História a súčasnosť pracoviska

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (ULVG PRIF UK) má bohatú históriu, vznikol v roku 1957 ako súčasť Vedecko-výskumného ústavu geologicko-geografického na Fakulte geologicko-geografických vied Slovenskej univerzity (v rokoch 1939-1954 bola Univerzita Komenského premenovaná na Slovenskú univerzitu), v roku 1959 prešiel v pôvodnej podobe pod PRIF UK, v roku 1967 sa transformoval na Geologický ústav UK a v roku 1971 na GU PRIF UK. V tejto podobe funguje s krátkou prestávkou (v rokoch 1982-1987 opäť ako GU UK) doteraz.  Z pôvodných 4 oddelení a 12 laboratórií GU PRIF UK (stav z rokov 1970-1971) pracovalo do roku 2011 Oddelenie spektrochemickej analýzy geologických materiálov a Oddelenie experimentálnej geochémie a mineralógie. V roku 2012 bolo pracovisko premenované na ULVG PRIF UK.

Na čele pracoviska od jeho vzniku stáli 8 riaditelia:

Meno a priezvisko

Roky

Dimitrij Andrusov

1957-1958

Bohuslav Cambel

1959-1964

Miloslav Böhmer

1964-1973

Ján Babčan

1973-1981

František Čech

1981-1989

Dušan Hovorka

1990-1992

Vladimír Streško

1993-2001

Lídia Turanová

2002-2010

Peter Matúš

2010-


Detailnejšie informácie o histórii GU PRIF UK z pera jeho súčasných a bývalých pracovníkov:

Bohuslav Cambel:

O histórii založenia a rozvoja Geologického ústavu PRIF UK

Miloslav Böhmer:

Niekoľko spomienok na nedávnu minulosť Geologického ústavu PRIFUK

Vladimír Streško:

Geologický ústav Prírodovedeckej fakulty UK – história a súčasná organizačná štruktúra

Ján Babčan:

Geologický ústav UK v sedemdesiatych rokoch

František Čech:

Geologický ústav UK v osemdesiatych rokoch

Vladimír Streško:

Vedecko výskumná činnosť Geologického ústavu PRIF UK a predpokladané smery jej ďalšieho vývoja

Ján Medveď:

Vývoj metód atómovej spektrochémie geologických materiálov na Geologických ústavoch PRIF UK a SAV

Vladimír Streško a Lídia Turanová:

História Geologického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave