Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sanačné technológie

(prezentácie k prednáškam)


1. Sanačné technológie (úvod) (pdf , pptx)


2. Základné poznatky z fyziky pôdy (pdf , pptx)


3. Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí (pdf , pptx)


4. Princípy dekontaminácie podz. vôd znečistených rizikovými prvkami (pdf , pptx)


5. Postupy dekontaminácie pôd znečistených rizikovými prvkami (pdf , pptx)


6. Použitie surfaktantov (tenzidov) pri sanácii znečistenia (pdf , pptx)


7. Organické znečistenie a jeho sanácia (pdf , pptx)

 

Ďalšie materiály, resp. súbory:

Súbor "Trasport Game", ktorý demonštruje použitie advekčno-disperzného modelu za účelom odhadu (štúdia) zmeny koncentrácie kontaminantu v podzemnej vode v čase a priestore v závislosti od rôznych parametrov pórovitého prostredia (formát xls, vzorce v bunkách nejdú editovať, a preto prikladám aj ďalší súbor v ktorom sa dá meniť obsah buniek)

Podrobnejšie informácie o súbore "Trasport Game" v slovenskom a anglickom jazyku

Príklad použitia reaktívneho filtra / bariéry za účelom sanácie organického znečistenia podzemných vôd v podmienkach in-situ (Nemecko): video plus info.