Motivačné štipendiá za vynikajúci prospech

Druhy štipendií

Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým rokom štúdia študentovi bakalárskeho študijného programu alebo študentovi spojeného prvého a druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Dekan fakulty môže priznať štipendium aj študentovi študujúcemu podľa odseku 1 v prvom roku štúdia, ak dosiahol vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti akademického roka, ak nemal v tej časti roka prerušené štúdium.

Dekan fakulty priznáva štipendium v prvom roku štúdia študentovi magisterského študijného programu, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý nadväzuje magisterské štúdium, ak nemal v tom roku prerušené štúdium. V ďalších rokoch magisterského štúdia sa priznáva štipendium študentovi dennej formy štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech na fakultách vychádzajú zo stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych podmienok štúdia v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia.

Dekan prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktorý zodpovedá spravidla 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31. 10 hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. Počet je odvodený na základe jednotlivých študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci týchto programov, resp. skupín študijných programov:

* * *

a) bakalárske štúdium:

1. študijný program Biológia,

2. študijný program Systematická biológia,

3. študijný program  Medicínska biológia,

4. študijný program Biochémia,

5. študijný program Chémia,

6. študijný program Environmentalistika,

7. študijné programy  Geografia (denná a externá forma),

8. študijné programy Geológia,

9. študijné programy Učiteľstva akademických predmetov

10. študijný program Biological Chemistry and Environmental Studies

* * *

b) magisterské štúdium:

1. študijné programy odborov Biológia, Biotechnológie

2. študijný program odboru Chémia,

3. študijné programy odborov Ochrana a využívanie krajiny, Environmentálny manažment

4. študijný program odboru Pedológia,

5. študijný program odboru Geografia (denná a externá forma),

6. študijný program odboru Geológia,

7. študijné programy odboru Učiteľstva akademických predmetov

Štipendium sa poskytuje automaticky bez podania žiadosti, keď študent splní kritéria

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia