Informácie pre autorov

ŠVK PriF UK je určená študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia s prírodovedným zameraním práce v rámci stanovených tematických okruhov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD., tzn. prezentujúci autor nesmie mať udelenú hodnosť PhD.). Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.

REGISTRÁCIA účastníkov ŠVK je otvorená

Prezentujúci (prvý) autor sa môže ŠVK zúčastniť maximálne s dvoma príspevkami. Príspevok na ŠVK spracúva riešenú tému na úrovni pôvodnej vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, verifikovateľnými hypotézami a je spracovaný vo forme vedeckého článku (viď. Šablóna príspevku). Ako príspevok na ŠVK nie je prípustný kompilát odbornej literatúry!

Registrácia účastníkov a príspevkov
sa predlžuje do piatka 24. 3. 2017!

Príspevky do zborníka

Podávanie príspevkov na ŠVK je možné výhradne prostredníctvom webstránky ŠVK PriF UK. Podávanie bude otvorené v období 1.-24. marca.

PODÁVANIE PRÍSPEVKOV registrovaných účastníkov ŠVK

Príspevky do zborníka ŠVK budú prijímané v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. Príspevok musí byť vypracovaný v MS Word a formátovaný podľa požadovanej šablóny. Súbor s príspevkom musí byť uložený pod menom prezentujúceho autora v tvare Priezvisko_Meno.doc (bez diakritiky) v maximálnej celkovej veľkosti do 5MB.

Šablóna príspevku ŠVK na stiahnutie tu

Príspevok ŠVK

Zborník ŠVK 2016

Rozsah celého príspevku (spolu s tabuľkami, obrázkami a prílohami) je minimálne 3 strany, maximálne 6 strán.

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať formálne požiadavky (rozsah príspevku, formátovanie textu podľa šablóny, citovanie literatúry) nebudú podstúpené na recenziu a budú vrátené autorovi (nebudú zaradené do zborníka ani do programu konferencie)! Akceptované príspevky budú uverejnené v zborníku recenzovaných príspevkov konferencie.

Na ŠVK môže byť prezentovaný výlučne príspevok, ktorý prešiel recenziou a bol zaradený do zborníka.

Účastník ŠVK si môže sám zvoliť formu prezentácie svojho príspevku, a to buď prednášku alebo poster.

Prezentácia príspevku formou prednášky

Prezentácia: 10 minút + 5 minút diskusia. Pre prednášajúcich bude k dispozícii dataprojektor.

Prezentácia príspevku formou posteru

Rozmery posteru: šírka max. 70 cm, výška max. 90 cm

Prezentácia posteru: autorom sú pred konferenciou pridelené čísla panelov, na ktoré pred konferenciou svoj postery vyvesia. Akceptované môžu byť len postery, ktorých názvy a autori sa zhodujú s údajmi príspevku v Zborníku. Autori sú povinní zdržiavať sa pri posteroch v čase vyhradenom pre prezentácie príspevkov v Posterovej sekcii. Hneď po skončení konferencie autori svoje postery zvesia. Za postery, ktoré neboli na konci konferencie zvesené, organizátori nezodpovedajú!