Konferencia GSGM 2018
 

O KONFERENCII

Milí priaznivci genetiky!  

Genetická spoločnosť Gregora Mendela Vás srdečne  pozýva 12.-14. septembra 2018 do konferenčného centra DRUŽBA  v Bratislave na tradičné stretnutie českých a slovenských genetikov. Okrem prednášok a posterových prezentácií sumarizujúcich zaujímavé výsledky z rôznych oblastí genetiky a molekulárnej biológie bude konferencia venovaná aj 50. výročiu založenia katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako je už tradíciou pre GSGM konferencie, bude aj táto príležitosťou nielen pre odborné diskusie, ale aj stretnutia priateľov, spolužiakov, učiteľov a absolventov s mladou generáciou českých a slovenských genetikov. 

Konferencia je otvorená pre všetkých záujemcov bez ohľadu na členstvo v GSGM. Očakávame, že okrem etablovaných vedeckých pracovníkov konferenciu využijú predovšetkým doktorandi na prezentáciu svojich výsledkov širšej vedeckej komunite. 

Účasť na konferencii je podmienená odoslaním vyplneného elektronického registračného formulára dostupného na stránke konferencie v časti Registrácia a následným zaplatením registračného poplatku.  

Rokovací jazyk

slovenský, český, anglický

MIESTO KONANIA KONFERENCIE

HOTEL DRUŽBA

Botanická 25, Bratislava,  MAPA

48°08'50.8"N  17°04'12.6"E

    

DÔLEŽITÉ TERMÍNY a KONFERENČNÝ POPLATOK

Termíny

Dátum a čas konferencie:

12.9.2018     15:00 - 16:45 Registrácia účastníkov
14.9.2018     13:00              Ukončenie konferencie

Otvorená registrácia: zaregistrujte sa online

Registráciu spolu s platbou konferenčného poplatku je potrebné zrealizovať do 30.4.2018 (skorá registrácia), resp. do 10.6.2018.

Termín na zaslanie abstraktov je najneskôr do 10.6. 2018


Poplatok za konferenciu:   

 Úhrada do 30.4.2018Úhrada do 10.6.2018
Študenti členovia GSGM60 EUR70 EUR
Študenti nečlenovia GSGM70 EUR80 EUR
Členovia GSGM80 EUR90 EUR
Ostatní účastníci90 EUR100 EUR

Konferenčný poplatok zahŕňa:

 • vstup na konferenciu
 • zborník abstraktov
 • občerstvenie počas prestávok
 • 1x welcome drink (12.9. večer)
 • 1x obed (13.9.)

Spoločenský večer s večerou vo štvrtok 13.9.2017 nie je súčasťou konferenčného poplatku.

Poplatok za večeru je 20 EUR.

Záujem o spoločenský večer je potrebné nahlásiť vopred priamo v registračnom formulári.

Pre absolventov Katedry genetiky PRIF UK a sprevádzajúce osoby, ktorí sa nezúčastnia konferencie, je možnosť sa prihlásiť len na spoločenský večer bez úhrady konferenčného poplatku (Platí sa len 20 EUR na osobu na doleuvedený účet a v registračnom formulári sa vyznačí účasť len na večeri). 

 

Inštrukcie k uhradeniu konferenčného poplatku

 • Registrácia sa stáva platnou až po prijatí konferenčného poplatku
 • Poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu v EUR na dole uvedený účet do 30.4.2018, resp. 10.6.2017
 • Pri bankovom prevode uveďte plné meno registrovaného účastníka/účastníkov za ktorého/ktorých je poplatok uhrádzaný v poznámke pre prijímateľa
 • Bankové poplatky hradí účastník konferencie


Detaily bankového účtu

Tatra banka – BÚ č.ú. 2667430016/1100

IBAN SK36 1100 0000 0026 6743 0016

Adresa:
Genetická spoločnosť Gregora Mendela GSGM
PriFUK Mlynská dolina B1
842 15 Bratislava 4

REGISTRÁCIA

Registrácia je záväzná, poplatok za konferenciu sa nemôže vrátiť, ale registrovaný účastník môže byť nahradený inou osobou (po dohode s organizátormi konferencie).

