálnych ekosystémov
Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Reakcia pôdnej mikrobiocenózy na zmeny vyvolané lesohospodárskou činnosťou
Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Vplyv biodiverzity pôdnych mikroorganizmov na stabilitu ekosystémov
Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Prítomnosť a aktivita aeróbnych celulolytických mikroorganizmov v antropicky zaťažených pôdach
Mgr. Zuzana Feketeová

Vplyv rhizosférnej mikroflóry na prežívanie
(fitness) rastlín v anorganicky znečistených pôdach
Mgr. Zuzana Feketeová

Biokorózia anorganických materiálov
Mgr. Zuzana Feketeová

Mikrobiálne biofilmy v prírodnom prostredí
Mgr. Zuzana Feketeová

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady
Mgr. Zuzana Feketeová

Identifikácia biologických stôp v pôdach pre forenzné účely
(2 študenti)
Mgr. Andrej Choma, PhD. (Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.)

Vplyv rôzneho využívania pôdy na vybrané pôdne vlastnosti a procesy v krajine
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Tvorba povrchového odtoku, zadržiavanie vody v krajine a vznik povodní
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Vplyv využívania krajiny na erózno-akumulačné procesy
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Hodnotenie znečistenia pôd potenciálne toxickými látkami
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Príčiny a dôsledky acidifikácie prírodného prostredia
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Hodnotenie služieb pôdnych ekosystémov
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie
(prínosy a riziká)
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Environmentálny a hydrologický význam mokradí
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Požiar ako faktor pôsobiaci na pôdu, ekosystém a krajinu  
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Vplyv pôdnych vlastností a využívania krajiny na vznik a charakter extrémnych hydrologických udalostí
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Humínové látky: ich vlastnosti, prirodzené funkcie v prírode a možnosti potenciálneho využitia človekom
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Biogeochemický cyklus určitého chemického prvku v prírode
(výber konkrétneho prvku podľa záujmu študenta)
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Vplyv intenzívnej urbanizácie na klimatické a hydrologické parametre mestskej krajiny
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Stručné zhrnutie súčasných poznatkov o vlastnostiach a toxicite určitej skupiny chemických látok
(napr. rizikové prvky, organické polutanty); možnosť zamerať sa iba na jeden prvok, resp. jednu chem. látku
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Stručné zhrnutie súčasných poznatkov o určitej dekontaminačnej technológii
(výber jednej z metód po konzultácii so školiteľom a po zohľadnení záujmov študenta, vhodnosť aplikácie danej metódy v závislosti od podmienok, rozsahu a charakteru znečistenia)
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Vek pôdy: vymedzenie pojmu
(čo to znamená), možnosti (chybnej) interpretácie; ako získavame informáciu o veku pôd (napr. rádiometrické, ale aj iné metódy), ako sa prejavuje vek pôdy na jej vlastnostiach (napr. obsah a dostupnosť živín, celkové zloženie)
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Enzýmy v pôde: pôvod, vlastnosti, forma výskytu a význam reakcií na ktorých sa podieľajú
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Biodostupnosť, výmena a transport látok v systéme pôda - koreňový systém
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.