Obhajoba dizertačnej práce

Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Má sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry.  

Sprievodca obhajobou dizertačnej práce na PriF UK  

Termíny spracovania dizertačných prác

Obhajoby PhD. dizertačných, doktorandských prác  

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  (Prihláška na štátnu skúšku)

Prvé štvorčíslie kódu odborov (číslo študijného odboru vo forme prvého štvorčíslia kódu podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelávania)

Usmernenie ku povinnosti platby za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia (uznesenie Vedenia PriF UK dňa 10.5.2016)

Vysporiadanie záväzkov