 • Prosíme záujemcov (spoluautorov) bez aktívnej účasti, aby sa tiež riadne registrovali
 • Len registrované a prijaté príspevky budú zaradené do programu
 • Vstup do konferenčných priestorov bude vyhradený len pre registrovaných účastníkov konferencie
 • Registrácia je potrebná aj v prípade účasti len na slávnostnej večeri (poplatok 20 EUR)
Registrujte sa pomocou registračného formulára
      

ZASLANIE ABSTRAKTOV

Súčasťou programu budú pozvané prednášky a postery. Zo zaslaných abstraktov môžu byť niektoré vybrané ako krátke prednášky. Príslušný autor bude o tejto možnosti informovaný a v prípade, že túto ponuku akceptuje, nebude musieť prezentovať poster. 

Abstrakty je potrebné zaslať najneskôr do  10. júna 2018 a pripraviť podľa priloženého vzoru vo formáte MS Word (docx, doc) a dodržať tam uvedené pokyny. Zaslanie abstraktov je momentálne už ukončené.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť so zameraním konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

POKYNY PRE AUTOROV

Prednášky

Prosíme prednášajúcich, aby svoje prezentácie nahrali na konferenčný počítač najneskôr počas prestávky pred príslušnou sekciou. Použitie vlastného počítača bude možné len vo výnimočných odôvodnených prípadoch. Čas prednášky, uvedený v programe, zahŕňa aj minimálne 5 minút na diskusiu. Moderátori jednotlivých sekcií budú dohliadať na dodržiavanie časového limitu.

Postery

Maximálne rozmery posteru 100 cm (š) x 120 cm (v). Postery je potrebné vyvesiť 13.9.2018 do 11:00 a zvesiť 13.9.2018 po posterovej sekcii, najneskôr do 19:00.

 

PROGRAM KONFERENCIE

12.9.2018

 

15:00-16:45

Registrácia

16:45-17:00

Otvorenie konferencie

 

 

17:00-19:00

 

Sekcia 1: Od Mendela po súčasnosť

Chair: Ľubomír Tomáška

 

Jiřina Relichová – Masarykova Univerzita, Brno

Mendel známý i neznámý

 

Daniel Vlček – Univerzita Komenského, Bratislava

50  rokov Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave: Od klasickej genetiky k moderným trendom súčasnosti

 

Eduard Kejnovský –  Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Dynamický genom a síť života

 

Jozef Gécz – The University of Adelaide, Austrália

Sex and X-chromosome architecture of neurodevelopmental disability

 

19:00-

Welcome Drink

13.9.2018

 

8:00-8:30

Registrácia

 

 

8:30-10:30

Sekcia 2: Biológia chromozómov

Chair: Juraj Gregáň

 

Jiří Fajkus – Masarykova univerzita, Brno

Molecular basis and consequences of plant telomere evolutionary changes

 

Martin Anger – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Challenges of chromosome segregation during transition from meiosis into mitosis

 

Juraj Gregáň – Univerzita Komenského, Bratislava & Vienna University

The role of novel post-translational modifications of cohesin

 

Katarína Juríková – Univerzita Komenského, Bratislava

Secondary structures of telomeric single-stranded DNA and their impact on Cdc13p binding

 

10:30-11:00

prestávka (coffee break)

11:00-12:30

Sekcia 3: Genomika a evolučná genetika

Chair: Jozef Nosek

 

Julius Lukeš – Parazitologický ústav AV ČR & Jihočeská univerzita, České Budějovice

A trypanosomatid that reassigned all three stop codons. Why?

 

Marek Mentel – Univerzita Komenského, Bratislava

Prečo fagocytóza nemohla hrať úlohu pri vzniku eukaryotov

 

Marek Eliáš - Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

A novel ancestal eukaryotic functional system discovered by comparative genomics

 

 

 

12:30-13:30

obed

 

 

13:30-15:30

Sekcia 4: Genetika človeka

Chair: Ľudevít Kádaši

 

Ľudevít Kádaši – Univerzita Komenského, Bratislava

Náhoda  a „zákonitosť“ pri vzniku mutácií v ľudskom genóme

 

Renáta Gaylliová – Fakultní nemocnice, Brno

Vzácná onemocnění – strašák či výzva lékařské genetiky

 

Ján Radvánszky – Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Súčasné výzvy genomickej medicíny

 

Roman Gardlík – Univerzita Komenského, Bratislava

Génová terapia: včera, dnes a zajtra

 

15:30-17:00

coffee break a prezentácia posterov

17:00-18:30

Sekcia 5: Udržiavanie stability genómu

Chair: Miroslav Chovanec

 

Lumír Krejčí  – Masarykova univerzita & International Clinical Research Center, St. Anne's University Hospital, Brno

Homologous recombination - the guardian of the genome stability on journey from DNA breaks to replication

 

Martin Mistrík  – Univerzita Palackého, Olomouc

Ubiquitin as precious currency in DNA damage and proteotoxic stress response

 

Miroslav Chovanec – Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej onkológie, Bratislava

Poškodenie DNA a jeho oprava ako prognostický faktor pri nádoroch semenníkov

 

18:30-18:50

Valné zhromaždenie GSGM (členovia GSGM),

 

 

19:00-

Spoločenský večer

14.9.2018

 

9:00-10:30

Sekcia 6: Genetika a genomika rastlín

Chair: Eva Čellárová

 

Eva Čellárová - Univerzita P.J. Šafárika

Search for candidate biosynthetic genes in non-model medicinal plants: anticancer drug hypericin as an example

 

Jaroslav Doležel – Ústav experimentální botaniky AV ČR a Univerzita Palackého, Olomouc

Contribution of flow cytogenetics to plant genome sequencing, gene cloning and understanding mitotic chromosome architecture

 

Jan Hejátko – CEITEC a Masarykova univerzita

Signal integration and developmental control via multistep phosphorelay signaling in plants 

 

10:30-11:00

prestávka (coffee break)

 

11:00-12:30

Sekcia 7: Varia

Chair: Jiří Doškař

 

Dominik Filipp - Ústav molekulární genetiky AV ČR

Impressionistic view of modern immunogenetics: when every cell matters


Krátke prednášky vybrané zo zaslaných abstraktov (doplníme neskôr)

 

Vyhlásenie súťaže o najlepší poster


Odovzdanie Ceny GSGM


Alexandr Sember - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Využití molekulární cytogenetiky pro analýzu dynamiky genomu a evoluce pohlavních chromozómů u nižších obratlovců

 

12:30-12:45

 

Ukončenie konferencie

UBYTOVANIE a DOPRAVA

Hotel Družba
Hotel Družba

Ubytovanie + raňajky si účastník zabezpečuje a hradí sám. 

Jednou z možností je hotel v mieste konferencie, kapacity sú limitované. Pri rezervácii uveďte názov konferencie.

HOTEL DRUŽBA

Botanická 25, Bratislava,   MAPA

48°08'50.8"N  17°04'12.6"E

Recepcia hotela

Telefón: 00421-2-654 200 65, 00421-2-602 99 111, Fax: 00421-2-654 23 680
E-mail: recepciadruzba.uniba.sk , Webstránka hotela

Ako sa sem dostanete?

MHD:

 • Hotel a kongresové centrum sa nachádza v blízkosti centra mesta, 10 - 15 minút cesty električkami č. 4, 5, 6, 9 - zastávka “Botanická záhrada”. Hotel Družba sa nachádza pár metrov za čerpacou stanicou OMV.
 • Hlavnej stanice (železničnej) sa sem dostanete priamo autobusom č. 32, cesta trvá 13 minút. Vystúpite na zastávke “Botanická záhrada” a Hotel Družba budete mať cez cestu na druhej strane. 
 • autobusovej stanice Mlynské nivy použite autobus č. 70 na zastávku Most SNP (konečná stanica) a prestúpte na električku č. 4 alebo 6 smer Karlova Ves alebo Dúbravka. Vystúpite na zastávke "Botanická záhrada".
 • Pred nástupom do autobusu alebo električky je potrebné zakúpiť si lístok v automate alebo v novinovom stánku. Lístok je potrebné označiť po nástupe vozidla v označovacom stroji.
  SMS lístok pre užívateľov mobilných operátorov v SR.
 • Cestovné poriadky MHD.

Autom: Na parkovanie je k dispozícii parkovisko. Ak prichádzate z diaľnice, alebo z centra mesta, hotel sa nachádza na druhej strane cesty oddelenej koľajnicami, preto je nutné sa otočiť na určených miestach.

 • Príchod zo smeru Žilina: Prichádzate bratislavským diaľničným obchvatom a pokračujete ďalej po diaľnici D1 smer Brno. Dostanete sa na most LaFranconi, na jeho konci je potrebné zísť na zjazde Devín, Patrónka, Karlova Ves. Cesta sa rozdelí na dva smery, pokračujete smerom na Karlovu Ves a Devín. Po približne 1 km jazdy pozdĺž električkovej trate odporúčame sa otočiť do opačného smeru takto - keď miniete stanicu Shell po pravej strane cesty, tak cca po 100 m je prejazd cez koľajnice (viď obrázky). Vrátite sa cca 700 m a za zákrutou bude po pravej strane Hotel Družba a parkovisko. Pozor: Niektoré navigácie Vás môžu nútiť otočiť sa ešte skôr nedovoleným spôsobom, a to v križovatke s cestou na Devín. Správna možnosť jazdy v tomto prípade je na obrázku.
 • Príchod z Českej republiky: Príchodom z diaľnice D2 z Českej republiky do mesta Bratislava. Po prejdení tunela Sitina odbočte do pravého odpájacieho pruhu smer Devín, Karlova Ves, Centrum. Držte sa v pravom jazdnom pruhu a na najbližšej svetelnej križovatke pokračujte rovno. Na konci cesty odbočíte vpravo a pôjdete pozdĺž električkovej trate približne 1 km. Odporúčame sa otočiť do opačného smeru takto - keď miniete čerpaciu stanicu Shell po pravej strane cesty, tak cca po 100 m je prejazd cez koľajnice (viď obrázky). Vrátite sa cca 700 m a za zákrutou bude  po pravej strane Hotel Družba a parkovisko. Pozor: Niektoré navigácie Vás môžu nútiť otočiť sa ešte skôr nedovoleným spôsobom, v križovatke s cestou na Devín. Správna možnosť jazdy v tomto prípade je na obrázku.
Zelená cesta - príjazd z mosta LaFranconi, pripája sa cesta od tunela Sitina (ružová)
Zelená cesta - príjazd z mosta LaFranconi, pripája sa cesta od tunela Sitina (ružová)
Odporúčame sa otočiť do opačného smeru 100 m za stanicou Shell
Odporúčame sa otočiť do opačného smeru 100 m za stanicou Shell
Prejazd cez koľajnice v blízkosti kostolíka, pôjdete akoby naspäť, hotel Družba bude s parkoviskom po pravej strane
Prejazd cez koľajnice v blízkosti kostolíka, pôjdete akoby naspäť, hotel Družba bude s parkoviskom po pravej strane
Alternatíva otočenia v križovatke s cestou na Devín, niekedy pomerne neprehľadné
Alternatíva otočenia v križovatke s cestou na Devín, niekedy pomerne neprehľadné, ak to nepoznáte

PROGRAMOVÝ a ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Programový výbor

Ľubomir Tomáška
Jozef Nosek
Juraj Gregáň
Eva Čellárová
Ľudevít Kádaši
Jiří Doškař
Miroslav Chovanec

Organizačný výbor

Andrea Ševčovičová
Miroslava Slaninová
Eliška Gálová
Vladimíra Džugasová
Regina Sepšiová
Katarína Gaplovská
Roman Dušinský
Miroslav Švec
Lucia Mentelová
Eva Miadoková

KONTAKT NA ORGANIZAČNÝ VÝBOR

gsgm2018gmail.com

 

SPONZORI

 Informácia pre sponzorov

V prípade, že sa rozhodnete konferenciu podporiť, sponzorský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet Genetickej spoločnosti Gregora Mendela,  číslo účtu SK36 1100 0000 0026 6743 0016/ Tatra banka, s uvedením názvu firmy v správe prijímateľovi.

Ak sa sa zástupca Vašej firmy bude chcieť konferencie zúčastniť, môže sa zaregistrovať ako regulárny účastník cez registračný formulár. Pokiaľ bude z Vašej strany záujem prezentovať produkty Vašej firmy formou stánku, pravdaže sme pripravení dohodnúť sa aj na tejto forme spolupráce.

Pokiaľ má Vaša firma špecifické požiadavky na formu sponzorského príspevku, budeme sa snažiť Vaše požiadavky zohľadniť. V prípade prípadných otázok nás prosím kontaktujte na  e-mail:  gsgm2018gmail.com.