Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2019/04/11 Aktuálne trendy v sanačných technológiách

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HYDROGEOLÓGOV

KATEDRA HYDROGEOLÓGIE
Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
odborný garant

EPS Slovensko, s. r. o.

VZDELÁVACIE SEMINÁRE – SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI

8. AKTUÁLNE TRENDY V SANAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH
A SKÚSENOSTI Z PRIESKUMOV, SANÁCIÍ REALIZOVANÝCH DOMA A V ZAHRANIČÍ

11. apríla 2019 v Bratislave

Oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží na Slovensku. Poznatky a trendy z oblasti sanačných technológií. Praktické skúsenosti z prieskumov, sanácií realizovaných doma a v zahraničí.

PROGRAM:

8,30 – 9,00 Registrácia účastníkov

9,00 – 9,20 Otvorenie seminára a úvodne slovo.
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave
Ing. Miroslav Minařík; EPS Slovensko, s.r.o.

9,20 – 9,50 Aktuálna legislatíva pre oblasť environmentálnych záťaží. RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
Ministerstvo životného prostredia SR

9,50 – 10,20 Praktické využitie výsledkov výskumu v praxi, alebo od myšlienky k technológii.
Ing. Petr Beneš, Ph.D., Mgr. Karel Waska,
Ph.D., Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., Ing. Miroslav
Minařík; EPS biotechnology, s.r.o.

10,20 – 10,50 Návrh a realizácia sanácie starej ekologickej záťaže spôsobenej Cr(6+) v brnenskom areáli Zetor Tractors, a.s.
Ing. Petr Lacina PhD.
GEOtest, a.s. Brno

10,50 – 11,00 Prestávka

11,00 – 11,30 Prezentace projektů LIFE – POREM a AGRISED.
Dr. Ing. Monika Heřmánková, Ing. Miroslav
Minařík, Mgr. Alexander Bugár
EPS biotechnology, s.r.o.

11,30 – 12,00 Chemická a biologická remediácia podzemnej vody v Kuvajte po Vojne v Zálive: Laboratórne testy.
Mgr. Karel Waska, Ph.D., Ing. Vít Paulíček,
Ing. Adam Kováč; EPS biotechnology, s.r.o.

12,00 – 12,30 Využití skutečně kalibrovaného transportního modelu pro optimální volbu nápravných opatření.
Mgr. Zdeněk Vilhelm, Mgr. Boris Bodácz
EPS biotechnology, s.r.o.

12,30 – 13,30 Obed

13,30 – 14,00 Pesticidy "nový" environmentálny polutant?
Ing. Martina Siglová, Ph.D., Mgr. Robert
Hovorič, PhD.; EPS biotechnology, s.r.o.

14,00 – 14,30 Aktuálny stav monitorovania environmentálnych záťaží na území Bratislavy.
RNDr. Katarína Benková, RNDr. Jozef Kordík,
PhD., RNDr. Igor Slaninka, PhD., Mgr. Michal
Jankulár, PhD.; ŠGÚDŠ Bratislava

14,30 – 15,00 Odhad režimovej interakcie skládka  recipient na základe in-situ monitorovania Zlatníckeho potoka.
Ing. Branislav Fričovský, M.S., PhD.,
RNDr. Klement Fordinál, PhD., RNDr. Jozef
Kordík, PhD., RNDr. Igor Slaninka, PhD.,
Ing. Jana Fričovská; ŠGÚDŠ Bratislava

15,00 – 15,10 Prestávka

Problematika využívania energie podzemných vôd
(predbežné výsledky projektu APVV-14-0174 "Nové metódy prieskumu pre tepelné čerpadlá typu voda-voda"

15,10 – 15,40
Porovnanie legislatívnych postupov vo vzťahu k využívaniu plytkej geotermálnej energie na Slovensku a v regióne strednej Európy.
RNDr. Radovan Černák, PhD., Mgr. Natália
Bahnová, Mgr. Jaromír Švasta, PhD., RNDr.
Katarína Benková; ŠGÚDŠ Bratislava

15,40 – 16,10 Metodika hodnotenia nízkokapacitnej tepelnej technológie.
RNDr. Tibor Kovács
NuSi, s.r.o.

16,10 – 16,40 Využitie tepla v hydrogeológii- praktické skúsenosti z riešenia projektu APVV-14-0174.
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave

16,40 – 17,00 Víno jako lék Ing. Vít Paulíček, Ing. Vlastimil Píštěk
EPS biotechnology, s.r.o.

17,00 Ukončenie seminára

MIESTO:
Prezentačné centrum AMOS, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK),
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, http://www.fns.uniba.sk

ODBORNÍ GARANTI:
RNDr. Vlasta Jánová, PhD. – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. – Katedra hydrogeológie, PriF UK v Bratislave
RNDr. Anna Patschová, PhD. – Slovenská asociácia hydrogeológov
Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH. – Slovenská asociácia hydrogeológov
Ing. Miroslav Minařík – EPS Slovensko, s. r. o.
Ing. Vlastimil Píštek – EPS biotechnology, s. r. o.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. – Katedra hydrogeológie, PriF UK
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD. – Katedra hydrogeológie, PriF UK
Mgr. František Bottlik – Slovenská asociácia hydrogeológov
Mgr. Boris Bodácz – EPS Slovensko, s. r. o.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Adresa organizačného výboru:
Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko
Kontakty: prihlasovanie - seminar2019@sah-podzemnavoda.sk
rflakova@gmail.com, tel.: 00421-904107532
miroslav.minarik@epsbiotechnology.cz, tel.: 00421-94877819
Prihlášku je možné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu organizačného výboru.
Vysokoškolskí učitelia, doktorandi a študenti NEPLATIA účastnícky poplatok, po dohode aj
zamestnanci štátnej a verejnej správy.

Účastnícky poplatok pre členov SAH je 30 EUR.
Účastnícky poplatok pre nečlenov SAH je 40 EUR.
Účastnícky poplatok pre účastníkov aspoň 3 predchádzajúcich seminárov je 0 EUR.
Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH alebo uhradiť pri prezentácii.
SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136
Variabilný symbol: 11042019
Obed bude zabezpečený v bufete GASTROLine na PriF UK (cena 0 EUR).
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci.
Účastníci získajú osvedčenie o účasti na vzdelávacom seminári.
Po seminári bude diskusia pokračovať posedením pri víne.

http://www.sah.sk

Plagát

Plagát  [.pdf]  [1.strana.jpg]  [2.strana.jpg]   [3.strana.jpg]

1. strana

2. strana

3. strana