Program konferencie 2017

Deň konferencie: streda 26. apríla 2017

7:30-9:00
 

Registrácia účastníkov
Vestibul CH1

9:00
 

Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1

9:15-10:00
 

 
 

Plenárna prednáška
Aula CH1-1

Robiť vedu je úžasné
Prof. Vladimír Kováč, Katedra ekológie

10:15-12:45
 
 
 
 
 
 

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B2-446
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

13:00-14:00Posterová sekcia

14:00-15:15
 
 
 
 
 
 

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B2-446
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

15:30-18.00  
 

Spoločenský večer
vestibul B1

Na stiahnutie vo formáte PDF tu

Predslov dekana Prírodovedeckej fakulty

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2017 opätovne otvára svoje brány účastníkom Študentskej vedeckej konferencie. Študenti všetkých troch stupňov štúdia z našej fakulty, fakúlt ďalších vysokých škôl ako i iných inštitúcií (napr. SAV) zo Slovenska, ale i zahraničia sa stretávajú aby prezentovali výsledky svojej práce.

Tradícia Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UK sa začala písať už pred viac ako 45 rokmi ešte ako Študentská vysokoškolská odborná činnosť (ŠVOČ). Pôvodne mala súťažný charakter, t.j. v každej odbornej sekcii hodnotiaca komisia určovala poradie, pričom účastníci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa konali striedavo na rôznych fakultách vysokých škôl na Slovensku. Po roku 1989 a krátkom útlme záujmu študentov o tento typ aktivity sa na fakulte obnovila Študentská vedecká konferencia už v súčasnej podobe.

Pre každú dobrú univerzitu a fakultu je vedecká práca základným kameňom jej existencie. Ruka v ruke s týmto „pevným základným kameňom“ však musí ísť aj o prenos vedeckých poznatkov medzi študentov všetkých stupňov štúdia. V tomto smere je Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave jednoznačne lídrom medzi všetkými fakultami na Slovensku. Pri dosahovaných výsledkoch vo vedeckej práci, v počte publikačných výstupov, projektov či ďalších hodnotených parametrov patríme medzi tri najlepšie fakulty na Slovensku. Lenže z týchto troch fakúlt máme najvyšší počet študentov, pričom v počte študentov doktorandského stupňa štúdia dosahujeme aj absolútne najvyššie čísla v rámci všetkých fakúlt slovenských vysokých škôl. Z toho jasne vyplýva, že naši študenti dostávajú vzdelanie v tej najvyššej odbornej kvalite.

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave sa k týmto výsledkom nedopracovala z večera do rána. Je za tým 77 ročná história fakulty, práca všetkých učiteľov a vedeckých pracovníkov ako aj akademických funkcionárov, ktorí fakulty smerovali vždy k tým najvyšším cieľom.

V tomto roku sa Študentskej vedeckej konferencie zúčastnia účastníci z 3  slovenských, 3 českých a 1 poľskej univerzity, privítame aj účastníkov zo Slovenskej akadémie vied a opäť sa predstavia aj stredoškoláci, tentokrát z 2 stredných škôl z Nitry. Celkovo sa bude prezentovať 265 príspevkov, z toho 55 prednesú účastníci, ktorí nie sú z našej fakulty.

Uvedené počty uchádzačov ako i univerzít sa udržiavajú na stabilnej úrovni už niekoľko rokov a dokumentujú pretrvávajúci záujem o Študentskú vedeckú konferenciu na fakulte.

Najväčší počet prezentujúcich bude z radov študentov magisterského stupňa štúdia (132), doktorandov sa odprezentuje 115 a 16 študentov bakalárskeho stupňa predstavuje dostatočnú „dorasteneckú“ základňu.

Pri pohľade do vnútra fakulty je najviac prezentujúcich z biologickej sekcie (151), so značným odstupom nasledujú ostatné sekcie, na čele s chemickou (54). Aj táto skutočnosť má svoje vysvetlenie vo fakultných „reáliách“. V ostatných 5-6 rokoch počet študentov biologickej sekcie výrazne stúpol a keďže učitelia a vedeckí pracovníci biologickej sekcie sa výrazne podieľajú na vedeckom výkone fakulty, je počet prezentujúcich sa biológov odrazom tejto skutočnosti. Príjemným zistením je druhé miesto chemickej sekcie. Je nesporné, že vedecký potenciál učiteľov a ostatných pracovníkov chemických katedier a ústavu je najvyšší v rámci fakulty. Problémom je klesajúci počet študentov sekcie, pričom sa výrazne zvyšuje podiel študentov biochémie, ktorí už dnes predstavujú takmer 2/3 z celkového počtu chemikov.

Počty prezentujúcich sa geológov (33) sa v porovnaní s minulým rokom pozitívne odtrhol od geografov (15) a environmentalistov (8). Potešiteľný je záujem študentov učiteľských kombinácii a aj tento rok bude didaktická sekcia na ŠVK zastúpená.

Chcel by som poďakovať organizačnému výboru Študentskej vedeckej konferencie, jednotlivým odborným a organizačným garantom jednotlivých sekcií za prácu vykonanú pri príprave konferencie. Verím, že priebeh a výsledok konferencie bude pre nich príjemným zadosťučinením.

Účastníkom Študentskej vedeckej konferencie 2017 želám pokojný hlas, istú ruku a jasnú myseľ pri prezentácii, aby sa im výsledky svojej práce podarilo „predať“ čo najlepšie. Verím, že účasť na Študentskej vedeckej konferencie vám prinesie aj „pridanú hodnotu“ v podobe nových priateľských a pracovných kontaktov.

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.            
dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave