2019/01/30 Prednáška prof Doo Soo Chung (Korea) “Liquid Phase Microextraction for Capillary Electrophoresis”

Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

a Odborná skupina Chromatografia a elektroforéza
SCHS - Slovenskej chemickej spoločnosti

Dovoľujeme si pozvať všetkých záujemcov na prednášku profesora Doo Soo Chung

z Seoul National University, Seoul, Korea,

ktorá sa bude konať v stredu 30.1.2019 o 13:30 hod.

v knižnici Katedry analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 6, miestnosť CH-2 331

prof. Doo Soo Chung:

“Liquid Phase Microextraction for Capillary Electrophoresis”

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.
milan.huttauniba.sk
vedúci katedry

RNDr. Róbert Góra, PhD
Odborná skupina Chromatografia a elektroforéza SCHS

Projekt APVV SK-KR–18–0013: Chromatografická a elektroforetická úprava vzoriek pre elektroforetické a / alebo kvapalinovo-chromatografické analýzy komplexných vzoriek