Prednáška "Peptides and peptide mimetics: Potential tools for therapy"

Katedra analytickej chémie PriF UK

v spolupráci s Odbornou skupinou pre chromatografiu a elektroforézu SCHS

Vás pozývajú na prednášku  

"Peptides and peptide mimetics: Potential tools for therapy"

ktorá sa uskutoční 16.5.2019 o 13:00

v knižnici Katedry analytickej chémie (CH2-331).

Prednášať bude Prof. Tamara Pajpanova z Neofit Rilski South-West University – Blagoevgrad, Bulharsko.

Za organizátorov

doc. RNDr. Marián Masár, PhD.
Katedra analytickej chémie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Tel.: +421-2-60296379
Fax: +421-2-60296706
E-mail: marian.masaruniba.sk
Web: www.analytika.sk