Cena dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia

Cenu udeľuje každoročne dekan najviac trom študentom druhého, resp. tretieho ročníka doktorandského štúdia v dennej forme, ktorí zložili dizertačnú skúšku a dosiahli výnimočný vedecký výsledok v rámci svojej dizertačnej práce. Cena sa udeľuje na poslednom zasadnutí Vedeckej rady PRIF UK v školskom roku (obyčajne v júni).

Podmienky

Podmienkou pre udelenie ceny je autorstvo, resp. spoluautorstvo najmenej jednej publikácie v renomovanom medzinárodnom vedeckom časopise (postačuje potvrdenie o prijatí do tlače), alebo príspevok na významnom medzinárodnom vedeckom podujatí, a súčasne získanie Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov alebo iného grantu na vlastný vedecký projekt. Odôvodnené návrhy na cenu podávajú školitelia do 15. mája každého roka a posudzuje ich komisia, menovaná pre tento účel dekanom, ktorá môže prihliadnúť aj k ďaľším aktivitám navrhovaných. Jeden študent môže túto cenu získať iba raz.

Výška ceny

najmenej 100 EUR

Financovanie

Cena je financovaná z výnosov podnikateľských činností na fakulte (celofakultný fond VHČ)