Prednáška "Micropollutants in the Environment: Some Case Studies"

Katedra analytickej chémie PriF UK

v spolupráci s Odbornou skupinou pre chromatografiu a elektroforézu SCHS

Vás pozývajú na prednášku  "Micropollutants in the Environment: Some Case Studies",

ktorá sa uskutoční 22.5.2019 o 10:00 h

v knižnici Katedry analytickej chémie (CH2-331).

Prednášať bude Prof. José Juan Santana Rodríguez z University Las Palmas de Gran Canaria, Španielsko.

Za organizátorov

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.
Katedra analytickej chémie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
Tel.: +421-2-60296321
Fax: +421-2-60296706
E-mail: milan.huttauniba.sk
Web: www.analytika.sk