Motivačné štipendiá za vynikajúci prospech

Druhy štipendií

Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým rokom štúdia študentovi bakalárskeho študijného programu alebo študentovi spojeného prvého a druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Dekan fakulty môže priznať štipendium aj študentovi študujúcemu podľa odseku 1 v prvom roku štúdia, ak dosiahol vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti akademického roka, ak nemal v tej časti roka prerušené štúdium.

Dekan fakulty priznáva štipendium v prvom roku štúdia študentovi magisterského študijného programu, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý nadväzuje magisterské štúdium, ak nemal v tom roku prerušené štúdium. V ďalších rokoch magisterského štúdia sa priznáva štipendium študentovi dennej formy štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech na fakultách vychádzajú zo stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych podmienok štúdia v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia.

Dekan prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktorý zodpovedá spravidla 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31. 10 hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. Počet je odvodený na základe jednotlivých študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci týchto programov, resp. skupín študijných programov:

* * *

a) bakalárske štúdium:

1. študijný program Biológia,

2. študijný program Biochémia,

3. študijný program Chémia,

4. študijný program Environmentalistika,

5. študijné programy Geológia,

6. študijné programy Systematická biológia,

7. študijný program  Medicínska biológia,

8. študijné programy  Geografia (denná a externá forma),

9. študijné programy Učiteľstva akademických predmetov

10. študijný program Biological Chemistry and Environmental Studies

* * *

b) magisterské štúdium:

1. študijné programy odborov Biológia, Biotechnológie

2. študijný program odboru Chémia,

3. študijné programy odborov Ochrana a využívanie krajiny, Environmentálny manažment

4. študijný program odboru Pedológia,

5. študijný program odboru Geografia (denná a externá forma),

6. študijný program odboru Geológia,

7. študijné programy odboru Učiteľstva akademických predmetov

Štipendium sa poskytuje automaticky bez podania žiadosti, keď študent splní kritéria

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech - druhá splátka ak.roka 2016/2017 (s identickým zoznamom z jesene r.2016)

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 15.05. do 18.05.2017 počas úradných hodín na študijnom oddelení v pav. CH1-107

Bc. stupeň štúdia

Mgr.stupeň štúdia

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia