Prednáška: Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod, laureáti a oslavy

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM) Vás pozýva na prednášku v rámci série "LAM seminar series".

Téma prednášky: Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod, laureáti a oslavy

Prednášajúci: Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny ústav SAV

Prednáška sa uskutoční v piatok, 26. januára 2024 o 10:00
v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.  

Abstrakt. Nobelove ceny za fyziku, chémiu, fyziológiu a medicínu, literatúru a mier sa udeľujú od roku 1901. V roku 1969 k nim pribudla Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, ktorá sa často označuje aj ako Nobelova cena za ekonómiu. V rámci prednášky sa pozrieme na to, ako tieto ocenenia vznikli, ako sa vyberajú laureáti, predstavíme zaujímavé prípady ocenených a nevyhneme sa ani kontroverziám. Nakoniec sa porozprávame o samotnom ceremoniáli odovzdania, vrátane niektorých večerných rób kráľovnej Silvie a korunnej princeznej Viktórie.

O prednášajúcom. Dr. Martin Venhart je experimentálny jadrový fyzik. Titul PhD. získal v roku 2008 na Univerzite Komenského. Potom odišiel na Katolícku univerzitu v belgickom Leuvene, kde strávil dva roky ako postdoktorandský výskumník. Od repatriácie v roku 2010 pracuje na Fyzikálnom ústave SAV, v. v. i, kde 8 rokov viedol Oddelenie jadrovej fyziky.  Zameriava sa na jadrovú štruktúru izotopov s nepárnym hmotnostným číslom. Svoj experimentálny výskumný program realizuje na zariadení ISOLDE v CERNe, Cyklotrónovom laboratóriu Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku a v laboratóriách iThemba Labs v Kapskom Meste v Južnej Afrike. Aktívne spolupracuje s Liverpoolskou univerzitou, Varšavskou univerzitou a Austrálskou národnou univerzitou. Je autorom alebo spoluautorom 80-tich pôvodných odborných článkov v medzinárodných recenzovaných časopisoch. Je organizátorom úspešnej série medzinárodných konferencií o jadrovej štruktúre ISTROS, ktoré sa konajú každé dva roky na Slovensku. V roku 2021 bol zvolený do funkcie podpredsedu Slovenskej akadémie vied. Je členom viacerých vedeckých, dozorných a správnych rád. Zastupoval Slovenskú republiku v ISOLDE Collaboration Committee v CERNe a v súčasnosti reprezentuje Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. v NUPECC, čo je expertný výbor European Science Foundation.

Tešíme sa na Vašu účasť.  

Za organizátorov,  

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
842 15 Bratislava
e-mail: sykoram@uniba.sk  
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

English version

Dear colleagues,   

Laboratory for Advanced Materials (LAM) invites you to a lecture as part of the "LAM seminar series".  

Lecture title: Fascinating insights into the Nobel Prizes: Origin, Laureates and Ceremonies

Speaker: Mgr. Martin Venhart, PhD., Institute of Physics SAS

The lecture will take place on Friday, January 26th, 2024, at 10:00 am,
in the large conference room of the Comenius University Science Park.

Abstract. The Nobel Prizes for Physics, Chemistry, Physiology and Medicine, Literature and Peace have been awarded since 1901. In 1969, the Swedish Reichsbank Prize for Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel was added, which is often referred to as the Nobel Prize for Economics. As part of the lecture, we will look at how these awards actually came about, how the laureates are selected, we will present interesting cases of awardees and we will not avoid controversies either. Finally, we'll talk about the ceremony itself, including some of Queen Silvia and Crown Princess Victoria's evening gowns.

About the speaker. Martin Venhart is an experimental nuclear physicist. He earned his PhD. degree in 2008 at Comenius University. Then he went to Katholieke Universiteit in Leuven, Belgium, where he spent two years as post-doctoral researcher. Since 2010 he works at Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, where he led Department of Nuclear Physics. His experimental focus is on the nuclear structure of isotopes with odd mass number. He has been pursuing his experimental research program at CERN-ISOLDE facility, Cyclotron laboratory of the University of Jyväskylä, Finland and at iThemba Labs at Cape Town, South Africa. He is actively collaborating with University of Liverpool, University of Warsaw and Australian National University. He is the author or co-author of approximately 80 original articles in internationally refereed journals. He chairs a successful series of international conferences on nuclear structure ISTROS, held biannually in Slovakia. In 2021, Martin Venhart has been elected for position of the First Vice-president of Slovak Academy of Sciences. He is a member of several scientific councils, boards of supervisors and boards of trustees. He represented Slovak Republic in ISOLDE Collaboration Commitee at CERN and presently represents the Institute of Physics in NUPECC, Expert Committee of the European Science Foundation.

We are looking forward to seeing you.  

For organizers,  

Milan Sykora, MBA., PhD.ERA Chair, Director,
Laboratory for Advanced Materials
School of Natural Sciences, Comenius University
842 15 Bratislava, Slovakia
e-mail: sykoram@uniba.sk  
Ph: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk